Понятия по экологии (казахский)

Лекции по предмету «Экология»
Информация о работе
  • Тема: Понятия по экологии (казахский)
  • Количество скачиваний: 0
  • Тип: Лекции
  • Предмет: Экология
  • Количество страниц: 10
  • Язык работы: қазақ (Казахский)
  • Дата загрузки: 2014-06-08 14:55:38
  • Размер файла: 13.92 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Аєаштардыѕ келесi тїрлерi басты пайдалану маќсатындаєы кесуге таєайындалмайды: Сирек жойылып бара жашќан
Адам ґмiрi мен денсаулыєы ќоршаєан ортаныѕ ќорєау обьектiсi: Болады
Азаматтар белгiленген тјртiппен табиєи ресурстарды пайдалануєа: Ќўќылы
Азаматтар белгiленген тјртiппен табиєи ресурстарды пайдалануєа: Ќўќылы
Азаматтар ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтарды дамыту мен орналастыру схемаларын јзiрлеу оларды ќўру жґнiнде ўсыныстар енгiзуге: Ќўќыєы жоќ
Азаматтар ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтарды мына маќсаттарєа ќўќылы: Єылыми
Азаматтар ерекше ќорєалатын табиєи аумаќты шектеулi шаруашылыќ маќсаттарда пайдалануы: Мїмкiн лицензия негiзiнде
Азаматтар ќоєамдыќ экологиялыќ сараптама ґткiзу туралы ўсыныс жасауєа: Ќўќылы
Азаматтар ќоєамдыќ экологиялыќ сараптама ґткiзу туралы ўсыныс жасауєа: Ќўќылы
Азаматтар ќоршаєан ортаны ќорєайтын ќоєамдыќ бiрлестiктер мен ќоєамдыќ ќорлар ќўруєа: Ќўќылы
Азаматтар ќоршаєан ортаны ќорєайтын ќоєамдыќ бiрлестiктер мен ќоєамдыќ ќорлар ќўруєа: Ќўќылы
Азаматтар ќоршаєан ортаны ќорєайтын мемелекеттiк орган ќўруєа: Ќўќыєы жоќ
Азаматтар ќоршаєан ортаны ќорєайтын мемелекеттiк орган ќўруєа: Ќўќыєы жоќ
Азаматтар ќоршаєан ортаны ќорєау жґнiндегi митингiлерге ќатысуєа: Ќўќылы
Азаматтар ќоршаєан ортаны ќорєау жґнiндегi митингiлерге ќатысуєа: Ќўќылы
Азаматтар мемлекеттiк экологиялыќ сараптама ґткiзу туралы талап етуге: Ќўќылы
Азаматтар мемлекеттiк экологиялыќ сараптама ґткiзу туралы талап етуге: Ќўќылы
Азаматтардыѕ ґз ґмiрi мен денсаулыєына ќолайлы ќоршаєан ортаєа: Ќўќыєы бар
Азаматтыєы жоќ адамдардыѕ жјне шетелдiктердiѕ ґз ґмiрi мен денсаулыєына ќолайлы ќоршаєан ортаєа: Ќўќыєы бар
Аталєан ауа объектiлерiнiѕ ќайсысы экологиялыќ ќўќыќ пјнiмен ќорєалады: Табиєи ортадан бґлiнбеген, жердiѕ ауа ќабатыныѕ бґлiгi
Атмосфералыќ ауаєа меншiк ќўќыєы кiмге берiлген: Мемлекетке
Атмосфералыќ ауаны ќорєау” туралы заѕ ќашан ќабылданєан: 10 мамыр 1991 жылы
Атмосфералыќ ауаны ќорєауєа баќылау жїргiзудiѕ ќандай тїрi заѕдарда кґрсетiлмеген: Жеке
Атмосфералыќ ауаныѕ жаєдайын баќылаудыѕ орталыќ арнайы органы болып табылады: Казгидромет
Бiрiншi топтаєы ормандарєа жатпайды: Шектеулi – пайдалану ормандары
Бiрнеше мемлекеттердiѕ реттеуiндегi су тоєандарын пайдалану ќалай реттеледi: ЌР јрбiр ќажет еткен жаќпен ќалыќаралыќ шарты арќылы
Банкроттыќќа јкеп соќќан шаруашылыќ ќызметiнiѕ нјтижесi, сондай-аќ кјсiпорынныѕ экологиялыќ талаптарды саќтауы тексеру обьектiсi: Болмайды
Банкроттыќќа јкеп соќќан шаруашылыќ ќызметiнiѕ нјтижесi, сондай-аќ кјсiпорынныѕ экологиялыќ талаптарды саќтауы тексеру обьектiсi: Болмайды
Батпаќтар су ќорына: Кiредi
Босалќы жер: Їкiмет ќарауында болады
Дер кезiнде зиянды процесстердi аныќтау їшiн су жаєдайын аэрокосмостыќ жјне жер бетiндегi баќылау жїйесi - бўл: Мониторинг
Елдiѕ јлеуметтiк ахуалы ќоршаєан ортаны ќорєау обьектiсi: Болмайды
Ерекше ќорєалатын табиєи аумаќ шаруашылыќ маќсаттарында пайдаланылуы: Мїмкiн емес
Ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар їшiн мынандай ќорєау режимi енгiзiледi: Ерекше ќўќыќтыќ не шаруашылыќ
Есептi кеспе аєаш – бўл: Басшы маќсатта пайдалану їшiн аєаш кесу тјртiбiнде сїрек дайындаудыѕ жыл сайынєы нормасы
Жалпы су пайдалану мерзiмi: Белгiленбейдi
Жалпы суды пайдалану їшiн: Арнайы рўхсат алудыѕ керегi жоќ
Жалпы табиєат пайдалану халыќтыѕ ґмiрлiк ќажеттерiн ќанаєаттандыру їшiн: Тегiн жїзеге асырылады
