Індивідуальна робота з економічного аналізу (Варіант 21)

Контрольная работа по предмету «Экономика»
Информация о работе
 • Тема: Індивідуальна робота з економічного аналізу (Варіант 21)
 • Количество скачиваний: 35
 • Тип: Контрольная работа
 • Предмет: Экономика
 • Количество страниц: 31
 • Язык работы: українська мова (Украинский)
 • Дата загрузки: 2016-01-20 08:54:50
 • Размер файла: 98.87 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

 

з економічного аналізу

 

Варіант 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентки 4 курсу,

спеціальності 6509, 1 групи, заочної ф.н.

обліково-економічного факультету,

Цимбал Анастасії Андріївни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015

Задача 1

Визначте, чи виконано підприємством виробничу програму за сортністю трьома способами. Ціна продукції першого сорту 20 грн, другого сорту – 18 грн, третього сорту – 16 грн .

 

Сорт

за планом

фактично

За планом,

грн

Фактично,

грн

виконання плану, %

Зараховується у виконання плану

1

1800

1700

36000

34000

94,4

34000

2

150

100

2700

1800

66,7

1800

3

50

100

800

1600

200,0

800

Всього

2000

1900

39500

37400

120,4

36600

 

Розв`язок.

 1. «Спосіб найменшого числа».

Коефіцієнт асортиментності = 36600/39500 = 0,93

 1. За другого способу як загальний показник беруть найменший відсоток виконання плану щодо всіх виробів — 66,7 %, тобто коефіцієнт дорівнюватиме 0,667.
 2. Коефіцієнтноменклатурності (Кн) = 1/3 = 0,33

 

 

Висновок: незалежно від способу підрахунку можна вважати, що план з асортименту нашим підприємством не виконано.

 

Задача 2

Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.

Варіант

 

Матеріал

 

 

За планом

Фактично

норми затрат  на 1 виріб, кг

Ціна

,грн

сума, грн

норми затрат  на 1 виріб, кг

Ціна, грн

сума, грн

21

А

120

20

2400

125

18

2250

Б

18

7,11

128

20

7

140

 

Розв`язок.

Для аналізу скористаємося методом ланцюгових підстановок.

Матеріал А:

SА (план) = QА (план)*РА (план) = 120*20 = 2400

1 ум. вел. = QА (факт)*РА (план) = 125*20 = 2500

SА (факт) = QА (факт)*РА (факт) = 125*18 = 2250

Вплив зміни норми затрат на відхилення від плану:

ΔSА (Q) = 1 ум. вел. – SА (план) = 2500 – 2400 = 100

         Вплив зміни ціни на відхилення від плану:

ΔSА (P)­ = SА (факт) –1 ум. вел. = 2250 – 2500 = -250

Загальна зміна А= ΔSQ + ΔSP = 100 - 250 = -150

Аналогічно, загальна зміна А = SА (факт) – SА (план) = 2250 – 2400 = -150

Матеріал Б:

SБ (план) = QБ (план)*РБ (план) = 18*7,11 = 128

1 ум. вел. = QБ (факт)*РБ (план) = 20*7,11 = 142

SБ (факт) = QБ (факт)*РБ (факт) = 20*7 = 140

Вплив зміни норми затрат:

ΔSБ (Q) = 1 ум. вел. – SБ (план) = 142 – 128 = 14

Вплив зміни ціни на відхилення від плану:

ΔS Б (P) = SБ (факт) –1 ум. вел. = 140 – 142 = – 2

Загальна зміна Б = ΔSБ (Q)  + ΔS Б (P) = 14 – 2 = 12

Аналогічно, загальна зміна Б = SБ (факт) – SБ (план) = 140 – 128 = 12

 

Висновки:

Через збільшення норм затрат для матеріалу А витрати збільшилися на 100 грн., через зменшення ціни – зменшились на 250 грн., у сумі зменшились на 150 грн. Для матеріалу Б витрати зросли на 14 грн. завдяки зростанню норм затрат, але зменшились на 2 грн. через зниження цін. Сумарні витрати на матеріал Б зросли на 12 грн.

 

 

 

Задача 3

За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ?

