Ринкова організація економіки

Шпоры и тесты по предмету «Экономика»
Информация о работе
  • Тема: Ринкова організація економіки
  • Количество скачиваний: 24
  • Тип: Шпоры и тесты
  • Предмет: Экономика
  • Количество страниц: 5
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2014-11-10 18:45:10
  • Размер файла: 16.55 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Ссылка на страницу (выберите нужный вариант)
  • Ринкова організація економіки [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sesiya.ru/shpory-i-testy/ekonomika/1065-rinkova-organ%D1%96zac%D1%96ya-ekonom%D1%96ki/ (дата обращения: 23.06.2021).
  • Ринкова організація економіки // https://www.sesiya.ru/shpory-i-testy/ekonomika/1065-rinkova-organ%D1%96zac%D1%96ya-ekonom%D1%96ki/.
Есть ненужная работа?

Добавь её на сайт, помоги студентам и школьникам выполнять работы самостоятельно

добавить работу
Обратиться за помощью в подготовке работы

Заполнение формы не обязывает Вас к заказу

Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Тестові завдання до теми 4: “Ринкова організація економіки”

1. Основними умовами становлення товарного виробництва є:
а) Засоби виробництва належать капіталісту.
б) Робоча сила виступає товаром.
в) Економічна відокремленість товаровиробників.
г) Суспільний розподіл праці.
д) а, б.
є) в, г.

2. Що розуміють під ринком?
а) Механізм взаємодії між виробниками та споживачами з метою продажу/купівлі товарів та послуг, заснований ліберальних принципах.
б) Ліберальний засіб координації економічної системи.
в) Засіб інформаційної взаємодії виробників та споживачів, що здійснюється за допомогою механізму ціноутворення.
г) Місце складання угод що до купівлі/продажу товарів та послуг.
д) Все наведене.

3. До основного ринкового механізму відносять:
а) Конкуренцію.
б) Державне регулювання економіки.
в) Громадське регулювання економікою.
г) Все наведене.

4. Закон попиту полягає у:
а) Прямій залежності між ціною та обсягом попиту.
б) Від’ємній залежності між ціною та обсягом попиту.
в) Відсутності залежності між ціною та обсягом попиту.

5. Закон пропозиції полягає у:
а) Прямій залежності між ціною та обсягом пропозиції.
б) Від’ємній залежності між ціною та обсягом пропозиції.
в) Відсутності залежності між ціною та обсягом пропозиції.

6. До функцій грошей належать:
а) Міра вартості.
б) Засіб обігу.
в) Засіб платежу.
г) Засіб накопичення.
д) Все наведене.

7. Яку функцію виконують гроші під час сплати робітникам підприємства заробітної плати?
а) Міра вартості.
в) Засіб платежу.
б) Засіб обігу.
г) Засіб накопичення.

8. В якій функції виступають гроші в момент продажу товару в кредит?
а) Засіб платежу.
б) Засіб обігу.
в) Міра вартості.

9. Сума цін вироблених товарів та послуг – 1000 тис. грошових одиниць, сума цін товарів, проданих у кредит – 200 тис. грошових одиниць, сума платежів, по яких настав строк сплати, – 300 тис. грошових одиниць, сума платежів, що взаємопогашуються, – 140 тис. грошових одиниць, середнє число обертів грошової одиниці – 3. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу:
а) 500 тис. грошових одиниць.
в) 400 тис. грошових одиниць.
б) 320 тис. грошових одиниць.
г) 1000 тис. грошових одиниць.

10. Функція попиту на товар представлена у вигляді Qd = 10-Р, пропозиції – Qs = 5P-2. Знайти дефіцит або надлишок товару на ринку, якщо держава встановить ціну на товар – 4 грошових одиниці:
а) Надлишок 6 од.
в) Дефіцит 6 од.
б) Надлишок 12 од.
г) Дефіцит 12 од.

11. Що таке товар?
а) Продукт праці, що задовольняє потребу людини.
б) Продукт праці, що задовольняє потребу людини та виробляється для обміну на ринку.
в) Продукт, створений для споживання іншими людьми.

12. Який термін відображає спроможність й бажання людей платити за будь-що?
а) Потреба.
б) Попит.
в) Необхідність.
г) Бажання.

13. Ринок товарів і послуг є в стані рівноваги, за умови:
а) Попит дорівнює пропозиції.
б) Ціна дорівнює сумі витрат і прибутку.
в) Рівень технологій змінюється поступово.
г) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.
14. За умови, коли ринкова ціна нижче рівноважної:
а) з’являється надлишок товарів.
б) виникає дефіцит товарів.
в) формується ринок покупців.
г) знижується ціна на ресурси.

15. Якщо ціна товару зростає, то крива попиту на товар-замінник:
а) зміщується ліворуч.
б) знижується.
в) зміщується праворуч.
г) залишається незмінною.

16. У випадку, коли попит і пропозиція на товар зростають:
а) ціна підвищиться.
б) збільшиться загальна кількість товару.
в) ціна залишиться стабільною.
г) добробут суспільства зросте.

17. Попит і пропозицію можна використати для пояснення регулюючої ролі ціни:
а) на ринку товарів.
б) на ринку ресурсів.
в) на валютному ринку.
г) на будь-якому ринку.