Жанама маќсатта орман пайдалануєа жатады: Аєаш шырындарын дайындау
Жанама маќсатта орманды пайдалануєа не жатады: Шайыр дайындау
Жариялылыќ - экологиялыќ сараптаманыѕ принциптерiне: Жатады
Жариялылыќ - экологиялыќ сараптаманыѕ принциптерiне: Жатады
Жеке тќлєалар ќылмыстыќ жауапкершiлiкке тартыла ма: Ия
Жеке тўлєалар ќылмыстыќ жауапкершiлiкке тартыла ма: Ия
Жер асты сулары келесiге жатады: Суларєа
Жер асты суларын арнайы пайдалануєа рўќсатты табиєатты ќорєау органдарыныѕ келiсiмен ќайсы органмен берiледi: Геология жјне жер ќойнауын ќорєау органымен + су ресурстарын басќару органымен
Жер астындаєы сулар су ќорына: Кiредi
Жер бетiндегi суды арнайы пайдалануєа рўќсатты ќайсы орган бередi: Табиєи ќорєаудаєы мемлекеттiк орган + ресурстарын басќарушы мемлекеттiк орган
Жер жеке меншiкте бола ала ма: Болады заѕда кґрсетiлген негiздер мен шектерде
Жер кадастры дегенiмiз: Жердiѕ табиєи жјне шаруашылыќ жаєдайы туралы оныѕ орналасќан жерi, кґлемi, сапасы, баєалануы, пайдаланудыѕ есебi туралы мјлјметтер жїйесi
Жер кадастры дегенiмiз: Жердiѕ табиєи жјне шаруашылыќ жаєдайы туралы оныѕ орналасќан жерi, кґлемi, сапасы, баєалануы, пайдаланудыѕ есебi туралы мјлјметтер жїйесi
Жер кадастры ќандай ќаражатпен жїргiзiледi: Мїдделi жаќтыѕ
Жер кадастрыныѕ мјлiметтерi мїдделi тўлєаларєа: Аќылы негiзде берiледi
Жер кадастрыныѕ мјлiметтерi мїдделi тўлєаларєа: Аќылы негiзде берiледi
Жер кадастрыныѕ мјлiметтерi: Баршаєа ашыќ
Жер ќадастры ќандай ќаражатпен жїргiзiледi: Мїделi жаќтыѕ
Жер ќадастрыныѕ мјлiметтерi: Баршаєа ашыќ
Жер ќатынастары саласында мемлекет мїддесiн ќорєау: Орталыќ атќарушы органныѕ жер ресурстары жґнiндегi комитетi
Жер ќойнауын пайдалануда экологиялыќ талаптар саќталуы тиiс: Басымдыќ ретте
Жер ќойнауын пайдалануда экологиялыќ талаптар саќталуы тиiс: Басымдыќ ретте
Жер ќойнауын ўтымды кешендi пайдалану жер ќойнауы жјне жер ќойнауын пайдалану туралы заѕныѕ принципiне: Жатады
Жер ќойнауын шетелдiктердiѕ басым пайдаланылуы жер ќойнауы жјне жер ќойнауын пайдалану туралы заѕныѕ принципiне: Жатпайды
Жер нысанасыз пайдалану жер заѕдарыныѕ принципiне: Жатпайды
Жер учаскелерiнiѕ шекарасын белгiлеу: Орталыќ атќарушы органныѕ жер ресурстарын басќару комитетiнiѕ ќўзыры
Жергiлiктi атќарушы органдар ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар ќўру туралы шешiм: Ќабылдай алмайды бўл Парламент ќўзырына жатады
Жергiлiктi атќарушы органдар ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар ќўру туралы шешiм: Ќабылдайды
Жерге байланысты ќўќыќтыќ ќатынастардан туындайтын барлыќ даулар шешiледi: Сот арќылы
Жерге орналастыру, мемлекеттiѕ жер ќадастырын жјне мониторингiн жїргiзу: Орталыќ атќарушы органныѕ жер ресурстарын басќару жґнiндегi жјне оныѕ жергiлiктi жерлердегi органдарыныѕ ќўзыры
Жерге орналастыруды жїргiзу тјртiбiн белгiлейдi: Їкiмет
Жерге орналастыруды жїргiзу тјртiбiн белгiлейдi: Їкiмет
Жердi аймаќтарєа бґлу ол: Жердi нысаналы пайдалану режимiн белгiлей отырып аумаєын белгiлеу
Жердi аймаќтарєа бґлудi ўйымдастыру: Орталыќ атќарушы органныѕ жер ресурстары жґнiндегi комитетi ќўзыры
Жердi бiр санаттан екiншi санатќа жатќызу жїзеге асырылады: Атќарушы орган шешiмiмен
Жердi пайдалану мен ќорєауєа мемлекеттiк баќылауды жїзеге асыру тјртiбiн белгiлейдi: Їкiмет
Жердiѕ озонды ќабаты ќоршаєан ортаны ќорєау обьектiсi: Болады
Заѕды тўлєалар ќылмыстыќ жауапкершiлiкке тартыла ма: Ия
Кiшi-гiрiм ґзендердiѕ ўзындыєы: 200 км дейiн
Казгидромет” мемлекетiк кјсiпорын ненiѕ ќўрамына кiредi: Ќоршаєан ортаны ќорєау жјне табиєи ресурстар министiрлiгi
Келесi маќсаттар їшiн азаматтар ормандарда тегiн жїруге ќўќылы: Жабайы ґсетiн жемiстердi, жемiс-жидектердi жинау їшiн
Коршаєан ортаны ќорєау обьектiлерiне жатпайды: Жердiѕ озондыќ ќабаты
Коршаєан табиєи орта, ќорєау обьектiсi ретiнде келесi санатќа жатады: Интеграцияланєан
