Ток тізбегіндегі индуктивті кедергі

Экзаменационные билеты по предмету «Физика»
Информация о работе
  • Тема: Ток тізбегіндегі индуктивті кедергі
  • Количество скачиваний: 134
  • Тип: Экзаменационные билеты
  • Предмет: Физика
  • Количество страниц: 17
  • Язык работы: қазақ (Казахский)
  • Дата загрузки: 2014-12-25 20:46:36
  • Размер файла: 429.92 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Ток тізбегіндегі индуктивті кедергі [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/ekzamenacionnye-bilety/fizika/tok-t%D1%96zbeg%D1%96ndeg%D1%96-induktivt%D1%96-kederg%D1%96/ (дата обращения: 17.05.2021).
  • Ток тізбегіндегі индуктивті кедергі // https://www.sesiya.ru/ekzamenacionnye-bilety/fizika/tok-t%D1%96zbeg%D1%96ndeg%D1%96-induktivt%D1%96-kederg%D1%96/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

А---А---А
$$$ 19
Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы теңдеуімен сипатталады. Дененің бұрыштық жылдамдығы неге тең?
С) 4t-6
$$$ 540
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі:
В)
$$$ 530
Айнымалы ток көзіне резистор, катушка және конденсатор тізбектей жалғанған. Тізбектің толық кедергісі:
В)
$$$ 32
Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 80 см. Адамның қозғалыс жылдамдығын м/c және км/сағ-пен анықтаңыз.
А) 1,33 м/с; 4,8 км/сағ
$$$ 17
Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы теңдеуімен сипатталады. Дененің қозғалысы төменде берілген жағдайлардың қайсысына сәйкес келеді.
А)
$$$ 273
Адиабаталық процесс кезінде мына шарт міндетті түрде орындалады:
С) Қоршаған ортамен жылу алмасу болмайды.

$$$ 69
Айналмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясы 16 есе арту үшін дененің бұрыштық жылдамдығын қалай өзгерту керек?
D) 4 есе арттыру керек
$$$ 60
Айналу осіне қатысты инерция моменті I=4∙10-4 кг м2 маховиктің бұрыштық жылдамдығы =5 с-1 болса, оның кинетикалық энергиясы неге тең?
А) 510-3 Дж
$$$ 79
Астронавтар бастапқы жылдамдықсыз болат шарик, қауырсын, тығын, пластмасса қиығын бірдей уақытта вертикаль төмен тастады. Ай бетіне қай зат басқасынан бірінші түседі. (Айда атмосфера жоқ).
Е) Барлық зат бір уақытта түседі
$$$ 130
Абсолютті серпімсіз соққы үшін қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы:
В) $$$ 189
Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
Е) 2 есеге артады
$$$ 204
Атмосфералық қысымда поршень астындағы газды қыздырғанда оның көлемі ұлғаяды. Бұл қандай процесс:
D) Изобаралық
$$$ 267
Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.
Е)
$$$ 337
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі:
Е)
$$$ 364
Айнымалы ток тізбегінде қуат коэффициенті ең үлкен болады, егер
1.Тізбекте тек индуктивтік кедергі
2. Тізбекте тек сыйымдылық кедергі
3. Сыйымдылық және индуктивтік кедергілер тең
4. Тізбекте тек актив кедергі
D) 4
$$$ 330
А және С нүктелердегі +q зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА=AC)?
D) Ea=4Ec
$$$ 149
Ағын түтігі горизонталь орналасқандағы Бернулли теңдеуі:
А)
$$$ 416
Ауданы S = 200 см2 және қалыңдығы d = 1 см шыны пластинада ( ) кернеулігі Е = 1000 В/м біртекті электр өрісі жасалған. Пластинадағы өріс энергиясының көлемдік тығыздығын табыңыз:
В)  62 мк Дж/м3
$$$ 535
Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергіде кернеудің өзгеруі теңдеуімен берілген. Осы кедергідегі ток күшінің өзгеруі қандай?
E)
$$$ 251
Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді?
D)
$$$ 4
Аталған физикалық шамалардың екеуі де векторлық шама бола алады:
С) жылдамдық және үдеу
$$$ 7
Атты жолаушы бірінші 0,5 сағатта 5 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, ол келесі 0,5 сағатта 7 км/сағ жылдамдықпен жүрген. Қозғалыс кезіндегі атты адамның орташа жылдамдығын табыңыз.
aВ) 6 км/сағ
$$$ 21
Айналмалы қозғалыстың динамикасының негізгі заңы бойынша күш моменті қандай өрнекпен өрнектеледі?
C) M=І
$$$ 46
Абсолют серпімсіз соқтығысқан екі шар үшін импульстің сақталу заңының өрнегін табыңыз. Шарлардың массалары m1 және m2, ал жылдамдықтары 1 және 2, яғни m1 1+ m2 2=?
С) ( m1+m2 )u
$$$ 56
Атмосфера қысымын қандай құралмен өлшейді?
С) барометр
$$$ 73
Амплитудалары А1=10 см, А2=6 см және тербеліс периодтарыда бірдей бағыттары да бірдей екі гармониялық тербелістерді қосу нәтижесінде, қорытқы амплитудасы А=14 см болатын тербеліс алынған. Берілген екі тербелісті қосу кезіндегі cos(1-2) мәнін анықтаңыз.
В) 1/2
$$$ 87
Адиабаталық процестің теңдеуін көрсетіңіз.
В) PV=const
$$$ 105
Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай болады?
B) U <0
$$$ 147
Автомобильдің бірқалыпты кемімелі қозғалысы кезінде 5 с ішінде оның жылдамдығы 15-тен 10 м/с-ке азайған. Автомобиль үдеуінің модулі қаншаға тең?
А) 1 м/с2
$$$ 143
Автомобиль радиусы 10 м шеңбер бойымен 5 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Центрге тартқыш үдеуі қандай?
В) 2,5 м/с2
$$$ 182
Автомобиль а үдеумен қозғалғанда, массасы адам орындық арқасына қандай күшпен әсер етеді?
А)
$$$ 226
Азот молекуласы ыдыс қабырғасына перпендикуляр бағытта жылдамдықпен қозғалады. Егер молекула қабырғамен серпімді түрде әсерлессе, молекула импульсінің өзгерісі қандай шамаға тең?
C)
$$$ 229
Ацетиленнің С2Н2 1 молінде қанша молекула бар?
А) 6,02Һ1023 моль-1
$$$ 230
Абсолют температурасын 4 есе арттыранған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?
D) 2 есеге артады
$$$ 416
Автомобиль а үдеумен қозғалады. Массасы m адам орындық арқасын қандай күшпен қысады?
A) F=ma
$$$ 435
Атмосферада оттегінің бе, әлде сутегінің бе молекулалары тезірек қозғалады?
D) сутегінікі
$$$ 436
Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші, ал диаметрі Жер диаметрінен 3,7 есе кіші. Айдағы еркін түсу үдеуін анықтаңыз.
A) 0,17g
$$$ 446
Арқан тарту ойынына екі топ қатысады. Әрқайсысы арқанды өзіне қарай 5000 Н күшпен тартады. Арқанның керілуі неге тең?
E) 5000 Н
$$$ 432
Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші екенін ескере отырып, Ай тарапынан Жерге әсер ететін F1 тартылыс күшінің Жер тарапынан Айға әсер ететін F2 тартылыс күшіне қатынасын табыңыз.
D) 1
$$$ 519
Астарларының ара қашықтығын 3 есе азайтып және арасына =3-ке тең диэлектрик енгiзгенде, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?
С) 9 есе өседi
$$$ 520
Астарлары арасындағы потенциалдар айырымын 2 есе арттырғанда, зарядталған конденсатордың энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?
А) 4 есе өседi
$$$ 538
Ауданы 250 см2 сфералық бет арқылы өтетін ығысу ағыны 2 мкКл тең. Осы сфера қамтыған зарядтардың алгебралық қосындысы қанша болады?
E) 2 мкКл
$$$ 568
Акцепторлы қоспалы жартылай өткiзгiште негiзгi заряд тасымалдаушы не болып саналады?
В) кемтiктер
$$$ 616
Ампер заңының математикалық өрнегiн көрсетiңiз.
В) F=IBl sin 
$$$ 644
Ауданы 20 см2 контурмен шектелген бет арқылы магнит ағыны Ф=2cos10t Вб заңымен уақыт бойынша өзгередi. Контурда қозған максималь ЭҚК-i қанша болады?
D) 20 В
$$$ 677
Атомдағы электронның орбиталь гиромагниттiк қатынасы қандай болады?
В) e/2m
$$$ 687
Айнымалы ток тiзбегiнде индуктивтiк кедергi қандай формуламен өрнектеледi?
E) L
$$$$ 688
Айнымалы ток тiзбегiнде сиымдылық кедергiсi қандай формуламен өрнектеледi?
А)
$$$ 692
Айнымалы токтың тербелiс жиiлiгi 50 Гц болғанда, ток күшінің тербелiстерiнiң циклдiк жиiлiгi қанша
болады?
D) 314 рад/с
$$$ 706
Айнымалы ток генераторының роторы бiркелкі магнит өрiсiнде айналады. Айналу жиiлiгiн 2 есе өсiргенде, индукция ЭҚК-iнiң амплитудасы қалай өзгередi?
А) 2 есе өседi
$$$ 709
Айнымалы токтың циклдiк жиiлiгi 1000 рад/с. Айнымалы ток тiзбегiндегi кедергi 200 Ом болса, конденсатордың сыйымдылығы қанша болады?
С) 50 мкФ
$$$ 714
Айнымалы ток тiзбегiнде ток күшiнiң амплитудалық мәнi А. Бұл тiзбектегi ток күшiнiң эффективтiк мәнi қандай болады?
А) 2 А
$$$ 715
Айнымалы ток тiзбегiнде ток күшiнiң амплитудалық мәнi 2 А, кернеудiң амплитудалық мәнi 280 В және ток пен кернеу арасындағы фазалар ығысуы /3 рад болса, токтың қуаты қандай болады?
В) 280 Вт
$$$ 721
Айнымалы ток тiзбегi үшiн Ом заңын көрсетіңіз.
В)
$$$ 736
Айнымалы ток тiзбегiне сыйымдылығы 100 мкФ конденсатор жалғанған және токтың тербелiстерiнiң циклдiк жиiлiгi 100 с-1 болса, конденсатордың сыйымдылық кедергiсi қандай болады?
В) 100 Ом
$$$ 312
Абсолют серпімсіз соқтығысу кезінде импульс пен механикалық энергияның сақталу заңдары орындала ма?
А) импульсі сақталады, энергиясы сақталмайды
$$$ 314
Айналмалы қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.
С)
$$$ 358
Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде идеал газ молекуласының жылулық энергиясының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
В) 4 есе артады

Ә---Ә---Ә
$$$ 131
Әр қайсысының массасы 2кг болатын екі арбаша горизонталь бетпен бір-біріне қарама-қарсы бағытта бірдей 3м/с жылдамдықпен қозғалып келеді. Жүйенің соқтығысқанға дейінгі импульсі қандай?
А) 0 кг.м/с
$$$ 19
Әсер етуші күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, дене қалай қозғалады?
С) бірқалыпты түзу сызықты қозғалады немесе тыныштық күйде болады
$$$ 145
Әткеншектегі адамның центрге тартқыш үдеуі 10 м/с2 болу үшін, радиусы 4,9 м әткеншек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?
В) 7 м/с
$$$ 490
Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бiрдей екi конденсатор тiзбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ тең болады?
Д) 4 мкФ
$$$ 541
Әрқайсысының заряды 7 мкКл бiрдей екi нүктелiк заряд бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта орналасып, диполь құрайды. Мұндай дипольдiң электр моментi қанша болады?
А) 710-8 Клм
$$$ 566
Әрқайсысының кедергiсi 6 Ом, екi өткiзгiш параллель жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыздар.
В) 3 Ом
$$$ 575
Әрқайсысының кедергiсi 2 Ом төрт бiрдей кедергi суреттегiдей етiп жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыз.
E) 2 Ом
$$$ 574
Әрқайсысының ЭҚК-i 16 В және iшкi кедергiсi 0,4 Ом екi аккумулятор өзара параллель қосылған. Егер осы ток көзін 7,8 Ом кедергiмен тұйықтаса, тiзбектегi ток күшi қаншай болады?
В) 2 А
$$$ 449
Әр қайсысының кедергілері 6 Ом болған екі өткізгіш параллель жалғанған. Осы тізбектің жалпы кедергісі қанша болады?
В) 3 Ом
$$$ 333
Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ болады?
С) 4 мкФ
$$$ 445
Әрқайсысының ЭҚК – і 1,5 В және ішкі кедергілері 0,5 Ом алты бірдей аккумулятор тізбектей жалғанып, оған 6 Ом кедергі қосылған. Бұл тізбектегі тоқ күші қанша болады?
А) 1 А
$$$ 577
Әрқайсысының ЭҚК-i 1,5 В және iшкi кедергiлерi 0,5 Ом алты бiрдей аккумулятор тiзбектей жалғанып, оған 6 Ом кедергi қосылып тұйықталған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады?
D) 1 А
$$$ 583
Әрқайсысының кедергiсi 15 Ом үш бiрдей резистор суреттегiдей жалғастыр. Бұл тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?
D) 10 Ом
$$$ 592
Әрқайсысының ЭҚК-i 4,5 В және iшкi кедергiлерi 0,25 Ом екi аккумулятор тiзбектей жалғанып, 4 Ом кедергiмен тұйықталған жалғанған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады?
В) 2 А
$$$ 598
Әрқайсысының ЭҚК-i  және iшкi кедергiсi r болатын n бiрдей ток көзiн тiзбектей жалғағанда, сыртқы кедергiсi R болатын тiзбектегi толық ток қай формула бойынша анықталады?
D)
$$$ 599
Әрқайсысының кедергiсi 3R болатын тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады? R=42 Ом.
С) 42 Ом
$$$ 602
Әрқайсысының кедергiсi 100 Ом, параллель жалғанған 50 электр шамы , кернеуi 220 В болатын аккумуляторға қосылған. Егер аккумулятордың iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, оның ЭҚК-i қанша болғаны?
E) 275 В

Б Б Б
$$$ 425
Біртекті тізбек бөлігіне арналған Ом заңын көрсетіңіз
D)
$$$ 41
Бұрыштық жылдамдығы = 0,5с-1 , айналып тұрған маховикті тоқтату
үшін қандай жұмыс жасау керек? Маховиктің айналу осіне қатысты инерция моменті J = 410-4 кгм2.
С) 510-5 Дж
. $$$ 261
Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі:
C)
$$$ 81
Берілгендердің ішінен Ньютонның ІІІзаңының анықтамасын көрсетіңіз:
E) Екі материалдық нүктелердің өзара әсерлесу күштері модуль бойынша тең бағыттары қарама-қарсы болады, ол бағыт нүктелерді қосатын сызық бойымен дәл келеді.
003
Берілген шамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады:
С) Ішкі энергия
$$$ 319
Бір моль нақты газдың ішкі энергиясының өрнегі:
В)
$$$ 320
Бір моль нақты газдың ішкі энергиясының өрнегі:
D)
$$$ 259
Бір моль газдың энтропиясы:
1.
2.
3.
4.
В) 1,2.
$$$ 339
Бірқалыпты зарядталған шексіз жазықтықтың қасынан А және В нүктелері алынған. А нүктесі В нүктесінен жазықтыққа төрт есе жақын орналасқан. Осы нүктелердегі потенциалдарды және салыстырыңыз:
D)
$$$ 341
Бұл қ андай өрнек :
А) Кирхгофтың екінші ережесі.
$$$ 79
Белгілі бір уақыт мезетіндегі толқын кескіні суретте берілген. Осы толқынның ұзындығы неге тең?
В) 0,4 м
$$$ 2
Бастапқы жылдамдығы v0=36 км/сағ автомобиль, бірқалыпты баяу қозғала отырып, t=10 c өткен соң тоқтатады. Автомобильдің үдеуін табыңыз:
D) a=-1,0 м/с2
$$$ 45
Берілген шамалардың қайсысы джоульмен өлшенбейді:.
В) Дене импульсі.
$$$ 46
Беттік керілу коэффициентінің өлшем бірлігі:
1. Дж/м2 2. Н/м2 3. Н/м 4. Нм
С) 1,3
$$$ 8
Бастапқы жылдамдығы v0=36 км/сағ автомобиль, бірқалыпты баяу қозғала отырып, t=20 с өткен соң тоқтады. Автомобильдің а үдеуін және тежелу уақыты ішінде жүрген S жолын анықтаңыз.
D) =-0,5 м/с2, S=100 м.
$$$ 23
Бастапқы 0=30м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дене қанша уақытта ең жоғары биіктікке көтеріледі (g=10 м/с2)?
С) 3с
$$$ 22
Бірқалыпты айналмалы қозғалыс үшін бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің шамалары қандай болу керек?
B) және
$$$ 7
Бір қалыпты үдемелі қозғалысқа сәйкес математикалық өрнекті көрсетіңіз:
B)
$$$ 15
Бөлшектің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Қозғалыстың бастапқы 10 с ішіндегі орын ауыстыру модулін тап:
А) 500 м.
$$$ 151
Биіктігі 0,5м керосин бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді?
(керосин  800 кг/м3)
D) 4кПа
$$$ 133
Бөлшек v=0,8•с жылдамдықпен қозғалады (мұндағы с=3•108 м/с). Бөлшектің релятивистік массасы, оның тыныштық массасынан неше есе артық?
В) 1,67

$$$ 86
Бастапқы параметрлері P,V,T болатын бір моль идеал газдың Р=const кезінде көлемі 3V-ге дейін ұлғаяды. Осы ұлғаю кезінде газ қанша жұмыс атқарады?
В) 2PV
$$$ 212
Бастапқы температурасы 280 К идеал газды изобаралық түрде қыздырғанда оның тығыздығы екі есе азайса, онда газдың температурасы қаншаға артады?
Е) 280 К
$$$ 190
Баллонда қысымы p1=10 Мпа, массасы m1=120 кг газ бар. Баллондағы газдың бір бөлігін шығарғанда, газ қысымы Р2=2,5 МПа болса, баллондағы қалған газдың массасы қандай? Температура мен көлемді тұрақты деп есептеңіз.
В) 30 кг

$$$$$ 237
Барометрлік формула нені сипаттайды?
А) қысымның биіктікке тәуелділігін
$$$ 238
Больцман таралуы бойынша газ молекулаларының ең аз потенциалдық энергиясында:
1 олардың концентрациясы минималды
2 олардың концентрациясы максималды
3 газ тығыздығы минималды
4 газ тығыздығы максималды
В) 2 және 4
$$$ 239
Барометрлік формула бойынша Жердің тартылыс өрісіндегі газ қысымы:
А) Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен кемиді
$$$ 245
Берілген формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісі мен жүйенің сыртқы ортаға қарсы істелетін жұмысқа жұмсалады.
D)
$$$ 232
Барометрлік формула температураның биіктікке байланысты қандай таралуына сәйкес келеді?
D) Биіктік бойынша экспоненциалды кемиді.
$$$ 228
Берілген көлемде газдың әр молекуласының жылдамдығын екі есе арттырып, ал молекулалар концентрациясын өзгертпесе, онда идеал газ қысымы қалай өзгереді?
А) 4 есе артады

$ 92$$$ 236
Бөлшектердің сыртқы потенциалды өрістегі таралуы мынаны сипаттайды:
1 Максвелл таралуын, 2 Молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуін, 3 Больцман таралуын, 4 Барометрлік формуланы.
С) 3
$$$ 282
Бір моль идеал газ бастыпқы P,V,T пераметрлерімен р=const кезде 3V
көлеміне дейін ұлғаяды. Мұндай жағдайда газ қандай жұмыс істейді? Бастапқы жұмысы РV.
C) 2PV
$$$ 294
Бір моль газдың қысымы тұрақты 10 К температурада екі есе артты. Газдың атқарған жұмысы неге тең?
D) 10R ln0,5
$$$ 363
Бірдей екі металл шарик 4∙10-6 Н күшпен өзара әсерлеседі. Егер біреуіне дәл сондай зарядталмаған шарикті тигізіп ажыратса әсер етсе, шариктердің өзара әсерлесу күші неге тең:
А) 2∙10-6 Н
$$$ 378
Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен анықталады:


С) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.
001
Бір молекуланың массасын анықтау үшін қандай өрнек пайдаланылады?
В) m =
$$$ 110
Бір атомды идеал газ қыздырғыштан 2 кДж жылу энергиясын алған. Процесс изохоралы болса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?
В) 2 кДж
$$$ 114
Баллондағы газдың массасы m1=120 кг, қысым Р1=10 МПа. Температурасын және көлемін тұрақты деп есептеп, газдың қысымын Р=2,5 МПа-ға кеміту үшін газдың қандай мөлшердегі массасын баллоннан шығарып жіберу керек?
Е) 30 кг
$$$ 138
Бөлшектің уақыт бойынша кеңістіктегі орны мына заң бойынша берілген: . Осы бөлшектің уақытындағы жылдамдығының модулін табыңыз.
B) 5 м/с
$$$ 139
Бірқалыпты үдемелі айналмалы қозғалыстың теңдеуін көрсетіңіз.
C)
$$$ 135
Бір моль реал газ күйі теңдеуімен анықталады. Теңдеудің аты қалай аталады?
В) Ван-дер-Ваальс теңдеуі
$$$ 231
Бөлмедегі қай газдың (оттегі, сутегі немесе азот) молекулаларының жылдамдығы көп болады?
B) сутегінің
$$$ 236
Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы қай өрнекпен анықталады?
B)
$$$ 252
Бір циклда А=3 кДж жұмыс істелсе және суытқышқа 17 кДж энергия берілсе, онда жылу машинасының п.ә.к-і қандай мәнге ие болады?
A) 15%
$$$ 284
Бір-біріне қарама-қарсы бағытында әрқайсысы 5 м/с жылдамдықпен екі дене қозғалып, абсолют серпімсіз соққыдан кейін біртұтас дене болып 2,5 м/с жылдамдықпен қозғала бастады. Бұл денелердің массаларының қатынасы неге тең?
С) 3
$$$ 309
Бөлшектің тыныштық массасы 0,9Һ10-16 кг. Бөлшек 2Һ108 м/с жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің тыныштық энергиясы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы 3Һ108 м/с.
Е) 8,1 Дж
$$$ 302
Біртекті дискінің айналу осі дискімен параллель құрайтын масса центрі арқылы өтеді, шардың айналу осі – оның центрі арқылы өтеді. Егер шар мен дискінің радиустері және массалары бірдей болса, және олар бірдей жылдамдықтармен айналса, онда шардың және дискінің айналуының кинетикалық энергияларының қатынастары неге тең?
В) 0,8
$$$ 315
Бөлшек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің импульсін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.
С)
$$$ 323
Бернулли теңдеуі қозғалыстағы сұйықтар мен газдар үшін … сипаттайды.
D) энергияның сақталу заңын
$$$ 333
Бір түзу бойымен қозғалатын (м) және (м) екі гармоникалық тербелістер қосылады. Қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең?
С) 5 м
$$$ 336
Берілген уақыт мезетінде тербелістегі нүктенің қозғалыс бағыты мен ығысу шамасын сипаттайтын физикалық шама тербелістің … деп аталады.
В) фазасы
$$$ 344
Бірдей фазада тербелетін көрші екі толқын нүктелердің арақашықтығын … деп атайды.
В) толқын ұзындығы
$$$ 345
Бірдей фазада тербелетін нүктелердің геометриялық орны қалай аталады?
С) толқын беті
$$$ 346
Баллонда идеал газ бар. Газдың біраз бөлігі шыққан кезде, газдың температурасы 3 есе кеміген, ал қысым 4 есе кеміген. Процентпен есептелінсе, газдың қанша бөлігі шығарылған?
В) 25%
$$$ 364
Бірдей температура кезіндегі сутегі және оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы неге тең? Сутегінің мольдік массасы 2Һ10 -3 кг/моль, оттегінікі - 32Һ10 -3 кг/моль.
С) 4
$$$ 371
Бір атомды идеал газдың еркіндік дәрежелерінің саны қанша болады?
С) 3
$$$ 378
Бір атомды идеал газды изобаралы қыздырған. Газға берілген жылу мөлшерінің қандай бөлігі газдың ішкі энергиясына берілді?
D) 0,6
$$$ 517
Біркелкі электрстатикалық өрістің кернеулігі 140 Н/Кл болса, онда арақашықтықтары 0,5 см болатын екі нүктенің потенциалдар айырымы қанша болады?
D) 0,7 В
$$$ 358
Бірлік оң заряд өрістің бірінші нүктесінен екінші нүктесіне орын ауыстырғанда электростатикалық өріс күштерінің орындайтын жұмысы ...деп аталады
Е) потенциал айырымы

$$$ 360
Бір күш сызығында бір-бірінен 20см қашықтықта орналасқан нүктелердің потенциалдар айырымы 160 В. Біртекті электр өрісінің кернеулігі неге тең:
D) 800 Н/Кл

$$$ 526
Бiрқалыпты зарядталған ұзын қыл өткізгіш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай өрнекпен анықталады?
В)
$$$ 430
Батарея тұйықталғанда ЭҚК 15В, сыртқы кедергі 6 Ом, ток күші 2 А болды. Қысқаша тұйықталу кезіндегі батареядағы ток:
Е) 10 А
$$$ 397
Біртекті диэлектрик ішіндегі өрістің кернеулігінің модулі вакуумдағы өріс кернеулігінің модулінен қанша есе аз екенін көрсететін физикалық шама атауы:
D) Диэлектрлік өтімділік
олардағы зарядтарының қатынасы қандай болады?
A) q1/q2 = 1
$$$ 498
Бiр-бiрiмен тiзбектей жалғанған, сыйымдылықтары С1=17 мкФ және С2=34 мкФ екi конденсаторларды ЭҚК-i 50 В ток көзiне қосқанда

$$$ 422
Біртекті емес тізбек үшін Ом заңының формуласы:
С)
$$$ 231
Барометрлік формула:
С)
$$$ 491
Бірлік ұзындыққа келетін орам саны n, I тогы бар ұзын соленоид суретте кескінделген. Соленоидтың көлемі магнит өтімділігі  ортамен толтырылған. L тұйық контур бойындағы циркуляция векторын табу керек. (контурдың 1-2 бөлігі соленоид іші арқылы өтеді):
D) 6I

