Рахунок-фактура на продаж товарів магазином "Гастроном"

Лабораторная работа по предмету «Товароведение»
Информация о работе
  • Тема: Рахунок-фактура на продаж товарів магазином "Гастроном"
  • Количество скачиваний: 10
  • Тип: Лабораторная работа
  • Предмет: Товароведение
  • Количество страниц: 15
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2014-10-08 01:39:42
  • Размер файла: 113.6 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи №1 на картках

Варіант 1
Рахунок-фактура на продаж товарів магазином “Гастроном”
Номер за прейску-рантом Назва товару Кількість (кг) Ціна 1 кг Сума (грн.) Торгівельна надбавка (%) Сума з враху-ванням торг. надбавки (грн.)
3529 Сир столовий 35,3 1,80 ? 5,5 ?
1935 Сметана 14,5 3,20 ? 8 ?
4583 Масло 57,0 6,10 ? 10 ?
Разом ? ?Варіант 2
Звіт про витрати пального автотранспортними підприємствами
Назва Згідно плану, т Фактично витрачено, т % виконання плану
підпри- по кварталах за по кварталах за по кварталах за
ємства 1 2 3 4 рік 1 2 3 4 рік 1 2 3 4 рік
Таксопарк 200 280 190 210 ? 190 300 200 250 ? ? ? ? ? ?
АТП-15346 80 120 90 95 ? 95 100 100 100 ? ? ? ? ? ?
Трансавто 340 270 305 320 ? 350 250 300 320 ? ? ? ? ? ?
Всього ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Варіант 3
Інвентаризаційний акт
Код об- Ціна Облікова Наявна Недостача (над-
ладнання 1 шт. к-сть, шт вартість, грн. к-сть, шт вартість, грн. лишок), грн.
43754 5,70 100 ? 98 ? ?
54754 8,00 50 ? 50 ? ?
44375 7,35 45 ? 44 ? ?
Разом ? ? ?
Варіант 4
Акт переоцінки товарів
Назва Кіль- До переоцінки Після переоцінки Сума різниці Торгівельна знижка,
товару кість ціна сума ціна сума від переоцінки % грн.
1 2 3 4=2*3 5 6=2*5 7=6-4 8=5/3*100 9=7*8/100
Килим 100 140,00 ? 128,00 ? ? ? ?
Штори 38 25,50 ? 23,00 ? ? ? ?
Замок 210 4,20 ? 4,00 ? ? ? ?
Разом ? ? ?Варіант 5
Розрахунок прибутку с/г виробництва
Назва с/г культури Валовий збір, т Собівартість 1т, грн. Закупівельна ціна 1т, грн. Прибуток, грн.
1 2 3 4 5=2*(4-3)
Жито 450 95 130 ?
Ячмінь 1200 89 95 ?
Гречка 250 250 350 ?
Всього ? ?


Варіант 6
Засоби зв’язку підприємства “Світанок”
Назва Одиниці Кількість Вартість, тис. грн.
виміру УОС УРП ІЕУ ІІЕУ Всього одиниці загальна
Телефонні лінії км 65 - - 10 ? 0,85 ?
Розетки шт. 3 - 2 4 ? 0,01 ?
Телефонні апарати шт. 3 5 4 6 ? 0,03 ?
Разом ?Варіант 7
Характеристика роботи підприємства за рік
Показники 1 півріччя 2 півріччя Всього за рік
Валова продукція, млрд. грн. (1) 50 60 ?
Матеріальні витрати, млрд. грн. (2) 29 28 ?
Чиста продукція, млрд. грн. (3) 23 32 ?
Продуктивність праці (4=1/2) ? ? ?
Доля чистої продукції у валовій (5=3/1) ? ? ?Варіант 8
Розрахункова відомість
Назва виробництва Заробітна пла-та, грн. Відрахування на соціальне страхування Відрахування у фонд зай-нятості (1%), Відрахування в резерв май-бутніх витрат Сума відрахувань, грн
% грн грн % грн
Свиноферма 7529 25 ? ? 35 ? ?
Водогосподарство 3645 30 ? ? 35 ? ?
Цех кормороздачі 815 22 ? ? 40 ? ?
Разом ? ? ? ? ?
Варіант 9
Розрахунок витрат сировини
Код продукції - 375 Назва продукції - розчин для зовнішнього оздоблення
Обсяг виробництва - 1500 т
Назва сировини Норматив витрат на одиницю продукції Нормативні витрати Фактичні витрати Відхилення
Фарба 0,01 ? 200 ?
Вапно 1,02 ? 155 ?
Керамзит 0,3 ? 530 ?Варіант 10
Статистичні дані про грошові витрати населення
Роки Всього, Товари Послуги Податки
млн.грн. млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. %
1995 ? 1487,5 ? 145,9 ? 204,0 ?
1996 ? 1674,3 ? 364,2 ? 328,4 ?
1997 ? 1864,6 ? 654,5 ? 527,3 ?Варіант 11
Відомість продажу товарів за зниженими цінами
Номер за прейскурантом Кількість (кг) Ціна 1 кг Сума (грн.) Торгівельна знижка (%) Сума з врахуванням торг. знижки (грн.)
3529 135,3 12,80 ? 5,5 ?
1935 134,5 31,20 ? 8 ?
4583 570,0 62,10 ? 10 ?
Разом ? ?Варіант 12
Амортизаційна відомість
Обладнання Кількість, Ціна Вартість, Процент Фактична вартість,
назва код шт. 1 шт. тис.грн. зношення тис.грн.
Прес 958 2 178 ? 15 ?
Станок 643 15 24,5 ? 35 ?
ЧПРЕ 456 1 145 ? 10 ?
Всього ? ?


