Методические указания по написанию дипломной работы по экономике

Методические указания по предмету «Экономика»
Информация о работе
  • Тема: Методические указания по написанию дипломной работы по экономике
  • Количество скачиваний: 0
  • Тип: Методические указания
  • Предмет: Экономика
  • Количество страниц: 71
  • Язык работы: українська мова (Украинский)
  • Дата загрузки: 2015-02-25 01:45:20
  • Размер файла: 124.19 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання дипломних робіт
для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси”
всіх форм навчання


2009Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050104 “Фінанси” всіх форм навчання/ Укл. Нестеренко Ж.К. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 70.

Укладач: к.е.н., професор,. зав.каф. “Фінансів і банківської
справи” Ж.К. Нестеренко


Рецензент: к.е.н., доц. В.В. Корольков


Відповідальний за випуск: к.е.н., проф. Ж.К. Нестеренко
Затверджено
на засіданні кафедри
“Фінанси та банківська справа”
Протокол № 4
від 11.12.2008 р.

Затверджено
Вченою Радою
факультету економіки та управління
Протокол № 6
від 26.02.2009 р


ЗМІСТ
стор.
Вступ 5
1 Організація підготовки до захисту дипломної роботи 7
2 Захист дипломних робіт 14
3 Структура дипломної роботи 15
3.1 Дипломна робота 15
3.2 Вступна частина 15
3.3 Основна частина 15
3.4 Додатки 16
3.5 Вимоги до подання структурних елементів ДР 16
4 Вимоги до структурних елементів вступної частини 17
4.1 Титульний лист 17
4.2 Завдання на дипломну роботу 17
4.3 Реферат 17
4.4 Зміст 17
4.5 Перелік умовних позначень, символів, одиниць,
скорочень і термінів 19
5 Вимоги до структурних елементів основної частини 20
5.1 Вступ 20
5.2 Суть дипломної роботи 20
5.3 Рекомендації 22
5.4 Список використаних джерел 23
6 Вимоги до додатків 24
6.1 Призначення додатків 24
6.2 Типи додатків 24
7 Правила оформлення дипломної роботи 25
7.1 Загальні вимоги 25
7.2 Нумерація сторінок 27
7.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 28
7.4 Ілюстрації 29
7.5 Таблиці 30
7.6 Переліки 34
7.7 Примітки 35
7.8 Виноски 35
7.9 Формули та рівняння 36
7.10 Посилання 38

7.11 Титульний лист 39
7.12 Перелік умовних позначень, символів,
одиниць, скорочень і термінів 40
7.13 Додатки 40
Додаток А. Зразок оформлення титульного листа ди-пломної роботи 42
Додаток Б. Бланк завдання на дипломну роботу 43
Додаток В. Приблизний перелік декількох тем дипломних робіт 46
Додаток Д. Бланк – форма відзиву наукового керівника на дипломну роботу 47
Додаток Е. Бланк – форма рецензії на дипломну роботу 49
Додаток Ж. Приклад змісту ДР 51
Додаток И. Приклад складання реферату ДР 53
Додаток К.Перелік найбільш розповсюджених скорочень 54
Додаток Л. Приклад оформлення бібліографічного опи-су 56
Додаток М. Приклад оформлення таблиці в додатку 66
Додаток Н. Приклад оформлення рисунку в додатку 69
Додаток П. Зразок оформлення ілюстративного матеріалу 70


