Демонстратор-консультант з продажу

Отчет по практике по предмету «Менеджмент»
Информация о работе
  • Тема: Демонстратор-консультант з продажу
  • Количество скачиваний: 35
  • Тип: Отчет по практике
  • Предмет: Менеджмент
  • Количество страниц: 19
  • Язык работы: Русский язык
  • Дата загрузки: 2014-09-18 15:33:41
  • Размер файла: 57.46 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Демонстратор-консультант з продажу [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/otchet-po-praktike/menedjment/842-demonstrator-konsultant-z-prodaju/ (дата обращения: 17.05.2021).
  • Демонстратор-консультант з продажу // https://www.sesiya.ru/otchet-po-praktike/menedjment/842-demonstrator-konsultant-z-prodaju/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»
Коледж економіки, права та інформаційних технологій
Циклова комісія з комп’ютерних наук

ЗВІТ
з навчальної практики
(демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування)

студент (-ка) ІІ курсу групи РПЗ 12-к Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент
(науковий ступінь, вчене звання або посада)


БригинецьАндрій Геннадійович
(прізвище, ім’я та по батькові) Чернозубкін Ігор Олександрович
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________
(резолюція «До захисту»)
______________
(підпис студента) ___________
(дата) _____________
(підпис)Київ — 2014

ВСТУП
Мета і завдання практики
Навчальна практика організовується і проводиться згідно навчального плану підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст":

Галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"
Напрямів підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки", 6.050103 "Програмна інженерія"
Спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"
Тривалість практики – 3 тижня.
Обсяг за навчальним планом – 142 години.

Метою практики є оволодіння основними кваліфікаційними характеристиками професії "Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного обладнання" (код 5220 Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003:2010).

