s
Sesiya.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Информация о работе

Тема
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
Тип Реферат
Предмет Экономика
Количество страниц 12
Язык работы українська мова (Украинский)
Дата загрузки 2014-07-27 00:09:59
Размер файла 33.73 кб
Количество скачиваний 2
Узнать стоимость учебной работы online!
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Единоразовая консультация
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
Узнать стоимость

Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Таврійський державний агротехнологічний університет
Факультет економіки та бізнесу
Кафедра економіки підприємств


ШЕЛУДЬКО ЮРІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ


УДК 631.158:658.32ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В АГРОФОРМУВАННЯХ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ8.03050401 - економіка підприємства


АВТОРЕФЕРАТ
дипломної роботи на одержання
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра


Мелітополь – 2014

Дипломна робота виконана у Таврійському державному агротехнологічному університеті Міністерства аграрної політики та продовольства України.Керівник: кандидат економічних наук, доцент
Бочарова Наталія Олександрівна,


Рецензент: Данченко Михайло Володимирович
нач. Районного управління агропромислового розвитку районної
держадміністрації


Захист відбудеться _29_ травня_ 0 9.00 на засіданні державної екзаменаційної комісії факультету економіки та бізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дипломного проекту полягає в необхідності стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств, реалізація концептуальних основ економічного й соціального розвитку у сфері реалізації механізму стимулювання до високо продуктивної праці. Активізація даного процесу вимагає розробки та впровадження нових шляхів та напрямів активізації економічного механізму організації оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів та надання практичних рекомендацій щодо забезпечення дієвого механізму стимулювання в умовах соціально – економічного розвитку аграрного сектору та сільських територій.
Для досягнення зазначеної мети було поставлено і вирішено такі завдання:
1. визначення теоретичних засад забезпечення ефективної системи оплати праці селян в умовах становлення нових відносин власності на селі;
2. дослідження ефективності використання сільської праці та оцінка ефективності організації механізму стимулювання праці;
3. обґрунтування концептуальних засад і конкретних заходів щодо шляхів удосконалення стимулювання праці згідно умов забезпечення ефективного відтворення робочої сили аграрного сектору економіки.
Об’єктом досліджень є процеси стимулювання праці в аграрному секторі Мелітопольського району Запорізької області.
Предметом досліджень є теоретичні, методичні і практичні проблеми забезпечення ефективного стимулювання аграріїв за умов становлення ринкової соціально орієнтованої економіки.
Методи дослідження. У роботі використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень: системний аналіз – для виявлення основних тенденцій у вирішенні проблем стимулювання та відтворення трудових ресурсів села; функціональний аналіз – для оцінки впливу соціально-демографічних та економічних факторів на процеси використання трудових ресурсів аграрної сфери та заохочення іх до плідної праці; економічний аналіз – для групування та порівняння статистичних даних про основні показники стимулювання персоналу; кореляційно-регресивний аналіз – для з’ясування впливу основних факторів на процеси економічного заохочення трудових ресурсів села.
Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів досліджень, відображених у роботі слід віднести
удосконалено:
- механізм управління оплатою праці шляхом визначення його оптимальних параметрів на перспективу;
- системний підхід до обґрунтування потреби в персоналі шляхом проведення оптимізації від рівня продуктивності праці з урахуванням тенденцій зміни рівня керованості підприємства;
- систему стимулювання в межах концепції « гнучкості праці»;
одержало подальший розвиток:
- методичні підходи до дослідження управління стимулюванням праці аграрного сектору з урахуванням вимог соціально орієнтованої економіки.
Практичне значення одержаних результатів. Результатом дослідження з практичної точки зору є розроблена система стимулювання, яка дозволить найбільш ефективно використати існуючі людські ресурси підприємства. Запропоновані шляхи розвитку підприємства враховують особливості використання нових організаційно-технічних дій в сучасних умовах господарської діяльності і дозволяє суб’єктам діяльності здійснити обґрунтований вибір для їх застосування.
Особистий внесок студента. Дипломна робота є самостійно виконаною науковою працею. Особистий внесок полягає у розробці нових шляхів розвитку підприємства, які дозволять ефективніше функціонувати досліджуваному підприємству у галузі рослинництва.
