Первинне розуміння філософіi

Статьи по предмету «Философия»
Информация о работе
  • Тема: Первинне розуміння філософіi
  • Количество скачиваний: 33
  • Тип: Статьи
  • Предмет: Философия
  • Количество страниц: 2
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2014-12-28 13:20:19
  • Размер файла: 12.83 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Первинне розуміння філософіi [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/staty/filosofiya/801-pervinne-rozum%D1%96nnya-f%D1%96losof%D1%96i/ (дата обращения: 20.04.2021).
  • Первинне розуміння філософіi // https://www.sesiya.ru/staty/filosofiya/801-pervinne-rozum%D1%96nnya-f%D1%96losof%D1%96i/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

7. Первинне розуміння філософії. Духовні та соціальні чинники її становлення.

У Стародавній Індії коріння перших філософських узагальнень сягає найдавніших (111-11 тис. до н.е.) записів міфологічних текстів, до так званих “Вед” (…) і стародавнього епосу “Махабхарата” і “Рамаяна”. У давній Елладі філософське знання теж виростає на ґрунті міфологічних (“орфічних”) гімнів 8 ст. до н.е. та героїчного епосу “Іліади” й “Одіссеї”.
Філософія як певна система знань з’явилася бл. 2,5 тис. років тому. Першим запровадив цю назву давньогрецький вчений Піфагор (друга половина 6 ст. - початок 5 ст. до н.е.). Слово “філософія” походить від двох грецьких слів : “філео” – “люблю” та “софія” – “мудрість”, отже означає “любов до мудрості”, “любомудріє”.
З точки зору пізнання всю реальність світу можна розглядати як взаємопов’язану єдність двох великих елементів: суб’єкта і об’єкта. Суб’єктом називають активну частину реальності, що виступає носієм пізнавальної діяльності; об’єктом – дійсність, на яку спрямовано процес пізнання. Суб’єктом пізнання є людина (або людська спільнота, або, навіть, людство в цілому). Об’єктом виступає навколишній світ у цілому або його окремі складові : природа, суспільство, нарешті, сама людина, адже людина намагається пізнати ті чи інші свої властивості.
Предмет філософії можна визначити як “…світ у цілому (природа, суспільство і мислення) у своїх найзагальніших закономірностях, розглядуваний під кутом зору суб’єкт-об’єктного відношення”. Отже, предметом філософії не є окремо взяті світ або людина, а система відношень “людина – світ”.
Таке уявлення про предмет філософії виникло не відразу. Впродовж тривалого часу вона сприймалась як своєрідна “цариця наук”. У Стародавній Греції поняття “філософ” було рівнозначно слову “мудрець” взагалі, тобто людина, яка має ґрунтовні знання в різних областях.

Саме до давньогрецької філософської традиції слід віднести і початки виокремлення людини з-поміж інших “речей” навколишнього світу. “Людина стає спеціальним “предметом” філософствування. Протагор висловив це у своїй знаменитій тезі “Людина є мірою всіх речей – існування існуючих і не існування неіснуючих”. Це дозволяє говорити про людиномірність предмета філософії.
Проте вже за часів давнини людина за допомогою філософії намагалася знайти відповіді на питання, які прийнято називати вічними, кінцевими: “…що таке світ і хто така людина? Як вони співвідносяться між собою? Чи створені вони кимось, чи залежать від когось, чи існують самі по собі?.. Чи має їхнє існування якусь мету або призначення? Що є найбільш цінним у світі та в людському житті?...”
Звичайно, формування предмету філософії не було швидким одноразовим актом. Це був тривалий процес поступового виявлення специфічного філософського змісту, усвідомлення його окремішності від попередніх типів світогляду – міфології та релігії.