Основними завданнями практики є:
вивчення передового досвіду сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;
вдосконалення практичних навичок роботи на сучасних комп’ютерах;
формування та вдосконалення практичних навичок у використанні офісного програмного забезпечення (текстових редакторів, електронних таблиць, редакторів комп’ютерних презентацій);
формування та вдосконалення практичних навичок у використанні програмного забезпечення для роботи в мережі Інтернет;
формування та вдосконалення практичних навичок пошуку та використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
ознайомлення з основними нормативними і методичними матеріалами щодо трудового законодавства, організації праці та управління виробництвом, правил і норм охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці у виробничому середовищі;
формування навичок зі збору даних щодо інформаційно-комунікаційного устаткування, визначення їх користувальницьких характеристик (параметрів), техніко-експлуатаційних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і режимів роботи та їх демонстрація.
Інструментом практики є:
Технічні засоби: комп’ютерні класи Університету, Коледжу.
Програмні засоби: текстовий редактор Microsoft Word; редактор електронних таблиць Microsoft Excel; редактор презентацій Microsoft PowerPoint;
веб - браузер (Internet Explorer, GoogleChrome, Firefox); пошукові системи Інтернет (Google, Яндекс, Rambler тощо).
Основні кваліфікаційні характеристики професії:
виступає в якості посередника між виробником інформаційно-комунікаційного устаткування і покупцями (користувачами);
розповідає користувачам інформаційно-комунікаційного обладнання (покупцям) про асортимент, детально розяснює характеристики, параметри, властивості устаткування, пояснює способи використання, зберігання та догляду;
демонструє основні експлуатаційні характеристики устаткування, правила безпечного використання;
здійснює підбір конфігурації інформаційно-комунікаційного устаткування у відповідності до задоволення потреб користувачів (покупців) інформаційних послуг і продуктів;
консультує з питань переваги різних моделей інформаційно-комунікаційного устаткування, допомагає у виборі, пропонує взаємозамінне обладнання та устаткування інших виробників.2.1 Інструменти вирішення завдань практики
2.1.1 Пошук інформації в Інтернет
2.1.1.1 Рейтинг пошукових систем Інтернет
На ринку IT-технологійіснуєбагатопошукових систем, але серед них виділилисьчотирикомпанії, що створили найпопулярнішіпошуковісистеми та є лідерами на теперішній час щоїхсистемилідирують у рейтингах.
Google - найбільша в інтернетіпошукова система, щоналежитькорпораціїGoogleInc. Перша за популярністю система (77,05%), обробляє 41 млрд 345 млн запитів в місяць (частка ринку 62,4%), індексуєбільше 25 млрд веб-сторінок.
Yandex - російськаміжнародна ІТ-компанія, щоволодієоднойменною системою пошуку в МережіІінтернет-порталом. Пошукова система «Яндекс» є четвертою середпошукових систем світу за кількістюобробленихпошуковихзапитів (4840000000, 2,8% відсвітовоїкількості, статистика за грудень 2012 року)
Bing - пошукова система, розробленаміжнародноюкорпорацієюMicrosoft. Bingбув представлений генеральним директором MicrosoftСтівомБалмером.
Поиск@Mail.Ru - пошукова система відкомпаніїMail.Ru. За даними на грудень 2013 року, на ринку Рунета вінзаймаєчасткублизько 10%. Таким чином, вінзаймаєтретюсходинку в рейтингу пошукових систем на російському ринку.
2.1.1.2 Особливості формування пошукових запитів в пошукові системи Інтернет
2.1.1.3 Додаткові сервіси (послуги), які надаються пошуковими системами Інтернет
У більшостівипадківпошуковикинадають статистику в кількаспрощенійформі. Наприклад, сервіс Яндекса узагальнюєвсісловоформи (мн. і од. Число, відмінки), опускаєприйменники (за, на, під і т. д.) і питальніформи (що, коли, як і т. п.). Тобто за допомогою Яндекса не можна буде дізнатися, наприклад, щошукаютьчастіше: од. число «Дім» або мн. «Дома», а тількизагальнакількістьзапитів по всіх словоформам конкретного одиничного слова.
Рамблер в цьомупланібільшточний, і йогозвіти, за замовчуванням, видаютьпоєднаннязапитів, в тому вигляді, в якомуїхввів в рядок пошукукористувач. Для видачізвіту, подібногозвіту Яндекса, в Рамблеріпередбачениймовазапитів. Наприклад, для отриманнявсіх словоформ від слова «Дерево» необхідно буде ввести «Дерев *» [7].
Цікавоюособливістю, в порівнянні з іншимисервісами статистики, володіє статистика Google. Крім стандартного набору звітів, у ньогоіснуєтакожзвіт про «середнійцінізапиту» (EstimatedAvg. CPC) [8]. Пошукова система видаєінформацію про вартість, яку повинен буде заплатитирекламодавець за коженклік по йогорекламі, в рамках обраного «ключового слова». Так, наприклад, вартістьодиничногокліка за запитом BritneySpears на початок 2007 - 35 центів. Але в той же час більшість дорогих запитів (від 5 доларів і вище - за клік) не є масовими і популярними.
Слідзазначити, щопошуковісистеми (за їхвласнимизапевненнями) не продаютьмісця в результатах пошуку [9]: йдетьсялише про контекстну рекламу, яка розміщенаокремовід самих результатів (звичайноправоруч) або на сайтах партнерськоїмережі.
2.1.2 Обробка текстової інформації
2.1.2.1 Огляд комп’ютерних програм для обробки текстової інформації
ApacheOpenNLP
OpenNLP - це організаційний центр "opensource" проектів, повязаних з машинною обробкою природної мови під егідою Apache. OpenNLP пропонує обширнийJava-інструментарій обробки текстів на основі методів машинного навчання.
LinkGrammarParser
LinkGrammarParser - це синтаксичний парсер англійської мови. Працює зі словником, що включає близько 60 000 словникових форм. Реалізовано на C для Unix. Є також версія для Windows API32. Має консольний інтерфейс.
Проекты Cíbola/Oleada
Проекти Cíbola / Oleada реалізують великі компютерні системи лінгвістичного аналізу текстів, представлених в Unicode. Компоненти системи включають засоби роботи з багатомовними текстами (MUTT), побудови конкордансу (XConcord) для текстів на більш ніж 16 мовах, статистичного аналізу, автоматичного перекладу, різні словники та тезауруси.
Russian Morphological Dictionary
Програма для синтаксичного і морфологічного аналізу російськомовних текстів. Працює з вхідним ASCII-текстом. Використовується морфологічний словар.

2.1.2.2 Типова структура документів, з яким працює Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування
Менеджери, як правило, ведуть інформаційний обмін на специфічному мовою. Формою інформації можна передати свою думку, ідеї, підготувати бажану відповідь. Щодня менеджер витрачає до 80% робочого часу на отримання та передачу інформації підлеглим, керівникам, колегам, клієнтам, постачальникам і т. д.