Апробація результатів дипломної роботи. Основні положення магістерського дослідження доповідались та отримали позитивну оцінку на наукових конференціях студентів та магістрантів Таврійського державного агротехнологічного університету та були запропоновані для впровадження на підприємствах Мелітопольського району протягом наступного року.
Публікації. За темою магістерської дипломної роботи опубліковано 1 наукову статтю у збірниках наукових конференцій студентів та магістрантів Таврійського державного агротехнологічного університету.
Структура та обсяг роботи. Магістерська робота викладена на 113 сторінках машинописного основного тексту, складається з вступу, 3 розділів, висновків, Вона містить 65 таблиць, 6 рисунків, 8 сторінок додатків. Список використаних джерел включає 70 джерел.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми магістерської роботи, визначено предмет та об’єкт дослідження, сформульовано головну мету та завдання дослідження, розкрито загальну методику, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів та ступінь апробації.
Актуальність досліджень дипломної роботи полягає в необхідності стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств, реалізація концептуальних основ економічного й соціального розвитку у сфері забезпечення стимулювання праці. Активізація даного процесу вимагає розробки та впровадження нових шляхів та напрямів активізації економічного механізму заохочення працівників сільськогосподарських підприємств.
У першому розділі «Теоретико–методичні основи організації оплати праці селян» з’ясовано економічну суть економічного стимулювання праці та його вплив на економічну ефективність використання персоналу аграрного сектору Мелітопольського району.
Стимулювання трудової діяльності потрібно розглядати як зовнішній процес суб’єктивного управлінського впливу на працівників з метою формування у них мотивів до активної трудової діяльності. Під час формування системи стимулювання потрібно враховувати також такі основні вимоги: інформованість щодо діючої системи стимулювання, зрозумілість системи стимулювання, гнучкість, диференційованість стимулів, гарантування винагородження, своєчасність виплати та справедливість винагородження, оперативність застосування, періодичність використання, рівність можливостей тощо. Оптимально побудовані системи оплати праці окремих підприємств повинні містити:
1) значну питому вагу оплати праці за тарифом (80%);
2) єдину тарифну сітку для всіх галузей економіки;
3) встановлення доплат, переважно, не за складність праці, а за відповідальність роботи та її якість;
4) формування патріотичного ставлення працівників до досягнень колективу підприємства завдяки наданню соціальних пільг (оплата страхових полісів, медичне обслуговування, оплата харчування, проїзду тощо). Одним з варіантів соціальної пільги є грошова винагорода як гратифікація, яка виплачується додатково до заробітної плати на випадок урочистих свят, ювілеїв та ін.;
5) стимулювання особистої ініціативи працівників;
6) зацікавленість у покращені результатів фінансово-господарської діяльності підприємства (премії, збільшення відсоткових ставок по цінних паперах тощо);
7) трудовий договір на визначений термін (контракт).
У другому розділі «Оцінка сучасного рівня організації оплати праці в суспільному секторі агровиробництва Мелітопольського району Запорізької області» розглянуті основні економічні показники сільськогосподарського підприємства, проаналізована його діяльність щодо можливостей забезпечення економічного стимулювання та обґрунтовано вплив факторів на нього.
В агроформуваннях Мелітопольського району Запорізької області по в сяк час і до нині питання організації оплати праці базуються на діючому законодавсті та засадах тарифікації оплати праці, які діють ще з 1986 року. Однак, праця аграріїв повсяк час вважалася низько кваліфікованою, відтак вона здійснюється переважно за мінімальними окладами й при нарахуваннях додаткової оплати переважно, хоч і частково у натуральному вигляді. Тобто рівень розвитку економіки в колективному сільськогосподарському виробництві і пояснює в значній мірі стан оплати праці в сільсько господарській галузі. Спостерігається неухильна тенденція щодо досить низького рівня заробітної плати в сільському господарстві ( табл..1), який однак з 2008 по звітний 2012 рік досяг 67,9 %
Таблиця 1
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності Мелітопольського району, грн.
Сфери діяльності Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2012 до 2008, рази
Сільське господарство 867 1138 1500 1672 2019 2,3
Промисловість 1776 1904 2316 2942 3517 2,0
Будівництво 1382 1741 2125 2749 3125 2,3
Транспорт 994 1245 1569 1769 1992 2,0
Фінансова діяльність 2168 2576 2899 3744 4102 1,9
В середньому по галузях економіки 1580 1662 2187 2674 2927 1,9
Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві у % до показника в середньому по галузях економіки 54,8 67,3 68,6 62,5 67,9 Х

