ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОI РОБОТИ

Методические указания по предмету «Прочее»
Информация о работе
  • Тема: ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОI РОБОТИ
  • Количество скачиваний: 2
  • Тип: Методические указания
  • Предмет: Прочее
  • Количество страниц: 15
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2015-09-10 03:10:26
  • Размер файла: 27.21 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: «ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ»

Мета: Отримати уявлення про магістерську роботу та завдання, що вирішуються під час її виконання. Скласти план роботи навчання у магістратурі.

Завдання:
1. Ознайомитися із загальними відомостями про магістерську роботу, умови та етапи її виконання.
2. Заповнити Додаток до індивідуального навчального плану магістра та План індивідуальної роботи магістранта.
3. Визначитися із видом випускної роботи (ДМР, ДМП або МД) та заповнити відповідний титульний лист і завдання на випускну роботу. При складанні календарного плану прийняти орієнтовно термін захисту 10.12.2016.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дипломна магістерська робота (далі – ДМР), дипломний магістерський проект (далі – ДМП) та магістерська дисертація (далі – МД) являють собою випускну кваліфікаційну науково-дослідну роботу, яка має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми відповідно до сучасних тенденцій розвитку магістерських програм та євростандартів вітчизняної освіти. Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в КНУТД».
Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.
Метою написання ДМР, ДМП та МД є:
- систематизація, закріплення, розширення та застосування знань студента при виконанні конкретних науково-дослідних завдань;
- розвиток навичок самостійної дослідницької роботи;
- оволодіння методикою дослідження та проведення експериментів при вирішенні наукових проблем;
- діагностика рівня підготовленості студента до практичної або науково-дослідної діяльності та вступу на вищий рівень освіти.
Підготовка ДМР, ДМП та МД передбачає вирішення наступних завдань:
- систематизація, закріплення і розширення отриманих під час навчання в Університеті теоретичних і практичних знань та застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових і виробничих завдань;
- ведення бібліографічної роботи із залученням сучасних нформаційних технологій;
- уміння критично оцінювати і узагальнювати теоретичні положення;
- вміння користуватися законодавчими, нормативними матеріалами, а також критично осмислювати дані літературних джерел та матеріалів практики з обраної теми;
- уміння систематизувати і узагальнювати дані статистичних збірників і матеріалів господарюючих субєктів;
- розробка авторських пропозицій по вдосконаленню і розвитку досліджуваного явища або процесу;
- розвиток навичок самостійної роботи, вдосконалення умінь щодо застосування методів наукового пізнання при вирішенні розроблюваних у дисертації проблем;
- розвиток навичок публічної дискусії, захисту власних наукових ідей, пропозицій та рекомендацій;
- представлення підсумків виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених у відповідності з наявними вимогами, із залученням сучасних засобів редагування та друку.
Обов’язковою складовою виконання ДМР є:
1. Публікація статті за результатами наукового дослідження у спеціалізованих виданнях;
2. Апробація роботи на конференціях і семінарах за результатами наукового дослідження.
Обов’язковою складовою виконання ДМП є:
1. Отримання акту апробації результатів проектно-рекомендаційної частини або отримання патенту (заявки на корисну модель) або публікація статті у спеціалізованих виданнях за результатами дослідження;
2. Апробація роботи на конференціях і семінарах за результатами дослідження.
Обов’язковою складовою виконання МР є:
1. Публікація не менше двох статей за результатами наукового дослідження, зокрема однієї в іноземному виданні;
2. Одноосібний виступ з доповіддю за тематикою магістерської дисертації не менше, ніж на двох наукових конференціях, причому хоча б на одній за межами свого вищого навчального закладу;
3. Публікація тез доповідей на міжнародних конференціях іноземною мовою.
Науковим керівником ДМР, ДМП та МД призначається науково-педагогічний працівник, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора або доцента та здійснює наукові дослідження за відповідним напрямом.
ДМР, ДМП та МД виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкта. Робота повинна містити результати теоретичних, аналітичних та експериментальних досліджень.
ДМР, ДМП та МД має бути написана державною мовою. Важливим є дотримання основних вимог щодо наукового рівня дипломної магістерської роботи (проекту) або МД, її змісту, структури, форми викла¬дення матеріалу, а також оформлення.
Основними етапами підготовки та виконання ДМР, ДМП та МД є наступні:
- призначення наукового керівника та вибір тематики науково-дослідної роботи магістрів;
- робота з науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень науково-дослідної роботи, виявлення наукової проблематики та формування бібліографії;
- затвердження теми ДМР, ДМП та МД відповідно до тематики НДР та наукового керівника наказом по Університету протягом 30 днів з початку 1 семестру 1-го року навчання за магістерською програмою;
- отримання завдання і складання спільно з науковим керівником календарного плану, який включає вузлові питання та терміни їх виконання;
- складання та затвердження Додатку до індивідуального навчального плану магістра;
- організаційні збори викладачів та студентів з питань підготовки, написання і захисту ДМР, ДМП та МД (проводяться випусковими кафедрами);
- збір інформації про об’єкт дослідження на переддипломній практиці;
- опрацювання та викладення результатів досліджень, оформлення дипломної ДМР, ДМП або МД та перевірка її науковим керівником, оформлення відгуку;
- призначення рецензента та рецензування ним ДМР, ДМП або МД;
- перевірка керівником відділу моніторингу ДМР, ДМП або МД на наявність ознак плагіату;
- перевірка керівником відділу магістратури виконання індивідуальної роботи студента, що відображена в Додатку до індивідуального навчального плану магістра;
- допуск завідувачем випускової кафедри ДМР, ДМП або МД до захисту в екзаменаційній комісії (не пізніше ніж за 5 днів до захисту);
- захист дипломної ДМР, ДМП та МД на засіданні екзаменаційної комісії.
До початку проходження переддипломної практики студент одержує завдання на ДМР, ДМП або МД, де зазначається календарний план виконання кожної її складової та науково-дослідне завдання. Внесення змін та уточнень до тем ДМР, ДМП та МД можливе як виняток, але не пізніше перших двох місяців 2-го року навчання за магістерською програмою. Зміни здійснюються наказом ректора, проект якого вносить керівник відділу магістратури на підставі службової записки завідувача кафедри за обґрунтованою заявою студента, погодженою з науковим керівником.
ДМР, ДМП або МД, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання змісту затвердженого плану, не містить обґрунтованих пропозицій, виконана з порушенням затвердженого графіку, містить ознаки плагіату, до захисту не допускається. Студенти, які не виконали план індивідуальної роботи в повному обсязі до захисту не допускаються.


Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет технологій та дизайну


___________________________________________________________________________
(повне найменування інституту, назва факультету )

___________________________________________________________________________
(повна назва кафедри)Затверджую
Завідувач кафедри
___________________________
___________________________
«____» _____________20___ р.ДОДАТОК ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ МАГІСТРА

________________________________________________________________________________________________
(прізвище, імя та по-батькові студента)

Спеціальність____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

Термін навчання з _______________________ по _____________________________________
Науковий керівник _______________________________________________________________
(вчене звання, вчений ступінь, посада, кафедра, прізвище та ініціали)
________________________________________________________________________________
Тема роботи ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Науковий керівник і тема роботи затверджені наказом ректора КНУТД
№ ___________ від __________
План індивідуальної роботи магістранта
Найменування видів робіт Термін
виконання Форма
звітності Відмітка наукового керівника про виконання
(підпис та дата виконання) Примітки
(назва видання, конференції, бази проходження науково-педагогічної практики тощо)
1. Публікація статті стаття
2. Участь у науково-практичній конференції з публікацією тез програма конференції,тези
3. Інші види робіт:
- олімпіади грамота
- конкурси сертифікат
- виставки довідка
- патенти на корисну модель патент
- заявки на корисну модель заявка
- розробка ескізного дизайн-проекту ескізи моделейСтудент __________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Науковий керівник роботи (проекту) _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


___________________________________________________________________________
(повне найменування інституту, назва факультету )

___________________________________________________________________________
(повна назва кафедри)
Дипломна магістерська робота


на тему______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Виконав: студент групи______________
спеціальності
___________________________________
(шифр і назва спеціальності)


_____________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________
(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________
(прізвище та ініціали)

Київ 20__
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


___________________________________________________________________________
(повне найменування інституту, назва факультету )

___________________________________________________________________________
(повна назва кафедри)
Пояснювальна записка
дипломного магістерського проекту


на тему___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Виконав: студент групи______________
спеціальності
___________________________________
(шифр і назва спеціальності)


_____________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________
(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________
(прізвище та ініціали)

Київ 20__


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

___________________________________________________________________________
(повне найменування інституту, назва факультету )

___________________________________________________________________________
(повна назва кафедри)


“На правах рукопису” “До захисту допущено”
УДК Завідувач кафедри
_______________________
“___”___________ 201__ р.


МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

зі спеціальності:______________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
____________________________________________________________________

на тему: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Виконав: студент групи _______________________________________________
(шифр і назва групи)
____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________
(підпис)


Науковий керівник ___________________________________________________ (вчене звання, вчений ступінь, посада, прізвище та ініціали)
__________________
(підпис)
Рецензент____________________________________________________________ (вчене звання, вчений ступінь, посада, кафедра, прізвище та ініціали) ___________________
(підпис)

Засвідчую, що у цій магістерській
дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____________
(підпис)