$$$ 437
Біртекті емес тізбек бөлігінің кернеуі дегеніміз:
А) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.
$$$ 411
Біртекті диэлектриктегі ( ) электр өрісінің кернеулігі E=600 В/м. Электр өрісінің көлемдік тығыздығы неге тең:
D)
$$$ 509
Біртекті магнит өрісінің күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 300 – қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрісінің индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетін магнит ағынының мөлшері қандай болады?
Е) 5 мкВб
$$$ 506
Баллистикалық гальвонометрге жалғанған сақина тәріздес өткізгішке түзу магнит салынды. Тізбектен q=2 мкКл электр мөлшері өтеді. Егер гальвонометр кедергісі 20 Ом болса сақина арқылы өтетін магнит ағыны неге тең:
С) 0,04 мВб
008
Бір нүктеде нүктелік зарядтың туғызған электр өрісінің кернеулігі осы заряд пен нүкте ара қашықтығын 5 есе өсірсе қалай өзгереді?
А) 25 есе кемиді
009
Бiркелкі зарядталған ұзын қыл өткізгіш электр өрiсiн туғызады. Оның зарядын 2 есе көбейткенде, өрiстiң берiлген нүктесiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?
С) 2 есе өседi
$$$ 546
Бiр-бiрiмен параллель жалғанған С1=4 мкФ және С2=6 мкФ екi конденсатор ЭҚК-i 12 В ток көзiне қосылған. Екiншi конденса-тордың астарларында пайда болған заряд мөлшерi қанша болады?
А) 72 мкКл
$$$ 642
Бiркелкі магнит өрiсiнiң күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 30-қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрiсiнiң индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қанша болады?
D) 5 мкВб
$$$ 652
Бiркелкі магнит өрiсiнің магнит индукциясының векторына перпендикуляр өткізгіш орналастырылған. Өткiзгiш арқылы суретте көрсетiлген бағытпен электр тогы жүредi. Суретте көрсетiлген қандай бағыт өткiзгiшке әсер етушi күш векторының бағытымен сәйкес болады
D) 4
$$$ 663
Бiрдей потенциалдар айырымымен үдетілген протон мен -бөлшек бiркелкі магнит өрiсiне ұшып кiредi. Протон мен -бөлшек қозғалатын шеңберлер радиустарының қатынастары Rp/R қандай болады?
С)
$$$ 87
Берілген осьті ω бұрыштық жылдамдықпен айнала қозғалған дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсет:
C)

$$$ 673
Био-Савар-Лаплас заңының өрнегiн көрсетiңiз.
D)
В В В
$$$ 13
Велосипедші уақыттың бірінші жартысын v=16км/сағ жылдамдықпен,ал уақыттың екінші жартысын v=12км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығын анықтаңыз.
В) 14км/сағ
$$$ 12
Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағ, ал оған қарсы соққан жел жылдамдығы 4 м/с. Велосипедшіге қатысты санақ жүйесіндегі жел жылдамдығын табыңыз.
А) 14 м/с
$$$ 84
“Восток” Жер серігі кемесінен тараған толқынның жиілігі 20 МГц болса, онда оның толқын ұзындығы неге тең? Жарық жылдамдығы с=3108 м/с деп алыңыз.
Е) 15 м
$$$ 266
Ван-дер-Ваальс теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз.
B)
$$$ 307
Вакуумдағы жарық жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалған бөлшек жарық толқынын шығарады. Қозғалмай тұрған бақылаушыға қатысты бұл толқынның жылдамдығы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең.
В) С
$$$ 401
Ван-дер Ваальс теңдеуі … сипаттайды.
В) реал газ күйін
$$$ 533
Вертикаль бағыттағы біркелкі электрстатикалық өрiсте салмағы 10-10 Н майдың тамшысы тепе-теңдік күйде тұр. Егер тамшыда 210-12 Кл заряд болса, электр өрiсiнiң кернеулiгi қанша болғаны?
С) 50 В/м
$$$ 613
Вакуум диодының вольт-амперлiк сипаттамасының сызықты емес учаскесi қандай формуламен анықталады?
$$$ 343
Вакуумдағы электр өрісі кернеулігі үшін Гаусс теоремасы:
B)

$$$ 369
Вакуумдегі электр өрісі кернеулігі векторының циркуляциясы туралы теореманың өрнегін көрсет:
C)
$$$ 366
Вольтпен өлшенбейтін физикалық шаманы тап:
D) Электр өрісінің кернеулігі
$$$ 418
Вакумда бір-бірінен 4 м қашықтықта шамалары оң q1 = 10мкКл және q2 = 40мкКл-ға тең зарядтар орналасқан. Зарядтардың ара қашықтығын 2 м-ге жақындатқан кезде қанша жұмыс атқарылады:
E) 0,9 Дж
С) I=dU3/2

$$$ 727
«Восток» корабль-спутнигiнде орнатылған радиотаратқыш 20 МГц жиiлiгiнде жұмыс iстеген. Ол қандай толқын ұзындығында жұмыс iстеген?
D) 15 м
Г Г Г
$$$ 226
Гелий молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын құрайды?
D) ешқандай
$$$ 213
Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
С) 3 есе артады
$$$ 195
Газдың температурасы 270С болғанда көлемі 6 л болса, температурасы 770С болғанда көлемі қандай болады? Қысымы тұрақты деп есептеңіз.
B) 7 л
$$$ 176
Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=cos(ωt+φ0) заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз:
D) –ω sin(ωt+φ0)
$$$ 33
Горизонталь жазықтықта қозғалатын шананың тежелу уақыты қандай физикалық шамаларға тәуелді болады?
D) бастапқы жылдамдығы мен үйкеліс коэффициентіне
$$$ 64
Гармониялық тербелістің теңдеуі х=asіnt және циклдік жиілігі =/6-ға тең. Маятник амплитуданың жартысына ауытқуы үшін қанша уақыт керек болады?
В) 1 с
$$$ 182
Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең?
А)
$$$ 72
Гармониялық тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: х=0,2cos(5t+/2), м . Осы тербелістің амплитудасы неге тең?
В) 0,2м
$$$ 74
Гармониялық тербеліс жасаушы дененің тербелісінің теңдеуі мынадай: х=2 sіn , м болса, оның максимал жылдамдығы қанша болады?
С) 4/5
$$$ 101
Газды изотермалық түрде сыққанда көлемі 2 есе кемиді. Газ қысымы қанша шамаға өзгереді?
А) 2 есе артады
$$$ 104
Газдың ішкі энергиясы, оның молекулаларының Ек – кинетикалық энергиясы мен Еп - потенциялық энергияларының қосындысынан тұрады. Бұл газ күйі Менделеев-Клапейрон теңдеуімен өрнектелуі үшін, оның Ек мен Еп энергиялары қанша болуы керек?
В) Ек=max, Еп=0
$$$ 113
“Газ қоспаларының қысымы, оның парциал қысымдарының қосындысына тең болады” деген Дальтон заңының формуласын көрсетіңіз.
А) р = р1 + р2+ .. .
$$$ 122
Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді. Сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс 300 Дж. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қаншаға тең?
Е) 400 Дж
$$$ 169
Горизонтқа бұрышымен орналасқан жазықтық бетінде массасы m кітап жатыр. Егер үйкеліс коэффициенті  болса, онда үйкеліс күші неге тең?
С)
$$$ 234
Герметикалық жабық ыдыс ішінде су мен су буы бар. Ыдысты қыздырған кезде су буының молекулалар тығыздығы қалай өзгереді?
А) артады
$$$ 239
Газдардың тұрақты қысымдағы және тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтарының айырмасы неге тең болады? .
D) 8,31Һ10-3
$$$ 245
Газ мөлшері 300 Дж жылу алды және бұл кезде оның ішкі энергиясы 100 Дж-ге артты. Демек, газ қанша мөлшерде жұмыс орындады?
C) 200 Дж
$$$ 255
Газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыштың абсолют температурасы суытқыштың абсолют температурасынан 4 есе жоғары. Суытқышқа берілген жылудың толық жылуға қатынасы қанша болады?
B) 0,25
$$$ 141
Гидродинамикалық қысымның өрнегін көрсету керек:
С)
$$$ 256
Газ Карно циклін жасайды. Суытқыш температурасы 300 К, қыздырғыштікі 500 К. Егер қыздырғыш температурасын Т = 200К-ге арттырсақ, онда циклдың п.ә.к-і неше есе өседі?
B) 1,43
$$$ 259
Газ 1 күйден 2 күйге көшкен кезде орындалатын жұмыс неге тең?
D) 600 Дж
$$$ 260
Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді және сыртқы күштер газ үстінен 300 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?
E) 400 Дж
$$$ 264
Газ 1-күйден 2-күйге өтті. Оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?
D) артты
$$$ 324
Гармониялық тербелістің теңдеуі Х= (м) түрінде берілген болса, тербелістің периоды неге тең болады?
С) 1 с
$$$ 367
Газ үш атомдық молекуладан құралады. Тұрақты қысым кезіндегі осындай газдың мольдік жылу сиымдылығы неге тең? - әмбебап газ тұрақтысы.
D) 7
$$$ 368
Газ температурасын 4 есе арттырған кезде газ молекуласы қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қалай өзгереді?
D) 2 есе артады
$$$ 48
Горизонталь жазықтықта жатқан массасы 500г дененің салмағы қандай :
Е) 4,9 Н
$$$ 201
Газ идеал деп саналады егер:
D) Бір мезгілде А және С шарттары орындалса
$$$ 286
Гелий молекулаcының еркіндік дәреже саны нешеге тең?
Е) 3
$$$ 429
Газдардағы электр тогының өтуін ... деп атайды.
А) газдық разряд
$$$ 356
Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,810-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2  104 В/м. Бөлшектің массасын табыңыз:
В) 2,0  10-14 кг
$$$ 387
Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында
заряды 9,8∙10-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған.
Конденсатор өрісінің кернеулігі 104 В/м. Бөлшектің массасын
табыңыз:
В) 1,0 ∙10-14 кг

$$$ 370
Газ молекулаларының таралуы немесе Максвелл таралуы қандай шама бойынша болады?
Е) жылдамдық бойынша және салыстырмалы жылдамдықтар бойынша
$$$ 573
Газдар арқылы электр тогының өтуi не деп аталады.
В) газ разряды
$$$ 665
Горизонталь орналасқан екі параллель, әр аттас зарядтармен зарядталған пластиналар арасындағы тепе-теңдiкте тұратын массасы m тозаң бөлшегінің заряды қандай болады? Егер пластиналар арақашықтығы d, олардың арасындағы потенциалдар айырымы U болса.
С)
$$$ 718
Герц вибраторының ұзындығы 5 мм. Вибратор шығаратын электромагниттiк толқын ұзындығы қанша болады?
В) 2,5 мм
Д Д Д
$$$ 363
Дальтон заңын өрнектейтін математикалық формуланы көрсетіңіз.
Е)

$$$ 2
Дене қозғалысын материялық нүкте қозғалысы ретінде қарастыру үшін қандай шарт орындалуы тиіс?
А) 1 с уақытта 8 км жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесін жер бетінен қарағанда
$$$ 11
Дене радиусы R шеңбер бойымен қозғалған. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширек (1/4) мәніндегі орын ауыстыру векторының модулін табыңыз.
C) R
$$$ 16
Дененің бастапқы жылдамдығы 0 = 20 м/с, соңғы жылдамдығы = 30 м/с және үдеуі = 2м/с2 болса, дене қанша уақыт қозғалыста болған?
D) 5 с
$$$ 17
Дөңгелек 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Дөңгелек шығырындағы нүктенің сызықтық жылдамдығы =40 м/c болса, дөңгелектің радиусы қанша болады?
D) 20 м
$$$ 40
Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең?
А) 50 мДж
$$$ 129
Диффузия коэффициентінің формуласынан К= 1/3 v cv молекуланың еркін жүру жолының белгіленуін көрсетіңіз.
Е) 
$$$ 130
Диффузия құбылысы арқылы түсіндірілетін құбылысты атаңыз.
Е) иістің таралуы
$$$ 133
Диффузия коэффициенті К= 1/3v cV теңдеуінен меншікті жылу сыйымдылықтың белгіленуін көрсетіңіз.
В) СV
$$$ 297
Дененің жылу сыйымдылығы дегеніміз шамасы жағынан қарастырылып отырылған термодинамикалық процесс кезіндегі жылу мөлшеріне тең физикалық шаманы айтамыз.
А) Дененің температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған
$$$ 388
Диаметрі 6 см өткізгіш шардың заряды Кл. М нүктесіндегі кернеулік неге тең:
D) Нөлге
$$$ 312
Дөңгелек процесс кезінде газ 1 Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз.
С) 0,20
$$$ 315
Дененің температурасы жылу алмасусыз булану және сумблимация кезінде …
Е) Төмендейді.
$$$ 417
Дифференциал түріндегі Джоуль – Ленц заңы:
В)
$$$ 140
Дене радиусы шеңбер бойымен қозғалады. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширегі өткендегі орын ауыстыру векторының модулі қаншаға тең болады?
D)
$$$ 148
Дене сағат тілінің бағытымен шеңбер бойымен қозғалады. М нүктесіндегі сызықтық жылдамдық векторының бағытын көрсетіңіз.
C) 4
$$$ 77
Дене 1000 Н күш әсерінен 0,05 м/с2 үдеумен қозғалған. Дененің массасын анықтаңыз.
Е) 20 т
$$$ 157
Дифференциалдық теңдеуі +0,25π х=0 болған гармоникалық тербелістің периоды неге тең?
D) 4 с

$$$ 140
Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен? Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?
B) 0,36 м/с
$$$ 402
Диэлектрикте ығысу тогының
тығыздығы қандай өрнекпен анықталады:
С)
$$$ 108
Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциалық энергиясы неге тең?
Е) 50 мДж

$$$ 155
Дене =5 Н центрге тартқыш күш әсерінен радиусы =2 м шеңбер бойымен қозғалады. Дене айналымының жартысында күші қанша жұмыс орындайды?
A) 0 Дж
$$$ 158
Дененің еркін түсу үдеуінің ең кіші мәні:
A) экваторда
$$$ 163
Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген. F1 және F2 күштер арасындағы бұрыш 90о. Бұл күштердің қорытқы шамасының модулін анықтаңыз.
В) 5 Н
$$$ 164
Дене биіктіктен еркін құлаған. Егер дененің массасы 1 кг және үдеуі 9 м/с2 болса, денеге әсер етуші ауаның кедергі күші қаншаға тең болады? (g=9,8 м/с2).
С) 0,8 Н
$$$ 188
Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз.
С)
$$$ 203
Дененің түзу бойымен болатын гармониялық тербелісінің амплитудасы 0,5 м тең. Тербелістің бір периоды аралығындағы жүрген жолын анықтаңыз.
D) 2м
$$$ 224
Денелер жылулық тепе-теңдікте болмау үшін, екі дененің міндетті түрде қандай физикалық параметрлері әртүрлі болуы керек?
С) температурасы
$$$ 280
Дене қозғалмайтын оське қатысты 200 с ішінде 10 айналым жасайды. Дененің айналу периоды неге тең?
А) 20 с
$$$ 281
Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?
В) 4Н
$$$ 286
Дененің 100 Дж кинетикалық энергиясы және 40 кгҺм/с импульсі бар. Дененің массасы неге тең?
D) 8 кг
$$$ 301
Дискінің бұрыштық жылдамдығы 5 рад/с-қа тең. Егер оның инерция моменті 0,4 кгҺм2 болса, онда дискінің импульс моменті неге тең?
D) 2 кг Һ м2 /с
$$$ 306
Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді?
Е) өзгермейді
$$$ 404
Дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Жерге ол қайтадан қандай жылдамдықпен құлап түседі? (Ауаның кедергісі ескерілмесін).
C) 15 м/с
$$$ 414
Дене 20 Н күштің әсерінен 0,5 м/с2-қа тең үдей қозғалды. Дененің массасы неге тең?
B) 40 кг
$$$ 415
m1=2m2=4 кг, 2 1= 2=8 м/с болғандағы жүйе импульсін табыңдар.
A) Рх=0
$$$ 418
Дене координаталары (7,2) нүктеден координаталары (-5,7) нүктеге орын ауыстырды. Дененің орын ауыстыруының модулі қандай?
C) 13
$$$ 423
Дененің 3 м орын ауыстыруы кезіндегі F=5 H күштің жұмысын табыңыз, олардың арасындағы бұрыш 60о.
A) А=7,5Дж
$$$ 34
Дене көкжиекпен =60 бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен сырғанайды. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Дененің үдеуі неге тең? (g=10м/с2 )
B) 7,66 м/с2
$$$ 322
Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең?
В)
$$$ 324
Диффузия құбылысын сипаттайтын өрнек:
A)
$$$ 328
Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:
C)
$$$ 147
Диффузия процесін өрнектейтін негізгі теңдеу:
С)
$$$ 43
Дененің айналмалы қозғалысы кезінде қандай физикалық шама оның инерттілігін сипаттайды?
В) инерция моменті
$$$ 99
Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл
$$$ 120
Дене 8 м биіктіктен жерге құлады. Дененің жермен соқтыққан кездегі кинетикалық энергиясы 800 Дж. Осы дененің массасын анықта :
С) 10 кг
қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?
D) 4 Н
$$$ 428
Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі оның 2 с және 3 с ішіндегі жүрген жолдарының қатынасы қандай? (Бастапқы жылдамдық 0=0, ауаның кедергісі ескерілмейді).
E) 4:9
$$$ 445
Дене 0=30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішіндегі оның орын ауыстыруы қандай? (g=10 м/с2).
E) 40м
$$$ 451
Дене 0=40 м/с бастапқы жылдамдықпен көкжиекке =60 бұрыш жасай лақтырылды. Траекторияның жоғарғы нүктесіндегі траекторияның қисықтық радиусы неге тең?
C) 40м
$$$ 450
Дененің кинетикалық энергиясы Ек=100 Дж және импульсі р=40 кгм/с. Дененің массасы неге тең?
D) 8 кг
$$$ 455
Дененің ұшу қашықтығы максимал болуы үшін оны көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? (Ауаның кедергісі ескерілмейді).
B) 450
$$$ 504
Диэлектриктiң бiрлiк көлемінің поляризациялануы қалай аталады?
C) поляризация векторы
$$$ 11
Дене белгілі бір биіктіктен құлады. Жерге құлар кезде оның жылдамдығы 30 м/с болды. Дене қандай биіктіктен құлаған (g=10 м/с2):
А) 45 м
$$$ 571
Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсетіңіз.
А)
$$$ 16
Дененің қозғалыс теңдеуі берілген: S= . Дененің бастапқы жылдамдығының шамасы:
Е) 7 м/с
$$$ 18
Дененің тангенциал үдеуі нөлге тең болып нормаль үдеуі тұрақты болса, қозғалыс қалай аталады?
А) Бірқалыпты шеңбер бойымен.
$$$ 20
Дене 15м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседі. Ауаның кедергісін ескермеңіз:
B) 15 м/с
$$$ 21
Дене 10 м жолды 10 с өтті. Алғашқы 6 м жолды 2 с ішінде өтті, содан кейін 3 с бойы тоқтап тұрды. Оның осы жолдағы орташа жылдамдығы қандай?
B) 1 м/с
$$$ 25
Дене жылдамдығының Х және У осьтеріне проекциялары х=4м/с, у=3 м/с. Жылдамдық модулін анықтаңыз.
В) 5 м/с

$$$ 26
Дененің қозғалыс жылдамдығы =7+4t м/с теңдеуімен берілген. Дененің үдеуінің шамасы:
Е) 4м/с2

$$$ 584
Донорлы қоспалы жартылай өткiзгiштерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып қандай зарядталған бөлшектер саналады?
В) электрондар
$$$ 672
Дөңгелек контур, уақыт бойынша өсетiн бiртектi магнит өрiсiне орналастырылған. Магнит индукциясының векторы, суретте көрсетiлгендей, бiзден сурет жазықтығына перпендикуляр бағыт бойынша қозғалады. Контурдағы индукциялық токтың бағыты қандай болады?
А) сағат тiлi бағытымен
$$$ 674
Диаметрi 0,5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 1,5 А ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?
D) 3 кА/м
Ж Ж Ж
$$$ 5
Жүрген жол мен уақыт арасындағы тәуелділік Х=А+Вt+Ct3 теңдеуімен өрнектеледі, мұндағы А=4м, В=2м/с, С=0,2 м/с3. Бақылау басталғаннан соң, 2с уақыт өткеннен кейінгі үдеудің сан мәнін табыңыз.
А) 2,4 м/с2
$$$ 24
Жоғары қозғалған лифт еденінде массасы 5 кг дене жатыр. Лифт үдеуі 2 м/с2. Лифт еденіне әсер етуші ауырлық күшін табыңыз. g=10 м/с2.
В) 60 Н
$$$ 80
Жазық толқын үшін берілген Z=Zocos(t – kx) теңдеуінен толқындық санды көрсетіңіз.
D) k
$$$ 115
Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісінен және жүйенің сыртқы денелерге қарсы атқаратын жұмысынан тұрады десек, оның формуласын көрсетіңіз.
А) Q= U+A
$$$ 119
Жерді қоршаған атмосфера молекулалары бірте-бірте ғарыш кеңістігіне ұшып кетіп жатады. Осы кезде атмосфера энтропиясы қалай өзгереді?
В) артады
$$$ 120
Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу алып, оның 60 Дж мөлшерін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қаншаға тең?
С) 40%
$$$ 128
Жылу алмасу құбылысының қай түрінде: жылу өткізгіштік, конвекция немесе сәулелену кездерінде зат тасымалданбайды?
С) тек сәулелену
$$$ 493
Жазықтықтары бір - біріне параллель, екі катушка суретте көрсетілгендей, ұзын жіпке ілінген. Екінші катушка қысқаша тұйықталған. Бірінші катушка ток көзіне қосылғанда катушкаларда не байқалады:
А) Катушкалар бір - біріне қарама-қарсы жаққа ауытқиды
$$$ 399
Жазық конденсатор тұрақты ток көзіне қосылған және сұйық диэлектрикке батырылған (диэлектрлік тұрақтысы ). Конденсатордағы электр өрісінің диэлектрикке батыруға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) кернеуліктерін салыстырыңыз:
В) Е0 = Е
$$$ 321
Жылу өткізгіштік процесін тудырушы себеп:
В) Температура градиенті
$$$ 323
Жылу өткізгіштік процесін өрнектейтін негізгі теңдеуді көрсетіңіз.
B)
$$$ 271
Жылу машинасының ПӘК-і дегеніміз не?
C) Газдың бір циклде жасалынған жұмысының қыздырғыштан алынған жылуға қатынасы.
$$$ 272
Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын ұлғайтуға және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады:
E) Термодинамиканың І бастамасы.
$$$ 274
Жылу изоляцияланған жүйедегі процесс:
С) адиабаталық
$$$ 235
Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы n0 шамасының мағынасы қандай:
В) Жер бетінен h=0 биіктіктегі газ концентрациясы
Жылу машинасы бір циклде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады да суытқышқа 60 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?
. $$$ 249
А) 40%
$$$ 229
Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы W шамасының мағынасы қандай?.
В) Бір молекуланың потенциалдық энергиясы.
$$$ 260
Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?
D) 60%
$$$ 264
Жылу машинасы Карно циклі бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2 кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7 кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай?
Е) 492К
$$$ 288
Жүйенің жылу мөлшерін қай формуламен есептеуге болады?
D)
$$$ 335
Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласының түрі:

D)
$$$ 155
Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда ..... тербеліс пайда болады:
D) Сол бағыттағы, сондай жиіліктегі гармониялық тербелістер
$$$ 58
Жер бетінен һ биіктіктегі еркін түсу удеуінің теңдеуі:
(М – Жердің массасы, R – Жердің радиусы)
D)
$$$ 166
Жиілігі ν=1Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын табыңдар:
Е) 1 с
$$$ 91
Жерден h биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясының дұрыс өрнегін көрсетіңіз (R0 – Жер радиусы).
Е)
$$$ 90
Жүрілген жолы S, айнымалы күштің жасайтын жұмысы неге тең (Fs-күштің қозғалыс бағытындағы проекциясы):
А)

$$$ 184
Жолаушы аз уақытта салмақсыздық күйде болу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан қанша жылдамдықпен қозғалуы керек? = 10 м/с2.
В) 20 м/с
$$$ 189
Жер бетіне қатысты массасы 3 кг дене 2 м биіктікте орналасқан. Ол дененің потенциялық энергиясын есептеңіз. (g=10 м/с2)
D) 60 Дж
$$$ 212
Жазық толқын теңдеуін жазыңыз.
B)
$$$ 261
Жылу двигателінің қыздырғышы мен суытқышының температурасын бірдей градусқа арттырды. Бұл кезде двигательдің п.ә.к-і қалай өзгереді?
D) кемиді
$$$ 262
Жылу машинасы қыздырғыштан жылу мөлшерін алады, ал суытқышқа береді, осы кезде А жұмысы істеледі. Двигательдің п.ә.к-ін анықтаңыз.
C)
$$$ 251
Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның п.ә.к-і неге тең?
B) 60%
$$$ 340
Жарық толқынының тербеліс периоды 2 есе кеміген кезде толқын ұзындығы қалай өзгереді?
Е) 2 есе кемиді
$$$ 393
Жылуөткізгіштік құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады?
С) энергия
$$$ 379
Жылу сыйымдылығы 20 Дж/К дене 100оС-дан 20оС-ға дейін суыған. Дененің алған жылу мөлшерін анықтаңыз.
D) –1,6 кДж
$$$ 442
Жерден қандай биіктікте ауырлық күші оның Жер бетіндегі мәнінің 36%-ін құрайды? (Жер радиусы 6300 км).
A) 4200км
$$$ 452
Жүзгіш өзен ағысына қарсы жүзіп келеді. Жүзгіштің жағаға қатысты жылдамдығы 1,5 м/с, өзен ағысының жылдамдығы 0,5 м/с. Жүзгіштің суға қатысты жылдамдығы неге тең?
D) 2 м/с
$$$ 461
Жабық ыдыстағы 27оС температурадағы газ қысымы 75 кПа болған. t=-13oC температурада оның қысымы қандай болады?
B) 65 кПа
$$$ 466
Жер бетінде денеге 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер бетінен 2RЖер ара қашықтықтағы тартылыс күші неге тең?
B) 9 Н
$$$ 468
Жердің тартылыс өрісіндегі (g=const) дененің жұмысы қай формула бойынша анықталады?
A) A=mgh
$$$ 471
Жеңіл автомобильдің жылдамдығы жүк автомобилінің жылдамдығынан 4 есе көп, ал жүк автомобилінің массасы жеңіл автомобильдікінен 2 есе көп. Е1 жеңіл және Е2 жүгі бар автомобильдердің кинетикалық энергияларының мәндерін салыстырыңыз.
D) Е1=8Е2
$$$ 537
Жазық конденсатор ток көзiнен зарядталып, кейiн ток көзінен ажыратылған. Онан соң конденсатор астарларының арасы =2-ге тең диэлектрикпен толтырылып және астарларының қашықтығы екi есе арттырылған. Конденсатордағы потенциалдар айырымы қалай өзгерген?
E) өзгермеген
$$$ 734
Жазық конденсатордың пластиналар арақашықтығын 4 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?
С) 2 есе артады
З З З
$$$ 242
Заттың меншікті жылу сыйымдылығы дегеніміз не?
А) температурасы 1 К-ге өзгерген кездегі 1 кг заттың берген немесе алған жылу мөлшері
$$$ 354
Зарядтары 11 мкКл, -13 мкКл и 35 мкКл, үш кішкене бірдей шарды өзара тиістіріп алып, артынша ажыратады. Бірінші шарда қанша заряд қалады:
С) 11 мкКл
$$$ 357
Зарядталған шексіз жазықтықтан 2 м арақашықтықта өрістің кернеулігі 100 В/м. Арақашықтықты 3 метрге арттырғанда өрістің кернеулігі қандай болады?
А) 100 В/м
$$$ 390
Зарядталған металл шардың электр өрісінің кернеулігінің қашықтыққа байланыстылығын сипаттайтын дұрыс графикті көрсетіңіз:
С)
$$$ 415
Зарядталған конденсатор ток көзінен ажыратылған. Егер астарлардың ара қашықтығын екі есе үлкейтсе, конденсатор энергиясы қалай өзгереді:
А) 2 есе азаяды

$$$ 419
Зоналық теория бойынша қатты дене мына жағдайда жартылай өткізгіш бола алады:
А) Рұқсат етілмеген зонаның ені шамамен 0,1 эВ;
$$$ 371
Зарядталған бөлшек (заряды q, массасы m), потенциалдар айырмасы U үдетуші электр өрісінен өткенде қандай жылдамдық алады:
D)
$$$ 404
Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы:
C)
$$$ 496
Зарядталған өткiзгiштiң электр өрiсiнiң беттiк кернеулiгi қандай формуламен анықталады?

