Екологічний контроль та аудит

Отчет по практике по предмету «Экология»
Информация о работе
  • Тема: Екологічний контроль та аудит
  • Количество скачиваний: 0
  • Тип: Отчет по практике
  • Предмет: Экология
  • Количество страниц: 24
  • Язык работы: Русский язык
  • Дата загрузки: 2014-09-19 00:39:34
  • Размер файла: 92.34 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Екологічний контроль та аудит [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/otchet-po-praktike/ekologiya/996-ekolog%D1%96chniy-kontrol-ta-audit/ (дата обращения: 17.05.2021).
  • Екологічний контроль та аудит // https://www.sesiya.ru/otchet-po-praktike/ekologiya/996-ekolog%D1%96chniy-kontrol-ta-audit/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………..3
1. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.
ЙОГО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА………………………..4
2. ВІДДІЛ ПОГОДЖЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…..13
3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ...17
4. НАУКОВА ЧАСТИНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ......19
ВИСНОВОК……………………………………………………………………...24
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………..25


ВСТУП


Науково-виробнича практика зі спеціальності «Екологічний контроль та аудит» проходила з 4 по 31 серпня 2014 року в Департаменті екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.
Метою практики є ознайомлення зі структурою та діяльністю Департаменту, а саме з відділом Погоджень у сфері господарської діяльності; керуючими документами Департаменту та Відділу; їх нормативно-правовою базою, а також з основними керуючими документами, які видає даний Відділ.
Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом обласної державної адміністрації.
Департамент утворюється головою обласної державної адміністрації для здійснення завдань і повноважень, визначених законодавством України, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним Міністерству екології та природних ресурсів України.
Департамент у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території.


1 ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. ЙОГО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА


Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації.
Департамент утворюється головою обласної державної адміністрації для здійснення завдань і повноважень, визначених законодавством України, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також є підзвітним та підконтрольним Міністерству екології та природних ресурсів України.
Департамент у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території.
Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.
Основними завданнями Департаменту є:
- забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;
- інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.
Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
• Здійснює у межах своїх повноважень координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
• готує за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України матеріали для затвердження Одеською обласною державною адміністрацією для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної території) та лімітів на утворення і розміщення відходів;
• забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, державне управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та обєктів природно-заповідного фонду України відповідно до законодавства;
• готує дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, дозволи на проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої та третьої групи, дозволи на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої та третьої групи, дозволи на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних) та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами відповідно до законодавства;
• готує матеріали для погодження проектів водоохоронних зон, дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), повязаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
• здійснює оброблення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, матеріалів інвентаризації та утворює банк даних про об’єкти, які справляють шкідливий вплив, про здійснені і заплановані заходи, спрямовані на поліпшення стану атмосферного повітря;
• надає пропозиції щодо переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню;
• проводить роботу в межах повноважень щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності;
• проводить роботу щодо розгляду зауважень громадських організацій про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
• надає роз’яснення щодо отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить;
• готує для затвердження нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин до водних обєктів.;
• у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу:
- готує розпорядчі документи щодо обмеження загального використання природних рослинних ресурсів у разі їх виснаження, різкого зменшення популяційної та ценотичної різноманітності тощо;
- готує дозволи на випалювання сухої природної рослинності або її залишків;
- готує дозволи юридичним або фізичним особам на переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукцію), акліматизацію нових для флори України видів рослин, на підставі висновків наукових установ та організацій, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин;
• здійснює державне управління у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу в межах повноважень, визначених законодавством, у тому числі:
- готує матеріали для погодження питань, що стосуються надання в користування мисливських угідь та рибогосподарських водних обєктів;
- забезпечує встановлення відповідно до закону обмежень щодо використання обєктів тваринного світу;
- готує матеріали для погодження питання щодо розміщення підприємств, інших обєктів, які можуть негативно впливати на стан тваринного світу;
- проводить роботу щодо визначення видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, та розробляє порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності, на підставі науково обґрунтованих експертних висновків та за погодженням з іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;
- готує розпорядження про надання дозволів на проведення селекційного відбору чи меліоративного відлову диких тварин, які зазнають лиха та не можуть бути збережені;
- надає пропозиції обласній державній адміністрації щодо визначення окремих територій, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів, з метою запобігання загибелі тварин і погіршення середовища їх існування, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
- надає пропозиції обласній державній адміністрації про встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо користування мисливськими угіддями та здійснення полювання;
- опрацьовує та надає для погодження пропозиції користувачів мисливських угідь щодо встановлення лімітів на добування під час полювання парнокопитних тварин, куниці лісової, бобра, ондатри, бабака, білки, віднесених до державного мисливського фонду, на мисливський сезон;
- опрацьовує та готує погодження обласної державної адміністрації користувачам мисливських угідь пропускної спроможності мисливських угідь, строки полювання (конкретної дати відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядку його здійснення, а також норм добування мисливських тварин;
- опрацьовує та надає на погодження обласній державній адміністрації подання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, щодо надання у користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства, проекти організації та розвитку мисливського господарства;
- готує дозволи обласної державної адміністрації користувачам мисливських угідь на селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, на відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків у мисливський сезон, а також вовка і лисиці в немисливський сезон або в заборонених для полювання місцях у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
• організовує та проводить державну екологічну експертизу відповідно до законодавства;
• здійснює розгляд містобудівної документації відповідно до законодавства;
• забезпечує у межах своїх повноважень погодження документації із землеустрою;
• організовує ведення паспортизації відходів;
• готує дозволи обласної державної адміністрації на експлуатацію обєкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом;
• готує необхідні документи щодо зупинення дії дозволу на експлуатацію обєкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;
• готує дозволи обласної державної адміністрації відповідно до закону на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
• забезпечує погодження районним державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
• готує погодження обласної державної адміністрації щодо місць розміщення обєктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
• здійснює складання і ведення реєстру місць видалення відходів;
• здійснює складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
• організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;
• розробляє та реалізовує проекти міжнародної технічної допомоги з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;
• сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних обєднань громадян, рухів тощо;
• координує здійснення заходів з організації та розвитку екологічного туризму і рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях;
• забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та обєктів природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;
• бере участь у розробці та реалізації державних та регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;
• розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій;
• бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
• бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
• готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації;
• забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
• опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
• забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
• здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства.
Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями [1].
Місцезнаходження: 65107, м.Одеса-107, вул. Канатна, 83.