до народногосподарського рівня та 57,4 % до рівня заробітку у галузі промисловості. За 5 років дослідження рівень заробітної плати набув тенденції до неухильного зростання, але оплата праці в сільському господарстві залишається найнижчою в матеріальному виробництві і до наших днів.
Оцінка функціонального забезпечення оплати праці –табл.2,3дає змогу
Таблиця 2
Динаміка показників функціонального забезпечення середньомісячної заробітної плати по підприємствах Мелітопольського району щодо виконання відтворювальної функції, грн..
Елементи фонду заробітної плати Роки 2012 до 2008, рази
2008 2009 2010 2011 2012
Мінімальна заробітна плата (МЗП) 744 922 1004 1102 1134 1,5
Середньомісячна заробітна плата 867 1138 1500 1672 2019 2,3
-у % до МЗП 116,5 123,4 149,4 151,7 178,0 Х
На відрядній оплаті, 797 1027 1191 1359 1622 2,0
-у % до МЗП 107,1 111,4 118,6 123,3 143,0 Х
На погодинній оплаті, 2096 1976 2263 3754 4790 2,3
- до МЗП, рази 2,8 2,1 2,3 3,4 4,2 Х
Таблиця 3
Динаміка показників функціонального забезпечення середньомісячної заробітної плати по підприємствах Мелітопольського району Запорізької області
Показники Роки 2012 до 2008, % 2012 р.у % до мінімальної заробітної плати
2008 2009 2010 2011 2012
Продуктивність праці, грн. /люд.-год. 29,2 40,7 58,4 75,2 80,9 2,8р. Х
Трудомісткість, люд.-год./ грн. 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 33,3 Х
Виробіток, тис. грн./ос. 49,4 64,2 92,6 115,6 126,8 2,6р. Х
Рівень використання робочого часу, % 85,9 79,4 80,2 79,7 80,8 Х Х
Прибуток, млн. грн.. 18,8 14,1 32,7 40,8 16,1 85,6 Х
Фонд оплати праці, млн.. грн., 27,2 29,5 31,8 33,9 41,7 153,3 Х
Мінімальна заробітна плата, грн.. 744 922 1004 1102 1134 152,4 100,0
Середньомісячна заробітна плата в середньому по району, грн.. 867 1138 1500 1672 2019 2,3 178,0
Середньомісячна заробітна плата в середньому по області, грн.. 1580 1662 2187 2674 2927 1,9 2,6р.
Середньомісячна заробітна плата в середньому по району у % до показника:
- по області 54,8 67,3 68,6 62,5 67,9 Х Х
Рентабельність праці, % 69,1 47,8 102,8 120,4 38,6 Х Х

казати про виконання основною частиною заробітку своїх головних функцій,
Таблиця 4
Сума отриманої заробітної плати працівниками сільськогосподарських підприємств в 2012 році (за рік)
Розмір оплати праці, грн У середньому по діапазону, Кількість респондентів, що отримали заробітну плату грошима, %
грн.. за максимальною межею у % до МЗП
Менше 500 500 54,2 22,8
501 – 800 651 70,6 17,0
801 – 1000 901 97,7 29,5
Разом 69,3
1001 – 1500 1251 135,7 13,8
1501 – 2000 1751 189,9 14,9
Більше 2000 2000 2,2 р. 2,0
Разом Х Х 30,7

