RK1 кукык тест (с ответами)

Шпоры и тесты по предмету «Истоия»
Информация о работе
  • Тема: RK1 кукык тест (с ответами)
  • Количество скачиваний: 1021
  • Тип: Шпоры и тесты
  • Предмет: Истоия
  • Количество страниц: 30
  • Язык работы: қазақ (Казахский)
  • Дата загрузки: 2015-01-05 17:52:28
  • Размер файла: 68.9 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

RK1
1. Мемлекет және құқық теориясының пәнi:
A) мемлекет пен құқықтың қоғамдық өмiр құбылысы ретiнде «әрекет етуi, олардың пайда болуы мен қызмет етуiнiң заңдылықтары, олардың мәнi, мазмұны және нысаны, заң қатынастары мен байланысы, құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттiң ерекшелiктерiн зерттеу;
B) барлық қоғамдык құбылыстарды, соның iшiнде мемлекет пен құкық, мәдениет, дiн, мораль сияқты құбылыстарды ;
C) нақты бiр мемлекет пен құқық жүйесiнiн пайда болуын және оның әртүрлi тарихи кезеңдегi дамуын, соның iшiнде кездейсоқ мемлекеттiк-құқықтық қүбылыстар мен процестердi зерттеу
D) мемлекет өмiрiнiң накты бiр саласын, нақты қуқық саласын зерттеу;
E) барлык мемлекеттiк-құқықтық қүбылыстарды және олардың қоғамдағы көптүрлiлiгiн зерттеу;

2. Мемлекеттiк-құқықтық құбылыстардың пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеу тәсiлдерi
A) тұжырымдама
B) теорема
C) парадигма
D) әдiстеме
E) презумпция

3. Мемлекет және құқық теориясы заң ғылымдарының қай түрiне жатады?
A) салалық заң ғылымы
B) салааралық ғылым
C) шетелдердiң мемлекетi мен құқығын зерттейтiн ғылым
D) iргетасты заң ғылымы
E) арнайы заң ғылымы

4. Мемлекет және құқық теориясы қандай функцияларды атқармайды?
A) теориялық-танымдық
B) әдiстемелiк
C) болжау (прогностикалық)
D) саяси (идеологиялық)
E) талдамалық

5. Мемлекет және құқық теориясының зерттеу объектiсi ретiнде мемлекеттiң негiзгi, өзiне ғана тән ерекшелiктерiн айқындап көрсететiн философиялық категорияны қалай атаймыз?
A) мазмұны
B) мәнi
C) функциясы
D) нысаны
E) механизмi

6. материалистiк теорияға сәйкес мемлекеттiң пайда болуының негiзгi себептерi мен факторларды анықтаңыз
A) ақшаның пайда болуы, қалалардың және қолөнердiң дамуы
B) матриархаттың патриархатқа ауысуы, дiннiң пайда болуы
C) Жердегi климаттық жағдайдың өзгеруi
D) өндiрiстiк күштiң дамуы, еңбектiң қоғамдық бөлiнуi, қосымша өнiмнiң пайда болуы, жеке меншiк және қоғамның таптарға бөлiнуi
E) саудагерлер тобының пайда болуы, тауар айырбасы

7. Күштеу теориясы бойынша мемлекеттiң пайда болуының негiзгi себептерiн көрсетіңіз
A) ақшаның пайда болуы, қалалардың және қолөнердiң дамуы
B) күштi тайпалардың әлсiз тайпаларды жаулап алуы
C) таптардың пайда болуы, олардың арасындағы күрестiң туындауы
D) климаттық жағдайдың өзгеруi, өндiрiс қүралдарының дамуы
E) мемлекеттi қүру үшiн адамдар арасындағы өзара келiсiм

8. Мемлекеттiң пайда болуының келiсiм-шарттық теориясының өкiлдерi мемлекеттiң пайда болуын қалай түсiндiрген
A) мемлекет қоғамда таптардың, жеке меншiктiң, қосымша өнiмнiң пайда болуымен қалыптасқан қарама-қайшылықтардың жемiсi
B) мемлекет бiрiгiп өмiр сүру үшiн адамдар арасындағы өзара келiсiмнiң нәтижесi
C) мемлекет қүдайдың еркi
D) мемлекет планетадағы ғаламдық климаттық өзгерiвстердiң нәтижесiнде пайда болуы
E) мемлекет адаммен бiрге пайда болған

9. Мемлекеттiң пайда болуының теологиялық теориясының өкiлдерi қолдаған негiзгi ережелердi көрсетіңіз
A) мемлекет қоғамның объективтiк даму барысында, қоғамдық еңбектiң бөлiнуi, таптардың, жеке меншiктiң, қосымша өнiмнiң пайда болуының нәтижесi
B) мемлекет матриархат пен патриархатқа ауысуының нәтижесiнде, дiннiң негiзiнде пайда болды
C) мемлекет құдайдың еркi
D) мемлекет бiрiгiп өмiр сүру үшiн адамдар арасындағы өзара келiсiмнiң нәтижесi
E) мемлекет адаммен бiрге пайда болған

10. Мемлекеттiң пайда болуын келiсiм-шарт теориясымен түсiндiрген ғалымдарды атаңыз
A) Г.Гроций, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, А. Радищев
B) Ф. Аквинский, Ж. Маритэн
C) Гумплович, Дюринг, Каутский
D) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин
E) Аристотель, Фильмер

11. Мемлекеттiң пайда болуын психологиялық теориясын түсiндiрген ғалымдарды атаңыз:
A) Петражицкий, Фрезер, Тард
B) Г.Гроций, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, А. Радищев
C) Аристотель, Фильмер, Михаиловский
D) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин
E) Гумплович, Дюринг, Каутский

12. Мемлекет пен құқықтың пайда болуын материалистiк теориямен түсiндiрудi ұсынған ғалымдар
A) Гумплович, Дюринг, Каутский
B) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин
C) Михзаиловский, Бакунин
D) Аристотель, Фильмер
E) Ф. Аквинский, Ж. Маритэн

13. Шығыс типтегi мемлекеттiң пайда болуын сипаттайтын белгiнi көрсетіңіз:
A) бұл мемлекеттерде жерге мемлекеттiк (қоғамдық) меншiк орнаған
B) бұл мемлекеттерде жерге жеке меншiк орнаған
C) бұл мемлекеттерде биліктің қайнар көзi - меншiк
D) мықты шенеуiнiктiк аппараттың болмауымен сипатталады
E) бұл мемлекеттер қала-мемлекеттер ретiнде пайда болған

14. Батыс типтегi мемлекеттердiң пайда болуын сипаттайтын белгiлердi көрсетіңіз:
A) бұл мемлекеттерде жерге мемлекеттiк (қоғамдық) меншiк орнаған
B) өндiрiс қүралдарының меншiк иесi болып табылатын мықты шенуiнiктiк бюрократиялық аппараттың болуымен сипатталады
C) мемлекеттiк аппарат бiр орталыққа бағындырылған, оның басында абсолюттiк монарх түрады
D) адамдардың өзара келiсiмiнiң нәтижесi
E) бұл мемлекеттерде биліктің қайнар көзi – меншiк, қоғамның қарама-қайшы таптарға бөлiнуi

15. Мемлекеттiң пайда болуы туралы теориялардың қайсысы мемлекеттiң пайда болу процесiн неғұрлым объективтiк тұрғыда бейнелейдi?
A) патриархалдық
B) теологиялық
C) органикалық
D) келiсiм-шарттық
E) тарихи-материалистiк

16. Мемлекет пен құқықтың пайда болуының әлеуметтiк себептерiн көрсетіңіз?
A) қоғамдық еңбектiң мал шаруашылығы, жер шаруашылығы, қолөнер және сауда болып бөлiнуi
B) еңбек өнiмдiлiгiнiң өсуi және қосымша құнның пайда болуы
C) рудың бөлiнуi және отбасының пайда болуы, қосымша өнiмнiң, қарама-қарсы таптардың пайда болуы, қоғамның таптарға бөлiнуi
D) жеке меншiктiң пайда болуы
E) қалалардың пайда болуы, климаттық жағдайдың өзгерiсi

17. Ең алғашқы мемлекеттер қайда пайда болған?
A) Қазақстан территориясында
B) Нiл, Тигр, Евфрат, Ганг, Инд өзендерiнiң жағалауында
C) Африка қүрлығында
D) Европада
E) Ежелгi Рим мен Ежелгi Афиныда

18. Мемлекеттің негiзгi белгiсiн көрсетіңіз?
A) ұлттық валюта, армия, полиция
B) билiк, халық, әдет-ғұрып
C) жалпыға мiндеттi ережелер көмегiмен белгiлi территорияға тарайтын мемлекеттiк егемендiк пен арнайы билiк және басқару аппараты, салық өндiру
D) астана, жалау, елтаңба, әнұран
E) әртүрлi саяси партиялардың, түрмелердiң, банктердiң, қоғамдық ұйымдардың болуы