 

Варіант

 

 

Фактично реалізовано продукції

Фактична собівартість

1 т реалізо-

ваноїпро-дукції,грн

Фактичний валовий прибуток

підприєм-ства, тис.грн

Фактичні інші прибутки та збитки

Фактичний чистий прибуток

сума,

тис.                                                                                                                                                        грн

тонн

21

4134

7950

410

874,5

-470

404,5

План

4000

8000

400

800

-500

300

 

Розв’язок

 

Фактичний валовий прибуток підприємства складає:

Prвал.факт. = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції - Собівартість реалізованої продукції = 4134 000 – 410*7950 = 874,5 (тис. грн.)

Аналогічно,

Prвал.план. = 4 000 000 – 400*8000 = 800 (тис. грн.)

Фактичний чистий прибуток підприємства:

Prчист.факт. = Prвал.факт. + Інші прибутки (збитки) = 874 500 – 470 000 = 404,5 (тис. грн.)

Prчист.план. = 800 000 – 500 000 = 300 (тис. грн.)

Ціни складають:

Рфакт. = 4134 000/7950 = 520 (грн.)

Рплан. = 4 000 000/8000 = 500 (грн.)

 

Проведемо факторний аналіз чистого прибутку (Pr) методом ланцюгових підстановок.

До факторів, що впливають на чистий прибуток підприємства належать: обсяг реалізації (Q), ціна (P), собівартість тони продукції (C), інші прибутки (збитки) (Pri).

         Pr = P*Q – C*Q + Pri = Q*(P – C) + Pri

         Pr0 = 8000*(500 – 400) + (-500000) = 300 000 (грн.)

Зміна обсягів реалізації:

         1 ум. вел. = 7950*(500 – 400) + (-500 000) = 295 000 (грн.)      

Зміна ціни:

2 ум. вел.  = 7950*(520 – 400) + (-500 000) = 454 000 (грн.)

Зміна собівартості:

         3 ум. вел.  = 7950*(520 – 410) + (-500 000) = 374 500 (грн.)

Зміна інших прибутків:

         Pr1 = 7950*(520 – 410) + (- 470 000) = 404 500 (грн.)

Визначимо вплив зазначених факторів на чистий прибуток підприємства:

Зміна обсягів реалізації:

         ΔPrQ = 295 000 – 300 000 = - 5 000 (грн.);

Зміна ціни продукції:

         ΔPrp = 454 000 – 295 000 = 159 000 (грн.);

Зміна собівартості продукції:

         ΔPrC = 374 000 – 454 000 = - 80 000 (грн.);

Зміна інших прибутків (збитків):

         ΔPrPri = 404 500 – 374 000 = 30 500 (грн.).

         Загальна зміна чистого прибутку підприємства склала:

 Pr1 – Pr0 = 404 500 - 300 000 = 104 500 (грн.), аналогічно

ΔPrQ + ΔPrp + ΔPrC + ΔPrPri = - 5 000 + 159 000 - 80 000 +30 500 = 104500 (грн.).

         Висновки:

         Чистий прибуток підприємства зменшився за рахунок зниження обсягів продажу на 5 тис. грн. та за рахунок зниження собівартості продукції на 80 тис. грн. Зростання чистого прибутку на 159 тис. грн. відбулося за рахунок зниження ціни продукції та на 30,5 тис. грн. за рахунок зниження інших операційних збитків.

Резерв зростання чистого прибутку полягає у збільшенні обсягів реалізації продукції до планового рівня (5 тис. грн.) та зростанні собівартості до рівня планової (80 тис. грн.). Сумарний резерв збільшення прибутку становить 85 тис. грн.

 

Задача 4

Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення  оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності?

Варіант

Фактичний обсяг реаліза-

ції (без ПДВ) у звітному році, тис.грн

Собівартість реалізованої продукції,тис грн

Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн

Тривалість одного обороту оборотних активів, дні

Вивільнен-ня або за-

лучення коштів,

тис. грн

у минулому році

У звітному періоді

21

14520

13200

2200

57

55,30

-68,51 (вивільнення)

 

Розв`язок.