ВСТУП


Вихід України з кризового фінансово-економічного стану може здійснюватись на підставі впровадження радикальних економічних реформ і буде залежать в першу чергу від високого рівня професійної підготовки спеціалістів, які зможуть забезпечити становлення і вдосконалення фінансів та фінансових відносин підприємств, банківської системи, а також установ і організацій грошово-кредитно-страхової системи та відносин на фондовому ринку України.
Вдосконалення фінансових відносин підприємств та організацій у всіх видах виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутків та збільшення капіталів залежить від впровадження фінансового механізму та фінансово-кредитної політики держави.
Логіка ринкових відносин потребує відповідей на такі питання, які стоять перед кожним керівником і його командою, перед кожним підприємцем:
- як керувати фінансами підприємства;
- які критерії для прийняття фінансових рішень;
- які перешкоди зможуть привести до банкрутства;
- як вижити в високоінфляційному середовищі;
- які є лігітивні методи фінансового маневрування з метою нейтралізації або зменшення податкового пресу і т. п.
Дати відповіді на всі ці запитання в конкретних умовах будь-якого діючого підприємства, допоможе спеціалісту-фінансисту той великий обєм роботи, який студент - дипломник виконає на завершальні й стадії підготовки фахівця при виконанні і захисті дипломної роботи, як він зможе дати ґрунтовне теоретичне зясування питання, зазначеного в темі дипломної роботи, та підтвердити його досвідом і практикою діючих підприємств і організацій, що збере студент на переддипломній практиці.
Дипломне проектування - завершальна стадія підготовки фахівців-фінансистів, при виконанні якого студенти повинні продемонструвати знання у провідних галузях економічної науки: економіки підприємств, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів підприємств, страхової справи, фінансового менеджменту, інвестиційної діяльності та інших.
Метою цих методичних вказівок є потреба встановити єдині вимоги в керівництві дипломним проектуванням та в вимогах до студентів-дипломників.
Нормативною та методичною базою написання методичних вказівок стали:
ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.050104 "Фінанси";
ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра за спеціальністю 6. 050104 "Фінанси”.
ДСТУ 3008- 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;
ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;
ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила;
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)”.
Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності “Фінанси” всіх форм навчання, а також для наукових керівників і консультантів дипломних робіт. Вони можуть використовуватись при теоретичному обґрунтуванні на основі вивчення літературних джерел та при збиранні і аналізі різноманітних даних і інформації до дипломної роботи.