В)
$$$ 499
Зарядтарының шамалары бірдей , екі оң зарядтың арасын қосқан түзудің ортасына түсірілген перпендикуляр сызықтың бойына орналасқан О нүктедегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады?
А) төмен қарай
$$$ 508
Зарядтары бiрдей, әр аттас екi зарядтың О нүктесiндегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады?
A) оңға қарай
$$$ 487
Зарядтары 3 мкКл және 17 мкКл өлшемділіктері бiрдей кiшкентай екі шариктердi аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiп, сонан соң олар бiр-бiрiнен ажыратылған. Бiрiншi шариктің заряды қанша болады?
А) 10 мкКл
$$$ 484
Зарядтардың бiр-бiрiнен ара қашықтығын 5 есе өсiргенде, нүктелiк зарядтың электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?
D) 25 есе кемидi
$$$ 513
Зарядталған конденсаторға қосымша екі есе көп заряд берілсе, оның энергиясы қалай өзгередi?
С) 4 есе өседi
$$$ 516
Зарядтары 71 мкКл және 19 мкКл сынаптың екi кiшi тамшысы бiр үлкен тамшыға бiрiккен. Пайда болған тамшыдағы заряд шамасы қанша болады?
С) 52 мкКл
$$$ 544
Зарядтары 11 мкКл, 27 мкКл және –32 мкКл өлшемдері бiрдей үш шариктi аз уақыт бiр-бiрiмен түйiстiрiп, одан соң қайтадан ажыратады. Бiрiншi шарикте пайда болатын заряд мөлшерi қанша болады?
В) 2 мкКл
$$$ 547
Зарядтары 2 мкКл және 10 мкКл екi нүктелiк заряд аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiлiп, одан кейiн бастапқы қашықтыққа қойылса, олардың әсерлесу күшi қалай өзгерер едi?
С) 1,8 есе артады

Е Е Е
$$$ 26
Екі дененің арақашықтығын 2 есе өсірсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші неше есе өзгереді?
D) 4 есе кемиді
$$$ 35
Екі дене өзара F-ке тең гравитациялық күшпен әсерлеседі. Егер әр дененің массасын n есе өсірсе, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді?
D) n2 есе өседі
$$$ 65
Еріксіз гармониялық тербеліс теңдеуінен ma + rυ + kx = Fсырт серпімділік күшін көрсетіңіз.
С) kx
$$$ 102
Екі түрлі идеал газ молекулаларының массалар қатынасы 4 есе өссе, ал температуралы бірдей болса, олардың орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы қалай өзгереді?
А) 2 есе
$$$ 154
Егер қозғалыс теңдеуі (м) болса, онда массасы 500 кг дене жолдың түзу сызық бөлігінде қандай күштің әсерінен қозғалатындығын анықтаңыз?
A) 400 Н
$$$ 167
Егер дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалса, онда денеге әсер етуші күштердің қорытқы күші неге тең болады?
D)
$$$ 205
Еркін тербелетін маятниктің потенциалды энергиясының максимал мәні 10 Дж, ал оның кинетикалық энергиясының максимал мәні 10 Дж. Маятниктің толық механикалық энергиясы қандай шектерде өзгереді?
B) өзгермейді және 10Дж
$$$ 232
Егер 0,01 м3 көлемде 8Һ1010 молекула болса, онда молекулалардың концентрациясы қандай болатынын анықтаңыз.
А) 8Һ1012 м-3
$$$ 241
Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?
В) 1,5 есе артады
$$$ 246
Егер газ мөлшері 100 Дж жылу алса, ал оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді?
C) 200 Дж
$$$ 247
Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған болар еді?
C) 200Дж
$$$ 254
Егер қыздырғыштың температурасы 2270С және суытқыштың температурасы 270С болса, жылу машинасының п.ә.к.-нің максимал мәні қанша болады?
D) 40%
$$$ 272
Екі автомобиль бір нүктеден бір мезгілде шығып және бір-бірімен 60о бұрыш жасай, шамасы бірдей 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Олардың салыстырмалы жылдамдығы неге тең?
А) 72 км/сағ
$$$ 290
Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кгҺм2 болса, онда ол 12 НҺм күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады?
С) 4 рад/с2
$$$ 295
Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?
С) 4 есе артады
$$$ 305
Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді?
С) Өзгермейді
$$$ 28
Егер дененің бұрыштық жылдамдығы мен бұрыштық үдеуінің арасындағы бұрыш нольге тең болса, айналмалы қозғалған қатты дененің қозғалысының сипаттамасы қандай?
E) үдемелі
$$$ 62
Егер дененің жылдамдығы 3 есе артса, оның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
В) 9 есе өседі
$$$ 114
Егер 2 дененің ара қашықтығын 2есе үлкейтсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші қалай өзгереді?
В) 4 есе кемиді
$$$ 128
Екі дененің серпімсіз соқтығысы кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы сақталмайды:
С) Кинетикалық энергиясы
$$$ 218
Екі ыдыста идеал газ орналасқан. Бірінші ыдыстағы молекулалардың массасы екінші ыдыстағы молекулалардың массасынан 2 есе артық. Газдың температурасы мен концентрациясы өзгермесе, бірінші ыдыстағы газ қысымының екінші ыдыстағы газ қысымына қатынасы қандай болады?
С) 1
$$$ 221
Егер газ температурасы 2 есе артса, молекуланың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
D) 2 есе артады
$$$ 514
Егер тізбекті айырғанда 0,2с ішінде катушкада 10В-қа тең болатын өздік индукциясының орташа ЭҚК-і пайда болса, катушканы қиып өтетін магнит ағыны қандай болады?
A) 2 Вб
$$$ 466
Егер тізбекті 0,2 с ішінде айырғанда катушкада 10 В – қа тең болатын өздік индукциясының орташа ЭҚК – і пайда болса, катушканы қиып өтетін магнит ағыны қандай болады?
D) 2 Вб
$$$ 440
Егер R1, R2 = 20 Oм болса, тізбектің жалпы кедергісі неге тең?
А) 10 Ом
$$$ 446
Еге , , және , тізбектелген, тізбектегі токты есептеңдер:
В) 1 А
$$$ 448
Егер ток тығыздығы j=5 А/м2, өріс кернеулігі Е=2 В/м болса, өткізгіштің меншікті кедергісі:
В) 0,4 Ом∙м
$$$ 428
Егер тізбек бөлігіндегі кернеуді 2 есе көбейтіп, ал кедергісін 2 есе азайтатын болсақ, онда ток күші қалай өзгереді?
Е) 4 есе көбейеді
$$$ 370
Еркін электр диполін біртекті электр өрісіне суреттегі дейорналастырғанда, дипольде не өзгеріс болады:
А) Диполь сағат тіліне қарсы бұрылады

$$$ 365
Егер R1=R2=20 Ом болса, тізбектің жалпы кедергісі неге тең?
Е) 10 Ом
$$$ 368
Егер сфера арқылы өтетін векторының ағыны 2 кВм болса, онда сфера центрінде қандай заряд орналасқан:
А) 17,7 нКл
$$$ 329
Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе азайтсақ, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді:
С) 9 есе кемиді
$$$ 348
Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?
С) 81 есе кемиді
$$$ 409
Егер зарядталған конденсатор зарядын 2 есе өсірсе оның энергиясы қалай өзгереді?
E) 4 есе өседі
$$$ 227
Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?
D) RT
$$$ 177
Екі гармоникалық тербелістердің х1=cos(2t+/6) және х2=2cos(t) теңдеулері берілген. Уақыттың t=1 с мезетіндегі тербелістердің фазалар айырымын анықтаңыз.
C)
$$$ 146
Егер ағын түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы ағатын
идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді?
E) 4 есе кемиді
$$$ 89
Егер дененің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсі қалай өзгереді?
А) 2 есе артады
$$$ 308
Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең.
D) 0,6С
$$$ 310
Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді?
D) 1,25 есе артады
$$$ 318
Егер күшті өзгертпей, серіппенің ұзындығын 2 есе кемітсек, онда салыстырмалы ұзындығы қалай өзгереді?
С) өзгермейді
$$$ 319
Егер сұйық ағатын түтіктің (трубаның) диаметрін 2,4 есе кішірейтсе, онда сұйықтың ағыс жылдамдығы қалай өзгереді?
D) 5,76 есе артады
$$$ 321
Егер 75 кН күшпен әсер еткенде серіппенің ұзындығы 16 мм-ге ұзарса, онда серпімді деформацияланған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең болады?
Д) 600 ДЖ
$$$ 339
Егер толқын ұзындығы 7 м, ал тербеліс жиілігі 220 Гц болса, онда дыбыс толқыны суда 7,7 км қашықтықты қанша уақытта жүре алады?
Е) 5 с
$$$ 392
Егер молекула қозғалысының орташа жылдамдығын 2 есе арттырып, ал еркін жол ұзындығын 5 есе кемітсе, онда берілген уақыт аралығында, көмір қышқыл газы молекуласының соқтығысу саны қалай өзгереді?
D) 10 есе артады
$$$ 405
Егер нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуінің түрі x=5t+20 болса, онда ол қалай қозғалады?
A) бірқалыпты және түзу сызықты
$$$ 427
Егер дене жолдың бірінші жартысын 3 м/с жылдамдықпен 10 с ішінде жүріп өтсе, ал екінші жартысында одан 2 есе жылдамырақ қозғалса, дененің орташа жылдамдығы неге тең?
B) 4м/с
$$$ 464
Егер суытқышының температурасы 27о болса, ПӘК-і 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы тиіс?
C)
$$$ 497
Егер өткізгішке қосымша бұрынғыдан екi есе көп заряд берiлсе, онда зарядталған беттiң потенциалдар айырымы қалай өзгередi?
A) 2 есе өседi
$$$ 475
Егер гидравликалық көтергіштің кіші поршенінің ауданы 10 см2, үлкен поршенінің ауданы 0,1 м2 болса, массасы 1000 кг автомобильді көтеру үшін оның кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек?
B) 10 кг
$$$ 506
Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi 3 тең, май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi?
A) 3 есе артады
$$$ 509
Екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын 4 есе кеміткенде, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi?
Д) 16 есе өседi
$$$ 528
Екi нүктелiк зарядтардың әрқайсысының зарядын 3 есе өсiргенде, олардың өзара әсерлесу күшi өзгермеуi үшiн, олардың бiр-бiрiнен қашықтығын қанша шамаға өзгерту керек?
E) 3 есе өсiру керек
$$$ 536
Егер, зарядталған радиусы R шардың центрiнен r қашықтықтағы нүктенің электр өрiсiнiң кернеулiгi Е болса (мұнда R<r), онда шардағы зарядтардың беттiк тығыздығы қандай өрнекпен анықталады?
А)
$$$ 556
Егер батареяның қысқаша тұйықталу тогы 13 А, ал батареяның iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, батареяның ЭҚК-i қанша болады?
С) 6,5 В
$$$ 558
Егер өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 20 В және кедергiсi 40 Ом болса, өткiзгiштiң бөлiп шығаратын қуаты қанша болады?
D) 10 Вт
$$$ 572
Екi мыс өткізгіштің ұзындығы бiрдей. Бiрiншi өткізгіш диаметрi екiншi өткізгіштің диаметрiнен 2 есе үлкен болса, бұл өткізгіштердің R1/R2 кедергiлерінің қатынасын анықтаңыз.
E) ¼
$$$ 581
Егер өткізгішті 4 бiрдей бөлiкке бөлiп, оларды бiр-бiрiмен параллель жалғасақ, өткізгіштің кедергiсi қанша болады?
D) 16 есе азаяды
$$$ 588
Егер R1=7 Ом, R2=11 Ом, R3=18 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?
D) 9 Ом
$$$ 601
Егер R=2 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады?
А) 2 Ом
$$$ 608
Егер көлденең қимасының ауданы 3 мм2 болатын өткiзгiш арқылы 10 с iшiнде 60 мкКл заряд өтсе, токтың тығыздығы қанша болады?
D) 2 А/м2
$$$ 680
Егер индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А болса, катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қандай болуы керек?
В) 2 А
$$$ 681
Екi параллель түзу ұзындықтары 10 м, бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта вакуумда орналасқан өткiзгiштер арқылы 20 А ток өткенде, магниттiк әсерлесу күшi қандай болады? 0= 410-7 Гн/м деп алыңыз.
С) 80 мН
$$$ 564
Егер I1 = 3 A, I2 = 5A болса, суретте көрсетiлген амперметр қанша ток күшiн көрсетедi?
D) 8 A
И И И
$$$ 94
Идеал газды изобаралы қыздырғанда 1-ші күйден 2-ші күйге өткен. Газ массасы тұрақты болғанда, оның қысымы қалай өзгереді?
А) өзгермейді
$$$ 99
Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырсақ, онда газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
А) 3 есе артады
$$$ 111
Идеал газды изотермалық түрде сыққанда, оның қысымы 20 %-ке артқан. Газ көлемі қалай өзгереді? V1/ V2 қатынасын табыңыз.
А) 1,2
$$$ 125
Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының абсолют температураларын 2 есе өсірсе, оның ПӘК-і қалай өзгереді?
С) өзгермейді
$$$ 126
Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алған жылуының 60%-ін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қанша болады?
С) 40%
$$$ 220
Изобаралық процестің өрнегін көрсетіңіз.
D)
$$$ 221
Изотермалық процестің өрнегін көрсетіңіз.
C)
$$$ 222
Изохоралық процестің өрнегін көрсетіңіз.
B)
$$$ 243
Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырған кезде, оның жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
А) 3 есе артады
$$$ 249
Изотермиялық ұлғаю кезінде идеал газ А=20 Дж жұмыс істейді. Газға қандай жылу мөлшерін беру керек?
D) 20 Дж
$$$ 269
Изотермдік процесс үшін жасалған жұмыс А пен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс?
С)
$$$ 280
Изохоралық процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған термодинамикалық жұмысы қандай?
C) 0
$$$ 250
Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады?
E) 70 Дж

$$$ 252
Изотермдік процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған жұмысы қандай?
В) 5000 Дж
$$$ 254
Изотермдік процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.
Е)
$$$ 234
Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвелл таралу функциясының нақты түрі мына шамаларға тәуелді: 1.Газ табиғатына (молекула массасына); 2.Газ температурасына; 3.Газ көлеміне; 4.Газға әсер ететін күш өрістеріне:
Е) 1 және 2
$$$ 200
Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак заңының теңдеуі:
В) V/T=const
$$$ 279
Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз.
C) dQ=dU+dA
$$$ 268
Изотермдік процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз.
С)
$$$ 289
Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.
В)
$$$ 291
Идеал газдың адиабаталық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең?
А) 0
$$$ 314
Идеал газ 1 күйден 3 күйге суреттегідей бір рет 1-2-3 процестер арқылы, екінші рет 1-4-3 процестер арқылы өтеді. Берілген шамалар арқылы газдың осы екі процесс кезіндегі алынған жылу мөлшерлерінің айырымын табыңыз.

Е) 2 кДж
$$$ 299
Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?
В) 70 Дж

$$$ 467
Индуктивтік қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?
D) Гн (Генри)
.
$$$ 459
Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісіне ұшып кірген электронның жылдамдығының шамасы қалай өзгереді?
Е) өзгермейді
$$$ 83
Инерция моменті 10 кг•м2 тұтас диск 2 рад/с2 бұрыштық үдеумен бірқалыпты үдемелі айналады. Дискінің айналдырушы күш моментін анықтаңыз:
B) 20 Н•
м
$$$ 53
Импульс дегеніміз:
E) дене массасының оның жылдамдығына көбейтіндісі

$$$ 44$$$ 196
Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі:
В)РV=const
005
Инерция моменті I=63,6 кгм2 цилиндр рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады
Цилиндр t=20 c–та тоқтауы үшін оған әсер ететін M тежеуші күш моментін табыңыз.
Е) 100 Нм
$$$ 214
Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теориясының (МКТ-ның) негізгі теңдеуі:
В)
$$$ 216
Идеал газ үшін адиабаттық процесті сипаттайтын өрнек:
С)
$$$ 217
Идеал газдың температурасын 4 есе арттырғанда оның орташа квадраттық
жылдамдығы қалай өзгереді?
E) 2 есе артады
$$$ 220
Идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газдың абсолют температурасы қалай өзгереді?
С) 4 есе артады
$$$ 184
Идеал газ үшін изохоралық процесті сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.
А)
$$$ 181
Идеал газ күйінің (Менделеев-Клапейрон) теңдеуі:
С)
$$$ 244
Идеал жылу машинасы әрбір килоджоуль жылуды қыздырғыштан алып
300 Дж жұмыс істейді. Егер суытқыштың температурасы 280К болса, онда жылу машинасының ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы қандай?
A) 30%, 400К.

$$$ 247
Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі:
А)

$$$ 250
Изотермиялық ұлғаю кезінде идеал газ А=200 Дж жұмыс істейді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгереді?
E) 0 Дж
$$$ 257
Идеал газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыш температурасы суытқыш температурасынан 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 42 кДж-ға тең жылу мөлшерін берді. Газ қанша жұмыс жасайды?
B) 28кДж
$$$ 263
Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.
В)
$$$ 347
Идеал газдың көлемін 2 есе өсіріп, ал абсолют температурасын 2 есе кемітсек, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
Е) 4 есе кемиді
$$$ 348
Идеал газ жабық ыдыста. Егер температурасын 3 есе арттырса, онда газ тығыздығы қалай өзгереді?
С) өзгермейді
$$$ 349
Изохоралық процесс кезінде газдың температурасын 8 есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
В) 8 есе артады
$$$ 351
Идеал газ изотермалық ұлғайғанда көлемі 1,5 есе артса, оның қысымы қалай өзгереді?
В) 1,5 есе кемиді
$$$ 356
Идеал газ молекуласының орташа энергиясы 6,0Һ10-21 Дж. Газ қысымы 4 мПа. Газдың көлем бірлігінде қанша молекула болады?
Д) 1018 м3
$$$ 372
Идеал газдың ішкі энергиясы қандай өрнекпен анықталады?
А)
$$$ 373
Идеал жылу машинасындағы газ қыздырғыштан алған жылудың 60% суытқышқа береді. Қыздырғыш температурасы 500 К. Суытқыштың температурасы неге тең?
А) 300 К
$$$ 397
Идеал газбен салыстырғанда реал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қосымша қысымы неге байланысты пайда болады?
D) молекулалар арасындағы қашықтықта өзара әсерлермен
$$$ 377
Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының температуралары 400 К және 300 К тең. Қыздырғыштың температурасын 200 К-ға ұлғайтқан. Бұл кезде машинаның п.ә.к-і қалай өзгерді?
А) 2 есе артады
$$$ 411
Идеал газды қыздыру кезінде молекулалардың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артты. Газдың абсолют температурасы қалай өзгерді?
D) 16 есе артты
$$$ 441
Идеал газдың V0 бастапқы көлемі р0 тұрақты қысымда 3 есе артты. Газ атқарған жұмысты анықтаңыз.
C)
$$$ 448
Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы р0 болды. Массасын өзгертпей, оның температурасын тұрақты көлемде 1,5 есе арттырды. Газ қысымы қалай өзгерді?
D)
$$$ 621
Индукциясы 0,5 Тл магнит өрiсiне бойынша ұшып келген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгередi?
E) өзгермейдi
$$$ 630
Индукция ЭҚК-i қандай формуламен анықталады?
С)
$$$ 638
Индукциясы магнит өрiсiне перпендикуляр орналасқан ауданы S раманы 180-қа бұрғанда, ол арқылы өткен магнит ағынының өзгеруiнің шамасы қанша болады?
В) –2BS
$$$ 639
Индукциясы 4 мТл бiркелкі магнит өрiсiне протон 5105 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына препендикуляр ұшып енеді. Шеңбер бойымен толық бiр айналғандағы өрiс қанша жұмыс атқарады?
E) 0 Дж
$$$ 646
Индукциясы 0,02 Тл, бiркелкі магнит өрiсiне, электрон индукция сызықтарына параллель бағытта ұшып енеді. Магнит өрiсiнде электрон қанша үдеумен қозғалады?
E) 0 м/с2
$$$ 648
Индукциясы 0,2 Тл магнит өрiсiн 10 А электр тогы өткiзгiш орналастырылған, өткiзгiшке 0,3 Н күш әсер етуi үшiн өткiзгiштiң ұзындығы қанша болу керек? өткiзгiш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.
С) 15 см
$$$ 649
Индукциясы 0,03 Тл бiркелкі магнит өрiсiне электрон ұшып кiредi. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi?
E) өзгермейдi
$$$ 666
Индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе кемуі үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?
В) 2 А
$$$ 504
Индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы ток күші 0,1 с уақытта 5А ден 3А –ге дейін бірқалыпты кемитін болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і неге тең:
А) 40
$$$ 523
Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде өткізгіш арқылы 10 А электр тогы өткенде, өткізгішке 0,3 Н күш әсер етуі үшін өткізгіштің ұзындығын қандай етіп алу керек? Өткізгіш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.
D) 15 см
$$$ 524
Индукциясы 0,02 Тл, магнит өрісіне электрон индукция сызықтарына параллель ұшып кірген. Магнит өрісінде электрон қанша үдеумен қозғалады?
В) 0 м/с2
$$$ 505
Индуктивтілігі 0,5 Гн катушкамен 4 А ток өтеді. Осы катушкадағы магнит өрісінің энергиясын табу керек:
D) 4 Дж
$$$ 507
Индуктивтілігі 1 мГн өткізгіш контурдағы ток күші I = 8t - t2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай t мәнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады:
C) t=4 c
$$$ 495
Индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісіне протон 5*10 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына перпендикуляр ұшып кірген. Шеңбер бойымен бір толық айналымда
протон үстінен өріс қандай жұмыс атқарады?
С)0 Дж
$$$ 508
Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
Е) өзгермейді
$$$ 487
Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан, ұзындығы 0,5 м өткізгішке магнит өрісі тарапынан 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш пен индукция сызықтары арасындағы бұрыш 300. ¤ткізгіштегі ток күші неге тең:
А) 2 А

$$$ 667
Индукциялары 0,4 Тл және 0,3 Тл бір-бірімен перпендикуляр бiртектес екi магнит өрiстерi кеңiстiктiң бiр облысында беттеседi. Қорытқы магнит өрiсiнiң магнит индукциясының мөлшерi қанша болады?
С) 0,5 Тл
$$$ 679
Индукциясы 0,02 Тл вертикаль, бiркелкі магнит өрiсiнде
горизонталь жазықтықта ұзындығы 0,5 м стержень 4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдығымен айналады. Айналу осi стерженнің бір ұшы арқылы өтетiн болса, стерженьде пайда болатын индукция ЭҚК-i қандай болады?
А) 10 мВ
$$$ 724
Индуктивтiлiгi 2 мГн катушка жалғанған тербелмелi контурдың актив кедергiсi 0,8 Ом. Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?
E) 200 с-1
$$$ 117
Импульс моменті үшін дұрыс формуланы көрсетіңіз:
D)
$$$ 456
Индуктивті L1 және L2 екі катушка параллель қосылған, жалпы индуктивтік:
E)
$$$ 242
Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвеллдің таралу функциясындағы қисық астындағы толық аудан мына шамаларға тәуелді:
1 Газдағы молекулалар санына, 2 Газ температурасына, 3 Газ табиғатына, 4 Тұрақты болып қалады:
Е) Тек 4
$$$ 71
Импульсы 8 кгм/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз.
D) 2кг және 4 м/с
$$$ 197
Идеал газ үшін изобаралық процесті сипаттайтын өрнек:
А)

$$$ 726
Идеал тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы конденсатордың астарларындағы максималь заряд 10/ мкКл. Бұл контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi қандай болады
С) 50 ГЦ
$$$ 739
Идеал тербелмелi контурдағы кiретiн конденсатор орнына, параллель үш осындай конденсатор жалғаған. Контурдағы электромагниттiк толқындардың жиiлiгi қалай өзгередi?
В) 3 есе азаяды

К К К
$$$ 15
Кісі 10 м қашықтықты 10 с уақытта жүріп өткен. Оның бірінші 6 м жолды 2 с уақытта жүріп, одан соң 3 с дем алған. Кісінің орташа жылдамдығын табыңыз.
С) 1м/с
$$$ 36
Келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс емес:
В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз
$$$ 45
Келтірілген формулалардың қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: импульс моменті – дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең.
B) L=І
$$$ 50
Кран жүкті бірқалыпты қозғалыспен көтерген. Кран двигателінің қуаты 7 кВт. Егер кранның п.ә.к.-і 60% болса, жүк көтеру кезіндегі пайдалы қуат неге тең?
С) 4,2 кВт
$$$ 54
Көлемі 0,5 м3 судағы тасқа әсер етуші Архимед күшін табыңыз. Судың тығыздығы 1000кг/м3, g=10 м/с2.
D) 5 кН
$$$ 57
Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең - бұл теңдеуді ағыстың “үзіліссіздік теңдеуі” деп атайды.
А) Sυ=const
$$$ 58$$$ 516
Катушкадағы ток күші 1 секундта 5 А жылдамдықпен бірқалыпты өзгереді. Катушка индуктивтілігі 0,4 Гн болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і қандай болады?
A) 2 В
$$$ 517
Контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағыны ылдамдығымен бірқалыпты өзгереді. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-і қандай болады?
А) 0,3 В
002
Көрсетілген Re=υR/ теңдеуінен Рейнольдс тұрақтысын таңдаңыз.
D) Re
$$$ 60
Көлемі V=10-4 м3 шардың ішіндегі газдың массасы 0,3 кг. Газдың тығыздығын табыңыз.
А) 3103 кг/м3
$$$ 75
Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы /4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз.
B) x=0,05cos( +  /4)
$$$ 89
Көрсетілген суреттен массасы тұрақты идеал газдың көлемі 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде қалай өзгерді?
А) көлемі ұлғаяды және қысымы артады
$$$ 91
Көрсетілген теңдеулер арасынан изотермалық процестің теңдеуін көрсетіңіз.
C) PV=const
$$$ 93
Көлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекуласының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз?
B) N= PV / kT
мұнда k – Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны, R – газ тұрақтысы
$$$ 97
Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді?
А) 9 есе артады
$$$ 117
Карно циклінің қай бөлігі адиабаталық процеске сәйкес келеді?
D) 2 және 4
$$$ 124
Конденсацияланған дененің температурасы 0оК шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады?
Е) S=0
$$$ 131
Көрсетілген күштер өрнектерінің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады?
В) F=l
$$$ 132
Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады?
С) сәулеленумен
$$$ 134
Капилляр түтіктен сұйықтың көтерілу биіктігінің формуласынан h= беттік керілу коэффициентінің белгіленуін көрсетіңіз.
D) 
$$$ 263
Клаузиус теңсіздігі:
В) dS 0

$$$ 157
Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.
C)
$$$ 160
Келтірілген өрнектердің қайсысы Гук заңын көрсетеді?
D)
$$$ 165
Күш моменті дегеніміз не?
В) күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама
$$$ 177
Күш, массасы 20 кг денеге әсер етіп, 0,05 Дж жұмыс орындаған. Дененің бастапқы кинетикалық энергиясы нольге тең болса, оның соңғы кинетикалық энергиясы қанша болады?
D) 0,05 Дж
$$$ 179
Келтірілген өрнектердің қайсысы айналатын дененің кинетикалық энергиясын көрсетеді?