Коефіцієнтоборотностіоборотнихкоштів = Обсягреалізаціїпродукції (без ПДВ у звітномуроці)/Середнізалишкиоборотнихкоштів у звітномуперіоді = 14520/2200 = 6,6

Коефіцієнтзавантаженнякоштів в оборот = 1/Коб = 1/6,6 = 0,15

Тривалість обороту оборотнихкоштів = Д/ Коб = 365/6,6 = 55,30

Ефективність обороту оборотнихкоштів = (Tзв. пер. – Tпопер. пер.)*РП/Д,

де T – тривалість одного обороту оборотнихкоштів (днів),

РП – обсягреалізованоїпродукції за звітнийперіод (грн.).

Таким чином,

Eo= (55,30 – 57)*14520/360 = -68,51

Eo < 0, тобтовідбуваєтьсяприскорення обороту (економіяоборотнихкоштів) та, відповідно, вивільненняоборотнихкоштів.

Висновки: оборотністьоборотнихкоштів у звітномуперіоді становила 6,6. Часткаоборотнихкоштів в 1 грн. реалізованоїпродукції – 0,15. Тривалість обороту оборотнихкоштівскладає55,30дні. Зменшеннятривалості одного обороту із57 до 55,30призвело до економіїоборотнихкоштів та вивільнення68,51 тис. грн.

 

Задача 5

Провести експрес-аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього:

 • скласти порівняльний аналітичний баланс;
 • згрупувати активи підприємства за ступенем їх ліквідності;
 • провести коефіцієнтний аналіз ліквідності;
 • провести коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості.

Аналіз  виконати на підставі фінансової звітності обраного підприємства. Для оформлення роботи використати таблиці наведені у роздатковому матеріалі до контактного заняття 3.

 

 

Порівняльний аналітичний баланс

Актив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Відхилення

 

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

в абсолютних величинах (3 - 2)

у питомій вазі          (5-4)

у % на початок періоду (6:2)*100

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I. Необоротні активи

107250

86928

48,46

27,88

-20322

-20,58

-18,95

 

Незавершене будівництво

62046

38889

28,04

12,47

-23157

-15,57

-37,32

 

Основні засоби

67011

73780

30,28

23,66

6769

-6,62

10,10

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

-

-

-

-

-

 

II. Оборотні активи

114045

224881

51,54

72,12

110836

20,58

97,19

 

Запаси

40589

91907

18,34

29,48

51318

11,14

126,43

 

Векселі одержані

0

0

-

-

-

-

-

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

66130

129197

29,88

41,43

63067

11,55

95,37

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками

6863

2157

3,10

0,69

-4706

-2,41

-68,57

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

5

8

0,002

0,003

3

0,001

60

 

Поточні фінансові інвестиції

0

0

-

-

-

-

-

 

Грошові кошти та їх еквівалент

31

40

0,014

0,013

9

-0,001

29,03

 

Інші оборотні активи

427

1572

0,19

0,50

1145

0,31

268,15

 

III. Витрати майбутніх періодів

0

0

-

-

-

-

-

 

Баланс

221295

311809

100,00

100,00

8000

0,00

4,47

 

 

Пасив

Абсолютні величини

Питома вага, %

Відхилення

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

в абсолютних величинах (3 - 2)

у питомій вазі            (5 - 4)

у % на початок періоду (6:2)*100

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Власний капітал

6236

6394

2,82

2,05

158

-0,77

2,53

Статутний капітал

4222

4222

1,91

1,35

0

-0,56

0

Додатковий вкладений капітал

0

0

-

-

-

-

-

Резервний капітал

0

0

-

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток (непокр. збиток)

-24158

-24000

-10,92

-7,70

158

3,22

-0,65

Цільове фінансування

0

0

-

-

-

-

-

III. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

147701

165179

66,74

52,97

17478

-13,77

11,83

Довгострокові кредити банків

115325

115325

52,11

36,99

0

-15,12

0

Відстрочені податкові зобов'язання

30

29

0,014

0,009

-1

-0,005

-3,33

IV. Поточні зобов'язання і забезпечення

67358

140236

30,44

44,97

72878

14,53

108,20

 

Короткострокові кредити банків

0

0

-

-

-

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

-

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

62150

128532

28,08

41,22

66382

13,14

106,81

Інші поточні зобов'язання

982

638

0,44

0,20

-344

-0,24

-35,03

V. Доходи майбутніх періодів

0

0

-

-

-

-

-

Баланс

221295

311809

100,00

100,00

8000

0,00

0,04

 