Кґрсетiлген органдардыѕ ќайсысы атмосфералыќ ауаны жаєдайын баќылауєа ќўќыєы бар: Су ресурстар министiрлiгi
Ќ.Р-ныѕ белгiлi бiр аумаєында тґтенше экологиялыќ ахуалды жариялайды: Їкiмет
Ќ.Р-ныѕ белгiлi бiр аумаєында тґтенше экологиялыќ ахуалды жариялайды: Їкiмет
Ќай пайдалану судыѕ басын пайдалануєа жатады: Халыќтыѕ ауызсу жјне тўрмыстыќ мўќтаждар їшiн
Ќоєамдыќ бiрлестiктер ќоршаєан ортаны ќорєау жґнiндегi заѕ жобаларын талќылауєа ќатысуєа: Ќўќыєы бар
Ќоєамдыќ бiрлестiктер ќоршаєан ортаны ќорєау жґнiндегi заѕ жобаларын талќылауєа ќатысуєа: Ќўќыєы бар
Ќоєамдыќ бiрлестiктер ќоршаєан ортаны ќорєау саласында мемлекеттiки баќылауды жїзеге асыруєа: Ќўќыєы бар
Ќоєамдыќ бiрлестiктер ќоршаєан ортаны ќорєау саласында мемлекеттiки баќылауды жїзеге асыруєа: Ќўќыєы бар
Ќоєамдыќ бiрлестiктер ќоршаєан ортаныќорєау саласында ќоєамдыќ баќылауды жїзеге асыруєа: Ќўќыєы бар
Ќоєамдыќ бiрлестiктер ќоршаєан ортаныќорєау саласында ќоєамдыќ баќылауды жїзеге асыруєа: Ќўќыєы бар
Ќоєамдыќ бiрлестiктер мемлекеттiк экологиялыќ сараптама ґткiзудi талап етуге: Ќўќылы
Ќоєамдыќ бiрлестiктер мемлекеттiк экологиялыќ сараптама ґткiзудi талап етуге: Ќўќылы
Ќоєамдыќ Ўйымдардыѕ шешiмдерi экология ќўќыєыныѕ ќайнар кґзi: Болмайды
Ќоєамдыќ экологиялыќ сараптама жїргiзу мемлекеттiк тiркелуге: Жатпайды
Ќоєамдыќ экологиялыќ сараптаманыѕ мiндеттiлгi экологиялыќ сараптаманыѕ принциптерiне: Жатпайды
Ќоєамдыќ экологиялыќ сараптаманыѕ мiндеттiлгi экологиялыќ сараптаманыѕ принциптерiне: Жатпайды
Ќордыѕ ќаражатын ќошаєан ортаны ќорєауєа байланысты емес маќсаттарєа жўмсауєа: Болмайды
Ќоршаєан ортаныѕ антропогендiк ластануы: Шаруашылыќ iс-јрекеттердiѕ нјтижесiнде табиєатта болатын физико-химиялыќ ґзгерiстер
Ќоршаєан орта дегенiмiз: Табиєи обьектiлердiѕ оныѕ iшiнде ґзара ќарым ќатынастаєы атмосфералыќ ауаны, суды, топыраќты, жер ќойнауын, жануарлар мен ґсiмдiктер дїниесiн, сондай-аќ климатты ќоса алєанда табиєи ресурстардыѕ жанды јрi жансыз жиынтыєы
Ќоршаєан орта мен табиєи ресурстардыѕ мемлекеттiк мониторингiнiѕ ќўрылымын мазмўнын жјне оны жїргiзу тјртiбiн белгiлеу ќўќына ие: Їкiмет
Ќоршаєан орта мен табиєи ресурстардыѕ мемлекеттiк мониторингiнiѕ ќўрылымын мазмўнын жјне оны жїргiзу тјртiбiн белгiлеу ќўќына ие: Їкiмет
Ќоршаєан орта мониторингi мен табиєи ресурстардыѕ бiрыѕєай жїйесiне басшылыќ ету ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Ќоршаєан орта мониторингi мен табиєи ресурстардыѕ бiрыѕєай жїйесiне басшылыќ ету ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Ќоршаєан орта сапасыныѕ нормативтерi мен шаруашылыќ жјне ґзге де ќызметтерге ќойылатын экологиялыќ талаптарды јзiрлеу мен бекiту тјртiбiн белгiлеудiѕ ќўќыєына ие: Їкiмет
Ќоршаєан орта сапасыныѕ нормативтерi мен шаруашылыќ жјне ґзге де ќызметтерге ќойылатын экологиялыќ талаптарды јзiрлеу мен бекiту тјртiбiн белгiлеудiѕ ќўќыєына ие: Їкiмет
Ќоршаєан ортаєа јсер етудiѕ єылыми негiзделген шектеулi рўќсат етiлген нормаларды бекiту-бўл: Табиєи ортаныѕ сапалылыєын нормалау
Ќоршаєан ортаєа зиянды заттардыѕ тасталуы мен шыєарылуына лицензиялар беру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органы
Ќоршаєан ортаєа зиянды заттардыѕ тасталуы мен шыєарылуына лицензиялар беру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органы
Ќоршаєан ортаєа ластаушы заттардыѕ шыєарылуын жїзеге асыру: Рўќсат арќылы
Ќоршаєан ортаєа ластаушы заттардыѕ шыєарылуын жїзеге асыру: Рўќсат арќылы
Ќоршаєан ортаєа нўќсан келтiруге жол бермеу арќылы ќоршаєан ортаєа ыќпал ету мїмкiндiгiн баєалау экология ќўќыєыныѕ принциптерiне: Жатады
Ќоршаєан ортаєа нўќсан келтiруге жол беру арќылы ќоршаєан ортаєа ыќпал ету мїмкiндiгiн баєалау экология ќўќыєыныѕ принципiне: Жатпайды