Спілкування є передача думок, емоцій або відносин одного або кількох людей іншому або іншим людям. Основні принципи спілкування:

- існують лінії спілкування;
- в кінці кожної лінії знаходяться особи, здатні нею користуватися;
- якісь кошти, що підтверджують використання ліній спілкування;
- спонукальні мотиви використання ліній спілкування;
- обрана правильна форма спілкування (усна, письмова, ілюстративна).
Ефективність спілкування залежить від правильності вибору способу і форми спілкування. Процес спілкування включає наступні ланки: намір, увага, сприйняття, запамятовування, участь (зворотний звязок).

Намір відповідає на питання «що», «хто», «чому» і «коли»? Увага впливає на різні почуття, відповідаючи на питання: «Що важливо для одержує інформацію обличчя?», «Яка форма спілкування переважно?» Сприйняття - передача інформації із забезпеченням правильності розуміння. Запамятовування - прагнення зрозуміти, прийняти, зберегти. Зворотній звязок виражається в словах, діях, поведінці.
2.1.3 Обробка числової інформації
2.1.3.1 Огляд комп’ютерних програм для обробки числової інформації
Для інформації, представленої в числовій формі, існують спеціальні засоби і технології обробки. «Числа» для компютера - це всього лише знаки, і тільки людина ототожнює їх з числами. Відповідно, він прагне перенести на них правила перетворення, характерні для «справжніх» чисел. В цілому це вдається, але іноді можливості компютера створюють для цього істотні перешкоди.

Спеціальні апаратні засоби для введення / виведення числової інформації існують, але використання їх обмежене, як правило, спеціальними автоматизованими вимірювальними системами. Переважна більшість користувачів для введення чисел використовують клавіатуру, а для виведення - принтер.
Обробляється числова інформація процесором.

Оскільки операції над числами, представленими у формі з плаваючою точкою, більш громіздкі, ніж операції над цілими числами, для їх виконання іноді використовується математичний співпроцесор. Саме він забезпечує «арифметику дійсних чисел з плаваючою точкою», розвантажуючи при цьому центральний процесор.
До програмних засобів введення та обробки числової інформації відносяться в основному:

- електронні таблиці;
- пакети статистичної обробки даних;
- спеціалізовані математичні пакети прикладних програм.

2.1.3.2 Робота з діаграмами MSEXCEL (таблиця з типами діаграм, їх характеристиками та типовим набором даних щодо їх побудови)
Діаграми використовуються для представлення рядів числових даних у графічному вигляді. Вони покликані полегшити сприйняття великих обсягів даних і взаємозвязків між різними рядами даних.

Щоб створити діаграму в додатку Excel, спочатку введіть дані, які будуть використовуватися для її побудови, на аркуші. Потім побудуйте будь-яку діаграму, яку можна вибрати на стрічці Office Fluent (на вкладці Вставлення у групі елементів Діаграми).

Додаток Microsoft Excel підтримує різні типи діаграм, дозволяючи представити дані у найбільш зрозумілому для цільової аудиторії вигляді. При створенні нової діаграми або зміні існуючої можна вибрати будь-який тип (наприклад, гистограмму або кругову діаграму) або підтип діаграми (наприклад, гистограмму з накопиченням або обємну кругову діаграму). Крім того, можна створити змішану діаграму, використовуючи декілька типів діаграм.


2.1.4 Візуалізації (демонстрація) інформації (Огляд прийомів створення ефективних бізнес-презентації («презентація, що продає»)
Найвідомішою людиною, яка проводила презентації став Стів Джобс. Саме за прикладом його особистості ми розглянемо 10 правил еффективно бізнес-презентації.