Київ 201___


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Інститут, факультет_________________________________________________________
Кафедра___________________________________________________________________
Спеціальність ______________________________________________________________
(шифр і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри __________________
________________________________
“_____” ___________________20_____року
З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________________________________________________
1. Тема роботи______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий керівник роботи_______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
__________________________________________________________________________
затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___
2. Строк подання студентом роботи____________________________________________
3. Вихідні дані до роботи_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст дипломної роботи (перелік питань, які потрібно розробити)_________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Консультанти розділів дипломної магістерської роботи
Розділ Прізвище, ініціали та посада
консультанта Підпис, дата
завдання
видав завдання
прийняв7. Дата видачі завдання___________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п Назва етапів дипломної магістерської роботи Терміни виконання етапів Примітка про виконання
1 Вступ З підписом керівника і студента
2 Розділ 1 З підписом керівника і студента
3 Розділ 2 З підписом керівника і студента
4 Розділ 3 З підписом керівника і студента
5 Розділ 4 З підписом керівника, студента та консультанта
6 Висновки З підписом керівника та студента
7 Оформлення дипломної магістерської роботи (чистовий варіант) З підписом керівника та студента
8 Здача дипломної магістерської роботи на кафедру для рецензування (за 14 днів до захисту) З підписом керівника, студента та консультантів
9 Перевірка дипломної магістерської роботи на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту) З підписом керівника, студента, консультантів та рецензента
10 Подання дипломної магістерської роботи у відділ магістратури для перевірки виконання додатку до індивідуального навчального плану (за 10 днів до захисту) З підписом керівника, студента та консультантів
11 Подання дипломної магістерської роботи на затвердження завідувачу кафедри (з 7 днів до захисту) З підписом завідувача кафедри, керівника, студента, консультантів, керівника відділу моніторингу та керівника відділу магістратури

Студент _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Науковий керівник роботи _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник відділу магістратури __________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Інститут, факультет_________________________________________________________
Кафедра___________________________________________________________________
Спеціальність ______________________________________________________________
(шифр і назва)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри __________________
________________________________
“_____” ___________________20_____року


З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ МАГІСТЕРСЬКИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема проекту ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий керівник проекту __________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
__________________________________________________________________________
затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___
2. Строк подання студентом проекту ___________________________________________
3. Вихідні дані до проекту ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст дипломного проекту (перелік питань, які потрібно розробити)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Перелік графічно-наочного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів дипломного магістерського проекту
Розділ Прізвище, ініціали та посада
консультанта Підпис, дата
завдання
видав завдання
прийняв7. Дата видачі завдання___________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п Назва етапів дипломного магістерського проекту Терміни виконання етапів Примітка про виконання
1 Вступ З підписом керівника і студента
2 Розділ 1 З підписом керівника і студента
3 Розділ 2 З підписом керівника і студента
4 Розділ 3 З підписом керівника і студента
5 Розділ 4 З підписом керівника, студента та консультанта
6 Висновки З підписом керівника та студента
7 Оформлення дипломного магістерського проекту (чистовий варіант) З підписом керівника та студента
8 Здача дипломного магістерського проекту на кафедру для рецензування (за 14 днів до захисту) З підписом керівника, студента та консультантів
9 Перевірка дипломного магістерського проекту на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту) З підписом керівника, студента, консультантів та рецензента
10 Подання дипломного магістерського проекту у відділ магістратури для перевірки виконання додатку до індивідуального навчального плану (за 10 днів до захисту) З підписом керівника, студента та консультантів
11 Подання дипломного магістерського проекту на затвердження завідувачу кафедри (з 7 днів до захисту) З підписом завідувача кафедри, керівника, студента, консультантів, керівника відділу моніторингу та керівника відділу магістратури

Студент _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Науковий керівник проекту _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник відділу магістратури __________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Інститут, факультет_________________________________________________________
Кафедра___________________________________________________________________
Спеціальність ______________________________________________________________
(шифр і назва)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри __________________
________________________________
“_____” ___________________20_____року
З А В Д А Н Н Я
НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИСЕРТАЦІЮ СТУДЕНТУ________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема магістерської дисертації_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий керівник магістерської дисертації__________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
__________________________________________________________________________
затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___
2. Строк подання студентом магістерської дисертації_____________________________
3. Вихідні дані до магістерської дисертації_____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст магістерської дисертації (перелік питань, які потрібно розробити)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Консультанти розділів магістерської дисертації
Розділ Прізвище, ініціали та посада
консультанта Підпис, дата
завдання
видав завдання
прийняв7. Дата видачі завдання___________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п Назва етапів магістерської дисертації Терміни виконання етапів Примітка про виконання
1 Вступ З підписом керівника і студента
2 Розділ 1 З підписом керівника і студента
3 Розділ 2 З підписом керівника і студента
4 Розділ 3 З підписом керівника і студента
5 Розділ 4 З підписом керівника, студента та консультанта
6 Висновки З підписом керівника та студента
7 Оформлення магістерської дисертації (чистовий варіант) З підписом керівника та студента
8 Підготовка реферату іноземною мовою З підписом керівника та студента
9 Здача магістерської дисертації на кафедру для рецензування (за 14 днів до захисту) З підписом керівника, студента та консультантів
10 Перевірка магістерської дисертації на наявність ознак плагіату (за 10 днів до захисту) З підписом керівника, студента, консультантів та рецензента
11 Подання магістерської дисертації у відділ магістратури для перевірки виконання додатку до індивідуального навчального плану (за 10 днів до захисту) З підписом керівника, студента та консультантів
12 Подання магістерської дисертації на затвердження завідувачу кафедри (з 7 днів до захисту) З підписом завідувача кафедри, керівника, студента, консультантів, керівника відділу моніторингу та керівника відділу магістратури

Студент _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Науковий керівник магістерської
дисертації _________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник відділу магістратури __________ ______________________
( підпис ) (прізвище та ініціали)