D)
$$$ 193
Келтірілген өрнектердің қайсысы Бернулли теңдеуі деп аталады?
B)
$$$ 194
Келтірілген өрнектердің қайсысы серіппе энергиясының ұзындығына тәуелділігін көрсетеді? Деформацияланбаған серіппенің энергиясы нольге тең деп алыңыз.
B)
$$$ 195
Көлденең қимасы айнымалы горизонтал түтікпен су ағады. Түтіктің қима бетінің ең үлкен жеріндегі судың жылдамдығы 20 м/с болды. Түтіктің диаметрі 1,5 есе кіші болатын қима беттегі су ағынының жылдамдығын анықтаңыз.
C) 45 м/с

$$$ 209
Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.
С)
$$$ 217
Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
B) 4 есе кемиді
$$$ 278
Келтірілген қозғалыс теңдеулерінің қайсысы бірқалыпты үдемелі қозғалысты көрсетеді?
С) (м)
$$$ 291
Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?
D)
$$$ 293
Келтірілген формулалардың қайсысы Штейнер теоремасын өрнектейді?
В)
$$$ 322
Келтірілген теңдіктердің қайсысы ағыстың үздіксіздік теңдеуін сипаттайды?
В)
$$$ 380
Карно циклы кезінде жұмыс денесі қыздырғыштан 300 кДж жылу мөлшерін алады. Қыздырғыштың температурасы 450 К, ал суытқыштың температурасы 270 К. Бір циклда істелетін пайдалы жұмысты табыңыз.
В) 120КДЖ
$$$ 382
Көлемі 6 м3-ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?
Е) 0 КДЖ
$$$ 384
Келтірілген жылудың қатынасының өрнегін көрсетіңіз.
В)
$$$ 396
Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады?
С) тек газ күйінде
$$$ 412
Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз не?
B) бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы
$$$ 444
Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың неше молекуласы бар? (Есептеу үшін Авогадро санын NA=61023 -ге тең деп алыңыз).
B)
$$$ 485
Конденсатор астарларының арасын =7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?
D) 7 есе өседi
$$$ 486
Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi?
E) 2 есе кемидi
$$$ 492
Кез келген бет арқылы өтетін электр ығысу векторының ағыны қай формуламен анықталады?
B)
$$$ 522
Кез келген тұйық бет арқылы өтетін электрлік ығысу векторының ағыны неге тең?
В) беттi қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына
$$$ 543
Кернеулiгi 4 кВ/м бiркелкі электростатикалық өрiсте мөлшері 7 мкКл зарядты күш сызықтарына перпендикуляр 0,005 м қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс қанша болады?
А) 140 мкДж
$$$ 545
Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса?
В) 2 есе азаяды
$$$ 552
Кедергiлерi 27 Ом және 54 Ом өткiзгiштер параллель жалғанған. Осы өткiзгiштердiң ұштарындағы кернеулер қандай болады?
E) екi өткiзгiште де кернеу бiрдей
$$$ 559
Кедергiлері 13 Омнан екi өткiзгiштi тiзбектей жалғағанда, тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?
С) 26 Ом
$$$ 708
Контурдағы конденсатор сыйымдылығын 8 есе, ал индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, тербелмелi контурдың тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?
D) 4 есе азаяды
$$$ 562
Кедергiсi 12 Ом өткiзгiш арқылы ток күші 1 А ток 1 минут өткенде, өткiзгiште бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?
А) 720 Дж
$$$ 570
Кедергiсi 15 Ом өткiзгiш арқылы ток күшi 0,4 А ток өткенде өткiзгiштен 5 с уақыт аралығында бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?
E) 12 Дж
$$$ 580
Кедергiлерi 20 Ом және 40 Ом екi өткiзгiш параллель жалғанып, ток көзiне қосылған. Осы өткiзгiштерде бөлiнiп шығатын токтың қуаттарының қатынастары N1/N2 қанша болады?
А) 2
$$$ 586
Кедергiсi 60 Ом өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы минутына 10 Кл заряд өтетін болса, ол өткізгіштен 1 минутта бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?
В) 100 Дж
$$$ 633
Контурдың индуктивтiгi қандай физикалық шамаға тәуелді болады?
В) контурдың пiшiмi мен мөлшерiне
бiрқалыпты өзгередi. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-i қанша болады?
С) 0,3 В
$$$ 645
Контурмен шектелген беттi қиып өтетiн магнит ағыны Ф/t=0,3 Вб/с жылдамдығымен
$$$ 654
Катушкадағы ток күшi 1 секундта 5 А жылдамдықпен бiрқалыпты өзгередi. Егер катушка индуктивтiлiгi 0,4 Гн болса, ондағы өздiк индукция ЭҚК-i қанша болады?
С) 2 В
$$$ 664
Кедергiсi 5 Ом және индуктивлiгi 11 Гн катушканы тізбектен ажыратқан кезде, ол тізбекте 0,2 Дж энергия бөлініп шығатын болса, катушканың ұштарындағы потенциал қанша болады?
А) 10 В
$$$ 671
Квадрат формалы қабырғасы 6 см және кедергiсi 20 Ом тұйық өткiзгiш горизонталь жазықтықта орналасқан. өткiзгiш индукциясы 0,2 Тл вертикаль магнит өрiсiне орналасқан делік. Квадратты қарама-қарсы бұрыштары арқылы тартып, өткiзгiштi екi қабаттап жинағанда, ол арқылы өтетiн заряд қандай болады?
E) 36 мкКл
$$$ 684
Контурдағы өшпейтiн тербелiстердiң циклдiк жиiлiгi қандай өрнекпен анықталады?
С)
$$$ 695
Контурдың индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, индуктивтiк кедергi қалай өзгередi?
D) 2 есе өседi
$$$ 731
Контурдағы ток күшi мына заң I=0,01cos20t А бойынша өзгеретін болса, контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың тербелiс жиiлiгi қандай болады?
D) 10/ Гц
$$$ 732
Контурдағы катушканың индуктивтiлiгiн және конденсатордың сыйымдылығын 3 есеге арттырғанда, тербелмелi контурдың тербелiстер периоды қалай өзгередi?
А) 3 есе өседi
$$$ 733
Корабльдерге SOS апат сигналын беруге Халықаралық келiсiм бойынша радиотолқын ұзындығы 600 м белгіленсе, сигнал қанша жиiлiкте таратылады?
E) 0,5 МГц
$$$ 701
Контурдағы индуктивтiлiгi 0,25 Гн және сыйымдылығы 2,510-5 Ф болғанда, тербелмелi контурдың циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?
В) 400 рад/с
$$$ 30
Кинематика нені зерттейді:
Е) қозғалысты тудыратын және өзгертетін себептерді қарастырмай, денелер қозғалысын
$$$ 468
Контурдың индуктивтілігі неге байланысты (контур вакуумде орналасқан)?.
D) Контурдың пішіні мен өлшеміне
$$$ 431
Кедергісі 12 Ом өткізгіш арқылы 1 А ток 1 минут өткенде, өткізгіште бөлініп шығатын жылу мөлшері қанша болады?
Е) 720 Дж
$$$ 435
Кернеуі 24 В, ток күші 0,3 А кедергіден 20 секунд ішінде қанша жылу
бөлініп шығады:
E) 144Дж
$$$ 436
Көрсетілген формулалардың қайсысы тұйық тізбек үшін Ом заңына сәйкес болады?
Е)
$$$ 447
Кернеудің өлшем бірлігі:
Е) В
$$$ 403
Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуі 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай?
A) 20 нФ
$$$ 401
Кернеулігі Е = 12 кВ/м біртекті электр өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр диэлектриктен жасалған жазық параллель пластинка қойылған. Осы жағдайдағы Р поляризацияланудың сандық мәнін анықтаңыз:
С) 2,12 10-7 Kл/м2
$$$ 400
Кернеулігі Е0 біртекті электр өрісі бар кеңістік өтімділігі  біртекті изотропты диэлектрикпен толтырылған. Диэлектриктегі өріс кернеулігін және оның P поляризациялануын анықтаңыз:
E) ,
$$$ 374
Көрсетілген сурет Остроградсий-Гаусс теоремасы бойынша жазылған теңдеулердің қайсысына сәйкес келеді (q1 және q3 – оң нүктелік зарядтар, q2 –теріс нүктелік заряд; S – q1 және q2 зарядтарын қоршаған бет):
B)
$$$ 394
Конденсатор пластиналарындағы зарядты 2 есе арттырса, энергиясы қалай өзгереді?
B) 4 есе өседі.
$$$ 395
Кернеулігі Е0=700 В/м біртекті электр өрісіне, өріске перпендикуляр қалыңдығы d=1 см және ауданы S=200см2 шыны пластинка ( ε=7) қойылған. Пластинкада шоғырланған электр өрісінің энергиясын анықтаңыз
В) 3 нДж
$$$ 350
Кернеулігі 100 В/м біртекті электр өрісінде массасы 1г-ға тең 10мкКл нүктелік заряд қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай?
А) 1 м/с2
$$$ 380
Келтірілген теңдеулердің қайсысы электрстатикалық өрістің біртектілігін көрсетеді:
E) E = const
$$$ 334
Конденсатордың сыйымдылығы С – ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С0 – диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы):
С)
$$$ 307
Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы процесс функциясы болып табылады?
1 Ішкі энергия
2 Жылу мөлшері
3 Жұмыс
4 Энтропия
D) 2 және 3
$$$ 304
Көрсетілген шарттардың қайсысы термодинамикалық қайтымды процесті сипаттайды?
С) Процесс кері бағытта бастапқы күйге келетіндей және қоршаған ортада ешқандай өзгеріс болмайтындай болып кері бағытта жүруі мүмкін.
$$$ 253
Кез-келген уақыт мезетінде идеал газға берілген жылу мөлшері жұмысқа тең болса, бұл процесс қалай аталады?
А) Изотермдік
$$$ 255
Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады?
E)
$$$ 258
Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады?
1 Ішкі энергия
2 Жылу мөлшері
3 Істелген жұмыс
4 Энтропия
Е) 1 және 4.
$$$ 206
Көлемдері V және 2V болатын екі ыдыс бар. Бірінші ыдыста 1 кмоль, екінші ыдыста 6 кмоль сондай газ орналасқан. Ыдыстардағы қысым бірдей болса, температуралардың қатынасы қандай болады?
C)
$$$ 143
Келесі өрнектердің қайсысы мынандай анықтамаға сәйкес келеді: кез келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өтетін сұйық массалары тең. Бұл теңдеуді ағыстың «үздіксіздік теңдеуі» деп атайды
А) S=const
$$$ 135
Космостық сәулелердің құрамына кіретін мезон, жарықтың жылдамдығының 95 процентін құрайтын жылдамдықпен қозғалады. Мезонның меншікті уақытының бір секундына жердегі бақылаушының қандай уақыт аралығы сәйкес келеді?
С) 3,2 с
$$$ 118
Келтірілген теңдеулердің қайсысы екі дененің абсалют серпімді соққысы үшін дұрыс:
В)
$$$ 96
Консервативті күшті көрсетіңіз:
Е) Ауырлық күші
$$$ 59
Келтірілген формулалардың қайсысы бүкіл әлемдік тартылыс заңын
білдіреді?
B)
$$$ 61
Келтірілген формулалардың қайсысы анықтамаға сәйкес келеді:
импульс моменті – дененнің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең:
C) L = I
$$$ 528
Катушканың индуктивтілігі L=10-3Гн; бұл арқылы I=1А ток өтеді. Катушканың магнит ағыны неге тең?
Е) 10-3 Вб
$$$ 529
Катушканың пішінін өзгертпей орам санын 6 есе кеміткенде, катушканың индуктивтілігі қалай өзгереді?
D) 9 есе кемиді
$$$ 704
Контурдағы катушканың индуктивтiлiгiн 2 есе өсiрiп, конденсатордың сиымдылығын 2 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?
E) өзгермейдi
$$$ 198
Көлемі 83 дм3 ыдыста температурасы 27°С, массасы 20 г сутегі бар. Сутегінің ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын анықтаңыз.
B) 3•105 Па
$$$ 199
Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
В) 4 есе кемиді
$$$ 54
Капиллярлық трубкада сұйықтық көтерілу өрнегінде . Беттік керілу коэффициентін көрсетіңіз.
E)
$$$ 116
Күш моменті қандай бірлікпен өлшенеді:
D) Н•м
$$$ 142
Келтірілген теңдеулердің қайсысы ішкі үйкеліс (тұтқырлық ) құбылысын сипаттайды?
1.
2.
3.
4.

С) Тек 4.
$$$ 331
Конденсатор астарларының арасын = 7-ге тең болатын диэлектрикпен
толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді?
E) 7 есе өседі

$$$ 265
Көлемдері бірдей төрт ыдыста сутегі (М=2 г/моль), азот (М=28 г/моль), оттегі (М=32 г/моль) және көмірқышқыл (М=44 г/моль) газдары бар.Егер газдардың массалары мен температуралары бірдей болса, қай ыдыстағы газдың қысымы ең аз болады?
D) көмірқышқыл газы
$$$ 292
Көмірқышқыл газы үшін Ср/Сv қатынасы неге тең?
Е) 4/3
$$$ 293
U, V (U-ішкі энергия, V-көлем) – диаграммасында кескінделген қисықтардың
қайсысы изотермдік процеске сәйкес келеді?
D) 4
$$$ 355
Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электрлік зарядтардың қатысы жоқ:
E) Электрлік зарядтар электрлік өріс тудырады, магниттік өріс тудырмайды
$$$ 346
Кедергілері бірдей он резисторды тізбектей жалғағанда толық кедергі қандай болады?
B) 200 кОм

$$$ 453
$$$ 438
Кедергілері 3 және 12 Ом шам кезекпе – кезек қандай да бір ток көзіне қосылды. Екі шамда бірдей энергия алады. Ток көзінің ішкі кедергісін анықта:
С) 6

Кернеу 200 В кезінде тұтынылған қуат 100 Вт болғандағы лампа қылының кедергісі неге тең:
В) 400 Ом
$$$ 723
Контурды қиып өтетiн магнит ағыны мына заң Ф=12cos10t Вб бойынша өзгередi. Контурда қозатын ЭҚК-iң максималь мәнi қандай болады?
D) 120 В
$$$ 747
Контурдағы катушканың индуктивтiлiгiн 4 есе өсiрiп, конденсатордың сыйымдылығын 16 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?
А) 2 есе артады
Қ Қ Қ
$$$ 275
Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды?
С)
$$$ 1
Қалың тұманда немесе бұлт ішінде бірқалыпты ұшқан ұшақта отырған жолаушыға, ұшақ неге қозғалмай тұрған сияқты сезіледі?
В) ұшақ қозғалысын салыстыратын санақ денесі жоқ
$$$ 243
Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды?
C) Табиғат ең ықтимал күйге ұмтылады
$$$ 49
Қозғалмай тұрған массасы m дене тұрақты күш әсерінен үдемелі қозғалысқа келіп, S жолын жүргенде, жылдамдығы болған. Бұл күштің қуатын табыңыз.
D) N=
$$$ 51
Қозғалыстағы дене 15 Дж жұмыс орындаған соң, дененің кинетикалық энергиясы нольге айналса, оның бастапқы кинетикалық энергиясы неге тең болғаны?
Е) 15 Дж
$$$ 61
Қысымның өлшем бірлігін көрсетіңіз.
С) Па
$$$ 121
Қыздырығышының температурасы 227оС, ал суытқышының температурасы 27оС болатын жылу машинасының ПӘК-інің максимал мәні қанша болады?
D) 40%
$$$ 146
Қозғалыстағы әткеншекте тұрған баланың бұрыштық жылдамдығы 0,05 рад/с болса, оның сызықтық жылдамдығының модулі қаншаға тең? Баланың айналу осінен ара қашықтығы 10 м.
С) 0,5 м/с
$$$ 142
Қозғалыссыз тұрған вертолеттен жүк тасталған. Жүк 4 секунд ішінде Жерге қатысты қандай жылдамдықпен қозғалуы мүмкін? =10 м/с2.
В) 40 м/с
$$$ 162
Қаттылығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарады?
В) 2 Н
$$$ 181
Қандай физикалық шама НҺс өлшемінде өлшенеді?
А) күш импульсі
$$$ 190
Қандай шарт кезінде қозғалушы денеге түсірілген күштің жұмысы нольге тең?
В) күш және орын ауыстыру өзара перпендикуляр болған кезде
$$$ 185
Қаттылығы 10 Н/м серіппе 20 Н күшпен сығылған. Серіппенің потенциалды энергиясы неге тең?
А) Дж
$$$ 228
Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға болады?
C)
$$$ 248
Қысымы 105 Па газ көлемі изобарлы түрде 3 м3-тен 5 м3-ға дейін өзгерді. Ұлғаю кезіндегі газдың орындайтын жұмысын анықтаңыз.
C) 2 Һ 105Дж
$$$ 265
Қай өрнек бойынша 1 секундтағы молекулалардың орташа соқтығысу саны анықталады?
А)
$$$ 316
Қай өрнек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалатын бөлшектің энергиясын анықтайды?
D)
$$$ 473
Қалыпты жағдайдағы ауаның 22,4 дм3-де қанша молекула бар?
A) 61023
$$$ 343
Қума толқынның төрт төбесінің арасындағы қашықтық 12 м. Толқын ұзындығы неге тең?
С) 4 м
$$$ 350
Қысымы 500 кПа газ жабық ыдысқа толтырылған. Егер тұрақты температурада газ массасының 4/5 бөлігін шығарсақ, онда бұл ыдыста қандай қысым болады?
А) 100 кПа
$$$ 352
Қандай термодинамикалық процесс үшін өрнегі дұрыс болып саналады?
Д) Изотермиялық процесс үшін
$$$ 454
Қуаты 60 Вт шам 12 В-тық ток көзіне қосылған, ток күшін анықта:
C) 5 А
$$$ 301
Қыздырғыштан алынған 5кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықта.
А) 3 кДж артады
$$$ 306
$$$ 86
Қозғалыстағы дененің массасы 2 есе артып, жылдамдығы 2 есе кемісе, кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
E) 2 есе кемиді
$$$ 193
Қалыпты жағдайдағы көлемі 300м3 ғимараттағы ауаның массасы:
А) 383 кг

$$$ 29
Қозғалыстың теңдеуі ,
C)
$$$ 357
Қандай температура кезінде гелий молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы 300 К кезіндегі сутегі молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тең болады?
С) 300 К
$$$ 375
Қандай процесс кезінде идеал газға берілген жылу мөлшері газдың жасайтын жұмысына тең болады?
В) изотермиялы
$$$ 4
Қандай қозғалыста ατ=0, αn=const болады:
Е) Шеңбер бойымен бірқалыпты
$$$ 55
Қандай күштің әсерінен қатаңдығы 100 Н/м серіппе 0,02 м-ге созылады?
А) 2 Н
$$$ 56
Қатаңдығы 200 Н/м серіппе күштің әсерінен 5 см-ге ұзарады. Серіппенің потенциалдық энергиясы қандай?
С) 2510-2 Дж
$$$ 134
Қозғалған дененің бойлық өлшемі екі есе кішірею үшін, оның жылдамдығы қандай болу керек?
С) 0,866 с
$$$ 136
Қозғалыстағы электронның массасы оның тыныштықтағы массасынан екі есе үлкен. Осы электронның кинетикалық энергиясын табу керек. (Электрон массасы 0,91110-30 кг)
С) 0,51 Мэв
$$$ 36
Қай күштің әсерінен диск ең үлкен бұрыштық үдеумен айналады:
E) Барлық жағдайда бірдей бұрыштық үдеумен айналады
$$$ 112
Қуаттың анықтамасы.
В) 1 секундта атқаратын жұмысықа тең шама.
$$$ 211
Қай өрнек молекуланың массасын анықтамайды?
1. M/NA
2. m/N
3. m/M
4. m/NA
A) 3,4
$$$ 180
Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы моль санын табуға болады?
В)
$$$ 187
Қысымы 200 кПа, көлемі 2,1 л, массасы 8 г оттегінің температурасы
қандай?
D) -710C
$$$ 240
Қандай биіктікте 290 К температурадағы ауа молекулаларының концентрациясы теңіз деңгейіндегі концентрациясынан е есе азаяды? Ауаның мольдық массасы 2910-3 кг/моль, универсал газ тұрақтысы 8,31 Дж/моль∙К:
А) 8,31 км
$$$ 385
Қимасы 1,6 мм2 өткізгіштен 2с ішінде 3,2 Кл заряд өтсе, онда өткізгіштегі ток тығыздығы неге тең?
B)

$$$ 310
Қандай жағдайда жылу машинасының ПӘК-і жоғары болады?
Е) Тқ неғұрлым жоғары және Тс неғұрлым төмен болса.
$$$ 311
Қыздырғыштың температурасы 1270 С, ал салқындатқыштың температурасы 70С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз.
В) 0,3
$$$ 256
Қандай процесте энтропия тұрақты болады?
D) адиабаталық
$$$ 278
Қыздырғыштан алынған жылудың 60% -н идеал жылу машинасындағы газ салқындатқышқа береді. Егер қыздырғыштың температурасы 450 К болса, салқындатқыштың температурасы қандай?
E) 270 K
$$$ 281
Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді?
В) изотермдік
$$$ 375
Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды:
D) τ/(20r)
$$$ 384
Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негізгі ток тасымалдаушылар болып саналады?
D) электрондар
$$$ 349
Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды?
D)
$$$ 521
Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісінің индукциясының өрнегі:
A)

$$$ 376
Қандай процесс кезінде, кез-келген уақыт аралығы үшін сыртқы күштің идеал газға жасайтын жұмысы газдың ішкі энергиясының өзгерісіне теңеледі?
А) адиабатты
$$$ 387
Қайтымсыз процестердегі энтропия қалай өзгереді?
В) тек қана өседі
$$$ 388
Қайтымды адиабаталық процесс үшін энтропия қалай өзгереді?
С) тұрақты болып қалады
$$$ 398
Қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммасындағы нүкте ….. деп аталады.
А) үштік нүкте
$$$ 403
Қайнау температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылған сұйық күйі қалай аталады?
С) метастабильді
$$$ 408
Қалыпты атмосфералық қысымдағы және 300 К температурадағы көлемі 1 м3 ауаның массасын бағалаңыз.
C) 1кг
$$$ 447
Қатаңдығы 1000 Н/м сығылған серіппе оған бекітілген денеге 400 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы неге тең?
A) Дж
$$$ 457
Қазіргі заманғы сүңгуір қайықтар 400 м тереңдікке дейін суға бата алады. Теңіз суының осы тереңдігіндегі гидростатикалық қысымды есептеңіз. Теңіз суының тығыздығы 1030 кг/м3, g=10 м/с2.
D) =4120 кПа
$$$ 437
Қай өрнек дене импульсінің анықтамасына сәйкес келеді?
B)
$$$ 443
Қима бетінің ауданы айнымалы құбырдан сұйық ағуда. Оның қайсыбір екі қима бетінің аудандарының қатынасы . Осы қималардағы сұйық жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз.
A)
$$$ 555
Қысқаша тұйықталу тогы қай формуламен анықталады?
В)
$$$ 550
Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негiзгi ток тасымалдаушылар болып саналады?
А) электрондар
$$$ 561
Қандай зарядталған бөлшектер электролиттерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып табылады?
D) оң және терiс иондар
$$$ 628
Қаныққанға дейiн, спонтанды түрде магниттелiнген ферромагнетиктiң микроскопиялық облыстары не деп аталады.
В) домендер
$$$ 702
Қалалық жарық жүйесiндегi электр тогының тербелiс жиiлiгi 50 Гц-ке тең. Ток күшінің тербелiс периоды қандай болады?
F) 0,02 с

Л Л Л
$$$ 53
Ламинар ағыс кезінде әсер етуші тұтқырлық үйкеліс күшінің өрнегінде қозғалыс жылдамдығының дәрежесі қандай болатындығын көрсет?
А)
$$$ 471
Лоренц күшінің формуласын көрсет
D)

$$$ 444
Лампылы реостат кедергісі r=350 Ом бес электр лампасынан тұрады. Лампылардың бәрі жанған кездегі кедергісін табыңыздар (параллель қосылған):
E) 70 Ом

$$$ 169
Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтижесі:
В) Жиіліктері әртүрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қос
$$$ 14
Лездік үдеу векторы қай формуламен анықталады?
D)

$$$ 152
Лифт жоғары қарай 0,2 м/с2 үдеумен қозғалады. Массасы 70 кг адам еденді қандай күшпен қысады? =9,8 м/с2.
F) 700 Н
$$$ 292
Лифт ауырлық күшінің әсерінен еркін түсетін болса, онда жүктің лифт еденіне әсер етуші қысым күші неге тең болады?
В) 0
$$$ 482
Лифт жоғары қарай 1 м/с2 үдеумен көтеріледі. Лифтідегі массасы 1 кг дененің салмағын анықтаңыз. G=10 м/с2.
G) 11 Н
$$$ 620
Лоренц күшiнің формуласын көрсет.
А)
$$$ 651
Лармор теоремасына сәйкес атомдағы электронның орбитасына сыртқы магнит өрiсiнiң әсер етуiнiң бiрден-бiр нәтижесi не болып табылады.
С) орбитаның прецессиясы
М М М
$$$ 10
Мотоциклші радиусы 100 м шеңбер бойымен жазық бетте қозғалған. Дөңгелектің жермен үйкеліс коэффициенті k=0,4 болса, ол шеңбер бойымен қандай максималь жылдамдықпен қозғала алады? g=10 м/с2.
С) 20 м/с
$$$ 515
Магнит өрісінің энергиясы қандай формуламен өрнектеледі?
D)
$$$ 511
Магнитострикция деген не?
С) ферромагнетиктің магниттелгенде деформациялануы
$$$ 474
Магнитостатиканың негізгі элементін көрсет:
В) Элементар ток.
$$$ 485
Магнит өрісінде қозғалып бара жатқан зарядталған бөлшектің кинетикалық энергиясына Лоренц күші қалай әсер етеді:
С) Әсер етпейді
$$$ 478
Магнит индукциясының өлшем бірлігі:
D) Тесла – Тл
$$$ 477
Магнит өрісінің индукция сызықтарының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:.
D) Әр нүктесіне жүргізілген жанамасы магнит индукция векторының бағытымен сейкес келетін сызықтар.