Варіант 13
Порівняльна характеристика роботи підприємства
Показники 1996 1997 Різниця
1 Валова продукція, млрд. грн. 50 60 ?
2 Матеріальні витрати, млрд. грн. 29 28 ?
3 Чиста продукція, млрд. грн. 23 32 ?
4=1/2 Продуктивність праці ? ? ?
5=3/1 Доля чистої продукції у валовій ? ? ?Варіант 14
Амортизаційна відомість
Обладнання Кількість, Ціна Вартість, Процент Фактична вартість,
назва код шт. 1 шт. грн. зношення грн.
Стіл письмовий 56 12 78 ? 10 ?
Стілець 64 15 24,50 ? 15 ?
Шафа для книг 93 3 145 ? 18 ?
Всього ? ?Варіант 15
Залишки с/г продукції
Назва Ціна 1 т., Кількість, ц Сума, грн.
продукції грн склад N 1 склад N 2 всього
Пшениця озима 12,50 4000 600 ? ?
Ячмінь 9,00 2300 - ? ?
Картопля 16,00 5000 6000 ? ?
Разом ?


Індивідуальні завдання до лабораторної роботи №2 на картках

Варіант 1 Визначення параметрів молекул речовини.
Число Авогадро
Назва
речовини Обєм 1 кМоля
речовини ( )
Маса 1 кМоля
речовини (кг) Розмір
молекули (м) Маса
молекули (кг)
V
d m
Вода 0.018 18 ? ?
* * *


Варіант 2 Знаходження залежності прискорення вільного падіння від висоти над поверхнею Землі.
Радіус Землі . Прискорення вільного падіння
Висота над поверхнею землі (км) Прискорення вільного падіння
h

1000 ?
* * *


Варіант 3 Обчислення періоду коливання маятника.
Прискорення вільного падіння
Довжина маятника (м) Період коливання маятника
l T
0,10 ?
* * *


Варіант 4 Обчислення різниці кількості обертів колеса при зміні температури.
Коефіцієнт лінійного розширення
Діаметр Влітку Взимку
колеса при тем-рі 0 град Відстань (км) темпе-ратура к-сть овертів темпе-ратура к-сть обертів Різниця
d S

2 200 30 ? -25 ? ?
* * *
.Варіант 5 Обчислення часу і дальності польоту та висоти підйому тіла, кинутого під кутом до горизонту
Прискорення вільного падіння
Кут, під яким
кинуто тіло Початкова
швидкість тіла Час польоту Дальність польоту Висота підйому

v t S H
30 50 ? ? ?
* * *


Варіант 6
Обчислення сили тиску нафти на бічну поверхню циліндричної цистерни
Густина нафти Прискорення вільного падіння
Висота цистерни (м) Діаметр цистерни (м) Сила тиску (Н)
h d F
6,5 3 ?
* * *


Варіант 7 Обчислення прискорення, з яким повинен бігти по нахиленій дошці хлопчик, щоб дошка залишалась на місці
Прискорення вільного падіння
Кут нахилу площини до горизонту Маса дошки Маса хлопчика Прискорення
 m M a
0,5 5 25 ?
* * *
.