На відміну від правила PowerPoint - 10/20/30 - Стів використовує правило 125 слайдів (приблизно) / 90 хвилин / шрифт в 60 пунктів :-). Але, з іншого боку, для Стіва - інші правила. Ось десять уроків, які можна отримати з його промови:
1. Мінімум тексту. У багатьох слайдах - лише один-два слова.
2. Дуже великий шрифт. Якщо б ви були 3000-ним людиною в останніх рядах залу, ви все одно змогли б прочитати слайди.
3. Трохи пунктів списку, і він «побудував» маркери пунктів. Не всі з них відображалися на екрані.
4. Дуже багато красивих скрін-шотів (для цього непогано мати красиву OS, але я відволікаюся).
5. Дуже багато красивих зображень.
6. Демонстрації програм їм самим - не довелося кликати на допомогу підлеглого, бо СЕО не в змозі користуватися власною продукцією.
7. Продумані запрошення гостей: наприклад, СЕО Intel (який проявив почуття гумору, прийшовши в костюмі для стерильних лабораторних умов), і директор відділення Macintosh в Microsoft.
8. Красиве використання відео. Ці відео були близько хвилини-двох довжиною, але заворожували. Хоча більшість доповідачів включають в свої виступи відео, звичайно це - мова «говорить голови» на пять-десять хвилин, що складалася головним чином з прикметників «стратегічний», «впевнений», «масштабований» і «потужний» і тому подібних.
9. Ближче до кінця він додав два моменти «почекайте-ка, це не все»: всю презентацію він користувався iMac на основі Intel, і потрібно було оголосити про новий ноутбуці. (Він виявився не зовсім тим, про що я молився, але у Бога і без мене вистачає турбот. Цьому ноутбуку потрібен новий адаптер джерела живлення, але за дуже обгрунтованою і корисною причини під назвою MagSafe. Вилка джерела живлення кріпиться до ноутбука за допомогою магніту, так що, якщо ви спіткнетеся об провід, ноутбук не відправиться у політ).
10. Він закінчив дуже людяно: попросив встати співробітників Apple, які працювали над новими продуктами, для визнання їх заслуг. Він також подякував співробітникам Intel, які попрацювали над цією новою технікою.
2.2 Результати виконання індивідуального завдання практики
2.2.1 Характеристика виробника інформаційно-комунікаційного устаткування
IntelCorporation — найбільша у світі напівпровідникова компанія та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних компютерів.
Заснованау 1968 роціяк Integrated Electronics (англ. інтегрованаелектроніка), розташовується у Санта Кларі,США. Інтел такожвиробляє процесори для вбудованих систем та іншихприладів, яківідносяться до комунікацій та новітніхтехнологій. Заснована піонераминапівпровідників Робертом Нойсом та Гордоном Муром, спочаткубулавідоматількиінженерам та технологам, протевдаларекламнакампанія «IntelInside», проведена у 1990-х, зробилаїї, та їїпроцесори Pentium практично загальновживаними словами.
Інтелбуларозробником SRAM (статичний) та DRAM (динамічний) чипівпамяті, що і забезпечилоїїпровідний стан у бізнесі на початку 1980-х. Тількипіслястворенняпершогокомерційногомікропроцесору у 1971 для персонального компютера, Інтелвизначилаголовнийнапрямоксвоєїдіяльності. Протягом 1990-х компаніявитратилабагато грошей на розробку нового мікропроцесора та для прискореннярозвиткукомпютерноїіндустрії. В цейперіодІнтел стала де факто монопольнимпостачальникоммікропроцесорів для ПК, та булавідома як своєюагресивною тактикою в захистісвоїхпозицій на ринку, так і боротьбою з Microsoft за контроль над процесомрозвиткувсієїкомпютерноїіндустрії.
Протягом 1980-х Інтелбуласеред десяти провідникпродавцівтранзисторів (десята у 1987 році). У 1991 роціІнтелздобула перше місце і тримаєйогодотепер. До списку лідерівкомпаній-виробниківелектронікитакож належать Samsung, TexasInstruments, Toshiba та STMicroelectronics.
Головний конкурент Інтел на ринку x86 процесорів є AdvancedMicroDevices (AMD), з якоюІнтелмаєдомовленостіповноговзаємногообмінуліцензіями з1976 року: кожен з партнерівможекористуватися патентами без оплати післяпроходженнядеякого часу. Деякіменшіконкуренти, такі як VIA та Transmetaвиробляютьпроцесорималоїпотужності для малихкомпютерів та портативного обладнання.
У жовтні 2006 року Transmeta подала позовпротиІнтел за патент, якийприховуєархітектурупроцесорів та енергозберігаючітехнології.
КонкуренціюІнтел у виробництвічипсетівскладають: VIA Technologies, SiS, ATI та NVIDIA. Конкуренти у мережевомуапаратномузабезпеченні: Freescale,Infineon, Broadcom, Marvell та AMCC; на ринку флеш-памяті: Spansion, Samsung, Qimonda, Toshiba, STMicroelectronics та Hynix.