адже темп його зростання за 5 років становив 2,3 проти 2,8 разів темпу збільшення продуктивності праці. Однак, за результатами соціологічних опитувань- табл.4 в діючій системі організації оплати праці є чимало вад.
У третьому розділі «Напрями вдосконалення організації оплати праці в сенсі активізації механізму сільської зайнятості за умов ринкової соціально орієнтованої економіки» розроблені нові конкретні шляхи щодо оновлення механізму стимулювання праці на підставі побудови моделей оптимізації рівноважної ставки оплати праці з урахуванням чинників макро- та мікроекономічного впливу, а також з урахуванням тенденцій перегляду діючих норм праці ( табл..5). Додаткову оплату праці пропонується
Таблиця 5
Ефективність заходів щодо оновлення системи основного механізму економічного стимулювання праці
Показники Факт,
2012 р. Проект Проект у
% до факту
Середньорічна кількість працівників, осіб, 1722 1722 100,0
Попит, осіб 22 24 109,1
Мінімальна заробітна плата, грн.. 1134 1218 107,4
Валовий дохід, млн..грн. 69,2 79,9 115,5
Валова продукція в співставних цінах 2010 р., млн. грн. 218,3 244,4 111,9
Затрати праці всього, млн. люд. – год. 2,7 2,7 100,0
Продуктивність праці, тис. грн. на 1 люд.–год. 80,9 90,5 118,9
Трудомісткість, люд. – год./ грн. 0,01 0,01 100,0
Виробіток, тис.грн./ особу 126,8 141,9 111,9
Середньомісячна заробітна плата, грн., 2019 2378 117,8
в т.ч. основна 1413 1566 110,8
додаткова 606 812 133,9
модернізувати залежно від валового доходу галузі ( табл..6).
Таблиця 6
Економічний ефект заходів по вдосконаленню механізму економічного стимулювання Мелітопольського району Запорізької області
Назва заходу Економічний ефект, тис. грн.
показник значення
1. Механізм вдосконалення основного стимулювання праці
1. Прогнозування тенденцій зміни основної заробітної плати на макрорівні 1. Пропит, осіб 25
2. Зростання мінімальної заробітної плати , % 7,4
3. Зростання основної заробітної плати , % 8,1
2. Застосування системи «викупівлі норм» 2. Зростання виробітку , % 11,9
3. Зростання основної заробітної плати , % 10,8
2. Механізм вдосконалення додаткового стимулювання праці
3. Оновлення додаткової частини стимулювання шляхом застосування методик від валового доходу 1. Зростання валового доходу, % 15,5
2. Зростання додаткової заробітної плати , % 33,9
3. Комплексний механізм вдосконалення стимулювання праці
Комплексна оцінка заходів по вдосконаленню механізму забезпечення продуктивної зайнятості працівників 1. Виробіток, тис. грн../ ос. 141,9
2. Продуктивність праці, грн.. / люд. – год. 90,5
3. Середньомісячна заробітна плата, грн. 2378

В наслідок реалізації проведених пропозицій агроформування району здатні будуть набути необхідної гнучкості щодо дотримання вимог ринкової соціально орієнтованої економіки, крім того, прагнучи не меті отримання жоходу, досягти пропорцій реалізації механізму розширеного відтворення виробництва, а саме при тенденції до зростання доходу на 15,5% або до 79,9 млн. грн.., агроформування мати мутить змогу забезпечити зростання продуктивності праці на 18,9% при темпі збільшення заробітної плати за номіналом на 17,8% або до середньомісячного значення на 1 робітника – 2378 грн.