 • згрупувати активи підприємства за ступенем їх ліквідності

 

Актив

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Пасив

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Платіжний надлишок (+) або нестача (-)

У % до величини групи пасиву

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду     (3 - 6)

на початок звітного періоду (7:5)*100

на кінець звітного періоду (8:6)*100

(2 - 5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A1

31

40

П1

67358

140236

-67327

-140196

-99,95

-99,97

A2

72998

131362

П2

0

0

72998

131362

0

0

A3

36154

90762

П3

147701

165179

-111547

-74417

-75,52

-45,05

A4

107250

86928

П4

6236

6394

101014

80534

1619,85

1259,52

Баланс

221295

311809

Баланс

221295

311809

х

х

х

х

 

 

Показники ліквідності

Назва показника

Формула для розрахунку

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Робочий капітал

Поточні активи  ((260) + (270)*) – Поточні зобов’язання ((620) + (630)*)

46687

84645

Коефіцієнт загальної ліквідності

(А1 + А2 + А3)/( П1 + П2)

1,62

1,58

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(А1 + А2 + А3 - Запаси)/( П1 + П2)

1,02

0,93

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

А1 /( П1 + П2)

4,60

2,85

 

Обсяг робочого капіталу за звітний період досить значно підвищився. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

         Аналогічно, зросло значення ефективної заборгованості, тобто частини зобов’язань, яку підприємство повинно буде покрити за рахунок подальшої діяльності.

В той же час, для підприємства характерне незначне зниження показника загальної ліквідності. Найчастіше це говорить про загальне погіршення ситуації із забезпеченістю оборотними коштами і про необхідність додаткових заходів для керування ними.

Одночасно, присутнє падіння значення коефіцієнта швидкої ліквідності. Це говорить про ріст ризикованості діяльності компанії з погляду неповернення боргів і зниження реального рівня платоспроможності.

За звітний період значно зменшилося значення показника абсолютної ліквідності. При цьому, значення як на початок, так і на кінець періода виходять за допустимі межі норми [0,2; 0,5).  Це відображає ще більше зниження і до того низьких платіжних можливостей підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

 

Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості

 

№ п/п

Показники

Індекспоказ­ника

Порядок розрахункупоказника

Оптимальнезначення

На по­чаток року

На кінець року

1

Коефіцієнтавтономії (фінансовоїнезалежності)

Кавт

Власнийкапітал

Підсумок балансу

> 0,5

0,03

0,02

2

Коефіцієнтфінансовоїстійкості

Кф.с

Власнийкапітал

Загальна сума зобов’язань

> 1,0

0,093

0,046

3

Коефіцієнтзабезпеченостівласнимиоборотнимизасобами

Кзвз

Власніоборотнізасоби

Матеріальніоборотніактиви

> 0,1

0,41

0,38

4

Коефіцієнтефективностівикористанняактивів

Кеа

Чистийприбуток

Середня величина активів

Зростання

3,81

1,17

5

Коефіцієнтефективностівикористаннявласногокапіталу

Кек

Чистийприбуток

Середня величина власногокапіталу

Зростання

24,80

16,85

6

Коефіцієнтвід­ношеннянеобо­ротних і обо­ротнихактивів

Кн/об

Необоротніактиви

Оборотніактиви

0,94

0,39

 

 

 

 

 

Додатки

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

за ЄДРПОУ

03566564

Територія

Черкаська область, м.Шпола

за КОАТУУ

7125710100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

за КВЕД

10.51

Середня кількість працівників: 136

Адреса, телефон: 20600 м. Шпола, вул. Лебединська, буд.140, (04741) 5-20-70

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

    первісна вартість

1001

0

0

    накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

62046

38889

Основні засоби

1010

45204

48039

    первісна вартість

1011

67011

73780

    знос

1012

( 21807 )