2 ВІДДІЛ ПОГОДЖЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Відділ погоджень у сфері господарської діяльності управління охорони природних ресурсів та погоджень у сфері господарської діяльності(далі - відділ) є структурним підрозділом Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (далі- Департамент)
Відділ підпорядкований заступнику директора Департаменту- начальнику управління охорони природних ресурсів та погоджень у сфері господарської діяльності відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, Положенням про Департамент, наказами директора Департаменту та цим Положенням.
Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами Департаменту, обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади області, правоохоронними органами, науковими закладами, громадськими організаціями з питань охорони навколишнього природного середовища.
Основними завданнями відділу є:
• забезпечення реалізації Департаментом державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, спрямованої на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів (надра), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.
• підготовка матеріалів для інформування Департаментом населення через засоби масової інформації про стан раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів (надра), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.
Основні функції відділу:
- здійснює у межах своїх повноважень координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань безпечного поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами та агрохімікатами;
- готує за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України матеріали для затвердження Одеською обласною державною адміністрацією для підприємств, установ і організацій лімітів на утворення та розміщення відходів;
- готує дозволи на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних) та здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами відповідно до законодавства;
- готує дозволи на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами;
- готує необхідні документи щодо зупинення дії дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами;
- готує погодження обласної державної адміністрації щодо місць розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних);
- здійснює складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
- здійснює складання і ведення реєстру місць видалення відходів;
- організовує ведення паспортизації відходів;
- готує дозволи обласної державної адміністрації відповідно до закону на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);
- забезпечує погодження районним державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);
- за дорученням керівництва Департаменту у межах своєї компетенції бере участь у розробці та реалізації державних та регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;
- розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій;
- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
- бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
- складає плани своєї роботи та звітує перед директором Департаменту;
- готує звітні матеріали, довідки, інформацію відповідно до функцій відділу;
- готує та подає до керівництва Департаменту пропозиції щодо:
• удосконалення діяльності відділу;
• інформаційного забезпечення;
• підготовки кадрів, підвищення їх кваліфікації на курсах, семінарах тощо.
- здійснює інші функції відповідно до покладених на відділ завдань та чинного законодавства.
Відділ має право:
1. Готувати запити на одержання у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
2. Одержувати від посадових осіб та структурних підрозділів Департаменту документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.
3. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських обєднань (за згодою).
4. За дорученням керівництва Департаменту організовувати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.
5. За дорученням керівництва Держуправління брати участь у нарадах, семінарах та конференціях з питань охорони довкілля, природоохоронної діяльності.
6. Подавати пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки, у тому числі радіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів.
7. За дорученням керівництва Департаменту подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення.
8. За дорученням керівництва Департаменту відповідно до законодавства брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів.
Відділ несе колективну відповідальність за:
1. Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.
2. Невикористання в повній мірі наданих йому прав.
3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.
4. Недостовірність відомостей, звітності та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.
5. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки та охорони праці[2].