19. Мемлекеттiк биліктің үстемдiгiн ел iшiнде және оның тәуелсiздiгiн сыртқы қатынастарда бiлдiретiн мемлекеттiң белгiсi қалай аталады?
A) құқық субъектiлiгi
B) мемлекеттiк егемендiк
C) құқыққа қабiлеттiлiк
D) әрекетке қабiлеттiлiк
E) құқық шығармашылығы

20. Мемлекеттiң негiзгi белгiлерiнiң бiрiн атаңыз?
A) астананың болуы
B) халықтың территориялық бөлiнiсi
C) жеке меншiктiң болуы
D) дiннiң болуы
E) сепаратизм

21. Төмендегi тiзiмдегi жауаптардың қайсысы мемлекеттiң құзыретiне жатпайды?
A) салықтар мен алымдарды жинау
B) жалпыға мiндеттi нормативтiк актiлердi жариялау
C) қоғамда құқықтық тәртiптi қамтамасыз ету
D) достық қатынасты, өзара көмектi, туыстық қатынасты реттеу
E) туыстық қатынастарды реттеу

22. Мемлекет нысаны ұғымына не кiрмейдi?
A) жоғары мемлекеттiк билiктi ұйымдастыру тәсiлдерiнiң жиынтығы
B) мемлекеттiк құрылым тәсiлдерiнiң жиынтығы
C) мемлекеттiк билiктi жүзеге асыру әдiстерiнiң жиынтығы
D) құқық нормаларын жүзеге асыру тәсiлдерi
E) халық пен мемлекеттiк биліктің арақатынасы тәсiлi

23. Мемлекеттiң басқару нысаны дегенiмiз
A) мемлекеттiк билiктi жүзеге асырудың әдiстерi мен тәсiлдерi
B) мемлекеттiк жоғары биліктің ұйымдасуы, оның органдарының құрылу тәртiбi және олардың халықпен өзара қатынасы
C) мемлекеттiң iшкi құрылысы, оның құрамдас бөлiктерге бөлiнуi және олардың бiр-бiрiмен байланысы
D) жергiлiктi жерлерде мемлекеттiк билiктi ұйымдастыру
E) территориялық бiрлiктердi қайта құру тәсiлi

24. Мемлекет функциясы ненi бiлдiредi?
A) мемлекет қүрылысы мен оның белгiлерiн
B) мемлекеттiк билiктi ұйымдастыру тәсiлдерiн
C) мемлекет қызметiнiң негiзгi бағыттарын
D) мемлекеттiк билiктi жүзеге асырудың әдiстерi мен тәсiлдерiн
E) нормативтiк актiлердi шығару тәсiлдерi

25. Мемлекет функциясын iске асыруда қандай әдiстер қолданады?
A) сендiру
B) мүжбүрлеу, жазалау
C) мадақтау
D) ұсыныс
E) басып-жаншу және қудалау

26. Қазақстан Республикасы құқық жүйесі салаларының бірі. Ол өзінің ішкі тұтастығымен сипатталатын құқықтық нормалар жүйесін білдіреді және басқа құқық жүйесінің номаларынан ерекшеленетін құқықтың түрі
A) әкімшілік құқық
B) қылмыстық құқық
C) азаматтық құқық
D) еңбек құқығы
E) Конституциялық құқық

27. Демократиялық, өркениетті даму жолына түскен мемлекет пен қоғамның негізгі, басты нормативтік актісі
A) ҚР-ның Конституция
B) Заңдар
C) Жарлықтар
D) Үкімет пен Парламент қабылдаған заңдар
E) Өкілетті органдардың қабылдаған заңдары

28. Конституциялық құқықтық реттеу объектісі қалай аталады?
A) Конституциялық заңдар
B) Конституциялық функциялар
C) Конституциялық принциптер
D) Конституциялық құқықтар
E) Конституциялық байланыстар

29. Конституциялық қағидада мемлекеттік қызметкердің жасы неше жастан аспауы тиіс деп көрсетілген?
A) 60-63
B) 62-66
C) 50-55
D) 60-65
E) 55-60

30. Конституциялық заңдылықтың сақталу тәртібін қамтамасыз ететін заңды құралдардың жиынтығы қалай аталады?
A) Конституцияның қалыптасу кезеңі
B) Конституцияны құқықтық қорғау
C) Конституцияның үстемдігі
D) Конституцияның заңдық қызметі
E) Конституциялық декларация

31. Конституциялық сипаттағы ең алғашқы акты кай жылы қабылданды?
A) 1997 ж. 7 шілде
B) 1995 ж. 30 тамыз
C) 1993 ж. 15 қараша
D)1991 ж. 20 қараша
E) 1990 ж. 25 қазан

32. Конституцияның 6- бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстанда мемлекеттік пен жеке меншіктің тең дәрежеде мойындалуы және қорғалуы қоғамдық қатынастардың бір саласы көрсетілген. Ол қандай сала?
A) Экономикалық әралуандылық
B) Саяси әралуандылық
C) Идеологиялық әралуандылық
D) партиялардың әралуандылығы
E) ұйымдардың әралуандылығы

33. Қазақстан Республикасының Конституциясында меншіктің неше нысаны көрсетілген?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5

34. Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшелері мемлекеттің қандай тұлғалары болып табылады?
A) қарапайым тұлғалар
B) заңды тұлғалар
C) лауазымды тұлғалар
D) жеке тұлғалар
E) қызметкерлер

35. Конституциялық Кеңестің Төрағасын қызметке кім тағайындайды?
A) Президент
B) Үкімет
C) Парламент
D) Сенат
E) Кеңес мүшелері

36. Парламентті тарату құқығы Конституция бойынша кімге берілген?
A) Заң органдарына
B) Президентке
C) Лауазымды тұлғаларға
D) Жоғары Сотқа
E) Кеңес мүшелеріне

37. Мемлекеттiк органдар қызметiнiң қандай принциптерi Қазақстан Республикасының Конституциясында бекiтiлмеген?
A) өзге нормативтiк актiлермен салыстырғанда Қазақстан Республикасы Конституциясының Үстемдiгi
B) адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының басымдығы
C) мемлекеттiк қызметтi атқарудағы жариялылық
D) мемлекеттiк қызметтiң ешқандай партияға кiрмеуi, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiпқойлығы мен қүзыреттiлiгi
E) дiни ырымдарды реттеу

38. Төмендегi тiзiмнiң қайсысы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасы Президентiнiң құқықтық жағдайына жауап бередi?
A) ол атқарушы биліктің басшысы болып табылады
B) ол парламентпен келiсе отырып қызмет атқарады
C) ол мемлекеттiң басшысы, кең көлемдегi өкiлеттiктерге ие, мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының негiзгi бағыттарын айқындайды, мемлекеттiк биліктің барлық тармағының келiсiп жүмыс iстеуi қамтамасыз етедi
D) парламент, Үкiмет және Жоғарғы сотпен тең құқықта және бiрiгiп қызмет атқарады
E) ол шексiз өкiлеттiкке ие

39. ҚР Конституциясы бойынша кез-келген дiндi ұстану құқығы?
A) жүрiс-тұрыс бостандығы
B) сөз және шығармашылық бостандық
C) жеке бастың бостандығы
D) бiрлестiктер қүру бостандығы
E) ар-ождан бостандығы

40. Конституциялық заң – бұл
A) жәй заңдар
B) қоғамдық және мемлекеттiк құрылыстың негiзiн бекiтетiн заңдар
C) уақытша қолданылатын заңдар
D) жергiлiктi билiк және басқару органдарының құрылу тәртiбiн анықтайтын заңдар
E) ағымдағы заңдар

41. Қазақстан Республикасының Конституциясына 1998 жылы 7 қазанда қанша өзгерiс енгiзiлдi?
A) 10
B) 6
C) 16
D) 4
E) өзгерiс енгiзiлген жоқ

42. Қазақстан Республикасы Конституциясының нормаларына ресми түсiнiк берушi субъектiнi атаңыз?
A) Парламент
B) Үкiмет
C) Жоғарғы Сот
D) Президент
E) Конституциялық Кеңес

43. Жеке-дара тәртiппен басқарылатын мемлекеттiк органды атаңыз?
A) Үкiмет
B) Парламент
C) Жоғарғы сот
D) Президент
E) Конституциялық кеңес

44. және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттiк қүрылыс және басқару нысанын бекiтетiн саяси-құқықтық акт?
A) шешiм
B) заң
C) бұйрық
D) қаулы
E) Конституция

45. Төменде көрсетiлген нормативтiк актiлер арасынан ең жоғары заңдық күші бар актiнi көрсетіңіз?
A) Президент Жарлығы
B) Конституциялық заңдар
C) Конституция
D) Үкiметтiң Қаулысы
E) Жоғарғы Сот Пленумының қаулысы

46. Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң қабылдау құқығы бар ма?
A) жоқ
B) иә
C) Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетiлген ерекше жағдайларда ғана заң қабылдайды
D) Қазақстан Республикасының Президентi өз қарауы бойынша заң қабылдайды
E) Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң қабылдау құқығы жоқ, бiрақ соғыс жағдайында ол заң қабылдайды

47. Жоғары мемлекеттiк билiк органдарының қүрылысы мен қүзыретiн бекiтетiн, азаматтардың негiзгi қүқытары мен мiндеттерiн реттейтiн құқық саласын атаңыз?
A) азаматтық құқық
B) конституциялық құқық
C) қылмыстық құқық
D) әкiмшiлiк құқық
E) қаржы құқығы

48. Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша барлық азаматтар тең құқылы. Бұл теңдiк қалай сипатталады?
A) материалдық теңдiкпен
B) заң мен сот алдындағы теңдiкпен
C) табиғи қабiлеттерiнiң бiрлiгiмен
D) сайлаушылар алдындағы теңдiкпен
E) мүлiктiк теңдiкпен

49. Азаматтарға рақымшылық жасау туралы актiлердi кiм шығарады?
A) Конституциялық Кеңес
B) Парламент
C) Президент
D) Жоғарғы Сот
E) Сенат

50. Қазақстан Республикасы Парламентi сайлауын кiм тағайындайды?
A) Үкiмет
B) Сенат
C) халық
D) Конституциялық Кеңес
E) Президент

51. .Заңды тұлғаның атауы қандай құжатта көрсетіледі?
A) кайта құру құжаттарында
B) коммерциялық құжаттарда
C) жарғылық құжатта
D) мүліктік құжатта
E) құрылтай құжаттарда

52. Борышкердің соттың шешімімен танылған оны таратуға негіз болып табылатын дәрменсіздігі
A) банкроттық
B) мүлкін тәркілеу
C) шығынға ұшырау
D) құқығының жойылуы
E) қызметін тоқтату

53. Қандай құжаттар шаруашылық серіктестіктің құрылтай құжаттары болып табылады?
A) құрылтай құжаттары мен жарғылық капитал
B) толық серіктестік құжаттар
C) құрылтай шарты мен жарғы
D) заң құжаттары
E) акционерлік құжаттар

54. Азаматтар және заңды тұлғалар ерікті мүліктік жарналар негізінде құрған, әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, білім беру және өзгеде қоғамдық пайдалы мақсаттарды көздейтін мүшелігі жоқ коммерциялық емес ұйым қалай аталады?
A) коммерциялық ұйым
B) діни бірлестік
C) жеке кәсіпкерлік
D) қоғамдық қор
E) қоғамдық бірлестік

55. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілеріне кімдер жатады?
A) азаматтар
B) заңды тұлғалар
C) мемлекет
D) әкімшілік аумақтық бөліністер
E) барлық жауап дұрыс

56. Азаматтың заңмен бекітілген құқықтарға ие болып, белгілі бір міндеттерді атқара алу қабілеттілігі қалай аталады?
A) азаматтық құқықтық қабілеттілік
B) азаматтық әрекеттік қабілеттілік
C) мүліктік қабілеттілік
D) жартылай әрекет қабілеттілігі
E) толық әрекет қабілеттілігі

57. Неше жасқа дейінгі балалардың әрекет қабілеттілігі жоқ деп танылады?
A) сегіз жасқа дейінгі
B) алты жасқа дейінгі
C) он жасқа дейінгі
D) жеті жасқа дейінгі
E) бес жасқа дейінгі

58. Мүліктік және жеке мүліктік емес игіліктер мен құқықтар азаматтық құқық ........ бола алады
A) субъектілері
B) қатысушылар
C) объектілер
D) заңды тұлға
E) жеке тұлға

59. Екі немесе одан да көп адамның азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеу өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі қалай аталады?
A) мәміле
B) келісім
C) кепіл
D) міндеттеме
E) шарт

60. Азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттер
A) мәміле
B) шарт
C) міндеттеме
D) кепіл
E) келісім

61. 6-14 жасқа дейінгі балаларға тән әрекет қабілеттілігі қалай аталады?
A) толықтай әрекет қабілеттілігі
B) жартылай әрекет қабілеттілігі
C) әрекет қабілеттілігі жоқ
D) шектелген әрекет қабілеттілігі
E) толық емес әрекет қабілеттілігі

62. Мәмілелердің неше түрі бар
A) 3
B) 5
C) 7
D) 4
E) 2

63. Субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы қалай аталады?
A) ие болу құқығы
B) меншік құқығы
C) жеке меншік құқығы
D) коммуналдық меншік
E) мемлекеттік меншік

64. Авторлық құқықтың объектілеріне нелер жатады?
A) заңды және жеке тұлғалар
B) патенттер мен лецензиялар
C) мүліктік және мүліктік емес заттар
D) әдеби туындылар, фотосурет туындылары
E) дебес мәні бар туындылар

65. Азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болуының негіздеріне не жатады?
A)заңдар
B) жарлықтар
C) актілер
D) қатынастар
E) заңды фактілер

66. Азаматтық белгiсiмен бiрiгетiн бүкiл қоғамның, бүкiл халықтың бiрден-бiр ресми өкiлiн анықтаңыз?
A) партия
B) қоғамдық ұйым
C) дiни ұйым
D) мемлекет
E) қоғамдағы кез келген билiк институты

67. Азаматтық қоғам – бұл...
A) бiр мақсатпен бiрiккен мемлекеттiк органдардың жүйесi
B) мемлекеттiк аппараты мен оның қызметiн қамтымайтын адамдар арасындағы отбасы, үлт, әлеуметтiк топтар деңгейiндегi қоғамдық қатынастары жүйесi
C) жалпы мүдде негiзiнде азаматтар қүрған қоғамдық бiрлестiктердiң жиынтығы
D) мемлекеттiк және мемлекеттiк емес органдардың, мекемелер мен кәсiпорындардың жүйесi
E) мемлекеттiк органдар, ұйымдар және мекемелер

68. Қай нормативтiк-құқықтық актiде адам және азаматтардың құқықтары, мiндеттерi мен бостандықтары бекiтiлген?
A) Конституцияда
B) Халықаралық шарттарда
C) заңға тәуелдi актiлерде
D) Азаматтық туралы ҚР Заңында
E) жауаптардың барлығы дұрыс

69. Қандай жағдайда азаматтардың құқықтары мен бостандықтары шектелуi мүмкiн?
A) құқықтар мен бостандықтар ешқашан шектелмейдi
B) құқықтар мен бостандықтар конституциялық қүрылысты, қоғамдық тәртiптi қорғау мақсатында заңмен ғана шектеледi
C) құқықтар мен бостандықтар төтенше жағдай енгiзiлген кезде заңмен шектеледi
D) құқықтар мен бостандықтар соғыс жағдайы енгiзiлген кезде заңмен шектеледi
E) құқықтар мен бостандықтар экономикалық дағдарыстар кезiнде шектелуi мүмкiн

70. Қазақстан Республикасы азаматының басқа мемлекеттiң азаматтығында болуы танылады ма?
A) иә, танылады; егер бұл жөнiнде халықаралық шарттарда көрсетiлсе
B) иә, танылады; егер азамат басқа мемлекет территориясында тұрса
C) иә танылады; егер азамат оралман болса
D) жоқ, танылмайды
E) ерекше жағдайларда ғана танылуы мүмкiн

71. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы мәселенi кiм шешедi?
A) Үкiмет
B) Парламент
C) Президент
D) Виза қызметiнiң бөлiмдерi
E) Iшкi Iстер Басқармасы

72. Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша барлық азаматтар тең құқылы. Бұл теңдiк қалай сипатталады?
A) материалдық теңдiкпен
B) заң мен сот алдындағы теңдiкпен
C) табиғи қабiлеттерiнiң бiрлiгiмен
D) сайлаушылар алдындағы теңдiкпен
E) мүлiктiк теңдiкпен

73. Азаматтарға рақымшылық жасау туралы актiлердi кiм шығарады?
A) Конституциялық Кеңес
B) Парламент
C) Президент
D) Жоғарғы Сот
E) Сенат

74. Төмендегi құқықтардың қайсысы азаматтардың жеке құқықтарына жатады?
A) өз құқықтарын сот арқылы қорғау құқығы
B) мемлекеттi басқару iсiне қатысу құқығы
C) сайлауға және сайлануға құқығы
D) жеке өмiрiне қол сүқпаушылық, өзiнiң және отбасының құпиясы болуына, ар-ождан бостандығына құқықтары
E) саяси партия құру құқығы

75. Заңды тұлғаның атауы қандай құжатта көрсетіледі?
A) кайта құру құжаттарында
B) коммерциялық құжаттарда
C) жарғылық құжатта
D) мүліктік құжатта
E) құрылтай құжаттарда

76. қатынастарының субъектілеріне кімдер жатады?
A) Шетелдік азаматтық тұлғалар
B) Лауазымды тұлғалар
C) Қызметкер мен жұмыс беруші және атқарушы органдар
D) Қызметкер мен жұмыс беруші
E) Барлық заңды тұлғалар

77. Қызметкердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайына байланысты еңбек үшін төленетін сыйақы, сондай ақ өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдер
A) Жұмысты тарифтеу
B)Жалақы
C) Сыйақы
D) Жәрдемақы
E) Өтемақы

78. Қызметкер еңбек міндеттерін жүзеге асыруға жұмсаған, күнтізбемен есептелген уақыт қалай аталады?
A) Еңбек тәртібі
B) Еңбек стажы
C) Еңбек шарты
D) Жұмыс уақыты
E) Жұмысқа орналасуы

79. Қызметкердің еңбек қызметі поцесінде еңбек міндеттерін орындауы кезінде тұрақты немесе уақытша болатын орны
A) Жұмыс тәртібі
B) Жұмыс уақыты
C) Жұмыс орны
D) Жұмысқа орналасуы
E) Еңбек шарты

80. Қызметкердің еңбек қызметі туалы мәліметтерді қамтитын құжат қалай аталады?
A) Еңбекті нормалау
B) Еңбек шарты
C) Еңбек дауы
D) Еңбекті қорғау
E) Еңбек кітапшасы

81. Қызметкер еңбек қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға
A) Жұмыс беруші
B) Жұмысқа орналасушы
C) Жұмыс берушінің өкілдері
D) Қоғамдық ұйымдар
E) Қызметкер мен жұмыс беруші

82. ҚР-ның еңбек заңнамасында, ұжымдық шартта көзделген құқықтар мен мінеттерді жүзеге асыру үшін қызметкермен жұмыс берушінің арасындағы туындайтын қатынастар
A) Еңбек жағдайлары
B) Ұжымдық шарттар
C) Еңбек қатынастары
D)Еңбек шарттары
E) Еңбек заңнамасы

83. Еңбекке ақы төлеу жүйесінің бір түрі, онда қызметкерлердің жалақысы тарифтік ставкалар және тарифтік кестелер негізінде сараланып айқындалатын жүйе
A) Тарифтік жүйе
B) Тарифтік кесте
C) Тарифтік разряд
D) Тарифтік ставка
E) Тарифтік кесте және ставка

84. Ұйымдағы әлеуметтік еңбек қатынастарын реттейтін, қызметкерлер ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім нысанындағы құқықтық акт
A) Келісім шарт
B)Ұжымдық шарт
C) Еңбек шарты
D) Еңбек кітапшасы
E) Еңбек қатынастары

85. Еңбек кітапшаларының нысаны, оны жүргізу және сақтау тәртібін қандай өкілетті орган белгілейді?
A) Еңбек кодексінде көрсетілген нормалар бойынша
B) Жұмыс беруші лауазымды тұлғалар
C) Арнайы еңбек кодексінің заңдары
D) Еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган
E) Жұмыс беруші мен қызметкерлер өздері белгілейді

86. Алты күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың ұзақтығы апталық норма неше сағат болғанда 7-сағаттан аспауы тиіс
A ) 35
B) 36
C) 42
D) 40
E) 24

87. Жеке еңбек дауларын еңбек дауы тараптарының өтініші бойынша кімдер қарайды?
A) Келісім комиссиясы
B) Комиссиялар мен соттар
C) Тікелей соттар
D) Жанама соттар
E) Құзыретті органдар

88. Неше жас аралығындағы қызметкерлер үшін аптасына 24 сағаттан аспайтын жұмыс уақыты белгіленген
A)14-16
B) 13-15
C) 16-18
D) 14-18
E) 15-16

89. Әркімнің де еңбекті еркін таңдауға немесе еңбекке қандайда болмасын кемсітушіліксіздік және мәжбүрлеусіз еркін келісуге құқығы, өзінің еңбекке қабілеттілігіне иелік етуге, кәсіп және қызмет түрін таңдауға құқығы бар, бұл
A) Еңбек қатынасында болуға
B) Еңбек шартын жасасуға
C) Еңбек бостандығы
D) Еңбек заңнамасының қағидасы
E) Еңбек құқығы

90. Жұмыс беруші неше күн мерзімде қызметкерді актімен таныстыруға міндетті?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 6
E) 4

91. Жұмыс беруші мен жалданушы қызметкер арасындағы қатынастарды құқық арқылы реттеу және заңсыздыққа жол бермеу
A) Еңбек құқығының негізгі мақсаты
B) Еңбек құқығының пәні
C) Еңбек қатынастары
D) Еңбек құқығының әдісі
E) Еңбек құқығының жүйесі

92. Қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жазбаша нысанда жасалатын екі жақты келісім
A) Еңбек қатынастары
B) Келісім шарты
C) Ұжымдық шарт
D) Жеке еңбек шарты
E) Барлық жауап дұрыс

93. Еңбек құқығы саласының жүйесі қандай бөлімнен тұрады?
A) Жеке-дара бөлімнен
B) Төрт бөлімнен
C) Бірнеше бөлімнен
D) Негізгі және туынды бөлімнен
E) Жалпы және ерекше бөлімнен

94. Еңбек кодексі қашан қабылданды?
A) 2007 ж. 19 қараша
B) 2007 ж.19 желтоқсан
C) 2008 ж. 28 наурыз
D) 2007 ж. 1 қараша
E) 2008 ж. 19 желтоқсан

95. Еңбек құқығының қайнар көздері
A) Еңбек ұжымы, еңбек шарты
B) Еңбек құқығының субъектілері және объектілері
C) Еңбек шарттары және ұжымдық шарттар
D) Конституциялық және халықаралық шарттар
E) Еңбек қатынастары

96. Азаматтардың лайықты жұмыспен, тиімді қамтамасыз етумен жұмыс күшіне қатысты ұсыныстар мен сұраныстарды қанағаттандырумен байланысты экономикалық және құқықтық қатынастардың жиынтығы қалай аталады?
A) Еңбек нормалары
B) Еңбек қатынастары
C) Еңбек құқығы
D) Еңбек ұжымы
E) Еңбек нарығы

97. Халықты жұмыспен қамту туралы заң кай жылы, қай айда белгіленді?
A) 2007 ж. 19 желтоқсан
B) 2001 ж. 23 қаңтар
C) 2005 ж. 25 қараша
D) 2004 ж. 10 наурыз
E) 2002 ж. 20 тамыз

98. Еңбек нарығында мемлекет қандай қызмет атқарады?
A) Еңбек нарығын дамытушы
B) Халықты жұмыспен қамту
C) Реттеуші және үйлестіруші
D) Жұмыс тәртібін құқықтық реттеу
E) Барлық жауаптар дұрыс

99. Еңбек ұжымының құқықтық мәртебесі қандай жағдайда тоқтатылады?
A) Заң бойынша белгіленген уақытта
B) Өндіріс толығымен тоқтатылғанда
C) Ұйымдардың немесе мекмелердің басшылары ауысқанда
D) Жеке еңбек шарты бұзылғанда
E) Ұжымдық шарт бұзылғанда

100. Еңбек стажы неше жолмен есептеледі?
A) 3
B) 5
C) 4
D) 7
E) 2

RK1
101. Әлеуметтік қамсыздандыру міндеттері нешеге бөлінеді?
A) 8
B) 4
C) 2
D) 5
E) 6

102. Әлеуметтік қамсыздандырудың экономикалық міндеті деп.......?
A) Қиын жағдайда азаматтарға материалдық көмек беру, қоғамдық өндірісті дамыту
B) Халықтың әлеуметтік жағдайын бақылау
C) Халық санының өсуін ынталандыру
D) Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы қоғамдық қатыастарды тұрақтандыру
E) Барлық азаматтардың денсаулығын қорғау

103. Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің бөлімдері?
A) Негізгі
B) Жалпы, ерекше
C) Жалпы, негізгі
D) Ерекше, негізгі, қорытынды
E) Ерекше, қорытынды

104. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының жалпы бөлім нені қарастырады?
A) Еңбекақымен қамтамасыз ету
B) Зейнетақы қоры
C) Әлеуметтік қамсыздандыру ұғымы, пәні, функциялары, жүйесі, қайнар көздері
D) Әдістері
E) Жәрдемақыны құқықтық реттеу

105. Әлеуметтік қамсыздандырудың құқықтық қайнар көздері?
A) Әлеуметтік қамсыздандыру қағидалар жүйесі
B) Құқықтық қатынастар субъектісінің құқықтық жағдайы
C) Зейнетақаымен қамчыздандыру құқықтық реттеу
D) Әлеуметтік қамсыздандыру бойынша қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілер
E) Заңды фактілерді анықтау

106. «Зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заң қашан қабылданды?
A) 1995ж 30 тамыз
B) 1996ж 6 шілде
C) 1997ж 20 маусым
D) 1998ж 16 маусым
E) 1997ж 12 қаңтар