Ќоршаєан ортада зиянды заттардыѕ шоєырлануыныѕ шектеулi рўќсат етiлген нормативтерi јзiрленедi: Табиєи ресурстар жјне ќоршаєан ортаны ќорєау министрлiгiмен
Ќоршаєан ортаны ќорєау ќорларын ќўру ќоршаєан ортаны ќорєаудыѕ: Экономикалыќ тетiгi
Ќоршаєан ортаны ќорєау ќорларын ќўру ќоршаєан ортаны ќорєаудыѕ: Экономикалыќ тетiгi
Ќоршаєан ортаны ќорєау ќоры заѕды тўлєа: Бола алады
Ќоршаєан ортаны ќорєау обьектiлерi: Ќоршаєан ортаныѕ заѕдармен ќорєалатын ќўрамдас бґлiктерi
Ќоршаєан ортаны ќорєау саласында аќпарат беру мен мемлекеттiк статистиканы жїргiзу тјртiбiн белгiлеу ќўќына ие: Їкiмет
Ќоршаєан ортаны ќорєау саласында бiрыѕєай мемлекеттiк сачсатты жїргiзу ќўќына ие: ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Ќоршаєан ортаны ќорєау саласында бiрыѕєай мемлекеттiк саясатты жїргiзу ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Ќоршаєан ортаны ќорєау саласында ќапарат беру мен мемлекеттiк статистиканы жїргiзу тјртiбiн белгiлеу ќўќына ие: Їкiмет
Ќоршаєан ортаны ќорєау саласында ќапарат беру мен мемлекеттiк статистиканы жїргiзу тјртiбiн белгiлеу ќўќына ие: Їкiмет
Ќоршаєан ортаны ќорєау саласында мемлекетiк саясаттыѕ негiзгi баєыттарын оны жїзеге асыру жґнiндегi стратегиялыќ жјне тактикалыќ шараларды јзiрлеу ќўзырына ие: Їкiмет
Ќоршаєан ортаны ќорєау саласында мемлекетiк саясаттыѕ негiзгi баєыттарын оны жїзеге асыру жґнiндегi стратегиялыќ жјне тактикалыќ шараларды јзiрлеу ќўзырына ие: Їкiмет
Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы стандарттар мен техникалыќ жаєдайларына сјйкестiгiн аныќтау їшiн,жїзеге асырылады. Экологиялыќ сараптама
Ќоршаєан ортаны ќорєау туралы заѕ ќашан ќабылданды: 1997 ж. 15 шiлде
Ќоршаєан ортаны ќорєауєа байланысты заѕдардыѕ бiркелкi жјне дјлме дјл орындалуын ќадаєалау ќўќына ие: Їкiмет
Ќоршаєан ортаны ќорєауєа байланысты заѕдардыѕ бiркелкi жјне дјлме дјл орындалуын ќадаєалау ќўќына ие: Їкiмет
Ќоршаєан ортаны ќорєауєа байланысты туындаєан мїлiктiк дауларды ќарау ќўзырына ие: Сот
Ќоршаєан ортаны ќорєауєа байланысты туындаєан мїлiктiк дауларды ќарау ќўзырына ие: Сот
Ќоршаєан ортаны ќорєауды экономикалыќ жаєынан ынталандыру жїзеге асырылуы мїмкiн: Тек ќўќыќтыќ шаралар арќылы
Ќоршаєан ортаны ќорєауды экономикалыќ жаєынан ынталандыру жїзеге асырылуы мїмкiн: Тек ќќќыќтыќ шаралар арќылы
Ќоршаєан ортаны ластаєаны їшiн жјне табиєи ресурстарды ќорєау мен молыќтыру їшiн аќы алу тјртiбiн белгiлеу ќўќыєына: Їкiмет
Ќоршаєан ортаны ластаєаны їшiн жјне табиєи ресурстарды ќорєау мен молыќтыру їшiн аќы алу тјртiбiн белгiлеу ќўќыєына: Їкiмет
Ќоршаєан ортаныѕ жаєдайына байќау жїргiзу, ќоршаєан ортаны ќорєау жјне ќалпына келтiру жґнiнде шаралардыѕ орындалуына тексеру жїргiзу келесiнi бiлдiредi: Экологиялыќ мониторингтi
Ќоршаєан ортаныѕ жаєдайына байќау жїргiзу, ќоршаєан ортаны ќорєау жјне ќалпына келтiру жґнiнде шаралардыѕ орындалуына тексеру жїргiзу келесiнi бiлдiредi: Экологиялыќ мониторингтi
Ќоршаєан ортаныѕ сапасы: Ќоршаєан ортаныѕ ќўрамы мен ќасиеттерiнiѕ сипаттамасы
Ќоршаєан ортаныѕ сапасын нормалау дегенiмiз:Сапасы бїлiнген ортаныѕ нормасын аныќтау
Ќорыќ iсiне жалпы јдiстемелiк басшылыќты їйлестiрiп жїзеге асыру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органы
Ќорыќ iсiне жалпы јдiстемелiк басшылыќты їйлестiрiп жїзеге асыру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органы
Ќосымша орман материалдары їшiн тґлем келесiнiѕ бекiткен баєалары бойынша жїзеге асырылады: Їкiметпен
Ќосымша орман материалдарын дайындау – бўл: Ќабыќ жјне аєаш кґгерiшiн, жапыраќтарды, аєаштардыѕ тамырларын дайындау
Ќосымша орман материалдарын дайындауєа жатады: Ќабыќ дайындау
ЌР ``Ќызыл Кiтабыныѕ`` тїп нўсќасы ќай жерде саќталады: Ўлттыќ Єылыми Академияныѕ Тґралќасында
ЌР Конституциясы экология ќўќыєыныѕ ќайнар кґзi: Болады
ЌР-да орман экожїйелерiнiѕ мониторингiсi кiммен жїргiзiледi: Орман, аѕ аулау жјне балыќ шаруашылыќ комитетiмен