$$$ 25
Массасы 2 г, жылдамдығы 6 м/с бөлшек, қозғалмай тұрған массасы 1 г бөлшекке келіп соғылған. Серпімсіз соқтығыстан соң, олар 4 м/с жылдамдықпен бірге қозғалған. Соқтығысу кезіндегі деформациялануға кеткен энергияны табыңыз.
В) 12 мДж
$$$ 28
Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз.
А) дененің инерциясын және оның гравитациялық сипатын анықтайтын шама
$$$ 29
Массасы 8 кг дене 4 Н тұрақты күш әсерінен қандай қозғалыс жасайды?
В) бірқалыпты үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен
$$$ 34
Массасы m1 дене F күшінің әсерінен a1 үдеу алады. Осы күш әсерінен массасы m2 дене қанша үдеу (а2) алады?
C) m1а1/ m2
$$$ 37
Механикалық жұмыс дегеніміз не?
В) Күшпен, күш әсерінен қозғалып өтетін, жолға тәуелді физикалық шама
$$$ 38
Массасы 2 г дене, массасы 1 г қозғалмай тұрған денемен соқтығысады. Серпімді соқтығысудан кейін олар сол бағытта 2 м/с және 3 м/с жылдамдықтармен қозғалған. Соқтығысуға дейін бірінші дененің жылдамдығын табыңыз.
С) 3,5 м/с
$$$ 39
Массасы 1 кг дене h биіктіктен еркін түскен. Жер бетіндегі кинетикалық энергиясы 100Дж болса, ол қандай биіктіктен құлаған? g=10 м/с2.
А) 10 м
$$$ 123
Массалары m1 және m2 бастапқы жылдамдықтары v1 және v2 болған шаралар абсолют серпімсіз соқтығысу үшін импульстің сақталу заңын жазып бітіріңіз: m1v1+ m2v2 = ?
C) u
$$$ 139
Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз (g=10 м/с2)
В) 1,5 кВт
$$$ 103
Массасы 5 кг дене қандай да бір күштің әсерінен 1 м/с2 үдеу алды. Массасы 10 кг денеге осы күш қандай үдеу береді:
А) 0,5 м/с2
$$$ 105
Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 2,5 м/с2 үдеумен көтереді. Кранның арқанын керу күшін анықтаңыз.
Е) 2,5 кН
$$$ 106
Массасы 5кг дене 10 м биіктіктен еркін құлады. Ауырлық күшінің жұмысын анықтаңыз ( )
D) 500 Дж
$$$ 125
Массасы кг адам км/сағ жылдамдықпен жүгіріп, массасы m2=80 кг жылдамдығы км/сағ арбаны қуып жетіп, секіріп мінсе, арба қандай жылдамдықпен қозғалады?
В) 5,08 км/сағ
$$$ 126
Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең?
С) 0 Дж
$$$ 92
Материалдық нүктенің қозғалысы x=5+8t+4t2 м теңдеуімен сипатталады. Егер дене массасы 1 кг болса, онда қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен кейінгі нүктенің импульсі неге тең?
В) 16 Нс
№№№93Массасы 20 кг, радиусы 30 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті:
С) 1,8
$$$ 127
Массасы 2 кг шар 4 м/с жылдамдықпен тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз болса, соқтыққаннан кейінгі шарлардың жылдамдықтары қандай?
А) 2 м/с
$$$ 110
Массасы 2 кг тұтас диск горизонталь жазықтықта 4 м/с жылдамдықпен сырғанаусыз домалап келеді. Дискінің кинетикалық энергиясы:
D) 24 Дж
$$$ 111
Массасы 100 кг денеге күш әсер еткенде оның жылдамдығын 10 м/с-тан 20 м/с-қа дейін артты. Әсер етуші күштің жұмысы қандай?
E) 15000 Дж
$$$ 95
Массасы 1 т дене қандай биіктікте 100 кДж потенциалық энергияға ие болады?
D) 10 м
$$$ 57
Массасы m дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті . Жазықтық тарапынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?
Е)
$$$ 233
Молекулалардың ең ықтималды жылдамдығы 3 есе артса, онда газ температурасы қалай өзгереді?
D) 9 есе артады
$$$ 295
Массасы m = 2 г гелий р тұрақты қысымда Т200 К –ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.
А) 2077 Дж
$$$ 98
Массасы m бөлшек у осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Координаттың басы О нүктесіне қатысты бөлшектің L импульс моменті қалай бағытталған?
Е) Еш кайда, L=0
$$$ 113
Массасы 200 г доп 8 м/c жылдамдықпен ұшып келе жатқанда оның импульсі қандай блады?
В) 1,6 кг•м/c
$$$ 457
Магнит өрістерінің суперпозиция принципінің формуласы:
C)
$$$ 458
Магнит өрісін .....туғызады.
D) кез келген қозғалыстағы зарядтар
$$$ 326
Массасы 88г көмір қышқыл газының 290 К температурадағы көлемі 103 см3. Газды нақты деп санап, оның ішкі энергиясын анықтаңыз. ( ):
D) 14 кДж
$$$ 285
Массасы m идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:
Е)
$$$ 290
Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз.
В)
$$$ 222
Молекуланың орташа квадраттық жылдамдығын тұрақты ұстап, молекула концентрациясын үш есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
A) 3 есе артады
$$$ 219
Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 3 есе артса, молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?
С) 9 есе артады
$$$ 132
Массасы 5 кг дене 10 м биіктіктен еркін құлады. Жер бетіне түсетін мезетте дененің кинетикалық энергиясы қандай болады (g=10м/c2)?
В) 500 Дж
$$$ 144
Мынау қай қысым -?
В) гидростатикалық
$$$ 101
Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі түрінде берілген. Егер материялдық нүктенің массасы 2 кг болса, оның 2 секундтен кейінгі импульсі қандай болады?
E) 16 Н•с
$$$ 137
Мезонның толық энергиясын тыныштықтағы энергиясынан он есе үлкен деп алып, оның жылдамдығын табу керек.
D) 0,995с
$$$ 102
Массасы және радиусы біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті неге тең:
А)
$$$ 43
Массалары m1=m2=1кг екі шардың арақашықтығы R болғанда, олардың гравитациялық әсерлесу күші F болсын. Массалары 2 кг және 3 кг екі шардың арақашықтығы R болса, олардың гравитациялық әсерлесу күші неге тең?
Е) 6F
$$$ 44
Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз. g=10 м/с2.
D) 1,5 кВт
$$$ 47
Массасы 20 т вагон 0,3 м/с жылдамдықпен қозғалып, массасы 30 т, жылдамдығы 0,2 м/с екінші вагонды қуып жетіп, одан соң бірге қозғалған. Олардың қозғалу жылдамдығын анықтаңыз.
В) 0,24 м/с
$$$ 52
Массасы m дене горизонталь жазықтыққа жылдамдықпен еркін түскен. Соқтығысу абсолют серпімді деп, орташа соқтығысу күшін табыңыз. (Соқтығысу уақытының ұзақтығы  деп есептелсін).
B) 2
$$$ 62
Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятниктің ұзындығын табыңыз. 2= 9,86, g= 9,86 м/с2.
С) 1 м
$$$ 68
Математикалық маятникті Жерден Айға апарып тәжірибе жасаса, оның периоды шамамен қаншаға өзгереді? Еркін түсу үдеуі Айда 1,6м/с2, ал Жерде 9,8 м/с2.
А) есе артады
$$$ 137
Материалдық нүктелер қозғалыстарының теңдеулері: (м), (м) түрінде берілген. Осы нүктелердің кездесу уақытын анықтаңыз.
C) 10 с
$$$ 172
Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі: . Массаны 2 кг деп алып, 2 с кейінгі импульсті табыңыз.
B) 16НҺс
$$$ 187
Массасы 105 кг дене 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Қозғаушы дененің 1 секундта жасаған жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. ( =10 м/с2).
D) 1,5Һ105 Дж
$$$ 201
Массасын 4 есе арттырған кездегі физикалық маятниктің тербеліс периоды неге тең?
C) өзгермейді
$$$ 202
Массасы 50 г материялық нүкте тербеліс жасайды, теңдеуі , мұндағы А=10см, = 5с-1. Нүктеге әсер ететін күштің максимал шамасын табыңыз.
C) 125мН
$$$ 208
Математикалық маятниктің ұзындығын және тербеліс периодын біле отырып, еркін түсу үдеуін табыңыз.
D)
$$$ 210
Математикалық маятниктің тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: . Математикалық маятниктің ұзындығы неге тең? g=9,8 м/с2
D) м
$$$ 174
Массасы және , ал бастапқы жылдамдықтары және болатын шарлардың абсолют серпімсіз соққылары үшін импульстің сақталу заңын жазыңыз.

D)
$$$ 269
Материалдық нүкте деп - … айтады.
Е) берілген есептер шарттарында мөлшерін ескермеуге болатын денені
$$$ 273
Материалдық нүкте шеңбер бойымен t уақыт мезетінде тангенстік үдеуі 0,8 м/с2 болатындай, ал толық үдеуі жылдамдық векторымен 60о бұрыш жасай қозғалған. Нүктенің толық үдеуінің шамасы қанша?
D) 1,6 м/с2
$$$ 271
Материалдық нүкте жолдың бірінші жартысын 8 м/с-пен, ал екінші жартысын 2 м/с-пен қозғалады. Дененің орташа жылдамдығы қаншаға тең?
D) 3,2 м/с
$$$ 275
Материалдық нүкте радиусы 32 см шеңбер бойымен қозғалады. Айналу периодының жартысына тең уақыт мезетінде нүктенің орын ауыстыруы неге тең?
А) 64 см
$$$ 282
Материалдық нүктенің қозғалысы x=5+8t+4t2 (м) теңдеуімен сипатталады. Егер дене массасы 1 кг болса, онда қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен кейінгі нүктенің импульсі неге тең?
Е) 16Нһс
$$$ 283
Массасы дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен  бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті . Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?
Е)
$$$ 287
Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрінен өтетін осьпен салыстырмалы инерция моменті неге тең?
В) 0,8 кгһм2
$$$ 289
Массасы 2 кг және радиусы 0,1 м біртекті диск, өзінің жазықтығына перпендикуляр масса центрі арқылы өтетін оське қатысты айналады. Егер дисктің бұрыштық жылдамдығы 10 рад/с болса, онда оның импульс моменті неге тең болады?
А) 0,1 кгҺм2/с
$$$ 294
Массалық центрі арқылы өтетін оське қатысты шардың, инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.
В)
$$ 480
Магнит өрісінің қандай қасиеті циркуляция теоремасын өрнектейді:
А) ¤рістің құйындық сипаты

$$$ 296
Массасы 2 кг жүкті тұрақты 1,2 м/с2 үдеумен тыныштық күйден 3 м биіктікке көтереді. Бұл кезде қанша жұмыс істеледі? =9,8 м/с2.
С) 66 Дж
$$$ 300
Массасы 2 кг және радиусы 0,2 м шар, шар центрі арқылы өтетін осьтен 5 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Шардың кинетикалық энергиясы неге тең?
А) 0,4 Дж
$$$ 303
Массасы 1 кг, 2 м/с жылдамдықпен қозғалған шар, массасы 1 кг қозғалмаған шарға серпімсіз соғылады. Бұл кезде қандай жылу мөлшері бөлініп шығады?
Д) 1 ДЖ
$$$ 304
Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен Жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең?
Е) 0 Дж
$$$ 328
Массасы 0,1 кг дененің гармониялық қозғалысының теңдеуі (м). Дененің максимал кинетикалық энергиясын анықтаңыз.
А) 0,2 ДЖ
$$$ 332
Массасы 50 г материялық нүкте (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды. Ең үлкен ығысу күйінде нүктеге әсер етуші күштің шамасы неге тең?
В) 125 мН
$$$ 359
Молекула ыдыс қабырғасына перпендикуляр қозғалып, онымен соқтығысқан кезде, молекула шамасы қандай импульсті бере алады?
В) 2
$$$ 361
Молекула-кинетикалық теориясы тұрғысынан газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы қалай түсіндіріледі?
D) молекулалардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуымен және импульс беруімен
$$$ 369
Молекулалар қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қандай формуламен анықталады?
D)
$$$ 406
Механикалық тұйық жүйе үшін төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?
D) жүйенің қорытқы импульсі тұрақты болып қалады
$$$ 409
Массалары m1=m2=1 кг екі шардың R ара қашықтықтағы гравитациялық өзара әсерлесу күші F-ке тең. Массалары 3 және 2 кг шарлардың бір-бірінен дәл сондай R арақашықтықтағы өзара әсерлесу күші неге тең?
C) 6F
$$$ 413
Материалдық нүктенің қозғалысы S=4t2+6 теңдеуімен берілген. Нүкте қандай үдеумен қозғалады?
C) 8 м/с2
$$$ 424
Массасы 5 кг денеге 2 с бойы қозғалыс бағытындағы F=10 H күш әсер етеді. Дененің қорытқы импульсін табыңыз. Дененің бастапқы жылдамдығы 3 м/с.
D) 35 НҺс
$$$ 429
Массасы 105 кг теміржол составы 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Локомотивтің 1 с ішінде атқаратын жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. (g=10 м/с2).
D) 1,5Һ105Дж
$$$ 431
Массасы 1 кг денеге 2 секунд бойы F=3 H күш әсер етеді. Күш әсер еткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 0=0 м/с.
C) 18Дж
$$$ 49
Массасы 20 кг, радиусы 20 см тұтас диск 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дискінің импульс моменті:
D)
$$$ 42
Массасы m = 500 т поезд бірқалыпты баяу қозғала отырып, t = 1мин ішінде өзінің жылдамдығын 40км/сағ-тан 28км/сағ-қа азайтты. F тежелу күшін табыңыз.
E) 27,8 кН
$$$ 66
Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрі арқылы өтетін оске қатысты инерция моменті неге тең?
С) 0,8 кг•м2
$$$ 75
Массасы 0,2 кг дене бастапқы 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясы неге тең. Еркін түсу үдеуі 10 м/с .
B) 10 Дж
$$$ 76
Массасы 2т дене қандай биіктікте 10 кДж потенциалдық энергияға ие болады?
B) 0,5 м
$$$ 129
Массасы 10,5т көмірді шахтадан көтеру үшін 6200кДж жұмыс жасау қажет. Шахтаның тереңдігін анықтаңыз.
C) 60м
$$$ 39
Массасы m және радиусы R біртекті дискінің, диск жазықтығына перпендикуляр және О нүктесі
$$$ 35
Массасы m бөлшек х осінің бойымен бірқалыпты қозғалып келеді. Бөлшектің О нүктесіне қатысты импульс моменті қалай бағытталған:
D) Еш қайда,
моменті неге тең
В)
арқылы өтетін оске қатысты инерция
$$$ 185
Массасы 14 кг азоттың зат мөлшерін анықтаңыз .
А) 500 моль
$$$ 175
Математикалық маятниктің қозғалысын сипаттайтын дифференциялдық теңдеудің түрі:
D)
$$$ 159
Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, оның тербеліс жиілігі қалай өзгереді?
D) өзгермейді

$$$ 161
Мәжбүр гармониялық тербеліс теңдеуіндегі серпімділік күшін көрсетіңіз: mа+rv+kx=Fсырт
С) Fсырт
$$$ 154
Материялық нүкте теңдеуімен сипатталатын гармоникалық тербеліс жасайды. Осы тербелістің периоды неге тең:
D) T=12 c
$$$ 163
Массасы m=0,6 кг дене қозғалыс теңдеуі X=А•sint. Мұндағы А=5 cм, =π рад. Денеге t= с уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап.
D) -0,148Н
$$$ 167
Математикалық маятник минутына 30 тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз. π2=9,86, g=9,86м/с2
С) 1м
$$$ 168
Материалық нүкте теңдеуімен берілген гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің максимал үдеуін анықтайын өрнек:
А)
$$$ 153
Массасы 5 кг дене заңдылығы бойынша қозғалады, мұндағы А= 5 см, . 1/6 с өткеннен
кейінгі денеге әсер ететін күшті анықта
D) -1,23 Н
$$$ 209
Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы 3 есе артса, газдың температурасы қалай өзгереді?
В) 9 есе артады
$$$ 215
Mолекуланың орташа квадраттық жылдамдығы тұрақты болып, молекула концентрациясы үш есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?
А) 3 есе артады
$$$ 246
Массасы 2 кг сутегінің температурасын 10 К – ге ұлғайтқан кездегі: 1) изохоралық процестегі, 2) изобаралық процестегі газдың ішкі энергиясының өзгерісін есептеңіз?
D) 208 кДж; 208 кДж
$$$ 248
Массасы m=1 г гелий тұрақты қысымда ∆T=100 K-ге қыздырылған
Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.
Е) 520 Дж
$$$ 318
Молекулалардың еркін жүру жолының ұзындығын есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.
А)
$$$ 316
Молекуланың еркін жүру жолының ұзындығы:
Е) Температура өскенде артады
$$ 484
Магнит өрісіндегі I тогы бар өткізгіштің орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз:
B) I  Ф
$$$ 470
Магнит индукциясы 2 Тл магнит өрісіне параллель ауданы 2 м2 орам арқылы өтетін магнит ағынын анықтаңдар:
D) 0

$$$ 473
Массасы 2m заряды +4е бөлшек біртекті электр өрісінде а үдеуімен қозғалады. Электр өрісінің кернеулігі неге тең?
B)
$$$549
Мына формуламен қай шама өрнектеледі ( – ортаның диэлектрлік өтімділігі нүктелік заряд электр өрісінің кернеулігі, -Кулон заңындағы тұрақты ):
B) Ара қашықтық
$$$ 545
Магнит өрісінің қандай қасиеті циркуляция теоремасын өрнектейді?
В) Өрістің құйындық сипаты
$$$ 546
Максвелл теориясы дегеніміз:
В) Электромагниттік өрістің классикалық теориясы
$$$ 72
«Материалдық нүкте өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы күштер әсер еткенше сақтайды». Бұл қандай заң?
E) Ньютонның 1-заңы
$$$ 80
Материалық бөлшек радиусы R=2 м шеңбер бойымен шамасы F=5 H центрлік күштің әсерімен қозғалады. Осы күштің жарты айналыста жасаған жұмысы қандай?
А) 0 Дж
$$$ 78
Массасы 200 кг жүкті кран жоғары қарай 5 м/с2 үдеумен көтереді. Кран арқанының керілу күшін анықтаңыз.
А) 3 кН
$$$ 84
Массасы 2кг дененің түзу жолмен қозғалыс теңдеуі берілген Мұндағы С=5м/с2, D=1м/c3 болса, денеге t=2 с уақыт мезетіндегі әсер ететін күшті анықтаңыз.
A) 44 Н

$$$ 440
Массасы m жүкті тыныштық қалпынан а тұрақты үдеумен һ биіктікке көтереді. Орын ауыстырушы күштің жұмысы неге тең?
D) m(a+g)h
$$$ 453
Массасы 10 кг денені Жер бетінен 8 м/с2 үдеумен көтереді. Денені көтеру кезіндегі күштің мәнін анықтаңыз.
D) 180Н
$$$ 463
Массасы 1 кг дене 30 Н күштің әсерінен тік жоғары қозғалады. Осы күштің 5 м жолда атқарған жұмысы неге тең? (Еркін түсу үдеуін 10 м/с2-ке тең деп есептеңіз).
D) 150Дж
$$$ 465
Материалдық нүктеге әсер ететін бір-біріне 60о бұрыш жасай бағытталған 2 Н екі күштің теңәсерлі күші:
E)
$$$ 467
Массалары m бірдей екі автомобиль бір бағытта Жерге қатысты және 2 жылдамдықтармен қозғалып келеді. Бірінші автомобильмен байланысқан санақ жүйесіндегі екінші автомобильдің кинетикалық энергиясы неге тең?
A) 0,5 m 2
$$$ 478
Массалары бірдей аргон және неон газдары тұрақты қысымда бірдей температуралар айырымына дейін қыздырылды. Қай газ көбірек жұмыс істейді? (МAr=40г/моль, MNe=20г/моль).
C) неон
$$$ 553
Мына формулалардың iшiнен тiзбектiң бiртектi бөлігі үшiн Ом заңының өрнегiн анықтаңыздар.
В)
$$$ 607
Массасын өзгертпей, ал диаметрiн 2 есе азаятындай етiп прокаткалап өңдегенде, мыс өткізгіштің кедергiсi қанша шамаға өзгередi?
А) 16 есе өседi
$$$ 623
Магнит өрiсiн не туғызады.
А) кез келген қозғалыстағы зарядтар
$$$ 626
Магнит индукциясы векторының бағытына паралллель орналасқан, ауданы 20 см2 рамка ауданын қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қандай болады? Магнит өрiсiнiң индукциясы 0,5 Тл.
E) 0 Вб
$$$ 627
Магнит өрiсiнде, тогы бар өткiзгiш орын ауыстырғанда Ампер күшiнің атқаратын жұмысы қай формуламен анықталады?
E) dA=IdФ
$$$ 631
Магнит өрiсiнiң энергиясы қай өрнекпен анықталады?
D)
$$$ 632
Магнит өрiсiнiң энергиясының тығыздығы қай өрнекпен анықталады?
E)
$$$ 655
Магнит өрiсi тогы бар дөңгелек орам арқылы пайда болады. Суретте көрсетiлген қандай бағыт тогы бар орамның центрiндегi магнит индукциясы векторының бағытымен сәйкес болады?
В) 2
$$$ 658
Магнит өрiсiн туғызатын тогы бар өткiзгiштегі ток күшi 2 есе өсетiн болса, магнит өрiсiнiң энергиясы қалай өзгередi?
С) 4 есе өседi
$$$ 668
Магнит индукциясының векторы вертикаль жоғары бағытталған бiркелкі магнит өрiсiне бастапқыда қозғалмайтын электрон орналастырылды десек, бұл электрон қалай қозғалады?
E) қозғалысқа түспейдi
$$$ 669
Магнит өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе өскенде, магнит өрiсi энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?
С) 4 есе артады
$$$ 670
Магнит өрiсiнiң энергиясы 1 Дж болуы үшiн индуктивтiлiгi 0,5 Гн дроссельдiң (металл өзекшесі бар орама) орамындағы ток күшi қандай болуы керек?
D) 2 А
$$$ 678
Меншiктi магнит өрiсiн оны туғызған сыртқы магнит өрiсiнен мыңдаған есе көбейтуші болатын заттар қалай аталады?
С) ферромагнетиктер
$$$ 720
Мына формулалардың iшiнен Умов - Пойнтинг векторының формуласын анықтаңыз.
В)
Н Н Н
$$$ 149
Нүктенің қозғалысы теңдеуімен берілген. Нүкте қозғалысының бастапқы жылдамдығын анықтаңыз.
В) 2 м/с
$$$ 150
Нүктенің 4 с ішіндегі жолын анықтаңыз.
D) 8 м
$$$ 1
Нүктенің қозғалыс теңдеуі x=2t, y=t түрінде берілген. Координат басынан нүктеге дейінгі қашықтық 10м болғандағы t уақытты анықта:
E) 4,47с
$$$ 68
Ньютонның үшінші заңы қандай санақ жүйесінде орындалады?
D) Инерциалды
$$$ 31
Нүкте қозғалысының теңдеуі x=4-6t+t3. Дененің t=0,5c уақыт мезетіндегі үдеуі неге тең?
В) 3 м/с
$$$ 33
Нүктенің жылдамдығы υ=4t-2 заңдылығымен өзгереді. Нүктенің үдеуі неге тең?
С) 4 м/с2
$$$ 124
Насос двигателі 10 минут уақыт ішінде 20 м3 суды 6м биіктікке көтереді.
Двигательдің қуатын анықтаңыз (g 9,8 м/с):
В) 2000 Вт
$$$ 104
Нүкте 5 Н центрлік күштің әсерінен радиусы 2м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте толық бір айналғанда ос күш қандай жұмыс атқарады?
С) 0
$$$ 100
Нөлдік деңгейден жоғары қарай лақтырылған дене биіктікке көтерілсе, онда ауырлық күшінің жұмысы мынаған тең:
C)

$$$ 170
Нүкте суретте көрсетілгендей жазық траектория бойынша бірқалыпты қозғалады. Траекторияның қайсы нүктесінде үдеу максимал болады?
С) 3
$$$ 197
Нүкте қозғалысының теңдеуі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы амплитуда деп аталады?
B)
$$$ 198
Нүкте тербелісінің теңдеуінің түрі: , мұндағы болса, тербеліс периоды қаншаға тең болады?
C) 2с
$$$ 270
Нүкте жылдамдығының теңдеуі (м/с) түрінде берілген. с уақыт мезеті өткеннен кейінгі нүктенің үдеуі неге тең?
Д)12М/С2
$$$ 477
Нүктенің жылдамдығы 2t+16 заңы бойынша өзгереді. 2- және 4-секунд аралығындағы нүктенің орташа жылдамдығын анықтаңыз.
D) 22 м/с
$$$ 512
Нүктелiк заряд q электрстатикалық өрiс туғызады. Центрінде сол q радиусы R шеңбер бойымен q0 заряды орын ауыстырғанда орындалатын өріс күшінің жұмысы неге тең болады?
E) 0
$$$ 530
Нүктелiк зарядтың зарядын 2 есе өсiргенде оның бастапқы қашықтығынан 2 есе көп қашықтықтағы электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?
В) 2 есе азаяды
А) (P+α/ μ)( Vm-в)=RT
$$$ 327
Нақты газға арналған Ван-дер-Ваальс теңдеуі:
$$$ 410
Нүкте арасында потенциалдар айырымы 10 кВ (e=1.6∙10-19Кл)-ға тең болған кезде электрон орын ауыстырғанда қандай кинетикалық энергияға ие болады?
Е) 1,6∙10-15 Дж
$$$ 683
Нақты тербелмелi контурдағы тербелiстердiң өшуiнiң себебi неде?
В) үйкелiс күштерi әсерiнен