Варіант 8 Обчислення зміни об’єму тіла кубічноі форми при нагріванні.
Коефіцієнт лінійного розширення
Довжина
ребра куба (м) Об’єм куба
при (м3)
Температура нагрівання ( )
Об’єм куба при температурі t (м3) Різниця об’ємів
l
t V

5 ? 65 ? ?
* * *
V0=l3;
Варіант 9 Обчислення ємності плоского конденсатора.
Електрична стала
Відносна діалектри- Плоский конденсатор
чна проникливість Площа пластин Віддаль між пластинами Ємність

S d Cп
0,02 0,0035 0,00001 ?
* * *


Варіант 10 Обчислення відстані між електрично зарядженими кульками
Електрична стала
Відносна діалектрична проникливість
Вага кульки (Н) Довжина нитки (м) Заряд кульки (К) Відстань між кульками (м)
Р l q r
0,02 2 5 10-8 ?
* * *


Варіант 11
Обчислення значень електрорушійної сили струму.
Значення ЕРС Фаза Амплітуда Ефективне значення ЕРС
Е
Ем Ееф
120 0,75 ? ?
* * *Варіант 12 Обчислення роботи по підйому ракети на задану висоту.
Радіус Землі R= 6370 км = 6,37 106 м. Маса Землі М=5,98 1024 кг.
Гравітаційна стала
Маса тіла (кг) Висота підйому (м) Робота
m h A
50 000 000 10 000 000 ?
* * *


Варіант 13
Обчислення значень змінного струму.
Амплі-туда Частота коливань Циклічна частота змінного струму Початко-ва фаза Час Сила струму
Ім f

t I
0,015 35 ? 0,9 10 ?
* * *Варіант 14
Розрахунок параметрів руху тіла, що коливається
Маса тіла (кг) Амплітуда коливань (м) Коефіцієнт повер-таючої сили (Н/м) Зміщення тіла (м) Прискорення Швидкість Потенцій-на енергія
m A k x a v Wn
0,35 0,15 0,25 0,12 ? ? ?
* * *Варіант 15 Обчислення швидкості і періоду обертання тіла навколо Землі.
Радіус Землі . Маса Землі
Прискорення вільного падіння .
Висота підйому тіла (км) Швидкість, яку потрібно надати тілу, щоб воно рухалось по орбіті навколо Землі Період обертання тіла навколо Землі
h V T
5000 ? ?
* * *
;

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи №3 на картках


Варіант 1 Оперативне зведення про внесення органічних добрив у липні
Райони Виробництво та вивезення органічних добрив, тис.тонн Внесення органічних добрив, тис.тонн
завдання факт % відхилення завдання факт % відхилен.
Cарненський 810 487 ? ? 810 475 ? ?
* * *
Р А З О М: ? ? ? ? ? ? ? ?
Найбільше внесено органічних добрив ? тис.т
Найменше внесено органічних добрив ? тис.т
В середньому (по районах) внесено органічних добрив ? тис.т

Варіант 2
Статистичний звіт про польові роботи у липні 1997 р
Райони Посіяно Посіяно озимих на Виорано під озимі, га
ріпаку, га зелений корм, га план факт %
Рокитнівський 56 110 3002 810 ?
* * *
Р А З О М: ? ? ? ? ?
Найбільше посіяно ріпаку ? га
Найменше посіяно ріпаку ? га
В середньому (по районах) посіяно ріпаку ? га.

Варіант 3
Оперативне зведення про хід збирання картоплі у вересні 1997 р.
Райони план факт % накопано, т урожайність ц/га
Гощанський 1858 1447 ? 488 ?
* * *
Р А З О М: ? ? ? ? ?
Найбільше зібрано картоплі ? т
Найменше зібрано картоплі ? т
В середньому (по районах) зібрано картоплі ? т


Варіант 4
Статистичний звіт про польові роботи у липні 1997 р.
Райони Виорано під Посіяно пожнивних кормових культур, га
озимі, га план факт % відхилення
Сарненський 5253 3122 2862 ? ?
* * *
Р А З О М: ? ? ? ? ?
Найбільше виорано під озимі ? га
Найменше виорано під озимі ? га
В середньому (по районах) виорано під озимі ? га.
Варіант 5 Оперативне зведення про хід збирання льону у вересні 1997 р.
Райони план факт % відхилення
Сарненський 2502 2472 ? ?
* * *
Р А З О М: ? ? ? ?
Найбільше зібрано льону ? га
Найменше зібрано льону ? га
В середньому (по районах) зібрано льону ? га.