3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


В рамках проходження науково-виробничої практики я був направлений у відділ Погоджень у сфері господарської діяльності, в якому мені назначили керівника практики від підприємства Мальцева Олексія Анатолійовича.
Метою практичної частини було ознайомлення із положенням та структурою Департаменту, даного відділу, їх керуючими документами, нормативно-правовими актами, якими регламентується діяльність Департаменту, а також дозвільними документами, які Відділ має право видавати.
Що стосується документальної частини, то я вивчав та розглядав такі нормативно-правові акти та документи, як:
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Закон України «Про відходи»;
- Постанова КМУ від 01.11.1999 №2034 «Про затвердження
Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»;
- Постанова КМУ від 26.07.2001 № 915 «Про затвердження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини»;
- Региональная программа обращения с токсичными отходами в Одесской области на 2008-2015 гг.;
- Программа обращения с твердыми бытовыми отходами в Одесской области на 2013-2017 гг.
Після ознайомлення з керівними документами мені була поставлена наступна задача: спираючись на вищезазначені статті законів та згідно реєстру підприємств Одеської області, які займаються господарською діяльністю визначати підприємства, які не виконують вимоги екологічного законодавства в сфері поводження з відходами та повідомляти їх за допомогою листа про необхідність провести на підприємствах інвентаризацію, паспортизацію відходів, які утворюються на підприємстві. Крім цього я звертався до них з вимогою надати інформацію про обсяги використаної тари і пакувальних матеріалів та вимогою звернутися до Департаменту за отриманням дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та декларації про відходи.