О О О
$$$ 103
Оттегі молекулаларының орташа квадрат жылдамдығы =400 м/с болса, онда ол қандай температураға сәйкес келеді?
( М=3210-3 кг/моль, R=8,3 Дж/мольК).
С) 205 К
$$$ 106
Оттегі (О2) молекуласының еркіндік дәрежесінің саны қанша болады?
В) 5
$$$136
Орташа жылдамдық өрнегін көрсетіңіз.
C)

$$$ 501
Оңашаланған өткiзгiштiң электр сыйымдылығы неге тәуелдi болады?
A) өткiзгiштiң пiшiмi мен мөлшерiне
$$$ 539
Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:
А)
$$$ 223
Оқшауланған жүйеде өтетін процесті сипаттайтын өрнек:
C) PV=const

$$$ 499
Орамдағы ток және оның геометриялық пішіні өзгермеген. Катушканың орам санын 6 есе кеміткенде, катушканың индуктивтілігі қалай өзгереді?
В) 36 есе кемиді
$$$ 427
Ом заңының дифференциалдық түрдегі теңдеуі
D)
$$$ 386
Оңашаланған өткізгіштің электр сиымдылығы ..... тәуелді болады.
D) өткізгіштің түрі мен өлшемдеріне
$$$ 296
Оттегі үшін Сv мольдік жылу сыйымдылық неге тең?
С) 5/2R
$$$ 277
Осы формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы газдың қысымы мен ол алып тұрған көлемнің көбейтіндісіне тура пропорционал.
C) U=(3/2)PV
$$$ 24
Орын ауыстыру бұл:
Е) Қозғалыстың басы мен соңын қосатын вектор
$$$ 121
Оқ үш жарықшаққа бөлініп, бір–біріне 1200 бұрыш жасай ұшады. Импульс модульдерінің қатынасы: р1р2=р3. Оқ қандай бағытта қозғалған :
В) Горизонталь, солға

$$$ 625
Остроградский-Гаусс теоремасының магнит өрiсi үшiн математикалық өрнегiн көрсетiңiз.
А)
Ө Ө Ө
$$$ 551
Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы бiрлiк уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады.
D) ток күшi
$$$ 527
Өрiстiң берiлген нүктесiндегi терiс таңбамен алынған потенциалдың градиентi осы нүктенiң несіне тең деп аталады.
E) кернеулiгiне
$$$ 557
Өткізгіштен өтіп жатқан ток күші 7,5 А болса, өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы 15 с аралығында қанша заряд өтеді?
А) 112,5 Кл
$$$ 560
Өткiзгiштің ұштарындағы кернеу 32 В, ток күшi 0,4 А болса, оның кедергiсi қанша болғаны?
А) 80 Ом
$$$ 164
Өшудің логарифмдік декременті:
A)
$$$ 165
Өшетін тербеліс теңдеуі:
В)

$$$ 174
Өшпейтін тербелістің меншікті жиілігі неге тәуелді?
Е) Жүйенің қасиеттеріне
$$$ 178
теңдеуі қандай толқындарды өрнектейді?
$$$ 336
Өткізгіштің сыйымдылығына мына шамалардың қайсысы әсер етеді:
С) Өлшемі, пішіні

E) жазық толқындарды
$$$ 443
Өткізгіштерді параллель қосқандағы мәні өзгермейтін физикалық шама не?
B) U кернеу

$$$ 563
Өрiстiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бiрлiк оң таңбалы зарядты тасымалдаудағы күштiң жұмысына сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады аталады?
С) нүктелердің потенциалдарының айырмасы
$$$ 578
Өткізгіштен ток күшi 6,4 мкА ток жүргенде, өткiзгiштiң көлденең қима беті арқылы 1 с iшiнде қанша электон өтедi? Электронның заряды 1,610-19 Кл-ға тең.
С) 41013 электрон
$$$ 585
Өткiзгiштiң көлденең қима ауданын 2 есе үлкейтіп, ұзындығын 2 есе қысқартсақ, оның кедергiсi қанша шамаға өзгередi?
А) 4 есе азаяды
$$$ 606
Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы 1 секундта 25 Кл заряд өткен. өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 200 В болса, өткiзгiштiң кедергiсi қанша болғаны?
E) 8 Ом
$$$ 661
Өткізгіштен жасалған рамада магнит ағыны Ф=2,2cos(15t+/2) Вб заңы бойынша өзгеретін болса, максималь ЭҚК-i қанша болады?
В) 33 В
$$$ 70
Өшетін тербелістің логарифмдік декрементінің өрнегін көрсетіңіз.
В)
$$$ 98
Өзара жылулық тепе-теңдіктегі кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады?
А) тек температуралары
$$$ 235
Өрнектердің қайсысы бір атомды газ бөлшектерінің қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығын анықтайды?
В)
$$$ 543
Өшудің логарифмдік декременті:
В)
$$$ 526
Өздік индукцияның электр қозғаушы күшінің өрнегі:
C)
$$$ 479
Өзара перпендикуляр шексіз ұзын түзу өткізгішпен магнит тілшесі бір-бірінен, магнит тілшесінің
ұзындығынан көп үлкен, b қашықтықта орналасқан. Егер, өткізгіштен суретте көрсетілген бағытта I ток жіберілсе магнит тілшесі қалай өзгереді:
А) Сағат тілі бағытымен бұрышқа бұрылады
$$$ 393
Өткізгіштерді параллель қосқанда мәні өзгермейтін шама не?
С) кернеу

$$$ 424
Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы бірлік уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады?
G) Ток күші

П П П
$$$ 541
Периоды 1 с-қа тең сызықтық гармониялық осцилятордың сызықтық жиілігін табыңыз:
А) 1 Гц
$$$ 270
Пуассон теңдеуінің формуласы:
C)
$$$ 27
Поезд жолына кететін уақытының жартысын 70км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30км/сағ жылдамдықпен өтті. Поездың орташа жылдамдығы қандай?
Е) 50 км/сағ
$$$ 420
Потенциалдар айырымы 60 В электр өрісін жүріп өткен бөлшек қандай жылдамдық алады ? Бөлшек массасы 310-8 кг , заряды 410-9Кл
Е) 4 м/с

$$$ 59
Паскаль заңының анықтамасын таңдап алыңыз.
В) Сұйыққа (газға) түсірілген қысым барлық бағытқа бірдей тарайды
$$$ 183
Поезд қозғалыс жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежеу жолы қанша рет азаяды?
В) 4 есеге
$$$ 267
Пуазейль өрнегін жазыңыз.
C)
Политроптық көрсеткіші n=1 болғандағы процесті сипаттайтын өрнек:
А) pV=const

$$$ 107
Парашют ашылардың алдында массасы 100 кг парашютші а=8м/с2
үдеумен түсіп келе жатты. Парашютшінің салмағын табыңыз ( ):
D) 200 Н
$$$ 192

$$$ 407
Параллель жалғастырған конденсатор батареясының электр сиымдылығы қандай:
E)
$$$ 408
өрнегі нені

А) Жазық конденсатордың
сиымдылығын
анықтайды?

$$$ 432
Параллель жалғанған өткізгіштердің жалпы кедергісі қай формуламен анықталады?
Е)
$$$ 433
Поездың жылдамдығы 2 есе кемісе және онымен бір мезгілде үйкеліс күші 2 есе артатын болса, поездың тежелу жолы неше есе кемиді?
C) 8 есе
$$$ 518
Потенциалы 20 В болатын нүктеден потенциалы 40 В нүктеге -2 Кл заряд көшірілгенде, электр өрiсiнiң орындайтын жұмысы қанша болады?
В) 40 Дж
$$$ 514
Потенциалын 1,2 кВ – қа дейін көтергенде, 24 нКл заряд алатын болса, оның электр сыйымдылығы қанша болады?
С) 20 пФ
$$$ 521
Потенциалдары 8 В және 5 В екi өткiзгiш шар жiңiшке өткізгішпен қосылса, онда шарлардың арасындағы потенциалдар айырымы қанша болады?
H) 0 В

Ы Ы Ы
$$$ 55
Ыдысқа өзара араласпайтын үш түрлі сұйық құйылған: су, керосин және сынап. Бұл сұйықтар ыдыста қандай ретпен орналасады? сын >су >кер
В) сынап-су-керосин
$$$ 100
Ыдыстағы гелийдің мөлшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA =61023моль-1.
I) 121023
$$$ 188
Ыдыста қысымы 10 кПа оттегі мен қысымы 8 кПа азоттың қоспасы бар. Қоспаның қысымы неге тең?
D) 18 кПа

$$$ 205
Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын бастапқы қысыммен салыстырғанда 3 есе арттыру үшін оның абсолют температурасын қалай өзгерту керек?
С) 6 есе арттырады

$$$ 145
Ыдыстағы сұйық деңгейінің қабырғасындағы тесіктен 1,5м жоғары болса тесіктен шыққан сұйық ағынының жылдамдығы қандай?
В) 5,42м/с
$$$ 203
Ыдыстағы қоспада оттегінің қысымы 5 кПа, ал азоттың қысымы 4 кПа. Қоспаның қысымы қандай?
В) 9кПа

$$$$ 689
Ығысу тогы дегенiмiз не?
В) құйынды электр өрiсi

І І І
$$$ 313
Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.
В)
$$$ 450
Ішкі кедергісі 2 Ом және ЭҚК 120 В тұрақты тоқ көзі 58 Ом сыртқы кедергімен тұйықталған. Тоқ көзінің толық Pтол және пайдалы Рпайд қуатын анықтаңыз:
С) Pтол=240 Вт, Рпайд=232 Вт
$$$ 455
І1 тогы бар дөңгелек контур өсімен І2 тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өтеді. Түзу токтың магнит өрісі дөңгелек контурға қалай әсер етеді:
D) Әсер етпейді

Р Р Р
$$$ 90
PV диаграммасында идеал газдың 1-ші күйден 2-ші күйге өту процесі көрсетілген. Бұл қандай процесс?
А) изобаралық қыздыру
$$$ 219
Р–Т диаграммасында берілген газ массасының А және В нүктелер арасындағы екі күйі көрсетілген. Бұл күйлердегі газдардың көлемдерін салыстырыңыз.
B) VB < VA
$$$ 258
диаграммасында термодинамикалық цикл кескінделген. Цикл ішінде газдың жасайтын пайдалы жұмысының мөлшері қанша?
D) 400Дж
$$$ 354
термодинамикалық диаграммасында бір изохора бойында жататын күйлер үшін қандай термодинамикалық параметрлер тұрақты болып қалады?
В) көлем
$$$ 383
диаграммасындағы Карно циклін құраушы процестерді атаңыз.
С) екі изотерма мен екі адиабата
$$$ 399
Реал газдың ішкі энергиясы мына формулалардың қайсысымен есептеледі?
Е)
$$$ 299
Рельс бойымен 5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетканың табалдырығына, вагонетканың жүрісіне перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп шығады. Вагонетка массасы 240 кг. Вагонетка жылдамдығы неге тең болады?
D) 4 м/с
$$$ 297
Радиусы 7000 км, 7 км/с жылдамдықпен дөңгелек орбита бойымен қозғалатын массасы 100 кг жасанды Жер серігіне ауырлық күшінің жасайтын жұмысы неге тең?
Е) 0 Дж
$$$ 474
Радиустары R1=4 см және R2=12 см дискілер шығыры арқылы сырғамай айналады. Бірінші дискінің бұрыштық жылдамдығы рад/с. Екінші дискінің бұрыштық жылдамдығы қандай?
C)
$$$ 480
Рельс үстімен 5,5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетка есігінің баспалдағына, оның қозғалыс бағытына перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп мінеді. Вагонетканың массасы 240 кг. Адамы бар вагонетка енді қандай жылдамдықпен қозғалады?
D) 4,4м/с
$$$ 539
Радиусы 20 см, зарядталған сфераның бетiндегi электр өрiсiнiң потенциалы 4 В-қа тең болса, сфера центрiнен 10 см қашықтықтағы электр өрiсiнiң потенциалы қанша болады?
H) 0 В
$$$ 494
Радиусы 10 см , 2 А тогы бар орамның центрінде магнит өрісінің кернеулігі қандай болады?
D) 10 А/м
$$$ 38
Радиусы R дискіге шамалары бірдей екі =F күштер түсіріледі. Дискі жазықтығына перпендикуляр О осіне қатысты қорытқы күш моменті неге тең (ОС=R/2):
В) FR/2
$$$ 389
Радиусы 1 см металл шарға Q = 6,3 мкКл заряд берілген. Шар бетіндегі зарядтың беттік тығыздығы қандай:
Е) 5 мКл/м2

$$$ 515
Радиусы 12 см өткiзгiш шарға 24 нКл заряд берiлген. Шардың центрiнен 10 см қашықтықта орналасқан нүктедегi электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?
А) 0 В/м
$$$ 641
Радиусы 10 см, 2 А тогы бар орамның центрiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қанша болады?
В) 10 А/м
$$$ 730
Радиотаратқыштың антеннасындағы ток мына заң I=0,3sin15,7105t А бойынша өзгеретін болса, таратқыштың шығаратын толқын ұзындығы қандай болады?
А) 1.2 км
С С С
$$$ 6
Суретте келтірілген жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен үдеуді табыңыз.
А) 5 м/с2
$$$ 9
Суретте көрсетілген АК жолының АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕК кесінділерінің әрқайсысын автомобиль 5 мин. уақытта жүріп өткен. Жолдың қай бөлігінде автомобильдің жылдамдығы ең үлкен?

D) ДЕ
$$$ 20
Серпімділік коэффициенті k=2 кН/м серіппені 2 см-ге сығу үшін қандай күш қажет?
С) 40 Н
$$$ 27
Суретте көрсетілген көлбеу жазықтықпен сырғанаған денені тежеуші үйкеліс күшін көрсетіңіз.
D) F4
$$$ 31
Сүйір бұрышы -ға тең көлбеу жазықтықта қозғалмай тұрған массасы m денеге әсер етуші үйкеліс күші қандай? ( - үйкеліс коэффициенті).
C) mg sіn
$$$ 32
Серіппелі екі маятниктің серпімділік коэффициенттерінің қатынасы = а. Жүктердің массаларының қатынасы = b. Бұл маятниктердің Т1/Т2 периодтарының қатынасы қандай?
C)
$$$ 41
Суретте горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің кинетикалық энергиясы минималь мәнге ие болады? Ауа кедергісін ескермеңіз.
С) 3
$$$ 463
Соленоидтың осінде магнит өрісінің кернеулігі қандай формуламен өрнектеледі?
B)
$$$ 241
Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясы берілген. Штрихталған жолақ ауданы нені өрнектейді:
В) Жылдамдықтары V мен V+dV интервалында жататын молекулалардың салыстырмалы сан
$$$ 406
Сиымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталған. Конденсатордың энергиясы қандай?
В) 0,9 Дж
$$$ 42
Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде, оның потенциялық энергия қоры қалай өзгереді?
А) 4 есе кемиді
$$$ 48
Серіппелі маятник тербелісінің амплитудасы 2 есе өссе, оның толық энергиясы неше есе өзгереді? (серіппе салмақсыз және ығысуы Гук заңына бағынады)
В) 4 есе өседі
$$$ 63
Суретте екі тербелістің қосылуы векторлық диаграммасы түрінде келтірілген. Қорытқы толқынның фазасын көрсетіңіз.
C) 4
$$$ 67
Серіппелі маятниктің гармониялық тербелісінің циклдік жиілігін көрсетіңіз.
С) =
$$$ 69
Судың ішіне орналасқан серіппелі маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? Маятниктің түрі сондай етіп жасалған су мен үйкеліс күшін ескермеуге болады.
В) өзгермейді
$$$ 71
Суретте дененің гармониялық тербеліс жасау кезіндегі Х (t) –тәуелділік графигі берілген. Осы тербелістің периоды неге тең?
С) 3 с
$$$ 88
Суретте қандай процестің диаграммасы көрсетілген?
В) изотермалық

$$$ 109
Сұйықтың қайнай бастаған кезінен толық буланып біткенге дейінгі температурасы қалай өзгереді?
С) өзгеріссіз қалады
$$$ 123
Суретте көрсетілген процесс кезінде газ 1-ші күйден 2-ші күйге өткендегі орындалатын жұмыс қаншаға тең?
В) 400 Дж
$$$ 127
Суретте көрсетілген Карно циклінің қандай бөліктерін изотермалық процесс деп атайды?
D) 1 және 3
$$$ 161
Столдың горизонтал бетінде тұрған бөренеге 4 м/с жылдамдық берілді. Үйкеліс күші әсерінен бөрене модулі а=1 м/с2 үдеумен қозғалады. Бөрене 5 с аралығында қанша жол жүрді?
В) 7,5 м
$$$ 191
Су, қимасының ауданы айнымалы горизонталь түтікпен ағады. Түтіктің қай жерінде қысым ең аз болады?
A) түтіктің жіңішке бөлігінде
$$$ 192
Сұйықта жылдамдықпен қозғалған шарға әсер етуші кедергі күшін көрсетіңіз
(Стокс заңы).
А)
$$$ 199
Cуретте теңдеу түрі болатын материалды нүктенің тербеліс графигі көрсетілген. Бастапқы фазасы неге тең?
B)
$$$ 206
Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?
D)
$$$ 5
Суретте горизонтқа бұрышпен лақтырылған тастың қозғалыс траекториясы көрсетілген. Қозғалыс траекториясының берілген нүктесінде тастың үдеуі қалай бағытталған (ауаның кедергісі ескерілмейді).
D) 4
$$$ 6
Суретте келтірілген m материялық нүктенің қозғалысы, қозғалыстың қандай түріне жатады:
D) Қисық сызықты үдемелі
$$$ 64
Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі:
1. Беттік қабаттың температурасының жоғары болуына.
2. Беттік қабаттың температурасының төмен болуына.
3. Беттік қабаттағы молекулаларға ішкі қабат молекулаларының әсерінен пайда болатын қосымша күшке байланысты
В) 3
$$$ 65
Созылмайтын жіп оралған радиусы R валға тұрақты күш түсірілгенде, жіп тарқатылып, вал айналады. Осы қозғалысты сипаттау үшін қай теңдеуді қолдануға болады?
D) FR = I
$$$ 50
Серпімді деформацияланған дененің деформациясы 2 есе кемісе оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?
Е) 3 есе өседі
$$$ 37
Суретте массалары және ұзындықтары бірдей бірнеше біртекті стерженьдер кескінделген. Қайсысының ОО/ осіне қатысты инерция моменті ең үлкен
D)

$$$ 40
Суретте бөлшекке әсер ететін Fs күштердің проекциясының жолға тәуелді сызбасы кескінделген. Алғашқы 30 м жолдағы күштің атқаратын жұмысы неге тең:
С) 90 Дж
$$$ 88
Серіппе 2Н күштің әсерінен 4 см-ге созылады. Осы серіппе қандай күш әсерінен 2 см-ге созылады?
C) 1 Н
$$$ 119
Снарядтың зеңбіректен бөліне бергендегі импульсы . Бұл жағдайда зеңбірек қандай импульс алады:
C)
$$$ 542
Серіппелік гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі:
D) Квазисерпімді күш
$$$ 309
Суретте кескінделген Карно циклі үшін жұмыс денесінің салқындатқышқа берілетін жылу мөлшерін анықтаңыз.
В) 12кДж
$$$ 276
Сыйымдылығы 40 л баллонда массасы 2 г көмірқышқыл газ бар. Баллон 3 кПа қысымға ғана шыдай алады. Қандай температурада жарылыс болады?
С) 45оС
$$$ 208
Сутегі молекулаларының орташа арифметикалық жылдамдығы 200 м/с. Осы температурадағы оттегі молекулаларының орташа арифиметикалық жылдамдығы неге тең:
D) 50 м/с
$$$ 210
Сыйымдылығы 70 м3 бөлменің температурасы 280 К пешті жағып қыздырғанда температура 296 К-ге көтерілді. Егер қысым тұрақты 100 кПа тең болса, ауаның ұлғаю кезіндегі жұмысы неге тең?
D) 400 кДж
$$$ 207
Сызбадағы жылдамдық бойынша таралу функциясынан газ молекулаларының ең ықтимал жылдамдығын көрсетіңіз.
В) 2
$$$ 170
Сыртқы күш тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз тербелістің амплитудасы жиілігі артуымен ...
С) алғашқыда артады, максимумге жеткен соң кемиді
$$$ 173
Сәйкестік тағайында:
1.Еркін өшпейтін тербелістер а)
2.Өшпелі тербелістер в)
3.Еріксіз тербелістер с)
А) 1а, 2с, 3в.
$$$ 513
Сыртқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты?
А) Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының өзгеру жылдамдығына.
$$$ 503
Суретте контур арқылы өтетін магнит ағынының уақытқа тәуелді өзгерісінің сызбасы келтірілген. Осы контурда пайда болатын индукцияның ЭҚК-і неге тең:
С) -1,5 В
$$$ 469
Соленоидтың көлемін өзгертпей, бірлік ұзындықтағы орам санын 1,5 есе арттырғанда, катушканың индуктивтігі қалай өзгереді?
B) 2,25 есе артады
$$$ 497
Суретте ферромагнетиктер үшін магнитті гистерезис тұзағы келтірілген. Сызбадағы қай нүкте қалдық индукцияға сәйкес келеді:
А) 1
$$$ 486
Суретте күшті магнит өрісін тудыратын тұрақты магнит полюстері көрсетілген. Полюстер арасында жылдамдықпен ұшып бара жатқан  -бөлшек қай бағытта ауытқиды :
С) Сурет жазықтығына перпендикуляр "бізден ары"
$$$ 451
Схемадағы түйін үшін орындалған Кирхгофтың бірінші заңын орындалуын көрсет:
A) I1 – I2 + I3 – I4 – I5 = 0
$$$ 492
Сыртқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты:
В) Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының
$$$ 398
Сыйымдылығы С0 бірдей екі ауа конденсаторы параллель қосылған. Конденсаторлардың біреуін диэлектрлік өтімділігі диэлектрикпен толтырса, онда батареяның сыйымдылығы неге тең:
C)
$$$ 266
Сыртқы күштің әсерінен идеал газда істелінген жұмыс ішкі энергия өзгерісіне тең болса, идеал газ
сығылған кезде қандай процесс орындалады?
D) Адиабаталық
$$$ 300
Суретте идеал газда өтетін бес процестің (р, V) – диаграммасы берілген. Әр процесс кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді? ( диаграммадағы
3-изотерма, 4-адиабата).
е) 1 және 2 –артады, 3 – тұрақты, 4 және 5 – кемиді
$$$ 302
Суретте кескінделген идеал газ процесі үшін газдың ішкі энергиясының U өсімшесін, А жұмысын және газдың алған Q жылу мөлшерін табу керек.
А) U=2 кДж, А=0, Q= U
$$$ 303
Суретте идеал газ көлемінің V1 көлемнен V2 көлемге дейін адиабаталық және изотермдік ұлғаюының (р, V) – диаграммасы кескінделген. Осы процесстердің (T,S) – диаграммасындағы кескіні қандай болады?
C)


$$$ 148
Сұйық ішіндегі гидростатикалық қысым:
D)
$$$ 160
Серіппелі маятниктің тербеліс периоының өрнегі:
С)
$$$ 122
Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің механикалық энергиясы максимал мәнге ие болады (ауа кедергісі ескерілмейді):
D) Барлық нүктелердегі мәні бірдей
$$$ 109
Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0.4 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең?
D) 1210-3 кг м2
$$$ 47
Сыртқы күштердің әсері тоқтатылғаннан кейін, дененің бастапқы өлшемдері мен пішінін қабылдайтын жағдайдағы деформация қалай аталады?
Е) серпімді
$$$ 214
Сиренасы қосылған автомобиль қозғалмай тұрған бақылаушының қасынан өтіп кетті. Автомобиль жақындаған кезде бақылаушы дыбыстың жоғары тонын, ал алыстаған кезде дыбыстың жіңішке тонын естиді. Егер сирена қозғалмай тұрған кезде бақылаушы оның жанынан өтетін болса, онда қандай эффект (әсер) байқалар еді?
D) жақындаған және алыстаған кезде тон төмендейді
$$$ 216
Cуретте көрсетілген график бойынша идеал газ 1 күйден 2 күйге көшкен кездегі оның көлемі қалай өзгеретіндігін анықтаңыз.
D) артады
$$$ 225
Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?
В) бөлінеді
$$$ 268
Стокс өрнегін көрсетіңіз:
E)
$$$ 288
Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең?
С) 6Һ10-3 кгҺм2
$$$ 317
Салыстырмалық теорияда масса мен энергияның өзара байланыс заңы мына түрде көрсетіледі:
Е)
$$$ 320
Су горизонтал орналасқан көлденең қимасы өзгеретін түтікпен ағады. Түтіктің кең бөлігіндегі судың жылдамдығы 2,0 м/с. Түтіктің кең бөлігінің диаметрі жіңішке бөлігінің диаметрінен 1,5 есе артық болса, оның жіңішке бөлігіндегі су жылдамдығын анықтаңыз.
Д) 4,5 м/с
$$$ 337
Сыртқы мәжбүр етуші күштің тербеліс жиілігі жүйенің меншікті тербеліс жиілігіне тең болғанда жүйенің тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысын … деп атайды.
С) резонанс
$$$ 353
СИ бірліктер жүйесінде бір моль қандай физикалық шаманың өлшем бірлігі болып табылады?
А) зат мөлшері
$$$ 366
Судың бір молекуласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең?
Е) 6кТ
$$$ 395
Сұйық пен қаныққан бу арасындағы физикалық қасиеттердегі айырмашылық жойылу кезіндегі температура қалай деп аталады?
В) Кризистік температура
$$$ 407
Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?
В) тек бөлінеді
$$$ 410
Судың ыдыс табанына және қабырғаларына түсіретін қысым күші бірдей болуы үшін, суды радиусы R цилиндр пішінді ыдыстың қандай һ биіктігіне дейін құю керек?
C) h=R
$$$ 417
Сынапты барометр 750 мм қысымды көрсетеді. Егер сынаптың орнында су болса, барометрдегі сұйық бағананың биіктігі қандай болар еді? (Судың тығыздығы 103 кг/м3, сынаптың тығыздығы 13,6103 кг/м3).
D) 10,2м
$$$ 438
Су ішінен көлемі V=10-3 м3 тасты һ=10 м тереңдіктен көтереді. Судың тығыздығы 1 г/см3, тастың тығыздығы 5 г/см3. Тасты көтеру кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз. (g=10м/с2).
A) 400Дж
$$$ 470
Салмақсыз жіп блок арқылы асырылып тасталынған. Жіптің ұштарына массалары 3 кг және 7 кг екі жүк бекітілген. Жүктер қандай үдеумен қозғалатынын анықтаңыз. Блоктың үйкелісі ескерілмейді. (g=10 м/с2).
B) 4 м/с2
$$$ 481
Суы бар ыдыстар табандарының аудандары бірдей. Олардың қайсысының түбіне көбірек қысым түседі және неше есе?
B) 2, екі есе үлкен
$$$ 510
Суретте көрсетiлген өткiзгiш зарядталған болса, оның қай нүктесiнде электр өрiсiнiң кернеулiгi ең көп мәнге ие болады?
Д) 4
$$$ 507
Суреттегiдей жалғанған бiрдей конденсаторлардан тұратын батареяның сыйымдылығы қандай болады?
E) С
$$$ 523
Сыртқы электр өрiсiнің әсерінен диэлектриктердiң полярлы емес молекулалары қандай күйге көшеді?
С) олар деформацияланады
$$$ 524
Сыйымдылықтары 9 мкФ, үш конденсатор параллель жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?
E) 27 мкФ
$$$ 525
Сыйымдылықтары 12 мкФ үш конденсатор тiзбектей жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?
А) 4 мкФ
$$$ 529
Суретте көрсетiлгендей, жазық конденсаторды жартысына дейiн майға =3 батырғанда, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?
Д) 2 есе өседi
$$$ 531
Сыйымдылығы 24 мкФ конденсатордың астарларындағы заряд 12 мкКл тең. Конденсатордың астарларын өткiзгiшпен тұйықтағанда, бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?
D) 3 мкДж
$$$ 532
Суретте көрсетiлгендей етiп жалғанған конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылық қанша болады? Егер С1=6 мкФ, С2=С3=С4=3 мкФ?
В) 7 мкФ
$$$ 534
Сфералық конденсатордың астарларындағы потенциалдардың айырымын 3 есе көбейткенде, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?
В) 3 есе азаяды
$$$ 540
Суретте көрсетiлген 1 және 2 нүктелердегі зарядтар қозғалмайтын етіліп бекiтiлген және 3 заряд орын ауыстыра алады. Осы жағдайда ол қалайша орын ауыстыра алады?
E) тыныштық күйiнде қалады
$$$ 595
Суретте көрсетiлген тiзбектегі А амперметр 3 А ток күшiн көрсетедi. Егер R1=2 Ом, R2=4 Ом болса, А1 амперметрiнiң көрсетуi қанша болады?
В) 2 А
$$$ 596
Суретте R1, R2 және R3 әртүрлi үш кедергi үшiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiк графиктерi берiлген. Ең үлкен мәндi кедергiнi көрсетiңiздер
В) 2 Ом
$$$ 597
Суретте R кедергiсi арқылы өтетiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiгi берiлген. U=40 В кернеуi үшiн осы кедергiде бөлiнiп шығатын қуат мөлшерi қанша болады?
В) 3,2 Вт
$$$ 614
Суретте көрсетiлгендей, түйiнде тоғы бар бес өткiзгiшпен түйіседі. Егер I2=3А, I3=4А, I4=2 А, I5=5А болса, I1 тогының күшi қанша болады?
А) 2 A
$$$ 619
Соленоидтың осiндегі магнит өрiсiнiң кернеулiгi қай формуламен анықталады.
D) H=nI
$$$ 647
Суретте I тогы бар өткiзгiштiң қима беті көрсетiлген. Өткiзгiштегi электр тогы бiзден сурет жазықтығына перпендикуляр бағытталған. Суретте көрсетiлген А нүктесiндегi қандай бағыт магнит индукциясы векторының бағытымен сәйкес болады?
С) 3
$$$ 676
Соленоидтың бiрлiк ұзындығына келетiн орам санын 2 есе өсiргенде, соленоидтың индуктивтiлiгi қалай өзгередi?
А) 4 есе өседi
$$$ 693
Сыртқы ерiксiз ЭҚК-iнiң әсерiнен болатын тербелмелi контурдағы резонанстық циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?
А)

