Діелектрики в електричному полі

Реферат по предмету «Физика»
Информация о работе
 • Тема: Діелектрики в електричному полі
 • Количество скачиваний: 10
 • Тип: Реферат
 • Предмет: Физика
 • Количество страниц: 6
 • Язык работы: українська мова (Украинский)
 • Дата загрузки: 2015-10-20 09:36:52
 • Размер файла: 121.44 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
 • Діелектрики в електричному полі [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/referat/fizika/1528-d%D1%96elektriki-v-elektrichnomu-pol%D1%96/ (дата обращения: 13.05.2021).
 • Діелектрики в електричному полі // https://www.sesiya.ru/referat/fizika/1528-d%D1%96elektriki-v-elektrichnomu-pol%D1%96/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

КісітКнєу Імені Вадима Гетьмана

 

 

 

 

 

 

 

Реферат №1

З фізики

На тему: «Діелектрики в електричному полі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботу виконав                                                                          Роботу прийняв

Студент 292ї групи                                                                    Викладач з физики

Міхальов.М.СДемченко.О.О

Діелектрики - речовини, що погано проводять електричний струм і питомий опір яких становить 108...1017Ом·см. У таких речовинах заряди не можуть пересуватися з однієї частини в іншу (зв'язані заряди). Зв'язаними зарядами є заряди, що входять в склад атомів або молекул діелектрика, заряди іонів, в кристалах з іонною ґраткою.

За агрегатним станом діелектрики поділяють на:

газоподібні (більшість газів);

рідкі (гліцерин, олія, хімічно чиста вода);

тверді (пластмаси, скло, полімерні смоли).

У діелектрикахнемає «вільних» електронів, тому вони не проводять струм.
Є два основнітипидіелектриків:
1) Полярнідіелектрикискладаються з полярних молекул, диполів, тобто «здвоєнихелектричнихполюсів», які за відсутностізовнішнього поля розташовані хаотично. Приклади: дистильована вода, кам’янасіль. 
2) Неполярнідіелектрикискладаються з нейтральних молекул.


Зовнішнє поле чинить орієнтуючудію на диполі в полярномудіелектрику.
Піддієюзовнішнього поля позитивні заряди в молекуліречовинизсуваються в один бік, електрони — в інший. Деформуючадія поля перетворюємолекули неполярного діелектрика на диполі.
Процесиреагуваннядіелектриків на зовнішнєелектричне поле називаютьсяполяризацієюдіелектрика. Усерединідіелектрика, вміщеного в електричне поле напруженістю  , виявляєтьсяелектричне поле. Йогонапруженість  , де   — напруженістьполяризаційнихзарядів;  .
Фізична величина, щохарактеризуєослаблення поля в діелектрикупорівняноіззовнішнімполем, називається діелектричноюпроникністю ,  ;  , лишедля вакууму та повітря  .

Розглянемо атом водню.Додатній заряд зосереджений в центрі атома. Електронрухаєтьсянавколо ядра з великою швидкістю: один оберт за 10 –15 с. Цедаєпідставувважати, що центр розподілувід”ємного заряду припадає на середину атома, тобтозбігається з додатньозарядженим ядром.

 

 

 

 

Теперрозглянемо молекулу кухонноїсоліNaCl. Атом Naмає один валентнийелектрон, слабо зв”язаний з атомом, а Cl – сімвалентнихелектронів. Під час утвореннямолекулиClзахоплюєвалентнийелектронNa. Обидванейтральніатомиперетворились на систему з двохіонівпротилежнихзнаків.

Центр розподілудодатнього заряду припадає на іоннатрію, а від”ємного на іон хлора, тобтоутворюєтьсяелектричний диполь (твердий).

Електричним диполем наз. нейтральну в цілому систему двоходнакових за модулем і протилежних за знаком точковихзарядів, щоперебувають на де-якійвідстані один від одного.

 

Отже, діелектрикиможнаподілити на таківиди:

Неполярні – щоскладаються з атомівабо молекул, у якихцентрирозподілудодатніх і від”ємнихзарядівзбігаються (інертні гази, кисень, водень).

Полярні – щоскладаються з молекул, у якихцентрирозподілудодатніх і від”ємнихзарядів не збігаються (спирт, вода, сіль,…).

Поляризацією діелектрика називають зміщення додатніх і від”ємнихзв”язаних зарядів діелектрика в протилежні боки під  дією електричного поля.

В полярному діелектрикутепловийрухзумовлюєхаотичнуорієнтаціюелектричнихдиполів. На поверхні і в об”ємідіелектрикаелектричний заряд рівний нулю. І напруженістьелектричного поля рівна нулю.

Помістимодіелектрик в одноріднеелектричне поле (міждвомаметалевими пластинами). З боку електричного поля на диполь буде діяти сила, яка прагнерозвернути диполь вздовжсиловихліній поля.

Білядодатньоїпластини на поверхнідіелектрикавиникаютьвід”ємні заряди диполів, а білявід”ємної – додатні. Тому на поверхнідіелектрикавиникаєзв”язаний заряд. В об”ємізв”язаний заряд рівний нулю.

В неполярному діелектрикупіддією поля молекулидеформуються і їхможнарозглядати як пружніелектричнідиполі.

Отже, діелектрик, вміщений в електричне поле, поляризується.

Електричне поле поляризаційнихзарядівзавждиспрямованеназустрічзовнішньому полю, тому зовнішнє поле всерединідіелектрикапослаблюється (але не компенсуєтьсяповністю, як у провідниках), а поблизудіелектрика поле спотворюється.

3. Зв”язаний заряд створює в діелектрикуелектричне поле Е1, щоспрямоване проти напруженостізовнішнього поля зарядів на пластинах Е0. Через це поле всерединідіелектрикапослаблюється. Напруженістьрезультуючого поля становить:

Е = Е0 – Е1.

Для характеристики електричнихвластивостейдіелектрикавводятьфізичну величину – діелектричнупроникливість.

 

Напруженістьелектричного поля точкового заряду абозарядженоїкулі, яківміщені в одноріднийдіелектрик:

 

Закон Кулона для зарядівводнорідномудіелектрику:

 

Молекула діелектрика, як і молекула будь-якої іншої речовини, електрично нейтральна. Це означає, що сумарний негативний заряд електронів рівний сумарному позитивному заряду ядер.

 

 

Якщо в молекули під час відсутності зовнішнього електричного поля центри ваги позитивного й негативного зарядів збігаються, тобто дипольний момент молекули, то такі молекули називаються неполярними. До них відносяться молекулиH2, O2, N2.

Молекули, у яких під час відсутності зовнішнього поля центри ваги позитивних і негативних зарядів не збігаються, тобто існує дипольний момент, називаються полярними. До них відносяться H2O, CO, NH, HCl, SO4, и др

.

 

Іонні кристали (NaCl, KBr, KCl) мають кристалічну будову. У вузлах просторової решітки розташовані із чергуванням іони різних знаків. В іонних кристалах не можна виділити окремі молекули. Їх потрібно розглядати як систему двох підрешіток – позитивної й негативної.

 

 

Кристалічна решітка кухонної солі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік літератури:

 1. http://www.bog5.in.ua/lection/electrics_lect/lect5_el_ukr.html
 2. http://subject.com.ua/dovidnik/physics/87.html
 3. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
 4. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
 5. http://www.refine.org.ua/pageid-4408-1.html
 6. http://moyaosvita.com.ua/fizuka/dielektriki-v-elektrostatichnomu-poli-mexanizm-polyarizaci%D1%97-dielektrikiv/
 7. Фізика. В.Ф.Дмітрієва