2.2.2 Основні споживчі (технічні) характеристики персонального комп’ютера
Для роботи на компютері, як відомо, немає необхідності детально вивчати пристрій. Для підтримки його працездатності існують спеціальні служби. Тому розглянемо відразу основні характеристики системного блоку, що впливають на можливості компютера, і які повинні бути враховані при його виборі. При цьому уточнимо, що вибираємо робочий компютер усереднених параметрів для виконання офісних завдань. І будемо памятати завжди, що чим краще характеристики і параметри компютера, тим легше і комфортніше з ним працювати найближчі 5 років після покупки.
- тактова частота (число операцій, виконуваних в секунду); цей параметр для "середніх" (робочих) компютерів становить 1-3 Гігагерц (наприклад - 1,7 Ггц).;
- оперативна память, від її ємності так само може залежати швидкість обробки інформації; на сьогоднішній день, як показує практика, ємності ОЗУ в 500 Мегабайт вже явно не достатньо для нормальної роботи робочого компютера. При виборі системного блоку, необхідно орієнтуватися на обсяг оперативної памяті як мінімум = 2 Гігабайта;
- ємність вінчестера (жорсткого диска); для роботи можна вибирати від 80 до 120 Гігабайт і вище (залежно від складності встановлених у Вашому компютері програм і Ваших робочих потреб);
- CD-Rom краще вибирати відразу пишучий, з можливістю обробки DVD-дисків. Він позначається: CD / DVD-Ram + RW. Тоді у Вас буде можливість створювати свою бібліотеку;
- при виборі СБ потрібно простежити, щоб кількість портів USB було не менше 4 (це забезпечить Вам можливість підключення мінімального числа аксесуарів);
- відеокарта - чим більше її ємність, тим більше у Вашого компютера можливостей по обробці картинки на моніторі, тим чіткіше і яскравіше вона може вилядеть; оптимальний робочий варіант - 128 Мегабайт;
- мережева карта: (LAN) Стандартний її варіант, в основному розрахований на роботу з 10 компютерами на швидкості до 1Гігабіта в сек.; як правило така швидкість передачі даних на практиці (на робочих компютерах) не досягається, високою вже вважається швидкість 5 Мегабіт Але за цим параметром можна вибирати за принципом: більше-краще;
- звукова карта для прослуховування звукових файлів, її якість залежить від виробника, але, як правило, для роботи підходить будь стандартна з мінімальними параметрами.
2.2.3 Основні споживчі (технічні) характеристики ноутбука
Зараз у продажу зявилася дуже велика кількість ноутбуків з самими різними характеристиками, розмірами і формами. Найголовніше перед покупкою - це визначитися, для яких цілей вам потрібен компютер. Припустимо, якщо ви плануєте працювати в стаціонарних умовах, то ноутбук повинен повністю замінювати настільний ПК, значить вибираємо модель з максимально можливою діагоналлю екрану, з повнорозмірною клавіатурою й наявністю всіх основних інтерфейсів і функцій. Відповідно, чим частіше ноутбук доведеться носити з собою, тим уважніше варто підійти до вибору його ваги. Існують ультрапортативні моделі, що мають не тільки невеликі габарити, але і вага менше оного кілограма. Як правило приводи DVD-ROM підключаються окремо, що дозволяє не носити їх з собою без потреби. Що стосується самих дорогих, не тільки з топовими характеристиками, а більшою мірою необхідних для іміджу, моделей, то тут особлива увага приділяється широким можливостям роботи з 3D-графікою, заснованим на останніх розробках nVidia і ATI, і, природно, зовнішньому вигляду.
Вага
Представлені на даний момент на ринку ноутбуки мають пристойний розкид в масі, основна частина портативних компютерів важить близько 2,5-3 кг. Моделі, створені для заміни стаціонарних компютерів, в основному важать трохи більше, ультрапортативні (нетбуки), вміщають в корпус менше пристроїв, мають невеликий екран і є самими легкими. Ноутбуки з 14-15-дюймовими екранами як правило дуже легкими не є, звичайно якщо це, чи не наддорогі та прогресивні моделі. Різні за характеристиками процесори, різний обсяг оперативної памяті, BD-ROM замість DVD-ROM не впливають на загальний вага пристрою.