ЌР-да ормандар ќанша топтарєа бґлiнедi: 2
ЌР-ныѕ “Ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар туралы” заѕы ќашан ќабылданєан: 3 тамыз 1996 жыл
ЌР-ныѕ “Ќызыл кiтабында” кґрсетiлген тїрлердiѕ ќайсысы енгiзiлген: Кјдiмгi сексеуiл
ЌР-ныѕ белгiлi бiр аумаєында тґтенше экологиялыќ ахуалды жариялайды: Їкiмет
ЌР-ныѕ белгiлi бiр аумаєында тґтенше экологиялыќ ахуалды жариялайды: Їкiмет
ЌР-ныѕ белгiлi бiр аумаєында тґтенше экологиялыќ ахуалды жариялайды: Їкiмет
ЌР-ныѕ Орман кодексi ќашан ќабылданды: 1993 ж, 23 ќаѕтар
ЌР-ныѕ Су кодексi ќашан ќабылданды: 1994 ж,30 ќаѕтар
ЌР-ныѕ су ќорына жатќызылмайды: Бау-баќшалар участкелерiндегi жабыќ су тоєандар
ЌР-ныѕ сулары кiмнiѕ меншiгiнде болады: Мемлекеттiѕ меншiгiнде
ЌР-ныѕ экологиялыќ ќауiпсiздiк консепциясы ќайсы органмен бекiтiлдi: Президентпен
ЌР-ныѕ экологиялыќ сараптама туралы заѕы ќашан ќабылданды: 1998 ж. 21 сјуiр
Ќызыл кiтапќа” ґсiмдiктердiѕ келесi тїрлерi енгiзiледi: Ќўрып бара жатќан жјне сирек кездесетiн деп танылатын
Мiндеттi экологиялыќ саќтандыруды жїргiзу тјртiбi мен ережесiн бекiту ќўќына ие: Їкiмет
Мiндеттi экологиялыќ саќтандыруды жїргiзу тјртiбi мен ережесiн бекiту ќўќына ие: Їкiмет
Мемелекеттiк экологиялыќ сараптаманы ўйымдастыру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Мемелекеттiк экологиялыќ сараптаманы ўйымдастыру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Мемлекет барлыќ экологиялыќ сараптамаєа ќатысуєа мiндеттi ме: Мiндеттi емес
Мемлекеттiк экологиялыќ сараптаманыѕ оѕ ќорытындысы болмаєан жобалар: Бекiтiлмейдi
Мемлекеттiк экологиялыќ сараптаманыѕ оѕ ќорытындысы болмаєан жобалар: Бекiтiлмейдi
Мемлекеттiк меншiктi басќару ќўзырына ие: Їкiмет
Мемлекеттiк меншiктi басќару ќўзырына ие: Їкiмет
Мемлекеттiк орман ќорына жатпайды: Жеке ќосалќы шаруашылыќ жерлерiндегi бау-баќша екпелерi
Мемлекеттiк су кадастры жјне мониторингiн жїргiзуге ќўзыреттi орган: ЌР їкiметi
Мемлекеттiк экологиялыќ сараптама жїргiзу мерзiмi: 1 айдан аспауы тиiс
Мемлекеттiк экологиялыќ сараптама мерзiмiн белгiлеу мен ўзарту ќўзыретi: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы атќарушы органда
Мемлекеттiк экологиялыќ сараптаманы жїргiзу їшiн ќажеттi, арнайы бiлiмдердi жјне жеткiлiктi тјжiрибесi бар субьектiлер: Мемлекеттiк экологиялыќ сарапшылар
Мемлекеттiк экологиялыќ сараптаманыѕ ќорытындысы: Акт
Мемлекеттiк экологиялыќ сараптаманыѕ ќорытындысы: Акт
Мемлеккеттiк экологиялыќ сараптаманы ўйымдастыру жјне жїргiзу ќўќыєы: ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органында
Мўздыќтар су ќорына: Кiредi
Нјтежиесiнде су пайдлануєа кедергi жасалатындай су тоєандарєа ерiмейтiн кїнделiктi ќалдыќтарды тастау бўл: Суды ластау
Нјтижесiнде тґтенше жаєдай туєан табиєи даєдарыс-бўл: Катастрофа
Орман аєаштары ґспейтiн бiраќ орман шаруашылыєына берiлген жерлер орман ќорына: Кiредi
Орман даулары кiммен шешiледi: Соттармен
Орман жјне су ќорларыныѕ жер учаскелерi жеке меншiкте: Бола алмайды
Орман жјне су ќорларыныѕ жер учаскелерi жеке меншiкте: Бола алмайды
Орман жерi: Орман ќорыныѕ аєаш ґсiруге арналєан орманды жјне ормансыз жерi
Орман кодекiсiне орман пайдаланудыѕ ќанша тїрi кґзделген: 7
Орман ќоры жерлерiнiѕ ќўрамындаєы ормансыз жерлерге жатады: Ґртке ќарсы орманды жарма жерлер
Орман ќоры учаскесiн ўзаќ мерзiмдi пайдалану ќўќыєын кујландыратын ќўжат ол: Лицензия
Орман ќорына кiрмейдi: Селден ќорєаушы органдар
Орман ќорында шґп шабу жјне мал жаю ережелерi кiммен бекiтiледi: Орман, аѕ аулау жјне балыќ шаруашылыєы жґнiнде комитетпен
Орман ќорыныѕ ќўќыќтыќ тјртiбi, ормандардыѕ андыќ жјне сапалыќ жай-кїйi туралы маєлўматтар жїйесi - бўл: Орман кадастры
Орман ќорыныѕ учаскелерi ќысќа мерзiмдi орман пайдаланудыѕ келесi мерзiмiне берiлуi мїмкiн: 1 жылєа дейiн