18. Коли ціна товару нижча від точки перетину кривої попиту й пропозиції, тоді:
а) виникає надлишок.
б) з’являється дефіцит.
в) зростає безробіття.
г) вірна відповідь відсутня.

19. Купівля товарів за низькою ціною на одному ринку й продаж його за вищою ціною на іншому ринку не є:
а) дією спрямованою на отримання прибутку.
б) засобом підвищення пропозиції на ринку з високим рівнем цін.
в) причиною цінових відмінностей на конкретних ринках.
г) інструментом підвищення попиту на ринку з високим рівнем цін.

20. Діяльність спекулянтів:
а) збільшує ризик для законного підприємництва.
б) посилює тенденцію до нестабільності цін.
в) викликає економічні буми й рецесії.
г) завжди приносить прибуток.


Тестові завдання до теми 5: “Еволюція ринкових відносин і економічні системи”

1. Основною ознакою вільного ринку є:
а) Невтручання держави.
б) Неможливість для будь-якого учасника ринку впливати на ринкову пропозицію.
в) Неможливість для будь-якого учасника ринку впливати на ринковий попит.
г) Неможливість для будь-якого учасника ринку впливати на ринкову ціну.
д) Все наведене.

2. Основною ознакою ринків з недосконалою конкуренцією є:
а) Можливість будь-якого учасника ринку впливати на ринкову пропозицію.
в) Можливість будь-якого учасника ринку впливати на ринковий попит.
г) Можливість будь-якого учасника ринку впливати на ринкову ціну.
д) Невтручання держави.
є) Все наведене.

3. До основних недосконалостей ринкової системи належать:
а) Неможливість задоволення потреб в суспільних благах.
б) Неможливість нейтралізації зовнішніх ефектів.
в) Недосконалості ціноутворення.
г) А, Б.
д) Все наведене.

4. Що є передумовою тенденцій монополізації:
а) Централізація та концентрація капіталу.
б) Недосконалості ринку.
в) Науково-технічний прогрес.
г) А, В.
д) Все наведене.

5. Засадами монопольного прибутку є:
а) Монопольно висока ціна на продукцію.
б) Монопольно низька ціна на ресурси, що використовує монополія.
в) Підприємницький доход.
г) А, Б.
д) Все наведене.

6. Передумовою державного регулювання економіки є:
а) Недосконалості вільного ринку.
б) Недосконалості монопольних ринків.
в) Науково-технічний прогрес.
г) А, Б.
д) Все наведене.

7. Основним суб’єктом регулювання монополій є:
а) Держава.
б) Ринок.
в) Інститути громадського суспільства.
г) А, Б.
д) Все наведене.

8. Атрибутом тоталітарно-бюрократичного ладу є:
а) Тотальне державне планування економічних процесів.
б) Тотальне державне планування соціальних процесів.
в) Втручання держави в усі сфери життєдіяльності людини.
г) А, Б.
д) Все наведене.

9. Атрибутом перехідної економіки є:
а) Якісна трансформація соціально-економічної системи.
б) Процеси монополізації.
в) Приватизаційні процеси.
г) А, Б.
д) Все наведене.

10. До основних моделей переходу до ринку відносять:
а) Модель “шокової терапії”.
б) Градуалістська модель.
в) Біфуркаційна модель.
г) А, Б.
д) Все наведене.

11. Характерними рисами традиційної економіки є:
а) Ґрунтування економічних відносин на традиціях та звичаях.
б) Ґрунтування економічних відносин на наукових, технічних та соціальних змінах.
в) Ліберальний економічний та політичний лад.
г) А, В.
д) Б, В.

12. Підвалинами ринкової економіки є:
а) Ліберальний економічний та політичний лад, домінування приватної власності.
б) Державне регулювання.
в) Дія механізмів попиту, пропозиції та конкуренції.
г) Все наведене.
д) А, В.

13. Основними функціями ринку є:
а) Ціноутворююча.
Б.Інформаційна.
В.Регулююча.
г) Стимулююча.
д) Все наведене.

14. Ознакою якої моделі ринку є неможливість окремого виробника впливати на ціну товару:
а) Досконалої конкуренції.
б) Недосконалої конкуренції.

15. Монополія є проявом:
а) Досконалої конкуренції.
б) Недосконалої конкуренції.

16. Основою тоталітарно-бюрократичного ладу є:
а) Домінування державної власності, «планові» відносини між економічними субєктами.
б) Домінування державної власності, «планові» відносини між економічними субєктами, недемократичний політичний лад.
в) Нерозвиненість товарно-грошових відносин.
г) Б, В;

17. Сучасна змішана економіка поєднує:
а) Ліберальній економічний і політичний лад.
б) Державне регулювання та ринкове саморегулювання.
в) Державне регулювання, ринкове саморегулювання та громадське регулювання.

18. Ядром сучасної змішаної економіки є:
а) Державне регулювання.
б) Ринкове саморегулювання.
в) Громадське регулювання.
г) Все наведене.

19. Перехідна економіка, це економіка, яка:
а) Трансформується від соціалізму до капіталізму.
б) Трансформується від тоталітаризму до лібералізму.
в) Якісно трансформується.
г) Кількісно трансформується.
20. Домінуюча модель ринкової трансформації на пострадянському просторі характеризується як:
а) "Шокова терапія".
б) Градуалістська.
в) Інтегративна.