Екран
Легкі ноутбуки найчастіше оснащуються 12-ти-дюймовими екранами. Площа видимій області ноутбука з 14.1-дюймового матрицею відповідає 15-дюймовому ЕПТ монітора.
Що стосується дозволу, то навіть у моделей з однаковою діагоналлю екрану воно може відрізнятися. Купуючи ноутбук слід звернути увагу на рекомендований виробником робочий дозвіл, саме з ним і належить працювати, тому як зменшення або збільшення дозволу робить зображення менш комфортним для очей.
Вибір розміру екрану залежить від необхідних розмірів самого ноутбука. На компактні моделі дуже рідко встановлюють матриці більше 12 дюймів. Серед них основна маса має робочий дозвіл 1024х600 і 1280х800. З точки зору співвідношення ціни і величина екрану самі збалансовані рішення оснащені 14,1 - 16-дюймовими матрицями. У цьому випадку ноутбуком дуже зручно замінювати настільний монітор. Для таких матриць дозвіл 1280х800 і 1366х768 є практично стандартним. Такі дозволи, як 1440х900, 1600x800, 1920x1080 використовуються в основному в ноутбуках з діагоналлю від 17 дюймів.

Оперативнапамять
Всі сучасні ноутбуки оснащуються мінімум 2 Гб оперативної памяті і все частіше 4-6 Гб. Навіть найпростіші моделі дозволяють нарощувати обсяг памяті до 4Gb. Найбільш просунуті екземпляри дозволяють збільшувати память до 16 Гб. Використовується як правило память DDRIII. Економити на памяті не рекомендується, так як її брак може призвести до істотної втрати продуктивності. Як каже давня компютерна мудрість: "Памяті багато не буває".

Жорсткий диск
Зараз на ринку представлені жорсткі диски обємом від 80 до 1Tb. В основній масі ноутбуків використовуються 2,5 дюймові жорсткі диски обємом 250-500 Гб, нерідко зустрічаються ноутбуки з двома жорсткими дисками або з жорстким диском і SSD накопичувачем. У дорогих ультрапортативних ноутбуках використовуються 1,8 дюймові диски і SSD накопичувачі. Заміну жорсткого диска на диск більшої ємності в більшості моделей можна проводити самостійно. Іноді для цього потрібно звертатися в сервісний центр. До ноутбука без проблем можна підключити зовнішній жорсткий диск, для цього можна використовувати залишився після заміни старий диск.

У нашому магазині завжди великий вибір ноутбуків і нетбуків самих різних виробників.

Акумуляторы
Найбільш поширені елементи живлення - літій-іонні. Літій-полімерні і металогідридні зараз вже не зустрічаються. На ємність акумулятора потрібно звертати увагу, якщо планується постійне пересування разом з ноутбуком, коли вага і термін автономної роботи є критичними параметрами. Хорошим результатом є час роботи від батареї більше чотирьох з половиною годин.
Процесор
Вибір процесора визначається завданнями, для яких призначений ноутбук. Якщо передбачається робота з оцифрування відео, редагування та створення зображень або хочете пограти в сучасні ігри, то необхідний максимально потужний процесор, і не варто звертати увагу на енергоспоживання. Якщо ж важлива робота з офісними додатками або в інтернеті, набагато вигідніше не переплачувати і звернути увагу на Atom, Celeron M або CeleronDual-Core. Крім пристойної економії грошей такі процесори мають дуже низьке енергоспоживання. Для завдань, що вимагають великих обчислювальних ресурсів варто звернути увагу на 2х і 4х ядерні процесори.

2.2.4 Основні споживчі (технічні) характеристики комп’ютерного планшета
Сьогодні ринок планшетних компютерів стрімко зростає. Часом навіть вибрати підходящий для себе планшет дуже складно, тому що моделей неймовірно багато, а виглядають вони всі приблизно однаково. Зазначу, що вибирати планшет необхідно відповідально, оскільки річ ця досить дорога і потрібна. Ви завжди зможете знайти практичне застосування планшету і не пошкодуєте про покупку, якщо не помилитеся з вибором самого пристрою. У цій статті ми розповімо про те, які планшетні компютери випускають провідні виробники, чим вони відрізняються і за якими параметрами варто вибирати планшет. Вибирати планшетний компютер необхідно по цікавлять вас специфікаціям.