( 25741 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

107250

86928

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

40589

91907

Виробничі запаси

1101

4435

1145

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

448

6387

Товари

1104

35706

84375

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

66130

129197

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

6477

1662

    з бюджетом

1135

386

495

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5

8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

31

40

Готівка

1166

0

6

Рахунки в банках

1167

31

34

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

427

1572

Усього за розділом II

1195

114045

224881

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

221295

311809

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4222

4222

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

26172

26172

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-24158

-24000

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

6236

6394

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

30

29

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

115325

115325

Інші довгострокові зобов’язання

1515

32346

49825

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

147701

165179

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

62150

128532

    розрахунками з бюджетом

1620

1444

1219

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

43

75

    розрахунками з оплати праці

1630

104

158

    одержаними авансами

1635

2555

9434

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

80

180

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

982

638

Усього за розділом IІІ

1695

67358

140236

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

221295

311809

Примітки: -

 

Керівник                                Дяченко Василь Володимирович

 

Головний бухгалтер                       Дворова Ольга Петрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

за ЄДРПОУ

03566564

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

154646

107745

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 149823 )

( 93089 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

4823

14656

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

9197

2998

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1574 )

( 1716 )

Витрати на збут

2150

( 1505 )

( 1504 )

Інші операційні витрати

2180

( 9591 )

( 4607 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

1350

9827

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

35

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1197 )

( 9804 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

188

23

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-30

-21

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

158

2

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

158

2

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

56476

55261

Витрати на оплату праці

2505

2337

2232

Відрахування на соціальні заходи

2510

857

815

Амортизація

2515

3934

3926

Інші операційні витрати

2520

7386

38682

Разом

2550

70990

100916

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

14072500

14072500

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

14072500

14072500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,001123

0,00014

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,001123

0,00014

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Керівник                                Дяченко Василь Володимирович

 

Головний бухгалтер                       Дворова Ольга Петрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

за ЄДРПОУ

03566564

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

140 365

79 605

Повернення податків і зборів

3005

549

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

5 585

4 551

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

33

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 134 704 )

( 84 399 )

Праці

3105

( 1 963 )

( 1 985 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 925 )

( 871 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 294 )

( 408 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 24 )

( 35 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 80 )

( 126 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 1 190 )

( 247 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 7 916 )

( 5 332 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 217 )

( 12 543 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

480

-21 349

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

9

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 3 574 )

( 854 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-3 574

-845

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

3 906

32 487

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 119 )

( 10 324 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 684 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

3 103

22 163

Чистий рух коштів за звітний період

3400

9

-31

Залишок коштів на початок року

3405

31

62

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

40

31

           

 

Керівник                                Дяченко Василь Володимирович

 

Головний бухгалтер                       Дворова Ольга Петрiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

за ЄДРПОУ

03566564

       

 

Звіт про власний капітал

За 2013 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

4 222

26 172

0

0

-24 158

0

0

6 236

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

4 222

26 172

0

0

-24 158

0

0

6 236

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

158

0

0

158

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

158

0

0

158

Залишок на кінець року

4300

4 222

26 172

0

0

-24 000

0

0

6 394

                       

 

Керівник                                Дяченко Василь Володимирович

 

Головний бухгалтер                       Дворова Ольга Петрiвна


 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансовоїзвiтностi за рiк , що закiнчився  31.12.2013р. по ПАТ "Шполянський молокозавод"

Основою надання фiнансовоїзвiтностi є чиннiмiжнароднi стандарти фiнансовоїзвiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленiКомiтетом з тлумачень мiжнародноїфiнансовоїзвiтностi.

Фiнансовазвiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

      Ця фiнансовазвiтнiстьпiдготовлена на основiiсторичноїсобiвартостi. Фiнансовазвiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiвзгiдно  українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiїзгiдно з вимог МСФЗ.

Основнiзмiнипорiвняно з фiнансовоюзвiтнiстю Товариства згiдно з П(С) БО полягають у видiленнiiнвестицiйноїнерухомостi, коригувань оцiнкидебiторськоїзаборгованостi (нарахування резерву сумнiвнихборгiв на iншудебiторськогозаборгованiсть), створення забезпечень, використання суттєвостi до малоцiнних необоротних активiв, визнання доходiв та витрат вiдповiдно до принципу превалювання сутностi над формою, повнiшогооблiкувiдстроченихподаткiв.

Змiнипов'язанi з переходом на МСФЗ,  були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком ( статтями капiталу на початок року).

Основнi принципи бухгалтерського облiку.

Визнання та оцiнкафiнансовихiнструментiв.