4 НАУКОВА ЧАСТИНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на відповідній території.
Тема моєї магістерської роботи «Глобальні екологічні проблеми сучасності: апокаліпсис від рук людини». Але нажаль інформацію по темі моєї роботи не було.
В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносіні суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорив сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновлювальні і невідновлювальні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля.
За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоровя (ВООЗ), з більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; з них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними.
До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи.
Втручання людини в природні процеси різко зростає і може спричиняти зміну режиму грунтових і підземних вод в цілих регіонах, Поверхнево стоку, структури грунтів, інтенсифікацію ерозійних процесів, актівізацію геохімічних та хімічних процесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни мікроклімату тощо. Сучасна діяльність, наприклад, будівництво гідротехнічних споруд, шахт, рудників, доріг, свердловин, водойм, дамб, деформація суші ядерними вибухами, будівництво гігантських міст, обводнення і озеленення пустель, та інші повсякденні аспекти діяльності людини, вже викликали значні видимі і приховані зміні довкілля.
В історичному плані виділяють декілька етапів зміни біосфери людством, які увінчались екологічними кризами та революціями, а саме:
- вплив людства на біосферу як звичайного біологічного виду;
- понад інтенсивне полювання без змін екосистем у період становлення людства;
- зміни екосистем внаслідок процесів, які відбуваються природнім шляхом: випасання, посилення росту трав шляхом випалювання тощо;
- інтенсифікація впливу на природу шляхом розорювання грунтів та вирубування лісів;
- глобальні зміни всіх екологічних компонентів біосфери в цілому.
Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм:
1) зміна структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування лісів, меліорація, створення штучних водойм та інші зміни режиму поверхневих вод тощо)
2) зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її складають (добування корисних копалин, створення відвалів, викиди різних речовин у атмосферу та водойми)
3) зміна енергетичного, зокрема теплового, балансу окремих регіонів земної кулі і всієї планети
4) зміни, які вносяться в біоту (сукупність живих організмів) внаслідок знищення деяких видів, руйнування їх природних місць існування, створення нових порід тварин і сортів рослин, переміщення їх на нові місця існування тощо.
Поняття забруднення. Класифікація забруднень навколишнього середовища.
Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії (теплоти, звуку, радіоактивності і т.п.) у кількостях, що шкідливо впливають на людину, тварин і рослин як безпосередньо, так і непрямим шляхом.
Безпосередньо обєктами забруднення ( акцепторами забруднених Речовини ) є основні компоненти екотопу ( місце існування біотичного угруповання ) :
- атмосфера
- вода
- грунт
Опосередкованими обєктами забруднення ( жертвами забруднення ) є складові біогеоценозу:
- рослини
- тварини
- гриби
- мікроорганізми
Втручання людини в природні процеси в біосфері , яке викликає небажані для екосистем антропогенні зміни , можна згрупувати за наступними видами забруднень :
- Інгредіентне забруднення - забруднення сукупністю речовин , кількісно або якісно ворожих природним біогеоценозах ( інгредієнт - складова частина складної сполуки або суміші) ;
- Параметричне забруднення повязане зі зміною якісних параметрів навколишнього середовища (параметр навколишнього середовища - одна з його властивостей , наприклад , рівень шуму , радіації , освітленості) ;
- Біоценотичні забруднення полягає у впливі на склад та структуру популяції живих організмів ;
- Стаціально - деструкційне забруднення ( стація - місце існування популяції , деструкція - руйнування ) викликає зміну ландшафтів та екологічних систем в процесі природокористування .
Фахівці по різному класифікують забруднення природного середовища , в залежності від того , який принцип беруть за основу класифікації , зокрема - за типом походження , за часом
взаємодії з навколишнім середовищем , за способом впливу .
Джерела забруднення
Джерела забруднення дуже різноманітні : серед них не тільки промислові підприємства і паливно -енергетичний комплекс , але і побутові відходи , відходи тваринництва , транспорту , а також хімічні речовини , які людина цілеспрямовано вводить до екосистеми для захисту корисних продуцентів і консументів від шкідників , хвороб і заростав буряном .
Серед інгредієнтів забруднення - тисячі хімічних сполук , особливо важкі метали та оксиди , токсичні речовини та аерозолі . Різні джерела викидів можуть бути однаковими за складом і характером забруднюючих речовин.
Джерела забруднюючих речовин різноманітні , також багаточисельні види відходів і характер їхнього впливу на компоненти біосфери . Біосфера забруднюється твердими відходами , газовими викидами і стічними водами металургійних , металообробних і машинобудівних заводів. Величезної шкоди завдають водяним ресурсам стічні води целюлозно -паперової , харчової , деревообробної , нафтохімічної промисловості.
Розвиток автомобільного транспорту призвело до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій важкими металами і токсичними вуглеводнями , а постійне зростання масштабів морських перевезень викликав майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою і нафтопродуктами. Масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері грунтах і природних водах , забрудненню біогенними елементами водойм , водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати , пестициди і т.п.). При гірських розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн різноманітних , найчастіше фітотоксичних гірських порід , які утворюють терикони і відвали , які пилять і горять . У процесі експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також утворюються величезні кількості твердих відходів.
Прийнято розрізняти антропогенні забруднювачі , які можуть руйнуватісь біологічними процесами і ті , які не піддаються руйнуванню. Перші надходять до природних кругообігів речовин і тому швидко зникають або піддаються руйнуванню біологічними агентами. Другі не включаються в природні кругообігів речовини , а тому руйнуються організмами у харчових ланцюгах.
Забруднення довкілля поділяють на природні , які викликані якими-небудь природними , часто катастрофічними , причинами (виверження вулканів , селеві потоки тощо ) , і антропогенні , які виникають в результаті діяльності людини.

ВИСНОВОК


Науково-виробнича практика проходила з 4 по 31 серпня 2014 року в Департаменті екології та природних ресурсів Одеської державної адміністрації, а саме у відділі Погоджень в сфері господарської діяльності.
Основними завданнями відділу є:
- забезпечення реалізації Департаментом державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, спрямованої на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів (надра), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
- підготовка матеріалів для інформування Департаментом населення через засоби масової інформації про стан раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів (надра), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.
Під час проходження практики я вивчав законодавчу базу Департаменту, в особливості керівні документи, що регламентують діяльність відділу, в який я був направлений на проходження практики. Крім цього, я займався складанням переліку підприємств, яким необхідно надіслати листа з вимогами провести інвентаризацію, паспортизацію відходів, що утворюються, з вимогою надати інформацію про обсяги використання тари та пакувальних матеріалів та отримати дозвіл на здійснення операцій в сфері поводження з відходами.ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. «Положення про Департамент екології та природних ресурсів України Одеської обласної державної адміністрації» за розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 07.05.2013 №411/А-2013 «Про утворення Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації;
2. Положення про відділ погоджень у сфері господарської діяльності управління охорони природних ресурсів та погодженьу сфері господарської діяльностіДепартаменту екології та природних ресурсів
Одеської обласної державної адміністрації;
3. Закон України «Про відходи» від 5.03.1998 р. (зі змінами);
4. Постанова КМУ від 26.07.2001р. № 915 «Про затвердження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини»;
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 09.04.2014 № 1193-VII.