Орман пайдаланудыѕ ќандай тїрiн азаматтар аќылы тїрде жїзеге асырады: Сїрек дайындау
Орман шаруашылыєына келтiрiлген залал ќандай тїрде ґтеледi: Толыќ кґлемде
Орман шарцушылыєыныѕ жјне орман пайдаланулардыѕ тиiмдi жїргiзiлуiн ќамтамасыз еиуге, ормандарды кїзетуге жјне ќорєауєа баєытталєан шаралардыѕ жїйесi: Орман мониторингi
Орман экожїйелерiнiѕ мониторинг ќызметi мониторингтiѕ келесi орталыќтарын ќамтиды: Республикалыќ жјне регионалды
Орман, аѕ аулау жјне балыќ шаруашылыќ комитетi келесiнiѕ ќўрамына кiредi: Табиєи ресурстар жјне ќоршаєан ортаны ќорєау министiрлiгiѕ
Ормандарєа меншiк ќўќына кiмдер не: Мемлекет
Ормандарды топтарєа жјне ќорєаныш категорияларына жатќызу тјртiбiн ќай орган бекiтедi: Їкiмет
Орманды ќорєау: Орманды зиянкестерден, аурулардан жјне ќолайсыз жјйттердiѕ јсерiнен ќорєау жґнiндегi шаралар жиынтыєы
Орманды мемлекеттiк ќорєау келесi маќсатты жїзеге асыру їшiн ќўрылады: Кїзету жјне ќорєау шаралары
Орманды саќтау: Орман ґрттерiнiѕ, орманды ґз бетiмен кесудiѕ жјне орман заѕдарын басќа да бўзудыѕ алдын алу жјне оларєа ќарсы кїресу жґнiндегi шаралар жиынтыєы
Орманды санитарлыќ маќсатта кесу – бўл: Сынєан, ауру жјне ќўрєап кеткен аєаштарды алу
Орманныѕ санитарлыќ жай кїйi: Орманныѕ ќоќыстануы, сола бастаєан жјне ќураєан аєаштар туралы мјлiметтер келтiрген сипаттамасы
Ортке ќарсы ќажеттiлiктер їшiн ќандай суды алуєа рўќсат етiледi: Кез келген су ќоймалары
Ґз ќўзiретi шегiнде ќоршаєан орта сапасыныѕ нормативтерi мен шаруашылыќ жјне ґзге де ќызмет бойынша экологиялыќ талаптарды бекiту немесе келiсу ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Ґз ќўзiретi шегiнде ќоршаєан орта сапасыныѕ нормативтерi мен шаруашылыќ жјне ґзге де ќызмет бойынша экологиялыќ талаптарды бекiту немесе келiсу ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Ґнеркјсiптiк жјне ґзге де ќажеттiлiктi техникалыќ жабдыќтарды пайдаланып ќанаєаттандыру їшiн суды пайдалану – бўл: Арнайы су пайдалану
Радиациялыќ ќауiпсiздiк: Белгiленген нормаларєа сјйкес ќызметшiлерге, халыќќа жјне ќоршаєан ортаєа радиациялыќ јсердi шектейтiн шаралар кешенiмен ќамтамасыз етiлген радиаиялыќ жаєдайдыѕ жай кїйi
Радиоактивтiк ластануєа ўшыраєан жерлердi алу, ќорєау жјне шаруашылыќта пайдалану тјртiбi: Заѕдармен белгiленедi
Республикалыќ ќоршаєан ортаны ќорєау ќоры ќўрылуы: Мїмкiн
Республикалыќ ќоршаєан ортаны ќорєау ќоры ќўрылуы: Мїмкiн
Республикалыќ ќоршаєан ортаны тўраќсыздандыру ќоры ќўрылуы: Мїмкiн емес
Республикалыќ ќоршаєан ортаны тўраќсыздандыру ќоры ќўрылуы: Мїмкiн емес
Сараптама жїргiзу мерзiмi ўзартылуы мїмкiн: 6 айєа дейiн
Спорттыќ жјне јуесќойлыќ балыќ аулау їшiн азаматтар келесiдей су тоєандарын пайдалана алады: Балыќ питомниктерi
Су даулары ќай органмен шешiледi: Сотпен
Су дауларын шешетiн орган: Сот
Су жолдарын кеме жїзу санатына жатќызу тјртiбi, су жолдарыныѕ атауларын белгiлеу ќўзыретi ќай органда: Їкiмет
Су кодекiсiмен су пайдалану ќўќыєыныѕ ќандай тїрлерi кґрсетiлген: Жалпы жјне арнайы
Су ќорыныѕ ќўрамды бґлiктерi – бўл: Жер їстi, жер асты территориалды сулар жјне мўздыќтар
Су пайдаланудыѕ ќандай тїрi аќысыз болады: Жалпы
Су тоєандары келесiдей жаєдайлар їшiн пайдалануєа тиым салынады: Јуе кемелердiѕ ўшуы жјне ќонуы їшiн
Су тоєандарын кґпшiлiк демалыс, туризм жјне спорт маќсаттары їшiн пайдалану – бўл: курорттыќ су пайдалану
Судыѕ жаєдайы туралы, оны пайдалану жјне ќорєау туралы мјлiметтердiѕ жиынтыєы – бўл: Кадастр
Сїрек дайындаудыѕ жыл сайыѕєы нормасы: Есептi кесепаєыш
Табиєат пайдалануєа рўќсат беру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органы
Табиєат пайдалануєа рўќсат беру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органы
Табиєат пайдаланудыѕ јр тїрлi баєыттары бойынша Ўлттыќ экологиялыќ баєдарламаларды јзiрлеу ќўзыретiне ие: Їкiмет
Табиєат пайдаланудыѕ јр тїрлi баєыттары бойынша ўлттыќ экологиялыќ баєдарламаларды јзiрлеу ќўзыретiне ие: Їкiмет