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансовогоiнструмента. Операцiя з придбання або продажу фiнансовихiнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Пiдприємство визнає такiкатегорiїфiнансовихiнструментiв:

- фiнансовий актив, доступний для  продажу

- iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї  та векселя

- дебiторськазаборгованостi

- фiнансовi забезпечення, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання пiдприємствооцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати,  якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiковаполiтика подальшої оцiнкифiнансовихiнструментiв розкривається нижче у вiдповiднихроздiлахоблiковоїполiтики.

 

1. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплати статутного фонду.

 

Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та об"єктивнiстьвiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiйзвiтностi власного капiталувiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку НП(с)БО1"Загальнi вимоги до фiнансовоїзвiтностi" Власний капiтал товариства станом на 31.12.2013р.представлено статутним капiталом, капiталом в дооцiнках, резервним капiталом, та фiнансовимкапiталом, що iснує у виглядiнерозподiленого прибутку., непокритого збитку.

 

1.1.Статутний капiтал.

 

Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових  реєстрах  в  сумi - 4 222 тис. грн. в попереднiхзвiтнихперiодах. Розмiр статутного капiталу не змiнився i на момент перевiркивiдповiдає даним Головної книги, балансу, i даним Статуту

ЗгiдноСвiдоцтва про державну реєстрацiю випуску акцiйвiд 10.11.2010р. за реєстрацiйним №1047/1/10 Державна комiсiя з цiннихпаперiв та фондового ринку засвiдчила випуск 14 072 500 штук простих iменнихакцiй на загальну суму - 4 221 750 гривень номiнальноювартiстю 0,30гривень.

Засновникам товариства належать 14 072 500 штук простих iменнихакцiй, що становить 100% статутного капiталу. Акцiї Товариства сплаченiповнiстю за номiнальноювартiстю.

1.2. Капiтал в дооцiнках.

До складу капiталу в дооцiнках включено суму дооцiнки основних засобiв. Залишок капiталу на кiнець року становить - 26 172 тис. грн.

1.3. Резервний капiтал на кiнець року становить - 0 тис. грн.

1.4. Непокритий збиток на кiнець 2013 року становить - 24 000 тис. грн.

У 2013р.товариство в результатi господарської дiяльностi отримало чистий прибуток в сумi - 158тис. грн.

 

.2 Розкриття iнформацiю за видами активiв.

 

2.1 Необоротнi активи

 

На пiдприємствiоблiк основних засобiв i нематерiальнихактивiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовановiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби"  та №8 "Нематерiальнi активи". Пiдприємствооцiнюєнематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичноюсобiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керiвництвовирiшило застосувати справедливу вартiсть(iсторичну) як доцiльнусобiвартiсть основних засобiв. Тобто пiдприємствоздiйснилооцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльнусобiвартiсть основних засобiв на цю дату.

Пiдприємствооцiнюєнематерiальнi активи та основнi засоби за iсторичноюсобiвартiстю.

Первiснавартiсть основних засобiв на початок року становить - 67011 тис. грн., знос - 21807 тис. грн., залишкова вартiсть - 45204 тис. грн., станом на 31.12.2013р. вiдповiдно становить - 73780 тис. грн., знос - 25741 тис. грн., залишкова вартiсть - 48039 тис.грн.

Згiдно наказу про облiковуполiтику по ПАТ "Шполянський молокозавод" нарахування амортизацiї основних засобiвздiйснюєтьсяiз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї  визначається дiленнямвартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. За 2013р.нараховано амортизацiї основних засобiв на суму 3 934тис.грн.  

У 2013р. переоцiнки основних засобiв та iнших необоротних матерiальнихактивiв не проводилась Вартiсть незавершених капiтальнихiнвестицiй на початок року становить - 62 046 тис. грн., станом на 31.12.2013р. - 38 889тис. грн.

Iнвестицiйнанерухомiсть.

До iнвестицiйноїнерухомостiПiдприємствовiдноситьбудiвлi, примiщення, або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративнихцiлей або продажу в звичайному ходiдiяльностi. В процесiiнвентаризацiї  необоротних активiвIнвестицiйноїнерухомостi не виявлено.