107. Әлеуметтік қамсыздандырудың саяси міндеті деп........?
A) Халық санының өсуін қадағалау
B) Халықтың әлеуметтік жағдайын бақылау
C) Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды тұрақтандыру
D) Өндірістің кейбір салаларын дамыту
E) Барлық азаматтардың денсаулығын қорғау

108. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының қайнар көздерінің белгілері?
A) 8
B) 5
C) 7
D) 4
E) 3

109. Әлеуметтік жәрдемақы алуға кімдер құқылы?
A) Тек ҚР азаматтары
B) Шетел азаматтары
C) ҚР азаматтары мен шетел азаматтары
D) ҚР тұрақты тұратын шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар
E) Тек азаматтығы жоқ адамдар

110. Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы деп.....
A) Жұмыс істеген уақытына беретін төлем
B) Сыйақы
C) Мерекелік кундерге төленетін төлем
D) Мүгедектерге төленетін төлем
E) Әлеуметтік қорғауды қажет ететіндерге жәрдемақылардың өзге түрлеріне қарамастан берілетін төлем

111. Норманы іске асыруға байланысты құқықтық қатынастар түрлері?
A) Анализ, синтез
B) Материалдық, рәсімдіак, іс-жүргізу
C) Санкциялық, рәсімдік
D) Материалдық, материалдық емес
E) Гипотеза, санкция

112. Құқықтық қатынастарға қатысатын азамат заңмен орнатылған жағдайларды сақтағанда зейнетақаы, жәрдемақы, өтемдер алуға субъективті құқыққа ие, ал мемлекеттік орген оны беруге міндетті болатын, бұл әлеуметтік қамсыздандырудың .......... жатады.
A) Қайнар көздеріне
B) Жүйесіне
C) Ерекшелігіне
D) Мазмұнына
E) Міндеттеріне

113. Материалдық құқықтық қатынастар жіктеледі:
A) Зейнетақылық, жәрдемақылық, өтеулік төлемдер, әлеуметтік қызмет көрсетулер бойынша
B) Жәрдемақылық, зейнетақылық
C) Материалдық, материалдық емес
D) Әлеуметтік қызметтер, өтеулік төлемдер
E) Зейнетақылық, өтеулік төлемдер

114. Әлеуметтік қамсыздандыру бойынша құқықтық қатыныстың субъектісі болып......
A) Тек ҚР азаматтары
B) Мемлекеттік органдар
C) Субъективті құқықтық мен міндеттерді жүргізуші жеке тұлға және мемлекеттік орган
D) Тек шетел азаматтары
E) Тек босқындар

115. ҚР Еңбек Кодексі қашан қабылданды?
A) 1998ж 01. 01
B) 1999ж 10.12
C) 1999ж 24.12
D) 2000ж 01.01
E) 2007ж 05.15

116. Еңбек құқығы болып
A) Қоғамдық қатынастар
B) Жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы тараптардың еңбек қызметін іске асыру
C) Еңбек дауларын қарастыру бойынша қатынастар
D) Мемлекеттің қаржы жүйесін реттеу
E) Тұлғамен қоғамның қауіптілігін қамтамасыз ету

117. Еңбек құқығының субъектілері дегеніміз.........
A) Еңбек құқықтары мен міндеттері бар, оларды жүзеге асыра алатын қатысушылар
B) ҚР барлық азаматтары
C) Шетел азаматтары
D) Ұйымдар
E) Тек заңды тұлғалар

118. Еңбекке қабілеттілік заңға сәйкес неше жастан басталады?
A) 12 Жастан
B) 18 Жастан
C) 16Жастан
D) 15Жастан
E) 20жастан

119. Коммерциялық емес ұйымдарға жатады?
A) Акционерлік қоғам
B) Мемлекеттік кәсіпорын, өндірістік кооператив
C) ЖШС
D) Қоғамдық, діни бірлестіктер
E) Мемлекеттік кәсіпорын, ЖШС, Акционерлік қоғам

120. Еңбек шарты дегеніміз –
A) Жұмыс істеу барысында қалыптасатын мүліктік қатынастар
B) Қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы жазбаша нысанда жасалатын екі жақты келісім
C) Міндеттерге ие болу
D) Жұмыс берушінің құқықтары туралы келісім
E) Еңбекті ұйымдастыру туралы шарт

121. Еңбек шартының неше түрі бар?
A) 4
B) 2
C) 6
D) 3
E) 5

122. Әлеуметтік еңбек қатынастарын реттейтін жергілікті нормативтік құқықтық акт.............
A) Еңбек шарты
B) Еңбек құқығы
C) Еңбек құқығының объектілері
D) Ұжымдық шарт
E) Еңбек ұжымы

123. Ұйымның меншік иесі ауысқан кезде ұжымдық шарт қанша мерзімде дейін сақталады?
A) 1ай
B) 1жыл
C) 6ай
D) 4ай
E) 3ай

124. Апталық норма сағат болса, күнделікті жұмыстың ұзақтығы неше сағаттан аспау керек?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 12

125. Еңбек шартында белгіленген жұмыс мөлшерін орындағаны үшін қызметкерге төленетін төлем қалай аталады?
A) Еңбекақы
B) Зейнетақы
C) Өтемақы
D) Алимент
E) Жалақы

126. Әкімшілік құқық нені реттейді?
A) Мүліктік жәе мүліктік емес қатынастарды
B) Некеге тұру, бала туу, бала асырап алу
C) Мемлекеттік басқару мен қызметті ұйымдастыру
D) Мемлекеттің қаржы жүйесін
E) Кәсіпкерлік қатынастар

127. Әкімшілік құқық неше әдістерден тұрады?
A) 5
B) 3
C) 4
D) 2
E) 6

128. Әкішілік құқықтың қайнар көздері?
A) Әкімшілік құқық нормалар көрінісінің сыртқы нақты нысандары
B) Мемлекеттің ақша қорын ұйымдастыру
C) Мемлекеттің аумақтық құрылысын
D) Қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуы
E) Атқарушы билік органдары

129. Әкімшілік құқық нормасының құрылымын атаңыз?
A) Индукция, дедукция
B) Идеологиялық, методологиялық, талдау
C) Болжаулық, жүйелік
D) Гипотеза, диспозиция, санкция
E) Индукция, дедукция, санкция

130. Әкімшілік құқық нормалардың негізінде пайда болатын басқару қатынастары, олардың қатысушыларының субъектілерінің құқықтары
A) Әкімшілік құқық пәні
B) Әкімшілік құқық нормалары
C) Әкімшілік құқық жүйесі
D) Әкімшілік құқық қайнар күздері
E) Әкімшілік құқық қатынастар

131. Атқарушы билік нысандары?
A) Субъектілер мен объектілер
B) Мемлекет функциялары
C) Міндеттемелер
D) Нормативтік, нормативтік емес, жеке-дара актілер
E) Заңдар мен нормалар

132. ҚР атқарушы органы?
A) ҚР Парламенті
B) ҚР Сот билігі
C) ҚР Үкіметі
D) Министрліктер
E) Президент

133. Әкімшілік құқықтық реттеу процесінде құқықтық режимді сақтауды және реттелетін қоғамдық қатынастарды заңды құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатына арналған функция?
A) Реттеушілік
B) Бақылау
C) Құқық қорғаушылық
D) Мәжбүрлеу
E) Атқарушылық

134. Ұйымның меншік иесі ауысқан кезде ұжымдық шарт қанша мерзімге дейін сақталады?
A) 1ай
B) 1жыл
C) 6ай
D) 4ай
E) 3ай

135. Әлеуметтік қамсыздандырудың құқықтық қайнар көздерінің белгілері?
A) 8
B) 5
C) 7
D) 4
E) 3

136 . Әкімшілік құқық қабілеттілік дегеніміз не?
A) Әкімшілік құқық қатынастар
B) Жалпы құқық қабілетінің көрінісі
C) Әкімшілік құқық жүйелері
D) Әкімшілік саяси басқару
E) Әкімшілік құқық саласының белгілері

137. Әкімшілік құқық нормаға жатады?
A) Мемлекет тағайындайтын мінез-құлық ережелері
B) Әкімшілік құқық қбілеттілік
C) Әкімшілік құқық жүйелері
D) ҚР Конституциясы
E) Әкімшілік шарт

138. Әкімшілік құқықтың нормаларың түрлерін көрсет?
A) Материалдық, материалдық емес
B) Материалдық, процессуалдық
C) Салалық,сапалық
D) Гипотеза
E) Объективтілік, тиімділік

139. ҚР Конституциясы, үкіметі, атқарушы билік органдар, Конституциялық кеңес, мемлекеттік кәсіпорындар әкімшілік құқықтың ....... жатады.
A) Түрлеріне
B) Әдістеріне
C) Деректемелік көздеріне
D) Нормаларына
E) Принциптеріне

140. Атқарушы билік органдарының жүйесі?
A) Республикалық, жергілікті
B) Республикалық, унитарлы
C) ҚР үкіметі
D) Министрліктер
E) Өзге де органдар, агенттіктер