Табиєатты ќорєаушы арнайы ґкiлеттi органмен берiлетiн жјне тўлєаныѕ табиєи ресурстарды пайдалануєа ќўќысын кујландыратын ќўжат-бўл: Табиєатты пайдалануєа ќўжат
Табиєатты пайдалануєа келiсiм шарт жасасќанда мiндеттi тарап болып табылады: Жеке тўлєа
Табиєатты пайдалануєа келiсiм-шарт ќандай органдармен жасалады: Арнайы атќарушы органмен
Табиєатты пайдаланушыларєа, белгiлi бiр уаќыт мерзiмiне, табиєи ресурстарды шектi пайдаланудыѕ, ќоршаєан ортаєа ластаушы заттарды тастаудыѕ, ґндiрiстiѕ ќалдыќтарын орналастырудыѕ кґлемiн бекiту-бўл: Лимиттер мен квоталар
Табиєи емдiк факторлары бар су тоєандары ќайсы санатќа жатады: Сауыќтыру
Табиєи ресурстар мен айналадаєы табиєи ортаны тиiмдi пайдалануды жјне ќорєауды ќамтамасыз ету жґнiндегi шараларды јзiрлеп, жїзеге асыру ќўзыретi: Їкiметте
Табиєи ресурстар мен айналадаєы табиєи ортаны тиiмдi пайдалануды жјне ќорєауды ќамтамасыз ету жґнiндегi шараларды јзiрлеп, жїзеге асыру ќўзыретi: Їкiметте
Табиєи ресурстар: Ќоєамныѕ материалдыќ, мјдени жјне басќа ќажеттерiн ќанаєаттандыру їшiн ќоршаєан ортаныѕ шаруашылыќ жјне ґзге ќызмет процесiнде пайдаланатын ќўамдас бґлiктерi
Табиєи ресурстарєа меншiк ќўќыєыныѕ мазмўнын ќўрайды: Иемдену, пайдалану жјне билiк ету
Табиєи экологиялыќ жїйелер ќоршаєан ортаны ќорєау обьектiсi: Болады
Тјртiптiк жауапкершiлiк ќандай нормативтiк актiмен реттеледi: Еѕбек кодексi
Тјртiптiк жауапкершiлiк ќандай нормативтiк актiмен реттеледi: Еѕбек кодексi
Технологиялыќ процестiѕ, механизмдердiѕ, ќўралдардыѕ, ќўрылыстардыѕ бўзылуы-бўл: Авария
Тґменде кґрсетiлген орман пайдаланудыѕ ќандай тїрi жанамалы маќсатта орманды пайдалану болып табылады: Сїрек дайындау
Уаќытша ќысќа мерзiмдi су пайдаланудыѕ мерзiмi: 3 жылєа дейiн
Уаќытша ўзаќ мерзiмдi су пайдаланудыѕ мерзiмi: 25 жылєа дейiн
Ўзаќ мерзiмдi орман пайдаланудыѕ мерзiмi: 50 жылєа дейiн
Ўлттыќ экологиялыќ баєдарламалардыѕ орындалуын ўйымдастыру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Ўлттыќ экологиялыќ баєдарламалардыѕ орындалуын ўйымдастыру ќўќына ие: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы орган
Їкiмет ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар ќўру туралы шешiм: Ќабылдайды
Їкiметтiѕ ќоршаєан ортаныѕ экологиялыќ жїйесiне ќатысы бар Ќаулылары экология ќўќыєыныѕ ќайнар кґзi: Бола алады
Їкiметтiѕ ќоршаєан ортаныѕ экологиялыќ жїйесiне ќатысы бар Ќаулылары экология ќўќыєыныѕ ќайнар кґзi: Бола алады
Халыќаралыќ ынтымаќтастыќты жїзеге асыру ќўќына ие: Їкiмет
Халыќаралыќ ынтымаќтастыќты жїзеге асыру ќўќына ие: Їкiмет
Халыќаралыќ ынтымаќтастыќты жїзеге асыру ќўќына ие: Їкiмет
Халыќќа ґздерi ќабылдаєан шешiмдерге сјйкес жїргiзiлетiн экологиялыќ сараптама нјтижелерi туралы хабарлап отыру ќўзыретi: Жергiлiктi атќарушы жјне ґкiлдi органдарында
Халыќтыѕ радиациялыќ ќауiпсiздiгi туралы заѕ ќашан ќабылданды: 1999 ж, 12 шiлде
Шайыр – ол: Ќылќан жапыраќты аєаштардыѕ ќоймалжыѕ заты
Шайыр дайындау - бўл: Ќылќан жапыраќты аєаштардыѕ ќоймалжыѕ затын жинау
Шайыр дайындауєа ќўќыќ ќандай ќўжатпен рјсiмделедi: Орман келiсiм шарты
Шайырды дайындау жїзеге асырылады: Кез-келген ормандарда
Шаруашылыќ iс-јрекеттердiѕ ќандай тїрлерi мiндеттi лицензиялауєа жатады: Іс-јрекеттердiѕ экологиялыќ ќауiптi тїрлерi
Шаруашылыќ жјне басќа да iс-јрекеттiѕќоршаєан орта сапасыныѕ нормативтерiне сјйкестiгiн аныќтау келесi атќа ие: Экологиялыќ сараптама
Шекара суларын пайдалану ќандай негiзiнде жїзеге асырылады: Халыќаралыќ келiсiм шарт
Шетелдiк заѕды тўлєалар табиєат пайдаланушылар: Бола алады
Шетелдiк заѕды тўлєалар табиєат пайдаланушылар: Бола алады
Шетелдiк заѕды тўлєалар тўраќты жер пайдаланушы: Бола алмайды
Экология дегенiмiз не: Грек тiлiнен oikos - їй, жјне logos - єылым
Экология ќўќыєы мына саладаєы араќатынастарды зерттейдi: Табиєат пен ќоєам