ВИСНОВКИ
У магістерській роботі був проведений аналіз стану і виявлені перспективніі тенденції розвитку процесів забезпечення стимулювання праців агроформуваннях Мелітопольського району, а також розглянуті теоретичні положення щодо обґрунтування сучасного трактування оплати праці. За результатами дипломної роботи сформульовані такі висновки:
1. 1. Об’єктивно необхідним фактором відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва є заробітна плата – обсяг вираженої в грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає досягнутому рівневі розвитку продуктивних сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності праці. Дані обставини обумовлюють актуальність обраної теми дипломної роботи.
2. Об’єктом дослідження виступають процеси організації матеріального стимулювання праці у агроформуваннях Мелітопольського району, що є одним з основних стратегічних районів Запорізької області. Слушні результати економічної діяльності району, що у 2012 році мав понад 16 млн. прибутку, а в багатьом результатом певного рівня організації праці. Загалом у суспільному секторі агровиробництва району звітного року було задіяно 1722 працівники, з яких майже 24% утворювали надлишок персоналу.
3. Найменш оплачуваною категорією в Мелітопольському районі були і залишаються працівники сільськогосподарських підприємств. Так, у 2012 році рівень заробітку номінально склав 2019 грн. був найнижчим серед видів економічної діяльності, зокрема на 30% нижче від середньообласного рівня та водночас на 78% вище від розміру мінімального показника. Порівняно з показниками середньомісячної заробітної плати в промисловості області - 3517 грн., працівники сільського господарства отримували менше на 43%. Нарахування за одну оплачену годину становили понад 15 грн., що все одно на 40% менше, ніж в економіці області. Незважаючи на постійний приріст заробітної плати в сільськогосподарських підприємствах, переважання рутинної, малокваліфікованої ручної праці апріорі передбачає абсолютний її розмір досить низьким.
4. У 2012 році основну частину витрат на оплату праці – 70 % становив фонд основної заробітної плати: оплата за тарифними ставками, відрядними розцінками та посадовими окладами. Додаткова заробітна плата (доплати, надбавки, премії) складала 24 % та 6% – інші заохочувальні і компенсаційні виплати.
5. Результати праці в сільському господарстві визначаються в кінці року, і коли відсутні грошові кошти у підприємств протягом року, це обумовлює необхідність тісніше повязувати розміри оплати праці з її кінцевими результатами і в той же час визначає необхідність її інтенсивного стимулювання на проміжних етапах виробництва. Тому виникає необхідність оцінити й оплатити працю у всіх її проявах, включивши витрати на оплату праці в рамках встановлених державою законів у вартість продукції.
6. Поряд з галузевою специфікою на рівень заробітної плати значний вплив впродовж 2012 р. спричиняла тривалість робочого часу. Зростання рівня середньої заробітної плати (в розрахунку на одного штатного працівника) порівняно з попереднім роком було досягнуто за рахунок більш ефективного використання робочого часу. Так, коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу в сільськогосподарських підприємствах Мелітопольського району порівняно з попереднім роком не суттєво, але зріс і становив 81%. В той же час, неповна зайнятість працівників впливає на розмір середньої заробітної плати. Так, за умови роботи повний робочий день (тиждень) у 2012 р. її середній розмір міг бути вищим, ніж фактичний принаймі на 19%.
7. Адже фактично показники стимулювання у переважної кількості селян викликають невдоволення й навіть обурення, це призводить до падіння рівня ефективності - рентабельності праці, що за останній рік було зменшено на 80%.
Відтак для усунення дестабілізаційної складової стимулювання праці нами запропоновано наступні заходи. Основною концептуальною складовою є запровадження поєднаної системи оплати праці.
1. Першочергово спрогнозуємо тенденцію зміни середньої ставки основної заробітної плати з урахуванням чинників ринкової кон’юнктури та загального стану макроекономічного середовища. Такий підхід дає змогу казати про імовірну можливість збільшення основного добутку селян приблизно на 8%.
2. Перегляд й оновлення нормування праці при піднесенні виробітку на 12% при зміні концепцію тарифікування надасть змогу збільшити основний заробіток в межах від 8 до 14%.
3. Застосування підходу оновлення додаткового стимулювання від валового доходу надасть змогу підприємству збільшити додаткову частину заробітку на третину та збільшити розмір загального заробітку до 2378 грн.
На нашу думку, при розрахунках рівня оплати праці від валового доходу встановлюється тісна залежність заробітку працівників від кількості та якості виробленої агропромислової продукції, з одного боку, а також від обсягу витрат – з іншого. Це є основою матеріальної заінтересованості працівників в нарощуванні виробництва та раціональному використанні коштів про що вказує можливість остаточного підвищення заробітної плати на 18% при тотожному темпі зростання продуктивності праці.

Анотація
В магістерській роботі розглянуто теоретичні основи організації економічного стимулювання за умов становлення ринкової соціально орієнтованої економіки; проаналізовано фактичний стан організації оплати праці ; надано оцінку діючим системам стимулювання; запропоновано алготирм оновлення механізму економічного стимулювання працівників аграрного сектору економіки.

Аннотация
В магистерской работе были рассмотрены теоретические основы стимулирования сельского населения в условиях становления рыночной социально ориентированной экономики; проанализировано фактическое состояние организации оплаты труда и выявлено основные тенденции реализации программы обеспечения; предоставлена оценка системам стимулирования; предложен алгоритм обновления механизма экономического стим улирования работников аграрного сектора экономики.

Annotation
In the master’s work is analyzed the theoretical foundations of economic incentives for the establishment of market-oriented social economy; is given the analysis of the state of the organization wages; the estimation of the current system of incentives; is proposed the alhotyrm of updating of economic promotion for employees of the agricultural sector.

© Copyright 2012-2021, Все права защищены.