141. ҚР Атқарушы билік органдары құзыретінің кеңесшімен сипатына қарай нешеге бөлінеді?
A) 7
B) 5
C) 4
D) 2
E) 3

142. Атқарушы биліктің басшысы?
A) Президент
B) Министр
C) Премьер-министр
D) Жоғары сот
E) Конституциялық Кеңес

143. ҚР Үкіметі туралы заң қашан қабылданды?
A) 1997 16 шілде
B) 1995 30 тамыз
C) 1996 3 наурыз
D) 1995 18 желтоқсан
E) 1999 10 мамыр

144. ҚР Үкіметі Әлеуметтік аяда қандай қызметтерді жүзеге асырады?
A) Ғылыми-техникалық дамыту
B) Республиканың қауіпсіздігі, қорғаныс қабілеті
C) Табиғи ресурстар, қоршаған ортаны пайдалану
D) Ақша саясаты, ақа қорларын ұйымдастыру
E) Еңбекақы төлеу, азаматтарды әлеуметтік қорғау, әлеуметтік сақтандыру

145. ҚР қазіргі кезде қанша министрлік бар?
A) 12
B) 10
C) 15
D) 16
E) 11

146. Заң шығарушы орган
A) Үкімет
B) Парламент
C) Конституциялық Кеңес
D) Президент
E) Сот билігі

147. Мемлекеттік емес кәсіпорын
A) Мемлекет пен тікелей байланыста құрылады
B) Мемлекеттің ықпалы шектеулі, мемлекет басқармайды
C) Мемлекеттік басқару ортасы жүзеге асырады
D) Мемлекеттің басым бағыттарын анықтайды
E) Жергілікті басқару органдарына қарайды

148. Акционерлік қоғам деп...
А) Өз қызметі жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акция шығаратын тұлға
А) ЖШС
В) Акционерлік қоғам
С) Шаруашылық серіктестік
Д) Мемлекеттік кәсіпорындар
Е) Кооперативтер

149. Комерциялық емес ұйым деп..
A) кіріс түсіру негізгі мақсаты болып табылмайтын заңды тұлға
B) негізгі мақсаты пайда табу болып табылатын заңды тұлға
C) ауыл шаруашылық өнімін өндірумен, өткізумен айналысатын заңды тұлға
D) қоры құрылтайшыларды
E) Мемлекет басқарады

150. Әкімшілік құқық бұзушылықтың маңызды белгісі
A) Кінәшілігі
B) Құқыққа қарсылығы
C) Жазаланатындығы
D) Қоғамдық қауіптілігі
E) Жауаптылығы

151. Әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі
A) Әкімшілік құқық нормасы
B) Әрекет, әрекетсіздік
C) Әкімшілік мәжбүрлеу
D) Жергілікті органдар
E) Әкімшілік құқық бұзуылықты жасаған тұлға

152 . Мемлекеттің қаржылық қызметі деп...........
A) Мемлекеттің біртұтас өзінің немесе оның уәкілетті органдардың қоғам мүдделері мен мұқтаждықтарын қамтамасыз ету
B) Әлеуметтік жағдайды бақылау
C) Қаржы жүйесін ұйымдастыру
D) Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржысын ұйымдастыру
E) Салық салу

153. Қаржылық банк, бюджеттік, валюталық қаржылық сақтандыру...... жатады
A) Мемлекеттік қызметтің саласына
B) Мемлекеттік қаржылық қызметтің түрлеріне
C) Мемлекеттік қаржылық қызметтің функцияларына
D) Мемлекеттік қаржылық қызметтің қайнар көздеріне
E) Мемлекеттік қаржылық қызметтің әдістеріне

154. Мемлекеттік қаржылық қызмет неше әдістен тұрады?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 6

155. Қаржылық құқық пәні деп –
A) Қаржыландыру, яғни ақша қорларыын ұйымдастыру
B) Қаржылық міндеттемелерді ұйымдастыру
C) Мемлекеттің ақша қаражаттары қорларын қалыптастыру, бөлу және пайдалануды ұйымдастыру барысында туындайтын қоғамдық қатынастар жиынтығы
D) Мемлекеттің біртұтас өзінің немесе оның уәкілетті органдардың қоғам мүдделері мен мұқтаждықтарын қамтамасыз ету
E) Мемлекет аралық қатынастар

156. Қаржылық құқықта пайдаланатын құқықтық реттеу әдістері қандай?
A) Валюталық
B) Ақшалай
C) Императивтік, ақшалай
D) Валюталық, ақшалай
E) Императивтик, диспозитивтік

157. Қаржылық құқықтың жалпы бөлімінде қарастырылады?
A) Бюджеттік құқық
B) Қаржылық сақтандыру
C) Банктік құқық
D) Мемлекеттің қаржылық құрылысының құқықтық негіздері, ақша жүйесінің құқықтық негіздері
E) Шаруашылық құқық
A) ҚР Парламенті

158. Мемлекеттің қаржылық құрылымын жүзеге асыратын арнайы органдар?
B) ҚР Үкіметі
C) Агенттіктер
D) ҚР Қаржы министрлігі, Салық комитеті,Ұлттық Банкі
E) Қаржылық компаниялар

159. Ресми ақша бірлігі, ақшалардың түрлері, ақшаларды эмиссиялау, ақша айналымын ұйымдастыру - ақша жүйесінің.......... жатады?
A) Түрлеріне
B) Элементтеріне
C) Фнкцияларына
D) Әдістеріне
E) Қызметтеріне

160. Мемлекет атынан ақша шығаруды кім жүзеге асырады?
A) Коммерциялық банктер
B) Мемлекеттік кәсіпорындар
C) Заңды тұлғалар
D) жеке тұлғалар
E) ҚР Ұлттық банкі

161. Қаржылық жоспарлау объектісі –
A) Мемлекеттің қаржы жүйесі
B) Ақшалай қор
C) Банктер
D) Кәсіпорындар
E) Барлығы

162. Қаржылық құқық қатынас субъектілеріне –
A) ҚР азаматтары
B) Мемлекеттің өзі, әкімшілік- аумақтық құрылымдар
C) Компаниялар
D) Банктер
E) Мемлекеттің қаржы жүйесі

163. Мемлекеттің табыс көзі –
A) Жалақы
B) Зейнетақы
C) Пайда
D) Салық
E) Шығын

164. Салықтың мән-жайларына байланысты салықтар қалай бөлінеді?
A) Жеке және жалпы
B) Тікелей, жанама, реттеуші, жалпы және мақсатты салықтар
C) Жекелей табыс салығы, құн салығы
D) Әлеуметтік. Жер салығы
E) Көлік мүлік салығы

165. Мемлекеттік баж салығының түрлері?
A) Мемлекеттік, мемлекеттік емес
B) Мемлекеттік, кедендік
C) Міндетті, арнаулы
D) Ақшалай төлем
E) Кедендік, кедендік емес

166. Баж салығын белгілейтін орган қалай аталады?
A) ҚР Парламент
B) Салық комитеті
C) ҚР Үкіметі
D) ҚР қаржы министрлігі
E) Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі

167. Салықтарды, алымдарды, баждарды сондай-ақ басқада міндетті төлемдерді жүзеге асыратын орган қалай аталады?
A) Жанама салық комитеті
B) Жергілікті салық комитеті
C) Тікелей салық комитеті
D) ҚР Қаржы министрлігі
E) ҚР Парламенті

168. ҚР Салық Кодексі қашан қабылданды?
A) 1999ж 12 мамыр
B) 2007ж 10 сәуір
C) 1997ж 12 желтоқсан
D) 1998ж 15 қаңтар
E) 2001ж 12 маусым

169. Корпорациялық табыс салығын төлеушілер
A) Жеке тұлғалар
B) ҚР резидент және ҚР табыс алатын резидент емес заңды тұлғалары
C) Мемлекеттік кәсіпорындар
D) Шетелдік кәсіпорындар
E) Барлығы

170. Корпорациялық табыс салығының проценттік ставкасы
A) 12%
B) 10%
C) 21%
D) 30%
E)15%

171. Қосылған құн салығын төлеушілерге кімдер жатады?
A) ҚР қосылған құн салығы бойынша есепте тұрған міндетті тұлғалар
B) ҚР резидент және ҚР табыс алатын резидент емес заңды тұлғалары
C) Жеке тұлғалар
D) Шетелдік кәсіпорындар
E) Барлығы

172 . Роялти салығы дегеніміз..........
A) Автокөлікке салынатын салық
B) Жылжымайтын мүлікке салынатың салық
C) Пайдалы қазбаларға салынатын салық
D) Мұнай өнімін өндіру, спирттік ішімдіктер т.б. сатудан түскен пайдадан алынады
E) Электр энергиясына, су, газ т.б. салынатын салық

173. Қаржы құқығы нені реттейді?
A) Мүліктік жәе мүліктік емес қатынастарды
B) Некеге тұру, бала туу, бала асырап алу
C) Мемлекеттің қаржы жүйесін
D) Кәсіпкерлік қатынастарды
E) Мемлекеттік басқару мен қызметті ұйымдастыруды