Т Т Т
$$$ 14
Теплоход өзенде ағыс бағытымен 300 км арақашықтықты 20 км/сағ жылдамдықпен 10 сағат уақытта жүзіп өткен. Судың ағыс жылдамдығын табыңыз.
D) 10 км/сағ
$$$ 52
Тарту күші 100 Н ракета 10 м қашықтыққа орын ауыстырады, осы кездегі ракета қозғалтқышының жұмысын анықтаңыз:
Е) 1000 Дж
$$$ 12
Түзу бойымен х = 10+5t+0,5t2 заңы бойынша қозғалатын бөлшек үшін аx үдеудің уақытқа тәуелділігін қай өрнек дұрыс сипаттайды?
А) аx=1м/с2
$$$ 10
Теннис добы жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырылды. Оның көтерілу биіктігін анықтаңыз:
E) 5 м
$$$ 22
Темір жол вагонының буферлік серіппесіне F1 =30 кН күш түсірілгенде l1=1 см-ге сығылады. Серіппені l2=4 cм-ге сығу үшін қандай күш қажет?
В) 120 кН
$$$ 30
Трамвай вагоны бұрылыста тұрақты 5 м/с жылдамдықпен бұрылған. Егер жолдың қисықтық радиусі 50 м болса, оның центрге тартқыш үдеуі қандай?
В) 0,5 м/с2
$$$ 66
Тербеліс тендеуі мынадай: х=acos(t+), мұндағы = , c-1 болса, тербеліс периоды қанша болады?
С) 2 с
$$$ 77
Толқын көзінен таралған толқынның тербеліс жиілігі 0,2 с-1, таралу жылдамдығы 10 м/с. Осы толқынның ұзындығы неге тең?
С) 50 м
$$$ 81
Тұрғын толқынның пайда болу себебі:
А) толқындар интерференциясынан
$$$ 82
Толқынның анықтамасын табыңыз.
В) серпімді ортадағы тербелістердің таралуы
$$$ 83
Теңіз тереңдігін анықтау үшін кемеден эхолот арқылы толқын жіберілген. Оның теңіз түбінен шағылып кері қайтуы үшін 6 с уақыт кеткен. Судағы толқынның жылдамдығы 1500 м/с болса, теңіздің тереңдігі қандай?
С) 4500 м
$$$ 85
Термодинамикалық параметрлерді атаңыз.
В) температура, қысым, көлем
$$$ 96
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?
С) p= m0n v2
$$$ 544
Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:
С)
$$$ 547
Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:
В)
$$$ 520
Тұрақты магнитті катушкаға жақындатып, алыстатқанда электр тогы пайда болады. Бұл қандай құбылыс?
E) Электромагниттік индукция.
$$$ 522
Тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өрісінің магнит индукция векторы қалай өрнектеледі?
А)
$$$ 527
Тогы бар өткізгіштің туғызған магнит өрісінің индукциясын қай заңмен анықтауға болады?
В) Био-Савар-Лаплас заңы
$$$ 531
Тербелмелі контурдың тербеліс периоды:
В) Т
$$$ 532
Тербелмелі контур сиымдылығы 2 ∙10-9 Ф конденсатор мен
$$$ 500
Төменде келтірілген заңдардың қайсысы Максвеллдің теңдеуін сипаттайды:
А) Толық ток заңы
$$$ 496
Тогы бар катушкаға темір өзекше енгізгенде магнит өріс индукциясының шамасы қалай өзгереді:
А) Өте көп артады
$$$ 498
Тогы бар өткізгіште қоздырылған магнит өрісінің кернеулігін қай заңмен анықтауға болады:
А) Ампер заңы.
$$$ 534
Тербелмелі контурдағы ток күшінің және конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымының тербелісінің фазаларының айырмашылығы қандай болады?
С) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымына /2>ге алда
$$$ 537
Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы контурдағы электромагниттік тербелістердің өшу коэффициентін анықтайды?
В)
$$$ 502
Тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит өрісінің ағыны уақытқа тура пропорционал артады. Осы контурда пайда болатын индукциялық ток күші туралы не айтуға болады:
D) Ток күші уақытқа тура пропорционал артады
$$$ 490
Тогы бар 5 өткізгіштердің үшеуін қамтитын L контур бойындағы магнит өріс кернеулігінің циркуляция векторы неге тең? Токтардың шамалары мен бағыттары суретте көрсетілген:
В) 4 А
$$$ 501
Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:
С)
индуктивтігі 2∙10-3 Гн катушкадан тұрады. Контурдың тербеліс периоды қандай?
В) 12,56∙10-6 с
$$$ 533
Тербелмелі контурда электромагниттік тербеліс болмайды, егер:
Е)
$$$ 423
Тізбек бөлігі тізбектеліп жалғанған R1=100 Ом және R2=200 Ом резисторлардан құралған. Осы резисторлардағы кернеулерді және бөлінетін қуаттарды салыстырыңыз:
D) U1/U2=1/2, P1/P2=1/2;
$$$ 345
Тұйық контур бойынша электрстатикалық өріс кернеулігінің циркуляциясы неге тең болады?
E) 0
$$$ 391
Тізбектей қосылған сыйымдылықтары С болатын n конденсатордың жалпы сыйымдылығы қай формуламен анықталады:
D)

$$$ 340
Ток көзі электр қозғаушы күшінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:
Е)
$$$ 338
Тұйық тізбектің сыртқы кедергісі ток көзінің ішкі кедергісіне тең
болса, электр жүйесіндегі пайдалы әсер коэффициенті қандай?
С) 50%

$$$ 298
Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың бірінші заңына сәйкес келеді?
1 Периодты түрде үлкен жұмыс істейтін қозғалтқыш сырттан алынған
энергияны толығымен жұмысқа айналдыруы мүмкін емес
2 Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес
3 Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады
4 Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін емес.
А) Тек 1
$$$ 325
Температура градиентін 3 есе арттырса, жылу ағынының тығыздығы қалай өзгереді?
В) 3 есе артады
$$$ 283
Тұрақты қысымда идеал газда көлемі ∆V-ға ұлғайды. Қандай физикалық шама р∆V көбейтіндісіне тең?
А) Газдың жасаған жұмысы
$$$ 262
Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сиымдылығы формуласында Cv= молекулалардың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.
А) i
$$$ 287
Термодинамикалық жүйеде көлем өзгергенде жасалынатын жұмысты есептейтін формуланы көрсетіңіз.
А)
$$$ 313
T, S диаграммада квазистатистикалық процесс кескінделген. Штрихталған аудан неге тең
Е) 1 күйден 2 күйге өткендегі жүйенің алған жылуына
.
$$$ 317
Температурасы 0 C массасы 1 кг мұзды толық еріткенде энтропияның өзгеруі неге тең болады? Мұздың меншікті балқу жылуы 327,6 кДж/кг.
А) 1200 Дж/К
$$$ 158
Тербеліс периоды мен жиілігін байланыстыратын теңдеу:
B) T=1/ν
$$$ 179
Төменде келтірілген толқындардың қайсысы қума толқындар болып табылады:
1 Электромагниттік толқындар
2 Газдардағы дыбыс толқындары
3 Су бетіндегі толқындар
4 Сұйықтардағы дыбыс толқындары
В) 2 және 4
$$$ 224
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның (МКТ-ның) негізгі теңдеуі болып табылады?
С) р= n< ілг>
$$$ 225
Температураның молекула-кинетикалық түсініктемесінің мәні неде?
С) Молекулалар мен атомдардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі
$$$ 172
Тербеліске қандай процесс жатпайды?
Е) Газдағы молекулалық қозғалысы

$$$ 171
Тербелістердің дифференциалды теңдеуі түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістің жиілігі неге тең?
D) 0,25 Гц
$$$ 156
Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды?
C)
$$$ 51
Тұрақты F=10 Н күштің әсерімен дене х осі бойымен түзу сызықты
$$$ 150
Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы қатты денеге тән:
А) Пішін мен көлем тұрақтылығы
қозғалады. Дене қозғалысының теңдеуі x=t2 болса, дененің массасы қандай?
Е) 5 кг

$$$ 107
Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық өрнегінен cV=Rі/М, газдың мольдік массасын көрсетіңіз.
С) М
$$$ 108
Төмендегі формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы – қысым мен газ көлемінің көбейтіндісіне тура пропорционал.
В) U= pV
$$$ 112
Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық формуласы cV= болса, молекуланың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.
С) і
$$$ 141
Тыныштықта тұрған автомобиль түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғала бастайды. Егер автомобиль 2 м/с2 үдеумен қозғалса, ол 1 минут аралығында қанша жол жүреді?
Е) 3600 м
$$$ 144
Тас, вертикал 30о бұрышпен лақтырылған. Тастың бастапқы қозғалыс кезіндегі толық (а1) үдеуі және траекторияның жоғары нүктесіндегі (а2) үдеуі қандай болады?
А) а1=а2=9,8 м/с2
$$$ 151
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы Ньютонның екінші заңын көрсетеді?
C)
$$$ 156
Тас 1000 м биіктіктен құлайды. Түсу кезеңінің алғашқы 2 секундында ол қандай жол жүреді? м/с2.
C) 20 м
$$$ 153
және ( ) массалары суретте көрсетілгендей байланыстырылған. массаның жазықтық бетімен үйкелісін ескермей, байланысқан массалардың үдеуін анықтаңыз.
A)
$$$ 171
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы импульстің сақталу заңына сәйкес келеді?
C)
$$$ 173
Темір жол бойымен 500 м/с жылдамдықпен ұшып бара жатқан снаряд, массасы 10 т жүгі бар платформаға еніп, сонда қалады. Осы кезде тыныш тұрған платформа қандай жылдамдық алған болар еді? Снарядтың массасы 100 кг.
B) 4,95 м/с
$$$ 176
Төменгі келтірілген өрнектердің қайсысы энергияның сақталу заңына сәйкес келеді?
E)
$$$ 186
Тыныш тұрған дене салмағы қозғалған дене салмағынан қай кезде үлкен болады?
Е) дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде
$$$ 196
Тербеліс теңдеуінің түрі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы фаза болып табылады?
C)
$$$ 207
Толық бір тербеліс уақытында фаза қаншаға өзгереді?
D)
$$$ 211
Толқын серпімді ортада =100 м/с жылдамдықпен тарайды. Тербеліс фазасы қарама-қарсы болатын ортаның, нүктелер арасындағы қашықтығы 1м. Тербеліс жиілігін анықтаңыз.
C) 50 Гц
$$$ 204
Төменде келтірілеген өрнектер арасынан математикалық маятниктің тербелісінің жиілігінің өрнегін көрсетіңіз.
A)
$$$ 215
Толқынның бір период уақыт ішінде таралу қашықтығы қалай аталады?
С) толқын ұзындығы
$$$ 213
Толқын ұзындығы неге тең?
C) 20 м
$$$ 218
Температурасы Т1-ден Т2-ге дейін өзгерген кездегі берілген газ массасын суыту процесі суретте кескінделген. Бұл процесс кезінде газ тығыздығы қалай өзгерді?
C) өзгермейді

$$$ 223
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуі болады?
D)
$$$ 227
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі деп аталады?
B)
$$$ 233
Тұжырымдаманың қандай зат құрылысының молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі қағидасына жатпайды?
D) молекулалардың массалары мен мөлшерлері өте аз шама
$$$ 238
Тұрақты көлем кезіндегі неон газының меншікті жылу сыйымдылығын есептеңіз. Неонның мольдік массасы , .
B) 623
$$$ 244
Термодинамиканың бірінші заңын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.
C)
$$$ 253
Тұйық процесс жасау кезінде, газ қыздырғыштан 4 кДж мөлшерде жылу алды. Оның п.ә.к-і 0,1 болса, онда цикл кезінде газдың істеген жұмысы қанша?
E) 400Дж
$$$ 311
Тұйық денелер жүйесі дегеніміз не?
В) сыртқы күштердің әсері болмайтын (демек, тек бір-бірімен әсерлесетін) денелер жиынтығы
$$$ 460
Тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өрісінің В магнит индукциясы қалай өрнектеледі?
А)
$$$ 462
Тогы бар орамның магнит моменті қандай формуламен өрнектеледі?
Е)
$$$ 308
Төмендегі шарттардың қайсысы оқшауланған термодинамикалық жүйеде өтетін қайтымды процесті қанағаттандырады?
В) Жүйенің энтропиясы өзгеріссіз қалады.

$$$ 277
Тік жоғары 5 м/с жылдамдықпен лақтырылған шарик жерге түскенге дейін 12 с қозғалды. Ең жоғары нүктеге дейін шарик қанша уақытта көтеріледі? Ауаның кедергісі ескерілмесін.
D) 6 с
$$$ 327
Тербеліс жиілігін 3 есе арттыру үшін, математикалық маятниктің ұзындығын қалай өзгерту керек?
Е) 9 есе қысқарту керек
$$$ 334
Тербелістегі нүктенің тепе-теңдік күйден максимал ығысуын … деп атайды.
Е) амплитуда
$$$ 335
Тербелген нүктенің бір толық тербеліс жасауына кеткен уақыты тербелістің … деп атайды.
А) периоды
$$$ 365
Тербелістің еркіндік дәрежесіне қандай орташа энергия келеді?
В) кТ
$$$ 341
Толқын теңдеуі (м) түрінде берілген. Толқын қанша уақытта толқын ұзындығына тең қашықтыққа тарала алады?
Е) 0,1 с
$$$ 342
Толқын теңдеуінің түрі: (м). Толқынның фазалық жылдамдығы неге тең?
В) 4 м/с
$$$ 362
Төмендегі формулалардың қайсысы идеал газдың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өрнегі болып табылады?
В)
$$$ 381
Тұрақты көлемдегі идеал газға 75 Дж жылу берілді. Бұл кезде газ қандай жұмыс жасады?
Е) 0 Дж
$$$ 385
Термодинамиканың екінші бастамасы нені анықтайды?
D) табиғаттағы процестер бағытын
$$$ 386
Термодинамиканың бірінші бастамасының жалпы түрдегі өрнегін анықтаңыз.
D)
$$$ 389
Тығыздық градиенті бірге тең кезіндегі, уақыт бірлігі ішінде, аудан бірлігі арқылы тасымалданатын, зат массасына тең шаманы … деп атайды.
С) диффузия коэффициенті
$$$ 390
Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік емес күйден тепе-теңдік күйге ауысу процесі қалай аталады?
В) Релакция
$$$ 391
Тасымалдау құбылысының қайсысы газдың бір қабатынан екінші қабатына импульсты тасымалдау арқылы іске асады?
С) Тұтқырлық, ішкі үйкеліс
$$$ 394
Тұтқырлық үйкеліс құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады?
А) импульс
$$$ 402
Теңдеулердің қайсысы кризистік нүктедегі реал газ күйін сипаттайды?
Е)

$$$ 426
Тізбектей жалғанған (1-сурет) бірдей екі серіппеге ілінген жүктің вертикаль тербелісінің периоды, егер серіппелерді параллель жалғаса, өзгере ме (2-сурет)?
B) 2 есе азаяды
$$$ 434
Тыныштық қалпында болған дене жарылып, одан массалары m1 және m2 екі бөлшек пайда болды. Бөлшектердің массаларының қатынасы Олардың жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз.
D)
$$$ 439
Т0 температурадағы идеал газ бөлшектерінің концентрациясы n0. Тұрақты қысымда газ концентрациясын 3 есе арттырды. Температура қалай өзгереді?
B) Т= Т0
$$$ 454
Төменде берілген формулалардың қайсысы біратомды газ бөлшектері ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығының мәнін анықтайды?
B)
$$$ 456
Төменде келтірілген формулалардың қайсысы Гук заңының формуласы?
D)
$$$ 458
Төменде келтірілген формулалардың қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?
D)
$$$ 472
Тығыздығы 700 кг/м3 тік төртбұрышты дене өзінің биіктігінің қандай деңгейінің бөлігіне дейін сұйыққа батады, егер тығыздығы 1000 кг/м3 болса?
D) 0,7
$$$ 554
Тұйықтiзбек үшiн Ом заңының формуласын көрсетiңiз.
С)
$$$ 567
Транзисторда қанша p-n өтулер бар?
В) 2
$$$ 609
Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мынадай: (А).Қысқаша тұйықталу тогының күшi қанша болады?
В) 13 А
$$$ 610
Тұйық тiзбек үшiн кернеудiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мына өрнекпен берiледi: (В). Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады?
D) 4 В
$$$ 611
Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi (А) өрнегiмен берiледi. Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады?
I) 2,8 В
$$$ 332
Тізбек бөлігіндегі ток жұмысы қалай есептелінеді?
E) I2Rt
$$$ 342
Толық ток заңының өрнегін көрсетіңіз.
В)
$$$ 483
Тогы бар ұзын өткізгіш өрісінің О нүктесінде өрістің В магнит
индукциясы неге тең ? Токтың геометриялық пішіні мен бағыты суретте келтірілген:
B)
$$$ 439
Тізбек бөлігі үшін Ом заңы:
C) I =

$$$ 617
Ток жүріп тұрған түзу шексіз ұзын өткiзгiштен а қашықтықтағы нүктенің магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай формуламен анықталады?
С)
$$$ 618
Тогы бар дөңгелек орамның центрiнде магнит өрiсiнiң индукциясы қандай формуламен анықталады?
А)
$$$ 624
Толық ток заңының өрнегiн көрсетiңiз.
В)
$$$ 634
Тогы бар орамның магнит моментi қандай формуламен өрнектеледi?
А) P=IS
$$$ 640
Тiзбектi ток көзінен ажырату уақытының ұзақтығы 0,2 с болғанда катушкада 10 В өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса, катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?
А) 2 Вб
$$$ 735
Тербелмелi контурдағы конденсаторының астарларындағы кернеулігінің өзгеруі мына заң U=5cos200t В бойынша өзгередi және сыйымдылығы 2,5 мкФ болса, конденсатордың астарларындағы максималь заряд қанша болады?
С) 12,5 мкКл
$$$ 682
Тербелмелi контурдағы ерiн өшпейтiн тербелiстердiң периоды қандай өрнекпен анықталады?
А)
$$$ 685
Тербелмелi контурдағы ток кұшінің және конденсаторың астарларындағы ток күшi мен потенциалдар айырымының тербелiсінің фазалары бойынша айырмашылығы қандай болады?
А) ток күшi фаза бойынша потенциалдар айырымынан /2-ге артта қалып отырады.
$$$ 686
Тербелмелi контурда ток күшiнiң уақытқа тәуелдiлiгi қандай формуламен өрнектеледi?
D) I = I0 sin t
$$$ 691
Ток күшiнiң эффективтiк және амплитудалық мәндерi арасындағы байланысты көрсет.
С)
$$$ 694
Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын екi есе өсiргенде, сыйымдылық кедергiсi қалай өзгередi?
D) 2 есе азаяды
$$$ 697
Тербелмелi контурдағы кернеудiң уақыт бойынша тербелiстерi U = 9 cos(157t+314) B теңдеумен берiлген. Контурдағы кернеудiң амплитудалық мәнi қандай болады?
D) 9 В
$$$ 698
Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын 4 есе өсiргенде, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?
А) 2 есе өседi
$$$ 700
“Толқындық санның өрнегін көрсет”?
D)
$$$ 703
Тербелiс периоды 10 нс болса, электромагниттiк толқынның толқын ұзындығы қанша болады? 1 нс=10-9 с
С) 3 м
$$$ 705
Толқын ұзындығы 30 м, толқынның ауадағы таралу жылдамдығы 3108 м/с болса, толқын көзiнiң тербелiс жиiлiгi қандай болады?
D) 10 МГц
$$$ 707
Тербелмелi контур индуктивтiлiгi 2 Гн катушкадан және сыйымдылығы С конденсатордан тұрады. Контурдың меншiктi
тербелiсiнiң циклдiк жиiлiгi 100 рад/с болса, конденсатор сыйымдылығы қандай болады?
В) 50 мкФ
$$$ 710
Тербелмелi контур сиымдылығы 250 мкФ конденсатордан және индуктивтiлiгi 4 мГн катушкадан тұрады. Контур тербелiсiнiң циклдiк резонанс жиiлiгi қанша болады?
С) 1 кГц
$$$ 711
Ток күшiнiң тербелiс жиiлiгi 50 Гц. Осы тiзбекке жалғанған, индуктивтiлiгi 0,2 Гн катушканың кедергiсi қандай болады?
В) 62,8 Ом
$$$ 716
Тізбектегі айнымалы ток тербелiсінің теңдеуi мынадай: А болса, токтың эффективтiк мәнi қандай болады?
С) 70 А
$$$ 717
Тербелмелi контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың және ток күшiнiң тербелiстерінің фазаларының бiр-бiрiнен өзгешелiгi қандай болады?
А) /2 рад
$$$ 719
Ток күшiнiң тербелiсiнiң қандай циклдiк жиiлiгiнде, катушканың индуктивтiк кедергiсi 2 Омға тең болады? Катушка индуктивтiлiгi 0,02 Гн.
С) 100 рад/с
$$$ 722
Тербелмелi контурдың конденсаторының астарларындағы заряд мына заң q=0,5cos2t мкКл бойынша өзгередi. Егер конденсатордың сыйымдылығы 2,5 мкФ болса, кез-келген уақыт мезгілінде тербелмелi контурдың толық энергиясы қандай болады?
А) 0,05 мкДж
$$$ 725
Тербелiс жиiлiгiн өзгертпей, катушка индуктивтiлiгiн 3 есе өсiргенде, тербелмелi контурға жалғанған катушканың индуктивтi кедергiсi қалай өзгередi?
А) 3 есе артады
$$$ 728
Тербелмелi контурдың конденсаторының астарларындағы заряд q=15cos200t мкКл заңы бойынша өзгередi. Контурдағы максималь ток күшi қандай болады?
В) 3 мА
$$$ 729
Тербелiстер периодын 4 есе азайтқанда, толқын ұзындығы қашаға өзгередi?
D) 4 есе азаяды
$$$ 737
Тербелмелi контурдағы кернеу тербелiсi мына заң U=14cos2t В бойынша берiлген. Бастапқы тербелiс фазасы қандай болады?
D) 0 рад
$$$ 738
Тербелмелi контурдағы конденсатордың сыйымдылығы 10 пФ және заряды 10 мкКл-ға тең. Тербелiстердiң толық өшуiне дейін контурдан бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қандай болады?
В) 5 Дж
$$$ 740
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 16 пФ конденсатор және индуктивтiлiгi 4 мкГн катушка жалғанған. Конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымының максималь мәнi 20 В болса, контурдағы ток күшiнiң максималь мәнi қанша болады?
D) 40 мА
$$$ 741
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 1 нФ конденсатор мен индуктивтiлiгi 25 мГн катушка жалғанған. Катушканың индуктивтiк кедергiсi қанша болады?
А) 5 кОм
$$$ 742
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 4 пФ конденсатор мен индуктивтiлiгi 2,5 мГн катушка жалғанған. Егер контурдағы ток күшi мына заң I=7sin(108t+0,5) А бойынша өзгеретiн болса, контурдың сыйымдылық кедергiсi қандай болады?
D) 2,5 кОм
$$$ 743
$$$ 744
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 2 пФ конденсатор жалғанған. Конденсатордың астарларындағы зарядтың амплитудалық мәнi 6 нКл. Конденсатордан секунд сайын бөлiнетiн жылу мөлшерi қанша болады?
D) 9 мкДж
$$$ 746
Тербелмелi контур индуктивтiлiгi 3 мГн катушкадан және сыйымдылығы 7 мкФ конденсатордан тұрады. Контурдағы ток күшi мына I=2sin(100t+) мА заң бойынша өзгередi десек, тербелмелi контурдың толық энергиясы қандай болады?
E) 6 нДж
У У У
$$$ 78
Ультрадыбыстық тербелістердің жиілік диапазонын көрсетіңіз.
D) > 20000 Гц
Ү Ү Ү
$$$ 116
Үтікті 200С-да 3000С-ға дейін қыздырған. Оны қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Үтіктің жылу сыйымдылығы 500 Дж/град тең.
В) 140 кДж
$$$ 97
Үдеуі 3 м/с2 денеге 10 Н күш әсер етеді. Үдеуі 1,5 м/с2 болған осы денеге қандай күш ісер етеді:
В) 5Н
$$$ 166
Үйкеліс күшінің өрнегін көрсетіңіз.
D)
$$$ 63
Үйкеліс күшінің теңдеуі:
A)