1. Дисплей і дозвіл екрана. Планшети зазвичай бувають оснащені дисплеями від 7-ми до 10-ти дюймів. Перші відмінно поміщаються в кишеню, але менш зручні в роботі, особливо що стосується читання і роботи в інтернеті. 10 планшети за своїми розмірами наближені вже до сучасних ноутбуків. Думаю, немає сенсу говорити, що всі планшети сенсорні.

2. Операційна система. Сьогодні актуальні три мобільні операційні системи: Android, iOS і новенький Windows Phone 7. Якщо вас цікавлять ігри та інші корисні додатки, то кращим вибором для вас стане пристрій на iOS. Дійсно, найбільше ігор доступно для iOS, а якість програм для iOS набагато вище. Магазин додатків під Android теж сповнений додатків, але за якістю вони значно відстають від додатків для iOS. Це обумовлено суворої модерацією додатків в AppStore, тоді як в AndroidMarket потрапляють навіть самі неякісні програми. Що стосується Windows Phone 7, то тут ситуація з додатками набагато гірше, бо їх практично немає, тому даний варіант ми навіть не станемо розглядати.

3. Час роботи пристрою. Якщо ви збираєтеся купувати планшет для тривалого користування, то краще вибирати пристрій з хорошим акумулятором. Дивитися Full HD відео на планшеті з акумулятором в 1000 мА / год просто не вийде, так що оптимальний вибір - 2000 мА / год і вище.

4. Продуктивність. Частота процесора, звичайно ж, має величезне значення. Для перегляду фільмів і для роботи в інтернеті слід вибирати процесор з частотою від 600 Мгц і вище. Любителям ігор доведеться брати пристрій набагато могутніше. Зараз практично всі планшети оснащені двоядерними процесори, а зовсім недавно зявилися і чотириядерні процесори з частотою 1.4 GHz. Самим потужним процесором для ігор зараз вважається NvidiaTegra 3, на якому, власне, працює планшет ASUS TransformerPrime.

5. Зовнішні інтерфейси. Провідні виробники планшетів відмовилися від USB і HDMI на користь тонкощі і легкості пристрою. Якщо ви все-таки хочете підключати флеш-карти і зовнішні жорсткі диски до пристрою - шукайте планшети з зовнішніми інтерфейсами. До деяких планшетів можна підключити мишу або навіть геймпад. HDMI-розєм дозволяє підключати пристрій до телевізора і використовувати його в якості домашнього медіацентру. Що стосується розєму під MicroSD, то він є практично на всіх планшетах.

6. Мобільність. Всі планшети підтримують підключення по Wi-Fi. Деякі планшети підтримують технологію 3G, але зазвичай моделі з модулем 3G коштують дорожче, ніж без нього. Крім того, деякі планшети дозволяють здійснювати телефонні дзвінки. Не вважаю це необхідною функцією, бо говорити буде вкрай незручно.

7. Камери. Більшість планшетів підтримують по одній камері з обох сторін. Взагалі, я не думаю, що варто на цьому особливо загострювати увагу, бо складно уявити собі людину, яка стане щось фотографувати величезним планшетом. Планшет - не камера. А от наявність фронтальної камери може стати в нагоді для відеодзвінків в тому ж Skype.

8. Зовнішній вигляд. Погодьтеся, що зовні планшети мало чим відрізняються один від одного, бо стандарти скрізь одні й ті ж. Корпуси планшетів бувають пластиковими та металевими. Пластикові моделі легше, але менш стійкі до пошкоджень і подряпин. Металеві менше дряпаються і виглядають більш солідно. Варто відзначити, що планшети з пластиковими корпусами краще ловлять Wi-Fi. Вибір залежить від ваших особистих переваг.
2.2.5 Основні споживчі (технічні) характеристики принтера (багатофункціонального пристрою)
Перед тим як відправитися в магазин за покупкою, необхідно визначити, які завдання має виконувати апарат. Серед основних можна виділити наступні:
- Ціна;
- Чорна печатка чи все ж кольорова;
- Струменевий або лазерний;
- Скільки принтер друкуватиме листів в день (приблизно);
- Вартість експлуатації та витратних матеріалів;
- Розміри;
- Споживання енергії і рівень шуму;
- Провідний або дистанційний;
- Наскільки довго дана модель буде актуальна, якщо врахувати розвиток роботи.

Розглянемо більш докладно основні експлуатаційні параметри.