Варіант 6
Оперативне зведення про хід с/г робіт у вересні 1997 р.
Райони Збирання льону, га Посіяно пожнивних культур
підлягає до збирання вибрано % план факт відхилення
Гощанський 2502 2472 ? 2484 1144 ?
* * *
Р А З О М: ? ? ? ? ? ?
Найбільше вибрано льону ? га
Найменше вибрано льону ? га
В середньому (по районах) вибрано льону ? га.


Варіант 7
Оперативне зведення про хід с/г робіт у липні 1997р.
Райони Злущено Виорано під Літній посів трав, га
стерні, га озимі, га план факт %
Сарненський 7132 4603 517 517 ?
* * *
Р А З О М: ? ? ? ? ?
Найбільше злущено стерні ? га
Найменше злущено стерні ? га
В середньому (по районах) злущено стерні ? га.


Варіант 8
Оперативне зведення про виробництво і продаж молока у липні 1997р.
Райони Валовий надій, цнт. Надій на корову, кг Продано молока, цнт.
1995 1996 різниця 1995 1996 різниця 1995 1996 різниця
Сарненський 380 267 ? 4,0 3,0 ? 329 208 ?
* * *
Р А З О М: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Найбільше продано молока ? цнт
Найменше продано молока? цнт
В середньому (по районах) продано молока ? цнт.

Варіант 9
Статистичні дані про кількість чоловіків і жінок в області
Роки Все населення, В тому числі: В % до всього населення
тис. чол. чоловіки жінки чоловіки жінки
1995 1173,3 556,1 ? ? ?
* * *
Найбільша чисельність населення ? чол.
Найменша чисельність населення ? чол.
Середня (за всі роки) чисельність населення ? чол.


Варіант 10
Статистичні дані про природний приріст населення (тис. чол.)
Роки Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст
всього в сільсь-кій міс-цевості в місь-кій міс-цевості всього в сільсь-кій міс-цевості в місь-кій міс-цевості всього в сільсь-кій міс-цевості в місь-кій міс-цевості
1995 19,3 9,7 ? 11,6 7,9 ? ? ? ?
* * *
Найбільший приріст населення ? тис. чол.
Найменший приріст населення ? тис. чол.
Середній (за всі роки) приріст населення ? тис. чол.

Варіант 11
Статистичні дані про вклади населення в установах Ощадного банку
Райони Кількість вкладів, тис. одиниць Сума вкладів, млн. грн. Середній розмір вкладу, грн.
Сарненський 52 94,6 ?
* * *
Разом: ? ? ?
Найбільша сума вкладів ? млн. грн.
Найменша сума вкладів ? млн. грн.
Середня (по районах) сума вкладів ? млн. грн.


Варіант 12 Статистичні дані про товарооборот торгівлі (млн. крб.)
Роки Загаль- Розподіл товарообороту
ний об-сяг то- на державну і коопе-ративну торгівлю на роздрібну торгів-лю і гром. харчув. на торгівлю в міській і сільській місцевості
варообороту держ. торгівля кооперат. торгівля роздріб. торгівля громадськ. харчуван. в міських посел. в сільськ. місцев.
1990 1234,2 636,3 ? 1119,7 ? 909,5 ?
* * *
Всього ? ? ? ? ? ? ?
Найбільший обсяг товарообороту ? млн. крб.
Найменший обсяг товарообороту ? млн. крб.
Середній (за всі роки) обсяг товарообороту ? млн. крб.


Варіант 13
Статистичні дані про кількість працівників торгівлі (тис. чол.)
Роки Всього В роздрібній торгівлі В громадському харчуванні
1997 ? 17 9
* * *
Найбільша кількість працівників торгівлі ? тис. чол.
Найменша кількість працівників торгівлі ? тис. чол.
Середня (за всі роки) кількість працівників торгівлі ? тис. чол.


Варіант 14
Статистичні дані про кількість торгівельних підприємств
Роки Кількість В міських поселеннях В сільській місцевості
підприємств магазини палатки магазини
1997 3601 1055 ? 2017
* * *
Разом: ? ? ? ?
Найбільша кількість магазинів в міських поселеннях ?
Найменша кількість магазинів в міських поселеннях ?
Середня (за всі роки) кількість магазинів в міських поселеннях ?