2.2.Оборотнi активи

2.2.1 Облiкзапасiв та товаро - матерiальнихцiнностей.

Облiкзапасiв на пiдприємствiздiйснюєтьсявiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси".

Iнформацiя про виробничi запаси, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоїзвiтностi.

Пiдприємство вважає запасами активи, якi :

- утримуються  для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у разi, якщо iснуєймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею облiкузапасiв вважається найменування запасiв.

Оцiнказапасiв при надходженнiздiйснюється за первiсноювартiстю, при вiдпуску у виробництво та iншомувибуттi за методом середньозваженої собiвартостi. На дату балансу - за найменшою з двох оцiнок: первiсноювартiстю або чистою вартiстюреалiзацiї.

Станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 4 435 тис.грн., готової продукцiї на суму - 448тис. грн., товарiв на суму - 35 706 тис. грн. станом на 31.12.2013р. виробничих запасiв на суму -  1 45тис.грн., готової продукцiї на суму - 6 387 тис. грн., товарiв на суму - 84 375 тис. грн.

 

2.2.2    Облiкдебiторськоїзаборгованостi.

Облiк, оцiнка та визнання дебiторськоїзаборгованостi в цiломувiдповiдає Положенню  (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторськазаборгованiсть" Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдаєiнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Дебiторськазаборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторськоїзаборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансовихiнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiснооцiнюється за первiсноювартiстю плюс вiдповiднi витрати  на проведення операцiй. Резерв на покриття збиткiввiд зменшення корисностi визначається як рiзницямiж балансовою вартiстю та теперiшньоювартiстюочiкуванихмайбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiввiд зменшення корисностiвiдбувається на основiаналiзудебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються на основiiндивiдуальноїоцiнки окремих дебiторiв, для фiнансовихактивiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки.

Справедливу вартiстьдебiторськоїзаборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки не має ринкових котирувань цих активiв

Поточна дебiторськазаборгованiсть за товари, роботи послуги включалася за пiдсумками балансу за первiсноювартiстю.

тис. грн.

Iнформацiя про дебiторськузаборгованiсть станом на 31.12. 2012р. та станом на 31.12.2013р.

Вид дебiторськоїзаборгованостi    Рядок балансу           На початок

звiтного року

тис. грн.         На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторськазаборгованiсть за товари, роботи, послуги :           1125    66 130 129 197

Дебiторськазаборгованiсть за розрахунками

      за виданими авансами  

1130   

6 477  

1 662

     З бюджетом          1135    386      495

Iнша поточна дебiторськазаборгованiсть 1155    5          8

    Разом                     72 998 131 362

 

З бiльшiстюконтрагентiв перед складанням звiтупроведенiзвiркивзаєморозрахункiв, якiпiдтвердили її реальнiсть

Положенням про облiковуполiтику Товариства передбачено формування резерву сумнiвнихборгiв один раз на рiк на дату балансу, виходячи iзплатоспроможностi окремих дебiторiв. Товариство, резерв сумнiвнихборгiв не нараховувало в зв'язку з вiдсутностi таких дебiторiв.

 

2.2.3 Облiккоштiв i розрахункiв

Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових операцiй в нацiональнiйвалютi України" затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зiзмiнами та положеннями.

Облiкздiйсненнябезготiвковихрозрахункiвздiйснюєтьсяпiдприємствомвiдповiдно до вимог iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнiвалютi України"  затвердженого Постановою  Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiвалютi станом на 31.12.2013р. становить -40 тис. грн., в тому числi в касi - 6 тис. грн

 

3. Розкриття iнформацiю щодо зобовязань

 

3.1 Довгостроковi зобов'язання

 

Облiк, оцiнка,  структура зобов'язань в облiку та балансiвизначенiвiдповiдно до П(С) БО 11 "Зобов'язання".

В перiод, що перевiрявсяпiдприємство користувалося позиками банкiв на довгостроковiйосновi. Були отриманiнеобхiднiаудиторськi докази, якiгрунтуються на перевiрцiдоговорiв кредитування, банкiвських виписок та iншихплатiжнихбанкiвських документах, на бухгалтерських первинних документах та звiтностi. Залишок по отриманих довгострокових кредитах банку на початок року становить - 115 325 тис. грн., на кiнецьзвiтного року 115 325 тис. грн. грн.