174. ҚР заң шығарушы органы
A) Парламент
B) Үкімет
C) Конституциялық кеңес
D) Сот билігі
E) Министрліктер

175. ҚР Үкіметі туралы заң қашан қабылданды?
A) 1996ж 11 шілде
B) 1999ж 12 мамыр
C) 2000ж 24 қаңтар
D) 1995ж 30 тамыз
E) 1995ж 18 желтоқсан

176. Әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі?
A) Әкімшілік құқық нормасы
B) Әрекет, әрекетсіздік
C) Әкімшілік мәжбүрлеу
D) Жергілікті органдар
E) Әкімшілік құқық бұзуылықты жасаған тұлға

177. ҚР «Неке және отбасы туралы» заң қашан қабылданды?
A) 1995ж 30 тамыз
B) 1997ж 4маусым
C) 1997ж 13 желтоксан
D) 1998ж 17 желтоксан
E) 1999ж 10 қаңтар

178. Неке дегеніміз ..........
A) Екі адам арасындағы қарым қатынастар
B) Ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік мүліктік емес қатынастарды туғызатын, еркек пен әйел арасындағы тең құқықты қатынас
C) Отбасы қатынастарын нығайту мен дамытуға жәрдемдесуге тиісті адамдар тобы
D) Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары
E) Бала туу, бала асырап алу

179. ҚР заңында некеге тұру неше жастан басталады?
A) 16
B) 21
C) 18
D) 25
E) 21

180. Некеге тұрушы адамдардың келісімі немесе ерлі-зайыптылардың некедегі және ол бұзылған жағдайда мүліктік құқықтарымен міндеттерін
айқындайтын келісімі қалай аталады?
A) Некені бұзу
B) Некеге тұру
C) Неке шарты
D) Некенің жағымсыз жағы
E) Некені сот тәртібімен бұзу

181. Некеге тұруға арыз берген соң, АХАЖ бөлімі қандай мерзімде арызды қарайды?
A) 1 ай
B) 3 ай
C) 2 ай
D) 15 күн
E) 10 күн

182. Баланың ата-анасы неке тоқтатылған немесе неке жарамыз деп танылған кезде баланың тегі кімнің тегінде болады?
A) Анасының
B) Әкесінің
C) Қамқоршы органның
D) Туған кезде берілген тектерін сақтап қалады
E) Асырап алушының

183. Баланың тегін баланың келісімімен өзгерту үшін баланың жасы нешеде болуы тиіс?
A) 20
B) 16
C) 25
D) 19
E) 18

184. Ерлі–зайыптылар ажырасқан кезде әкесінің баласына төлейтін төлемі қалай аталады?
A) Жәрдемақы
B) Алимент
C) Үстеме ақы
D) Салық
E) Жалақы

185. Ата-ана құқығы қандай жағдайда тоқтатылады?
A) Бала 16 жасқа толғанда
B) Бала 18 ге толғанда, кәмелетке толмай некеге тұрғанда
C) Отбасы құрғаннан кейін
D) Соттің шешімімен
E) Бала 10 жасқа толғанда

186. Ата-анасының балаға деген құқықтары басқа адамдарға қарағанда басым құқықтары мен міндеттері қандай?
A) Балаларын тәрбиелеуге, орта білім беруге
B) Жоғарғы білім беруіне
C) Туыстарымен қарым қатынас жасауына
D) Аты- тегін өзгерту құқығы
E) Мүліктік қатынастар

187. Бір балаға төленетін алимент мөлшері?
A) Табысының төрттен бір бөлігі
B) Табысының тең жартысы
C) Табысының табысының бестен бір бөлігі
D) Табысының үштен бір бөлігі
E) Табысының екіден бір бөлігі

188. Қандай жағдайда отбасының басқа мүшелері (апалары, ағалары) балаға алимент төлейді?
A) Ата-анасы еңбекке жарамсыз болғанда, бала кәмелетке толмаса
B) Ата - анасының келісімімен
C) Төлеуге міндетті
D) Ата- анасы ажырасқан жағдайда
E) Бала анасымен бірге тұрғанда

189. Қорғаншы және қамқоршы органының атқаратын міндеті?
A) Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды, анықтау, есебін алу
B) Алимент төлеуді қадағалау
C) Кәмелетке толған балалармен жұмыс
D) Балалардың орта білім алуын қадағалау
E) Балалардың мүліктік құқықтарын қорғау

190. Патронат.............
A) Қорғаншы, қамқоршы органдар
B) Баланы тәрбиелеуге алуға тілек білдіруші адам.
C) Кәмелетке толмаған балалармен жұмыс жасау
D) Бала асырап алу
E) Аудандық атқарушы қамқоршы органдар

191. Қандай мәселелерді ерлі-зайыптылар бірлесіп шешеді?
A) ана болу, әке болу, бала тәрбиелеу
B) Қызмет таңдау
C) Кәсіп түрін таңдау
D) Тұғылықты жерді таңдау
E) Балаларға орта білім беру

192. Ата-ана құқықтарын айыру қалай жүзеге асырылады?
A) Ерлі-зайыптылардың келісімі бойынша
B) Сот тәртібімен жүрізеді
C) Баланың келісімімен
D) Әкесінің келісімімен
E) АХАЖ бөлімі бойынша

193. Екі балаға төленетін алимент мөлшері
A) Табысының төрттен бір бөлігі
B) Табысының екіден бір бөлігі
C) Табысының тең жартысы
D) Табысының үштен бір бөлігі
E) Табысының бестен бір бөлігі

194. Қандай адамдарға некелесуге болмайды?
A) ҚР азаматтары мен шетел азаматтарына
B) Азаматтығы жоқ адамдар
C) Денсаулығы нашар адамдар
D) Біреуі басқа некеде тіркелген, ата-тегі бойынша жақын адамдар
E) Еңбекке жарамсыз адамдар

195. Бала деп танылатын тұлға -
A) Кәмелетке толмаған
B) 21жастан асқан
C) 20 жастан асқан
D) 25 жастан асқан
E) 18 жастан асқан

196. Неке шартын кім куәландырады?
A) АХАЖ бөлімі
B) Сот
C) Жергілікті атқару органдар
D) Нотариат
E) Құқық қорғау органдары

197. Патронат туралы ережені кім бекітеді?
A) ҚР Президенті
B) ҚР Парламенті
C) Конституциялық кеңес
D) Сот билігі
E) ҚР Үкіметі

198. Некеге тұру үшін еркек пен әйелдің:
A) Өзара ерікті келісім қажет
B) Ата –аналардың келісімі қажет
C) Неке жасына жетуі қажет
D) АХАЖ бөлімінің келісімі қажет
E) Өзара ерікті келісімі және олардың неке жасына жетуі қажет

199 Некені жарамсыз деп тану негізін атаңыз?
A) Егер ерлі-зайыптылардың екіншісі қылмыс жасаған болса
B) Егер сот әрекетке қаттыссыз деп танылса
C) Сот хабар ошарсыз кеткен деп танылса
D) Неке жалған жасалған жағдайда
E) Ерлі-зайыптылардың біреуі 3жылдан көп бас бостандықтан айырылса

200. Некені жарамсыз деп кім таниды?
A) АХАЖ бөлімі
B) Сот жүргізеді
C) Арбитраж жүргізеді
D) Прокуратура
E) Жергілікті аудан