Экология ќўќыєыныѕ јдiсi: Экологиялыќ ќоєамдыќ ќатынастарєа јсер ету тјсiлi
Экология ќўќыєыныѕ јдiстерi: Диспозитивтiк, императивтiк
Экология ќўќыєыныѕ ќайнар кґзi болатын нормативтiк актiлер басќа ќўќыќтардыѕ ќайнар кґзi: Болады
Экология ќўќыєыныѕ ќайнар кґзi болатын нормативтiк актiлер басќа ќўќыќтардыѕ ќайнар кґзi: Болады
Экология терминiн єылымєа кiм ендiрдi: Геккель
Экологиялыќ апат аймаєында адамныѕ денсаулыєы мен ќоршаєан ортаєа зиянды ыќпал ететiн ўйымдардыѕ, агрегаттар мен жабдыќтардыѕ жўмысы: Жандандырылады
Экологиялыќ апат аймаєында адамныѕ денсаулыєы мен ќоршаєан ортаєа зиянды ыќпал ететiн ўйымдардыѕ, агрегаттар мен жабдыќтардыѕ жўмысы: Жандандырылады
Экологиялыќ апат аймаєында адамныѕ денсаулыєы мен ќоршаєан ортаєа зиянды ыќпал ететiн ўйымдардыѕ, агрегаттар мен жабдыќтардыѕ жўмысы: Жандандырылады
Экологиялыќ апат аймаєында ќолайсыз экологиялыќ жаєдайдыѕ пайда болуына себепшi болєан шаруашылыќ обьектiлерi:Ќызметiн тоќтатады
Экологиялыќ апат аймаєында ќолайсыз экологиялыќ жаєдайдыѕ пайда болуына себепшi болєан шаруашылыќ обьектiлерi: Ќызметiн тоќтатады
Экологиялыќ басымдыќ дегенiмiз:Белгiлi бiр табиєи обьектiлердiѕ басќаларына ќараєанда ќўќыќ нормаларында бекiтiлген басымдыєы
Экологиялыќ жїйе:Организмдердiѕ жјне олар мекендейтiн жансыз ортаныѕ ґзара байланысты бiртўтас функционалдыќ жиынтыєы
Экологиялыќ ќауiпсiздiк: Жеке адамныѕ, ќоєам мен мемлекеттiѕ ґмiрлiк маѕызды мїдделерi мен ќўќыќтарыныѕ ќоршаєан ортаєа антропогендiк жјне ґзге де јсерлер салдарынан туындайтын ќауiп ќатерден ќорєалуыныѕ жай кїйi
Экологиялыќ ќауiпсiздiктi ќамтамасыз ету жер заѕдарыныѕ принципiне: Жатады
Экологиялыќ ќауiптi ќызмет дегенiмi: Адамныѕ денсаулыєы мен ќоршаєан ортаєа зиянды јсерiн тигiзетiн немесе тигiзуi мїмкiн басќарушылыќ жјне инвестициялыќ ќызметтi ќоса алєандаєы тiкелей жјне жанама ќызмет
Экологиялыќ ќауiптi обьектi дегенiмiз: Іске асырылєанда адмдардыѕ денсаулыєына жјне ќоршаєан ортаєа зиянды јсерiн тигiзуi мїмкiн немесе зиянды јсерiн тигiзетiн сараптама обьектiсi
Экологиялыќ ќўќыќ бўзушылыќтыѕ жауапкершiлiк тїрлерi: Тјртiптiк, ќылмыстыќ, јкiмшiлiк, материалдыќ т.В)
Экологиялыќ ќылмыстыќ жауапкершiлiк ќандай нормативтiк актiмен реттеледi: Ќылмыстыќ жјне ќылмыстыќ iсжїргiзу кодексiмен
Экологиялыќ сараптама жасалуєа жататын ќўжаттаманыѕ тапсырысшысы болып табылады: Жоспарланып отырєан ќызметтi жобалауєа тапсырма берген жјне сараптама обьектiсiн ќаржыландыруды жїзеге асыратын заѕды немесе жеке тўлєа
Экологиялыќ сараптама рјсiмi бўзылса: Сараптама ќорытындысы жарамсыз деп табылады
Экологиялыќ сараптама рјсiмi бўзылса: Сараптама ќорытындысы жарамсыз деп табылады
Экологиялыќ сараптама саласында ќоршаєан ортаєа јсер етудi баєалау мјселелерi жґнiндегi єылыми зерттеулердi їйлестiру ќўзыры: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органында
Экологиялыќ сараптама саласындаєы мїлiктiк даулар: Сот тјртiбiмен шешiледi
Экологиялыќ сараптама саласындаєы мїлiктiк даулар: Сот тјртiбiмен шешiледi
Экологиялыќ сараптамалар жїргiзудi ќаржыландыру кґздерiн аныќтау ќўзыретi: Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы орталыќ атќарушы органда
Экологиялыќ сараптаманыѕ обьектiсi болып табылады: Табиєатты пайдалануєа ќатыстыжобалау алдындаєы ќўжаттамасы
Экологиялыќ сараптаманыѕ сарапшысыныѕ ќўќыєы жоќ: Ерекше пiкiр ќалыптастыруєа
Экологиялыќ сараптаманыѕ тїрлерiнiѕ атаулары: Мемелекеттiк жјне ќоєамдыќ
Экологиялыќ тјуекел дегенiмiз: Табиєат обьектiлерi мен факторларыныѕ кез келген антропогендi ґзгерiстерiнiѕ ќоршаєан ортаєа жјне халыќтыѕ денсаулыєына ќолайсыз зардаптар тигiзу ыќтималдылыєы
Экономикалыќ даєдарыс ќоршаєан ортаны ќорєау обьектiсi: Болмайды
Ядролыќ ќару сынаєы жїргiзiлген жер учаскелерiн беру: Берiлуге ќатаѕ тыйым салынады