Вiдстроченiподатковi зобов'язання на початок року становлять - 30 тис. грн., станом на 31.12.2013р. - 29тис. грн.  Вiдстроченiподатковi  зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Пiдприємство визнає  вiдстроченi податки як витрати, i включає у збиток за звiтнийперiод.

 

3.2 Поточнi  зобов'язання

 

Зобовязання визнаються, коли Пiдприємство має теперiшнюзаборгованiстьвнаслiдок минулої подiї, iснуєймовiрнiсть, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрiвтiлюють у собiекономiчнi вигоди, i можна достовiрнооцiнити суму зобов'язання.

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкуванувартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпустокпiд час надання працiвникам послуг, якiзбiльшуютьїхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання вiдповiдно до Українського законодавства. Пiдприємство утримує внески iззаробiтної плати до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнiвiдрахуванняiз поточних нарахувань заробiтноїплатнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданiпрацiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiднозаробiтна платня.

Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на початок року становить - 62 150 тис. грн., на кiнецьзвiтного року - 128 532 тис. грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв на початок року - 2 555тис. грн., на кiнець року - 9 434 тис. грн.;  з бюджетом на початок року  -1 444тис. грн., на кiнецьзвiтного  року -   1 219 тис. грн.; зi страхування  на початок року  - 43тис. грн., на кiнецьзвiтного  року - 75 тис . грн.; з  оплати працi на початок року  - 104 тис. грн., на кiнецьзвiтного  року -  158 тис. грн. Поточнi забезпечення  на початок року- 80 тис.грн., на кiнецьзвiтногороку- 180 тис.грн.

Iншiпоточнi зобов'язання станом на 31.12.2012р. становлять  - 982 тис. грн.  станом на 31.12.2013р. становлять  - 638 тис. грн.

Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

 

4. Облiк витрат виробництва та обiгу

 

Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16"Витрати" i  визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати, понесенi у звязку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що i вiдповiднi доходи. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi склали - 70 990тис. грн.,   в т. числi за елементами витрат:

-матерiальнi витрати - 56 476 тис. грн.

-витрати на оплату працi - 2 337тис. грн.

-вiдрахування на соцiальнi заходи - 857тис. грн,

-амортизацiя - 3 934 тис. грн.

-iншiоперацiйнi витрати  7 386 тис. грн.

Фiнансовi витрати становлять - 1 197тис. грн.

Iншi витрати становлять - 0 тис. грн.

Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 30 тис. грн.

 

5.Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансовихрезультатiв та прибутку.

 

Дохiд (виручка) вiдреалiзацiїпродукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствiвiдповiдно до положення П(С)БО 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей  i визначається, виходячи iз ступеня завершеностiоперацiї з надання послуг на дату балансу.

   Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати  за  2013р. по  критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати".

За звiтнийперiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiдреалiзацiїробiт, послуг в розмiрi -  154 646 тис. грн.

Iншiоперацiйнi доходи становлять -  9 197 тис. грн.

Iншiфiнансовi доходи становлять -  0 тис. грн.

Iншi доходи становлять - 35 тис. грн.

Станом на 31.12.2013р. чистий  прибуток згiдно даних бухгалтерського облiку становить -  158 тис. грн.                           

 

 

 

 

6. Розкриття iнформацiї про капiтал

Визначення капiталу Товариства полягає у статутному капiталi,  капiталi в до оцiнках накопиченому нерозподiленому прибутку (непокритому збитку) .

Керiвництво бачить свою роль в якостi корпоративних вiдносин, якi забезпечують збереження та зростання капiталу Товариства i регiональнихпартнерiв, а також отримання всiма учасниками необхiдної суми прибутку.

Цiлi Товариства - пiдтримка i зростання капiталу, забезпечення здатностi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому з метою надання прибутку учасникам  i  вигод iншимзацiкавленим сторонам, зниження i контроль над ризиками, яким пiддаєтьсяоперацiйне i конкурентне середовище активiв Товариства, а також збереження цiлiсностi Товариства, забезпечення  достатньої  суми   прибутку   учасникiв.

Генеральний директор                      В.В.Дяченко

Гол.бухгалтер                                     О.П.Дворова