Ұ Ұ Ұ
$$$ 3
Ұсынылған теңсіздіктердің дұрысын көрсетіңіз.
Е) 72 км/сағ > 12 м/c
$$$ 519
Ұзын, түзу өткізгіш арқылы күші 8 А тоқ жүргенде, өткізгіштен 8 мм қашықтықта магнит өрісінің индукциясы қандай болады?
А) 0,2 мТл
$$$ 82
Ұзындығы l жіңішке, салмақсыз стержень, оның ортасы арқылы өтетін перпендикуляр ОО/ осіне қатысты айналады. Стерженьге әрқайсысының массасы m болатын екі жүкше бекітілген. Егер жүкшелердің орнын 1- жағдайдан 2 - жағдайға өзгертсек жүгі бар стерженнің инерция моменті қалай өзгереді? (жүктердің соңғы орындарының аралығы бастапқы орындарының аралығынан 2 есе артық);
A) 4 есе артады
$$$ 67
Ұзындығы 30 см, массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің ұшы арқылы өтетін перпендикуляр оське қатысты инерция моменті неге тең?
С)
$$$ 18
Ұсынылған тұжырымдардың қайсысы Ньютонның үшінші заңы болады?
С) Екі дененің өзара әсерлесу күші модулі жағынан тең, бағыттары қарама-қарсы және олардың центрлері арқылы өтетін түзу бойында жатады
$$$ 23
Ұзындығы 30 см, массасы 100 г жіңішке стерженнің, оған ұзындығына ауырлық центрі арқылы өткен оське қатысты инерция моменті қанша болады?
С) 0,7510-3 кгм2
$$$ 159
Ұзындығы =30 см және массасы =100 г жіңішке стерженнің, оған перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін анықтаңыз.
D) 3Һ10-3 кгҺм2
$$$ 180
Ұзындығы 1 м жіпке ілінген массасы 0,1 кг дене тік жазықтықта айналады. Дене бір айналым жасағандағы ауырлық күшінің жұмысы қанша болады?
Е) 0 Дж
$$$ 200
Ұзындығын 4 есе арттырған кезде математикалық маятниктің периоды қаншаға өзгереді?
A) 2 есе артады
$$$ 425
Ұзындығы l=4,9 м және массасы m=13 кг математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтаңыз.
A) Т=4,4с
$$$ 462
Ұшу биіктігі және ұшу қашықтығы бірдей болуы үшін денені көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек?
A) =760
$$$ 469
Ұзындығы L және қатаңдығы k серіппе L1=2L/3 және L2=L/3 екі бөлікке кесілді. Серіппенің кіші бөлігінің қатаңдығы енді қандай болды?
C) 3k
$$$ 643
Ұзын, түзу өткiзгiш арқылы күшi 8 А ток жүргенде, өткiзгiштен 8 мм қашықтықта магнит өрiсiнiң индукциясы қанша болады? 0=410-7 Гн/м деп алыңыздар.
D) 0,2 мТл
$$$ 657
Ферромагнетиктегі магнит өрiсiнiң индукциясы нөлге айналатын, сыртқы магнит өрiсiнiң кернеулiгi не деп аталады.
С) коэрцитив күшi
$$$ 659
Ұзындығы 4 см өткiзгiш, магнит индукциясы сызықтарына перпендикуляр жазықтықта 35 м/с жылдамдықпен қозғалады. Магнит өрiсiнiң индукциясы 2 Тл болса, өткiзгiш ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады?
E) 2,8 мВ
$$$ 660
Ұзындығы 0,3 м өткiзгiш ұштарында 18 мВ потенциалдар айырымы пайда болуы үшiн, индукциясы 6 мТл өрiстiң магниттiк күш сызықтарына перпендикуляр жазықтықта өткізгіш қанша жылдамдықпен қозғалуы керек?
А) 10 м/с
$$$ 73
Ұзындығы 0,3 м және массасы m=0,2 кг жіңішке біртекті таяқша 3 рад/с бұрыштық үдеумен,таяқшаға перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты, айналады.Айналдырушы момент неге тең:
J) 0,018 Hм
$$$ 482
Ұзын соленоидтағы ток күші мен орам санын өзгертпей, оның ұзындығын екі есе кемітсек, магнит өрісінің индукциясы қалай өзгереді:
В) 2 есе артады
$$$ 351
Ұзындығы 10 см өзекше заряды 1мкКл өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай?
B)10-5 Кл/м
$$$ 376
Ұзындығы 20 см таяқша заряды 1 мкКл. Таяқша зарядтың сызықтық тығыздығы қандай:
E) 510-6 Кл/м

$$$ 74
Ұзындығы ℓ=0,5 м және массасы m=0,4 кг біртекті жұқа стержень ортасы арқылы өтетін, стерженьге перпендикуляр оське қатысты ε=3 рад/с бұрыштық үдеумен айналады. Айналдырушы момент неге тең:
А) 0,025 Hм
$$$ 662
Ұзындығы 10 см түзу өткiзгiш индукция сызықтарына 30-қа тең бұрышпен орналасады. өткiзгiш арқылы 8 А ток өткенде, оған 0,2 Н күш әсер етсе, магнит өрiсiнiң индукциясы қанша болады?
В) 0,5 Тл
Ф Ф Ф
$$$ 329
Физикалық маятниктің тербеліс периоды с. Физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы неге тең? = 10 м/с2 деп алыңыз.
J) 2,5 м
$$$ 512
Ферромагниттік күй жойылатын температура қалай аталады?
Д) Кюри температурасы.
$$$ 330
Физикалық маятникті аударып, оны центрінен ілсек, маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді?
С) өзгермейді
$$$ 629
Ферромагниттiк күй жойылатын температура қалай аталады?
С) Кюри температурасы
$$$ 696
Ферромагнетиктегi өрiс магниттеу кернеулiгi нөлге тең болғандағы магнит индукциясының мәнi қалай аталады?
В) коэрцитивтiк күш
Х Х Х

заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс периоды қандай?
Е) 1 с
$$$ 9
Х осінің бойымен қозғалған дененің жылдамдығы уақыт бойынша заңымен өзгереді. Дене қозғалғаннан бастап 5 с өткенге дейінгі орташа жылдамдығы неге тең?
D) 20 м/с
$$$ 162
x=2sin2πt заңы бойынша тербелетін дененің тербеліс жиілігі қандай?
С) 1с Гц
$$$ 183
1 моль оттегінде қанша молекула бар?
С) 61023
$$$ 152
Х=Х(t) теңдеуі графигінен козғалған денелердің кездесу орнын және кездесу уақытын табыңыз.
С) 10 м, 10 с
$$$ 76
х=0,06 cos( , м теңдеуімен анықталатын гармониялық тербеліс жасаған материалдық нүктенің 0,5 с уақыт өткеннен кейінгі ығысуын табыңыз.
Е) 0,03 м
$$$ 650
Холл құбылысы бойынша өткiзгiштiң қарама-қарсы беттеріндегі потенциалдар айырымы қай формуламен анықталады.
E)
Ш Ш Ш
$$$ 8
Шеңбер бойымен қозғалған дененің толық үдеуінің модулін көрсетіңіз.
D) a=
$$$ 276
Шеңбер бойымен қозғалған материялық нүктенің сызықтық жылдамдығының векторы қалай бағытталған?
В) айналу бағытына бағыттас жанама бойымен
$$$ 279
Шеңбер бойымен қозғалған нүктенің бұрыштық үдеуінің векторы қалай бағытталған?
А) айналу осі бойымен
$$$ 542
Шамалары бiрдей, әр аттас екі нүктелiк заряд бiр-бiрiмен 5 мкН күшпен әсерлеседi. Осы зарядтардың бiреуiнiң орнына суретте көрсетiлгендей етiп вертикаль, зарядталмаған өткiзгiш жазық бет қояды. Заряд пен жазық беттің әсерлесу күшi қандай болады?
В) 2,5 мкН
$$$ 115
Шеңбер бойымен қозғалатын дененің центрге, тартқыш үдеуінің бағыты:
D) радиус бойымен центрге бағытталған
$$$ 70
Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығын екі есе арттырғанда центрге тартқыш үдеу қалай өзгереді?
Е) 4 есе артады $$$ 548
Шексiз бiркелкі зарядталған өткiзгiш жазықтықты туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгереді, егер нүкте мен жазықтықтың ара қашықтығын 2 есеге азайтатын болса
E) өзгермейдi
Ю Ю Ю
$$$ 449
Юнг модулі (Е) қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?
C) Н/м2
Ц Ц Ц
$$$ 505
Цилиндрлiк конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен анықталады?
В)
$$$ 488
Циклотрондағы зарядталған бөлшектің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса, оның қозғалыс траекториясының радиусы қалай өзгереді ? Бөлшектің массасының өзгерісі ескерілмейді:
D) 2 есе артады
$$$ 392
Цилиндр тәрізді конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен табылады?
B)

$$$ 656
Циклотронда қозғалатын зарядталған бөлшектің қозғалатын шеңберінің радиусы қалай өзгереді, егер бөлшектің жылдамдығын 3 есе арттыратын болса.
С) 3 есе өседi
Э Э Э
$$$ 118
Энтропия қандай әріппен белгіленеді?
C) S
$$$ 488
Электрстатикалық өрiстің бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бірлік заряд көшірілгендегі кулондық күштiң жұмысы не деп аталады.
E) потенциалдар айырымы
$$$ 489
Электрстатикалық өрiс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?
B)
$$$ 491
Электр өрісінің күш сызықтарының әр нүктесiне жүргiзiлген жанама бағыты қандай вектормен бағыттас болады?
A) кернеулiк
$$$ 493
Электрстатикалық өрiс кернеулiгiнiң тұйық контур бойымен циркуляциясы неге тең болады?
С) 0
$$$ 494
Электрстатикалық өрiстiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне нүктелiк бiрлiк зарядты көшіргенде орындалатын электрстатикалық өрiс күшінің жұмысы не деп аталады?
D) потенциалдар айырымы
$$$ 500
Электр заряды 4 нКл болатын сынап тамшысынан электр заряды 5 нКл сынап тамшысын бөлiп алғанда, қалған тамшы бөлiгiнiң электр заряды қанша және қандай болады?
D) - 1 нКл
$$$ 502
Электрстатикалық өрiстің энергиясы қандай формуламен анықталады?
E)
$$$ 503
Электростатикалық өрiстiң энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?
С)
$$$ 511
Электр өрiсi тарапынан бiрлiк оң зарядқа әсер етуші күш не деп аталады?
А) кернеулiк
$$$ 549
Электр өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе артқанда, электрстатикалық өрiс энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?
С) 4 есе өседi
$$$ 565
Электродта 66 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi 0,3310-6 кг/Кл.
С) 200 кКл
$$$ 569
ЭҚК-i 12 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және сыртқы кедергiсi 23 Ом резистордан тұратын тiзбектегi ток күшiн анықтаңыздар.
С) 0,5 А
$$$ 579
Электрөткiзгiштiктiң классикалық электрондық теориясының ток тығыздығы үшiн Ом заңының формуласын көрсетіңіз.
E)
$$$ 582
ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiне 11 Ом кедергi жалғанған. Сыртқы кедергiнiң ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады?
В) 11 В
$$$ 587
Электролиз процесi кезінде 1000 с уақыт аралығында 6 г никель бөлiнген. Егер никельдiң электрхимиялық
эквивалентi 0,310-6 кг/Кл болса, электролиз кезіндегі ток күшi қанша болған?
С) 20 А
$$$ 589
Электрқыздырғыш паспортында «220 В, 750 Вт » деп жазылған. Кернеуi 220 В электр желiсiне қосқанда, электрқыздырғыш секунд сайын қанша мөлшерде жылу бөлiп шығарады?
В) 750 Дж
$$$ 590
Электролиз кезiнде 3,6 г никель бөлiнген. Егер электролиз 50 А ток күшiмен жүргiзiлсе, электролиз қанша уақыт жүргiзiлген? Никельдiң электрохимиялықэквивалентi 0,310-6 кг/Кл.
D) 4 мин.
$$$ 593
Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергiсiн 2 есе азайтып, ток күшiн 2 есе өсiргенде, бөлiнетiн жылу мөлшерi қалай өзгереді?
А) 2 есе өседi
$$$ 594
Электр тiзбегi ЭҚК-i 8 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және 3 Ом сыртқы кедергiден тұрады. Тiзбектiң сыртқы бөлiгiнде кернеудiң түсуi қанша болады?
С) 6 В
$$$ 603
Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымын екi есе қысқартып, оны сол кернеулi жүйеге қосқанда, аспаптың қуаты қалай өзгередi?
С) 2 есе өседi
$$$ 604
Электр тiзбегi, iшкi кедергiсi 2 Ом ток көзiнен және кедергiсi 12 Ом тұтынушыдан тұрады. Егер тiзбектегi ток күшi 6 А болса, ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болғаны?
А) 84 В
$$$ 612
ЭҚК-терi 4 В және 2 В екi ток көзi аттас полþстарымен параллель жалғанған. Ток көздерiнiң iшкi кедергiлерiнiң сәйкес мәндерi 0,6 Ом және 0,4 Ом. Бұл батареяның потенциалдар айырымы қанша болады?
А) 2 В
$$$ 615
Электр желiсiне қосылған кедергiсi 10 Ом қыздырғыш суды 5 минутта қайнатады. Егер кедергісі 40 Ом қыздырғышты пайдаланса, онда осы су қайнау үшін қанша уақыт керек болады?
E) 20 мин
$$$ 622
Электрон магнит өрiсiнің магнит индукциясы векторына парал-лель ұшып келеді. Магнит өрiсiнде электрон қалай қозғалады?
А) инерция бойынша
$$$ 636
Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?
С) шеңбер бойымен
$$$ 637
Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарымен сүйiр бұрыш жасап ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?
E) спираль бойымен
$$$ 675
Электрон бiркелкі магнит өрiсiнде шеңбер бойымен қозғалады. Электронның жылдамдығын 2 есе өсiргенде, оның айналу периоды қалай өзгередi?
E) өзгермейдi

$$$ 690
Электрмагниттiк толқындардың вакуумдағы таралу жылдамдығы неге тең?
E) 3108 м/с
$$$ 699
Электрмагниттiк толқындағы және векторларының тербелiсте-рiнiң фазалар айырмасы қандай болады?
А) 0 рад
$$$ 712
Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=4sin(105t–2x) В/м мынадай болса, онда толқын ұзындығы қанша болады?
E) 1 м
$$$ 548
Электрмагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы Умов-Пойнтинг векторы:
D)
$$$ 441
Электрөткізгіштің классикалық теориясында ток тығыздығы үшін Ом заңы қайсы формуламен жазылады?
A)
Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесуі қалай іске асады:
С) Электр өрісі арқылы шекті жылдамдықпен
$$$ 353
$$$ 257
Энтропияның өзгерісі:
С)

$$$ 510
Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарымен сүйір бұрыш жасап ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?
A) Спираль бойымен.
$$$ 452
Электрөткізгіштіктің классикалық теориясы бойынша металдардың кедергісі байланысты:
A) Еркін электрондардың кристалдық тор түйініндегі иондармен соқтығысуына
$$$ 464
Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарына перпендикуляр ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?
А) Шеңбер бойымен.
$$$ 475
Электрон магнит өрісіне магнит индукциясы векторына параллель ұшып кіреді. Магнит өрісінде электрон қалай қозғалады?
Е) инерция бойынша
$$$ 476
Электромагниттік толқындағы , және векторлары бір – біріне қатысты қалай орналасады:
В) , және өзара перпендикуляр
$$$ 396
Электр өрісінің кернеулігінің және ығысу векторының құраушылары екі диэлектриктің шекарасында қалай өзгереді?
А) Dn1=Dn2, Et1=Et2
$$$ 381
Электрон кернеулігі Х өсімен бағытталған Е = 100 В/м біртекті электр өрісіне түседі. Электронға әсер ететін күш қалай бағытталған және оның үдеуі неге тең (е = 1,6  10-19 Кл, mе
E) 2 бағытта, а = 1,8·1013 м/
$$$ 382
Электр өрісінің берілген нүктедегі потенциалы нені сипаттайды:
$$$ 377
Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалын байланыстыратын өрнекті көрсетіңіз:
D) = -grad 
$$$ 383
Меншікті кедергі қандай өлшеммен өлшенеді?
D) Ом∙м
$$$ 405
Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?
В)
$$$ 426
Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергісін 2 есе азайтып, ток күшін 2 есе өсіргенде, бөлінетін жылу мөлшері қалай өзгереді?
С) 2 есе өседі
$$$ 433
Э.қ.к-і 8 В болатын, ішкі кедергісі 1 Ом электр тізбегіне, 3 Ом сыртқы кедергіні қоссақ, онда тізбектің сыртқы бөлігіндегі кернеудің кемуі қандай?
D) 6 В
$$$ 434
Электр кернеуінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:
E)
$$$ 373
Электростатикалық өрістің қай қасиеті оның потенциалды екенін көрсетеді:
E) Зарядты тұйық жолмен орын ауыстырғанда өріс күштерінің жұмысы нөлге тең
Электр өрісіне орналасқан зарядталған бөлшекке әсер ететін күш қалай анықталады (жалпы жағдайда):
С)
$$$ 367
$$$ 362
Электр заряды 4 нКл болған сынап тамшысынан заряды 5 нКл болған тамшыны бөліп алса, тамшының қалған бөлімінің заряды .... болады
D) -1 нКл
$$$ 347
Электр тұрақтысының өлшем бірлігі:
1. Ф/м 2. Нм2/Кл2 3. Кл2/Нм2 4. Н/м2 5. - өлшемсіз:
D) 1,3
$$$ 284
Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек:
А)

$$$ $$$ 230
Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.
C) .
352
Элементар заряд деген не:
D) Электр зарядының табиғаттағы ең кішкентай “сыбағалық” үлесі
$$$ 359
Эквипотенциал бетті анықтайтын қатынасты тап:
В)
$$$ 361
Электромагниттік еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:
В)
$$$ 305
Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.
Е)
$$$ 138
Энергияның бір калорияға өзгеруі массаның қандай өзгерісіне сәйкес келеді?
E) 4,710-17 Дж
$$$ 536
Электр тізбегін ток көзімен қосқан кездегі ток күшінің өзгеру заңдылығы?
E)
$$$ 525
Электромагниттік индукция құбылысын үшін Фарадей
заңы:
A)
$$$ 538
Электронның қозғалғыштығы 0,07 мм2/Вс болса, оның кернеулігі 2 В/м өрістегі жылдамдығы қандай? Жауапты БХ жүйесінде беріңіз:
В) 1,4∙10-7
$$$ 713
Электрмагниттiк толқын теңдеуi мынадай болса, онда тербелiс периоды қандай болады?
E) 0,5 мкс
Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=32cos(106t-2x) В/м мына түрде берілген болса, толқын ұзындығы қандай болады?
D) 3,2 м
$$$ 745
Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=0,5cos(106t-2x) В/м мына түрде берілген болса, тербелiс периоды қандай болады?
В) 2 мкс

САН
$$$ 168


1-суретте доптың жылдамдық және үдеу векторлары кескінделген.
2-суретте көрсетілген қай бағыт допқа түсірілген барлық күштердің қорытқы күшін көрсетеді?
В) 2
$$$ 298
2 м биіктіктен 5 м/с жылдамдықпен төмен лақтырылған шар горизонталь жазықтықпен серпімді соғылып, қайтадан жоғары қарай қозғалады. Егер шариктің массасы 0,2 кг болса, онда шарикті алғашқы күйіне көтеруге жұмсалатын энергия қаншаға тең болады?
Е) 6,5 Дж
$$$ 355
2 моль суда қанша молекула бола алады? Авогадро санын 6Һ1023 моль–1 деп, ал судың мольдік массасын 18Һ 10 -3 кг/моль деп алыңыз.
Е) 12Һ10 23 молекула
$$$ 374
2 моль идеал газдың ішкі энергиясы 5 кДж. Газдың изотермалық ұлғаюы нәтижесінде, ол 1 кДж жұмыс жасады. Ұлғаюдан кейін газдың ішкі энергиясы қанша болады?
Е) 5 кДж
$$$ 422
4 м/с жылдамдықпен қозғалған горизонталь жазықтығындағы білеуше үйкеліс күші әсерінен модулі бойынша 1 м/с2 үдеумен қозғала бастады. Білеушенің 5 с ішінде жүрген жолы неге тең?
B) 7,5м
$$$ 285
5 Н орталық күштің әсерінен, нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте айналудың жартысы кезінде қандай жұмыс жасайды?
Е) 0 Дж
$$$ 430
7 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг адам 2 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 40 кг арбаның үстіне қарғып мінеді. Осыдан кейін арба қандай жылдамдықпен қозғалатын болады?
C) =5м/с
$$$ 459
105 Па қысымдағы газ көлемі 3-тен 5 м3-ке дейін изобаралық ұлғайды. Газдың ұлғаюы кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз.
C) Дж
$$$ 460
105 Па тұрақты қысымдағы газға әсер ететін сыртқы күштер тарапынан 104 Дж жұмыс атқарылды. Бұл процесте газ көлемі қалай өзгереді?
E) 0,1 м3-ке кішірейеді
$$$ 360
16 г оттегінде қанша зат мөлшері бар? Оттегінің мольдік массасы 32Һ10-3 кг/моль.
Е) 0,5 моль
$$$ 95
200С температураның Кельвин шкаласындағы мәнін көрсетіңіз.
Е) 293
$$$ 175
20 м биіктіктен жерге түскен, бастапқы жылдамдығы нольге тең және массасы 1 кг дененің импульсі неге тең? g=10 м/с2.
B) 20 кгҺм/с
$$$ 178
20 м биіктіктен еркін қозғалып жерге түскен дененің массасы 1 кг болса, ол дененің кинетикалық энергиясы қанша болар еді? = 10 м/с2.
D) 200 Дж
$$$ 237
36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1 т автомобиль светофор алдында кенет тоқтайды. Тоқтағанға дейін автомобильді тежеген кезде қандай жылу бөлініп шығады?
B) 50 кДж
$$$ 240
280К температурада азоттың көлемі изотермиялық ұлғаю кезінде екі есе артты. Ол газдың ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз.
E) 0 Дж


$$$ 419
1-2, 2-3, 3-1 графиктері қандай процестерге сәйкес келеді?
B) изохоралық, изобаралық, изотермиялық

$$$ 576
2 Ом және 3 Ом екi кедергi параллель жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыздар.
А) 1,2 Ом
$$$ 591
R1=2 Ом, R2=6 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады? С) 4 Ом

$$$ 600
220 В кернеуге арналған электрқыздырғыш аспапты кернеуі 55 В жүйеге қосқанда, оның номиналь қуаты қалай өзгередi?
В) 16 есе азаяды

$$$ 605
10 Ом кедергiнi ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 2 Ом элементке жалғағанда, сыртқы тiзбекте бөлiнетiн қуат мөлшерi қанша болады?
D) 10 Вт
$$$ 635
7 А тогы бар өткiзгiш магнит өрiсiнде орын ауыстырғанда магнит ағыны 0,2 Вб-ге өзгерген. Мұнда қанша жұмыс орындалады?
D) 1,4 Дж
$$$ 518
1А ток өткенде 8 Вб магнит ағыны болатын контурдың индуктивтілігі:
D) 8 Гн
$$$ 413
3,610-5 Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы 1,810-3 Дж болса нүкте деп өрісі потенциалын анықта:
А) 50 В
$$$ 421
36 Кл зарядты шексіздіктен өріс нүктесіне тасымалдау жұмысы 18 болса нүкте өрісінің потенциалы қанша?
В) 500 В
$$$ 461
1 А тогы бар, ұзындығы 14 см өткізгішке индукциясы 2 Тл магнит өрісінде әсер етуші күш шамасы қандай болады?
$$$ 372
3 нКл нүктелік заряд кернеулігі Е= 5 кВ/м біртекті электр өрісінде орын ауыстырды. Егер а = 3 см, в = 4 см, =5 см болса, онда қандай жұмыс істеледі:
D) 450 нДж
$$$ 85
400м/с жылдамдықпен ұшып келе жатқан оқ, бөгетке тиіп, тоқтағанға дейін 2,5м жол жүреді. Бөгеттің кедергі күшін анықтаңыз. Оқтың массасы 24г:
D) F = 768H
$$$ 191
1 моль сутегі бар ыдыста қанша сутегі молекуласы болады?
А) 6∙1023
$$$ 186
10 грамм сутегінде неше молекула бар?
D) 301023
$$$ 194
200С температурасы Кельвин шкаласы бойынша қандай температураға сәйкес келеді?
B) 293
$$$ 202
9 грамм су буында қанша молекула бар?
Е) 31023
$$$ 653
5 А тогы бар, ұзындығы 14 см өткiзгiшке индукциясы 2 Тл магнит өрiсiнің әсер етушi күш мөлшерi қанша болады? Өткiзгiш магнит индукциясы векторына перпендикуляр орналастырылған болса.
С) 1,4 Н

J J J
$$$ 489
магниттелгіштік векторының физикалық мағынасын төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы тұжырымдайды:
В) Заттың бірлік көлемдегі қорытқы магнит моменті

R R R
$$$ 465
R=10 см, I=0,32 А (СИ системасы) болатын тұйық контурдың магниттік моментін есептеңдер:
В) 0,01

L L L
$$$ 481
L контуры арқылы өтетін I ток конфигурациялары үшін анықтау керек:
D) 0

F F F
$$$ 94
F1= 3Н және F2=4Н екі күш дененің бір нүктесіне түсірілген. және күштердің арасындағы бұрыш π/2. Тең әсерлі күштің модулін тап:
В) 5Н

V V V
$$$ 3
V(t) графигінен дененің 4 с-та жүрген жолын табыңыз:
В) 6 м

Символ
$$$ 274
бұрыштық жылдамдықпен айналатын дискінің шығырынан дененің қашықтығы R/2-ге тең. Егер дене дискінің шетіне орын ауыстырса, онда дененің бұрыштық жылдамдығы қалай өзгереді?
С) Өзгермейді
$$$ 420
0=17 м/с бастапқы жылдамдықпен биіктігі 12 м мұнарадан вертикаль жоғары лақтырылған дене жерге 4 с-тен кейін түсті Дененің орын ауыстыруындағы орташа жылдамдықтың мәнін анықтаңыз.
C) 3 м/с
$$$ 400
Ван-дер-Ваальс теңдеуіне кіретін шамалардың қайсысы 1 моль газ ішіндегі барлық реал газ молекулаларының меншікті көлемін анықтайды?
D) b
$$$ 344
және екі шам параллель жалғанған. Қай шамда токтың қуаты көп болады.
С)1-шам
$$$ 379
q зарядын 1 нүктеден 2 нүктеге ауыстырғандағы электр өрісінің жұмысының өрнегі:
C) q(φ1 - φ2)
$$$ 421
жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m дене қабырғамен серпімді әсерлесу нәтижесінде модулі бойынша дәл сондай жылдамдықпен, қарама-қарсы бағытта қозғала бастады. Қабырға тарапынан денеге әсер ететін серпімділік күші қандай жұмыс атқарады?
C) 0
$$$ 476
жылдамдығы бар ілгерілемелі қозғалып келе жатқан бірінші шарик қозғалмай тұрған үш шарикпен соқтығысады. Барлық төрт шариктің массалары бірдей.
Абсолют серпімді центрлік соқтығысудың нәтижесіндегі төртінші шариктің жылдамдығы:
E)
$$$ 483
υ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m шар, одан массасы екі есе үлкен қозғалмай жатқан шармен серпімсіз соқтығысқан. Олардың қозғалыс жылдамдықтары қанша?
E)
$$$ 412
(ED)/2 өрнегінің физикалық мағынасы:
В) Ортадағы электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы
$$$ 414
U кернеуіне дейін зарядталған сыйымдылығы С конденсатор толық разрядталғанда қандай энергия бөлінеді:
В) СU2/2
$$$ 472
векторлық кебейтіндісі нені анықтайды?
D) Магнит өрісіндегі тогы бар контурға әсер етуші күш моментін