ПАСПОРТ
№ вопроса курс семестр № темы № подтемы Сложность Правильный ответ
1 1 1 1 1 1 A
2 1 1 1 1 1 D
3 1 1 1 1 1 D
4 1 1 1 1 1 E
5 1 1 1 1 1 B
6 1 1 1 1 1 D
7 1 1 1 1 1 B
8 1 1 1 1 1 B
9 1 1 1 1 1 C
10 1 1 1 1 1 A
11 1 1 1 1 1 A
12 1 1 1 1 1 B
13 1 1 1 1 1 A
14 1 1 1 1 1 E
15 1 1 1 1 1 E
16 1 1 1 1 1 C
17 1 1 1 1 1 B
18 1 1 1 1 1 C
19 1 1 1 1 1 B
20 1 1 1 1 1 B
21 1 1 1 1 1 D
22 1 1 1 1 1 D
23 1 1 1 1 1 B
24 1 1 1 1 1 C
25 1 1 1 1 1 E
26 1 1 1 1 1 E
27 1 1 1 1 1 A
28 1 1 1 1 1 C
29 1 1 1 1 1 D
30 1 1 1 1 1 B
31 1 1 1 1 1 E
32 1 1 1 1 1 A
33 1 1 1 1 1 C
34 1 1 1 1 1 C
35 1 1 1 1 1 A
36 1 1 1 1 1 B
37 1 1 1 1 1 E
38 1 1 1 1 1 C
39 1 1 1 1 1 E
40 1 1 1 1 1 B
41 1 1 1 1 1 A
42 1 1 1 1 1 E
43 1 1 1 1 1 D
44 1 1 1 1 1 E
45 1 1 1 1 1 C
46 1 1 1 1 1 C
47 1 1 1 1 1 B
48 1 1 1 1 1 B
49 1 1 1 1 1 B
50 1 1 1 1 1 E
51 1 1 1 1 1 E
52 1 1 1 1 1 A
53 1 1 1 1 1 C
54 1 1 1 1 1 D
55 1 1 1 1 1 E
56 1 1 1 1 1 A
57 1 1 1 1 1 B
58 1 1 1 1 1 C
59 1 1 1 1 1 E
60 1 1 1 1 1 A
61 1 1 1 1 1 B
62 1 1 1 1 1 D
63 1 1 1 1 1 B
64 1 1 1 1 1 D
65 1 1 1 1 1 E
66 1 1 1 1 1 D
67 1 1 1 1 1 B
68 1 1 1 1 1 E
69 1 1 1 1 1 B
70 1 1 1 1 1 D
71 1 1 1 1 1 C
72 1 1 1 1 1 B
73 1 1 1 1 1 B
74 1 1 1 1 1 D
75 1 1 1 1 1 E
76 1 1 1 1 1 D
77 1 1 1 1 1 B
78 1 1 1 1 1 B
79 1 1 1 1 1 C
80 1 1 1 1 1 E
81 1 1 1 1 1 A
82 1 1 1 1 1 C
83 1 1 1 1 1 A
84 1 1 1 1 1 B
85 1 1 1 1 1 D
86 1 1 1 1 1 D
87 1 1 1 1 1 A
88 1 1 1 1 1 A
89 1 1 1 1 1 C
90 1 1 1 1 1 B
91 1 1 1 1 1 A
92 1 1 1 1 1 D
93 1 1 1 1 1 E
94 1 1 1 1 1 B
95 1 1 1 1 1 D
96 1 1 1 1 1 E
97 1 1 1 1 1 B
98 1 1 1 1 1 C
99 1 1 1 1 1 B
100 1 1 1 1 1 A
101 1 1 1 1 1 B
102 1 1 1 1 1 A
103 1 1 1 1 1 B
104 1 1 1 1 1 C
105 1 1 1 1 1 D
106 1 1 1 1 1 D
107 1 1 1 1 1 C
108 1 1 1 1 1 B
109 1 1 1 1 1 D
110 1 1 1 1 1 E
111 1 1 1 1 1 B
112 1 1 1 1 1 C
113 1 1 1 1 1 A
114 1 1 1 1 1 C
115 1 1 1 1 1 E
116 1 1 1 1 1 B
117 1 1 1 1 1 A
118 1 1 1 1 1 B
119 1 1 1 1 1 D
120 1 1 1 1 1 B
121 1 1 1 1 1 B
122 1 1 1 1 1 C
123 1 1 1 1 1 E
124 1 1 1 1 1 B
125 1 1 1 1 1 A
126 1 1 1 1 1 C
127 1 1 1 1 1 C
128 1 1 1 1 1 A
129 1 1 1 1 1 D
130 1 1 1 1 1 B
131 1 1 1 1 1 D
132 1 1 1 1 1 C
133 1 1 1 1 1 C
134 1 1 1 1 1 E
135 1 1 1 1 1 B
136 1 1 1 1 1 B
137 1 1 1 1 1 A
138 1 1 1 1 1 B
139 1 1 1 1 1 C
140 1 1 1 1 1 A
141 1 1 1 1 1 C
142 1 1 1 1 1 C
143 1 1 1 1 1 D
144 1 1 1 1 1 E
145 1 1 1 1 1 D
146 1 1 1 1 1 B
147 1 1 1 1 1 B
148 1 1 1 1 1 B
149 1 1 1 1 1 A
150 1 1 1 1 1 C
151 1 1 1 1 1 E
152 1 1 1 1 1 A
153 1 1 1 1 1 B
154 1 1 1 1 1 B
155 1 1 1 1 1 C
156 1 1 1 1 1 E
157 1 1 1 1 1 D
158 1 1 1 1 1 D
159 1 1 1 1 1 B
160 1 1 1 1 1 E
161 1 1 1 1 1 B
162 1 1 1 1 1 B
163 1 1 1 1 1 D
164 1 1 1 1 1 B
165 1 1 1 1 1 B
166 1 1 1 1 1 C
167 1 1 1 1 1 C
168 1 1 1 1 1 E
169 1 1 1 1 1 B
170 1 1 1 1 1 E
171 1 1 1 1 1 A
172 1 1 1 1 1 C
173 1 1 1 1 1 C
174 1 1 1 1 1 A
175 1 1 1 1 1 E
176 1 1 1 1 1 E
177 1 1 1 1 1 D
178 1 1 1 1 1 B
179 1 1 1 1 1 C
180 1 1 1 1 1 C
181 1 1 1 1 1 A
182 1 1 1 1 1 D
183 1 1 1 1 1 A
184 1 1 1 1 1 B
185 1 1 1 1 1 B
186 1 1 1 1 1 A
187 1 1 1 1 1 A
188 1 1 1 1 1 A
189 1 1 1 1 1 A
190 1 1 1 1 1 B
191 1 1 1 1 1 A
192 1 1 1 1 1 B
193 1 1 1 1 1 D
194 1 1 1 1 1 D
195 1 1 1 1 1 A
196 1 1 1 1 1 D
197 1 1 1 1 1 E
198 1 1 1 1 1 E
199 1 1 1 1 1 D
200 1 1 1 1 1 B
201 1 1 1 1 1 B
202 1 1 1 1 1 E
203 1 1 1 1 1 C
204 1 1 1 1 1 D
205 1 1 1 1 1 B
206 1 1 1 1 1 B
207 1 1 1 1 1 C
208 1 1 1 1 1 C
209 1 1 1 1 1 E
210 1 1 1 1 1 E
211 1 1 1 1 1 B
212 1 1 1 1 1 A
213 1 1 1 1 1 B
214 1 1 1 1 1 C
215 1 1 1 1 1 A
216 1 1 1 1 1 E
217 1 1 1 1 1 C
218 1 1 1 1 1 A
219 1 1 1 1 1 B
220 1 1 1 1 1 A
221 1 1 1 1 1 A
222 1 1 1 1 1 C
223 1 1 1 1 1 C
224 1 1 1 1 1 C
225 1 1 1 1 1 A
226 1 1 1 1 1 D
227 1 1 1 1 1 C
228 1 1 1 1 1 A
229 1 1 1 1 1 A
230 1 1 1 1 1 C
231 1 1 1 1 1 B
232 1 1 1 1 1 B
233 1 1 1 1 1 B
234 1 1 1 1 1 A
235 1 1 1 1 1 A
236 1 1 1 1 1 D
237 1 1 1 1 1 A
238 1 1 1 1 1 B
239 1 1 1 1 1 C
240 1 1 1 1 1 A
241 1 1 1 1 1 B
242 1 1 1 1 1 A
243 1 1 1 1 1 B
244 1 1 1 1 1 D
245 1 1 1 1 1 A
246 1 1 1 1 1 E
247 1 1 1 1 1 C
248 1 1 1 1 1 A
249 1 1 1 1 1 E
250 1 1 1 1 1 B
251 1 1 1 1 1 A
252 1 1 1 1 1 B
253 1 1 1 1 1 B
254 1 1 1 1 1 A
255 1 1 1 1 1 B
256 1 1 1 1 1 D
257 1 1 1 1 1 D
258 1 1 1 1 1 A
259 1 1 1 1 1 B
260 1 1 1 1 1 A
261 1 1 1 1 1 A
262 1 1 1 1 1 B
263 1 1 1 1 1 D
264 1 1 1 1 1 B
265 1 1 1 1 1 D
266 1 1 1 1 1 B
267 1 1 1 1 1 A
268 1 1 1 1 1 B
269 1 1 1 1 1 D
270 1 1 1 1 1 B
271 1 1 1 1 1 D
272 1 1 1 1 1 B
273 1 1 1 1 1 B
274 1 1 1 1 1 D
275 1 1 1 1 1 D
276 1 1 1 1 1 B
277 1 1 1 1 1 E
278 1 1 1 1 1 D
279 1 1 1 1 1 D
280 1 1 1 1 1 C
281 1 1 1 1 1 D
282 1 1 1 1 1 B
283 1 1 1 1 1 A
284 1 1 1 1 1 C
285 1 1 1 1 1 D
286 1 1 1 1 1 B
287 1 1 1 1 1 E
288 1 1 1 1 1 B
289 1 1 1 1 1 A
290 1 1 1 1 1 C
291 1 1 1 1 1 D
292 1 1 1 1 1 B
293 1 1 1 1 1 A
294 1 1 1 1 1 C
295 1 1 1 1 1 E
296 1 1 1 1 1 B
297 1 1 1 1 1 E
298 1 1 1 1 1 B
299 1 1 1 1 1 B
300 1 1 1 1 1 D