“Шоканның Қашгарияға сапары” туралы

Реферат по предмету «Истоия»
Информация о работе
 • Тема: “Шоканның Қашгарияға сапары” туралы
 • Количество скачиваний: 4
 • Тип: Реферат
 • Предмет: Истоия
 • Количество страниц: 3
 • Язык работы: қазақ (Казахский)
 • Дата загрузки: 2014-11-20 19:42:35
 • Размер файла: 14.3 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Узнать стоимость учебной работы online!
 • Тип работы
 • Часть диплома
 • Дипломная работа
 • Курсовая работа
 • Контрольная работа
 • Решение задач
 • Реферат
 • Научно - исследовательская работа
 • Отчет по практике
 • Ответы на билеты
 • Тест/экзамен online
 • Монография
 • Эссе
 • Доклад
 • Компьютерный набор текста
 • Компьютерный чертеж
 • Рецензия
 • Перевод
 • Репетитор
 • Бизнес-план
 • Конспекты
 • Проверка качества
 • Экзамен на сайте
 • Аспирантский реферат
 • Магистерская работа
 • Научная статья
 • Научный труд
 • Техническая редакция текста
 • Чертеж от руки
 • Диаграммы, таблицы
 • Презентация к защите
 • Тезисный план
 • Речь к диплому
 • Доработка заказа клиента
 • Отзыв на диплом
 • Публикация статьи в ВАК
 • Публикация статьи в Scopus
 • Дипломная работа MBA
 • Повышение оригинальности
 • Копирайтинг
 • Другое
Узнать стоимость
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

РЕФЕРАТ
“Шоканның Қашгарияға сапары” туралы


10 «А»

1858 — 1859 жылдардағы Шоқанның Қашғарияға сапары ғалымдық, ағартушылық саласындағы еңбегінің жаңа белеске көтерілуіне жол ашты. ҚашқарияолкездеРесейтарапынанзерттелмегенөлкеболатын. СаудагерретіндеҚашғарғақұпиябарғанШоқан, өлкеніңэкономикалықсаясиқұрылымынзерттеп, оныңтарихы мен этнографиясынанкөптегенматериалдаржинайды. Қашқарсапарынан «Алтышаһардың, яғниҚытайдың Нан лууәлаятыныңшығыстағыалтықаласыныңжайы» аттыеңбегідүниегекелді. БұлШығысТүркістанхалықтарыныңтарихына, әлеуметтікқұрылысынаарналып, солзаманғылымыныңбиікдеңгейіндежазылғанәлемдегітұңғышзерттеужұмысыеді.

ҚашғарсапарынанкейінСыртқыістерминистрлігі Азия департаментініңарнайышақыруыменПетербургтекеліп, сондабіржылдайтұрыпғылымижұмыстарменайналысады. Алайда туберкулез ауруымеңдегендіктенПетербургтенелге, Сырымбеткеоралады. Туғанхалқыныңекіжақтықанаудаезілгенінкөріп, 1862 жылғысайлауда Атбасар округыныңағасұлтаныболуғаталпынады. «Елдестерімепайдамдытигізуүшінағасұлтанболғымкелді. Олардышенеуніктерден, қазақбайларынанқорғамақболдым. Сондағыеңалдыменкөздегенімөзбасымныңмысалыарқылыжерлестерімеоқығанағасұлтанныңпайдалыекенінкөрсетуеді» депжазадыолбұлтуралыдосыДостоевскийге. Бірақолбұлмақсатынорындайалмайды. Шоқанқарсыласынанкөпдауысалыпжеңіскежеткенімен, генерал-губернатор оныңхалықарасындаықпалы мен беделізорболыпкетедідепсескеніп, «науқасынабайланыстықызметтен бас тартты» дегенөтіріксылтауменағасұлтандыққабекітпейқояды.

1864 жылынаурызайындаШоқан полковник ЧерняевтіңшақыруыменӘулиеатажорығынақосылады. ОрысимпериясыныңОңтүстікҚазақстан мен Орта АзияныРесейқарамағынабағындырумақсатынкөздегенбұлжорыққааудармашы, жергіліктіхалықпенбейбітмәмілегерліккелісімдержасауүшінқатысқанол, полковник ЧерняевтіңӘулиеатаны (қазіргіТаразды) алукезіндешәһархалқынажасағанжауыздығынкөргесін, ренжіп, кейінқайтады. Содан Верный (қазіргі Алматы) қаласынакеліп, оданәріТезектөреніңауылында (бұрынғыТалдықорғаноблысы, жаздаКүреңбелжайлауы, қыскезіндеАлтынемеласуыныңкүнгейі) тұрақтапқалады. Сонда ТезектіңнемереқарындасыАйсарығаүйленеді. Сөйтіпжүргендеескіөкпеауруықайтақозып, Шоқан 1865 жылдыңсәуіріндеқайтысболады. ОныңсүйегіАлтынемелтауыныңбаурайындағыКөшентоғандегенжергеқойылады.