Варіант 15
Статистичні дані про платні послуги населенню
Райони Обсяг платних послуг, млн. крб. В середньому на 1 жителя, крб.
1990 1991 % до 1990 1990 1991 % до 1990
Гощанський 7,3 9,3 ? 90,6 99,1 ?
* * *
Разом: ? ? ? ? ? ?
Найбільший обсяг платних послуг в 1991 р. ? млн. крб.
Найменший обсяг платних послуг в 1991 р. ? млн. крб.
Середній (по районах) обсяг платних послуг в 1991 р. ? млн. крб.


Індивідуальні завдання до лабораторної роботи №4 на картках


Варіант 1
Облік банківських операцій
№ Рахунок Код операціі Залишок до операціі Сума Залишок після операціі
К Z1 S Z2
1 657/483 1 100,00 35 ?
* * *Варіант 2
Облік відрахувань.
Дата Розрахункова сума Код відрахувань Сума відрахувань
S KV SV
15.05 10000 3 ?
* * *
Якщо , то сума відрахувань становить 10% від розрахункової суми. Інакше - 15%.


Варіант 3
Нарахування процентів по вкладах в комерційному банку.
Рахунок Код вкладу Сума Термін, міс. Проценти
K S T P
454/466 3 1000 2 ?
* * *


Варіант 4
Відомість продажу товарів.
Артикул Одиниці виміру Ціна Код знижки Кількість Сума до оплати
C k K S
156325 кг 2.15 1 20185 ?
* * *
Разом ?

Варіант 5
Розрахунок часу наливу в цистерни нафтопродуктів.
Нафтопродукти Об’єм Тривалість К-ть Загальний.
Код Назва цистерни, т наливу однієї цистерни, хв. цистерн на маршруті час наливу цистерни, хв
K O T N Tz
101 Дизпаливо 500 ? 34 ?
* * *


Варіант 6 Cписки на отримання доплат за січень 2010 року.
Табель-ний номер Прізвище, імя та по- батькові Середній оклад К-сть відпра-цьованих днів Період непраце-здатності (днів) Неперервний стаж Сума
доплат
Z K N C S
1215 Бонда АМ 320 20 1 4 ?
* * *
Разом ?


Варіант 7 Результуючий прибуток підприємств (тис.грн.)
Підпри- Прибу- Оплата фондів і Кредит Оплата Результую-
емство ток трудових ресурсів Сума К-сть років кредиту чий прибуток
П Ф С N K Пр
“Зоря” 3000 400 500 2 ? ?
* * *Варіант 8 . Відомості про продаж електротоварів магазином "Октава".
Назва товару Кількість товару Ціна товару Вартість товару Торгівельна націнка Вартість товару з торгівельною націнкою

C V Tn Vn
Відео 700 1200 ? ? ?
* * *
Разом ? ?
.

Варіант 9 Аналіз витрат на проект та суми заборгованості за нього. ( грн. )
Номер проекту Вартість проекту, грн. Норма виконан. роботи, % Процент виконан. роботи, % Сума оплати за проект, грн. Випла-чена сума, грн. Сума боргу, грн.
V N B S Sv Sb
1 1200 50 45 ? 200 ?
* * *
; Sb=S-Sv.

Варіант 10 Обчислення вартості передплати
Індекс видання Назва видання Ціна за один
місяць (грн) Термін
передплати Вартість
передплати
C T V
177373 Малятко 0,60 6 ?
* * *
Разом ?


Варіант 11 Обчислення суми пенсії
Прізвище та ініціали Середня заробітна плата, грн. Стаж роботи, роки Коефі-цієнт Сума пенсії, грн.
Z C K S
Сич О.Р. 75 37 0,8 ?
* * *
Всього ?
.


Варіант 12 Обчислення плати за електроенергію.
Прізвище абонента Код пільги Тариф Поточне значен-ня лічильника Попереднє значен-ня лічильника Сума до оплати
P T Z Zo S
Горох 01 ? 1029 0978 ?
* * *


Варіант 13
Нарахування за відрядження.
Місце відрядження К-сть діб Добові Аванс Інші ви- Сума до оплати,
Назва Код відрядження грн. грн. трати, грн грн.
K N D A I S
Київ 1 5 ? 54,00 24,00 ?
* * *


Варіант 14
Обчислення ефекту від капіталовкладень
Назва підприємства Термін, роки Ефект від капиталовкладень
Х F
“Відін” 9 ?
* * *Варіант 15
Обчислення прибуткового податку
Табельний номер Прізвище та ініціали Зарплата, грн Прибутковий податок, грн
1023 Котов О.Д. 135,00 ?
* * *
. Z - зарплата, P - прибутковий податок.