Питання ціни завжди виходить на перше місце. І, звичайно ж, ніхто не хоче платити більше, якщо є можливість заощадити.

Якщо основна частина вашої роботи повязана з текстами або різної інженерної графікою, то, швидше за все, вам ніколи не знадобиться кольоровий друк. Тому слід врахувати цей факт при виборі відповідної моделі принтера.

Звертаючи увагу на спосіб друку, а саме, буде це лазерний принтер чи все ж струменевий, варто гарненько подумати. Помилка в цьому питанні може негативно відбитися на якості готового продукту, а також ускладнити роботу та експлуатацію. Якщо ви не плануєте використовувати принтер регулярно, слід віддати перевагу лазерному способом друку. Причина проста, струменеві принтери при нерегулярному використанні, при простої від тижня і більше, починають засихати. Після чого відновити засохлу головку принтера практично неможливо. Слід врахувати і той факт, що картридж для струменевого принтера коштує як третина, а іноді і як половина, всього апарату. Саме тому, якщо використання принтера буде нерегулярним, найкраще купити лазерний принтер з сухим тонером.
Ціна картриджа лазерного принтера не особливо відрізняється від ціни струминного, звичайно ж, в залежності від моделі. Даний фактор можна і не враховувати, спираючись на незначні обсяги при домашньому використанні.
2.2.6.Основні споживчі (технічні) характеристики мобільного телефону (смартфону)
При покупці новенького смартфона часто виникаютьпроблеми з останнім. Цетільки у продавців нету ніяких проблем з наступноюзаміноюбракованого смартфона. Доводиться спочаткудовго і болісноаргументуватипретензію до пристрою, потімчекатитижнями смартфона з сервісу. Відбільшості проблем можнапозбутися правильно підійде до покупки. Пропонуємо вам кілька правил, які дозволять вам зберегтисвоїгроші і нерви:

У першу чергупотрібновивчитиосновнінедоліки смартфона, властивіконкретноїмоделі, почитавши відгуки в інтернеті, достовірнуінформаціюможнаотримати в тому ж яндексмаркеті. Існуєспівтовариство 4pda, де можнаотриматищебільшеінформації, там часто спливаєінформація про поміченешлюбі. Дужеважливознайтиінформацію по сервісним кодами, вони дозволяютьперевіритивсіфункції смартфона, не відходячивідкаси. Вводяться вони як звичайний номер телефону з "звонилки".

До виборупродавцяпотрібнотакожпідійтивідповідально. Якщовикупуєте смартфон через інтернет, упевніться, щоорганізаціяпрацюєвжекількароків як інтернет-магазин, за нею закріпленийюридична адреса, сайт виглядає дорого і якісно.

Купуючибезпосередньо в магазині, не вартобрати смартфон прямо з прилавка. Найчастішепристроїпрацюють на прилавках більшемісяця: батарея, екран, кнопки вжемаютьпевнийзнос.
Отримавши смартфон на руки, перевірте при продавця комплект поставки. Екран смартфона повинен бути захищенийзаводськоюнаклейкою, на нійзазвичай написано назву і деякіспецифікації смартфона. Якщо в коробці нету інструкціїросійською, то ймовірно, смартфон ввезений нелегально і сервісний центр має право вам відмовити. Продавець повинен надатигарантійний талон, бажанощобцебув талон відофіційногосервісного центру.

Не відходячивідкаси, озброївшисьранішепідготовленимисервісними кодами, перевіртевсіфункції смартфона. Якщо смартфон не відповідає на сервіснікоди, то ймовірно на ньомувстановленомодифікованепрограмнезабезпечення. ВажливоперевіритиIMEI, звіртейого на корпусі і коробці (можнатакожбезпосередньо за допомогоюсервісного коду * # 06 #), за допомогоюIMEI такожможнаперевіритипоходженнясмартфона.
Висновки
На практиці я відкрив для себе новігоризонти в спілкуванні з аудиторією. Робота в колективінастількинадихнула і здивувала мене, щоможназісміливістюзаявляти себе "зміцнілим" і впевненим у собі демонстратором. Практика закликала мене використовуватибільшмякий і впевнений тон при спілкуванні з аудиторією. Теперпроводити монологи стало щепростіше. Завдякивикладачеві я став відповідальніше і серйозніше ставиться до спілкування з людьми і став простіше і доступнішенадаватизасвоєнуінформацію.