1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студентів і має своєю метою систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань зі спеціальності та застосування цих знань при розвязанні конкретних господарсько-виробничих завдань.
У дипломній роботі повинні знайти відображення:
- знання, отримані студентами при вивченні фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін;
- уміння застосувати отримані знання для вирішення конкретних господарсько-виробничих завдань;
- уміння зібрати необхідну інформацію в реальних виробничих умовах;
- готовність і вміння використовувати в процесі розвязання виробничо-господарських завдань новітні наукові досягнення і сучасні обчислювальні засоби.
Дипломна робота має бути написана державною мовою. Всі студенти зобов’язані писати в одному екземплярі і захищати роботу винятково українською мовою. Студенти, що не вивчали українську мову, а також громадяни Російської Федерації, мають право писати і захищати роботу російською мовою після позитивної резолюції декана на поданій ними заяві з проханням про такий дозвіл.
Дипломна робота повинна мати комплексний характер, тобто при її виконанні мають розглядатися економічні, організаційні, технологічні й соціальні аспекти обєкта проектуван-ня.
Пропозиції і висновки дипломної роботи повинні мати високий рівень обґрунтування з використанням статистичної інформації, включаючи сучасні наукові підходи до аналізу і проектування організаційно-економічних систем.
При виконанні дипломної роботи студенти можуть використовувати виконані ними курсові роботи.
Захист дипломної роботи є підставою для присвоєння випускникові відповідної кваліфікації.
Для керівництва дипломною роботою наказом ректора призначаються керівники робіт з числа професорсько-викладацького складу і наукових співробітників інституту, а також висококваліфікованих фахівців закладів і підприємств.
На наукового керівника покладається:
а) надання допомоги студентові при виборі теми, напрацюванні дібраних матеріалів та в кінцевому затвердженні теми, яка після підписання наказу ректором університету записується в титульний лист ДР (див. додаток А);
б) укладання завдання на розробку дипломної роботи, затвердження календарного графіку підготовки дипломної роботи (див. додаток Б); приблизний перелік декількох тем дипломних робіт приведений в додатку В;
в) надання студентові допомоги в доборі бібліографії;
г) наукове керівництво і допомога в написанні дипломної роботи шляхом перегляду її за частинами ї в цілому; студент зобовязаний звітувати про виконану роботу перед своїм керівником не рідше одного разу на тиждень. Науковий керівник регулярно повідомляє про хід виконання дипломних робіт на засі-данні кафедри;
д) сприяння студентові у збиранні та отриманні необхідних додаткових матеріалів;
е) написання відзиву на дипломну роботу (див. додаток Д).
Резюме наукового керівника повинне показати, в якій мірі дипломник упорався з поставленим перед ним завданням, який теоретичний рівень роботи, яке її практичне значення, наскільки правильно студент узагальнив практичний досвід роботи, які поставив нові питання й висунув пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи, яка її ефективність;
є) для кваліфікованих консультацій з окремих питань дипломної роботи за рахунок ліміту часу, відведеного на керівництво дипломною роботою, можуть призначатися консультанти.
Консультант зобовязаний:
а) брати участь у видачі завдання;
б) систематично консультувати студентів;
в) надавати допомогу студентові у збиранні необхідних матеріалів;
г) працювати в тісному контакті з керівником роботи;
д) перевірити правильність викладення в дипломній роботі питань, що консультуються ним.
Обєктами дипломного проектування зі спеціальності “Фінанси” можуть бути:
- гроші, грошовий обіг, грошова система;
- фінанси, фінансова система;
- фінансовий механізм;
- фінансова політика;
- фінансово кредитні відносини;
- фінансовий контроль;
- державний бюджет та бюджетний процес;
- фінансово-кредитна система;
- страхування;
- ринок цінних паперів;
- фінансовій ринок;
- валютно-фінансовий механізм;
- валютно-фінансові відносини;
- банки та банківська система;
- біржі та біржова діяльність;
- податки та податкова система;
- фінансові аспекти інвестиційної діяльності;
- податковий облік та його становлення;
- бухгалтерський облік та його вдосконалення;
- фінансовий стан підприємства, організації;
- фінансово-кредитне регулювання;
- фінансові аспекти приватизації;
- фінансування та кредитування підприємств, організацій;
- фінанси підприємств різних організаційно-правових форм власності;
- банкрутства підприємств: процедура, та критерії банкрутства;
- державне регулювання фінансів підприємств:
- фінансові ризики та управління ними;
- управління капіталом, вкладеним в основні засоби підприємства;
- управління капіталом, вкладеним в оборотні засоби підприємств;
- валютна система України;
- валютно-фінансові відносини зовнішньоекономічної діяльності;
- світова валютна система;
- фінансовий стан, платіжна спроможність та ліквідність підприємств;
- грошовий обіг та система розрахунків на підприємстві;
- фінансове планування на підприємстві;
- фінансовий аналіз на підприємстві;
- аудит виробничо-господарської діяльності підприємства;
- фінансове прогнозування;
- фінанси малих підприємств;
- підприємницький ризик;
- дивідендна політика;
- фінанси маркетингу;
- методи фінансових розрахунків фінансового менеджмен-ту;
- фінансові аспекти податкового обліку прибутку;
- фінансові аспекти податкового обліку податку на додану вартість;
- валові доходи в новому господарчому механізмі;
- валові витрати в новому господарчому механізмі;
- ціни та цінова політика;
- амортизаційні відрахування в новому господарчому механізмі;
- менеджмент комерційного банку;
- менеджмент малого бізнесу;
- та інші.
Залежно від виду обєкту, ступеня новизни постановки завдань і методу їх вирішення всі дипломні роботи розділяються на прикладні (дипломна робота першого типу), дослідні (дипломна робота другого типу), спеціалізовані (дипломна робота третього типу).
Дипломна робота першого типу (ДР-1) - прикладна, орієнтована на вирішення реального практичного господарського завдання, яке поставило підприємство, з використанням відомих методів або з їх незначною модифікацією. Головна мета ДР-1 - підвищити ефективність функціонування конкретного обєкта дипломної роботи.
Дипломні роботи другого типу (ДР-2) - дослідні; орієнтовані на вирішення слабо розробленої в теорії однієї з фінансових проблем щодо питань, зазначених в переліку обєктів дипломного проектування.
Дипломні роботи третього типу (ДР-3) - спеціалізовані, містять дослідження одного з теоретичних завдань спеціальної дисципліни навчального плану: загальної теорії фінансів, фінансів підприємств, фінансового менеджменту, страхування, інвестиційної діяльності та інші.
Студент вибирає тему дипломної роботи згідно з досвідом своєї попередньої роботи (мається на увазі проблематика виконаних у період навчання курсових робіт і проектів, рефератів, наукових доповідей на семінарах і конференціях), науковими, виробничими інтересами, можливостями та особистою схи-льністю.
Можливе виконання колективної дипломної роботи (вибір комплексної теми досліджень) у випадках, якщо декілька студентів працюють в одному напрямку і вирішують складну фінансову проблему у масштабах одного або декількох підприємств.
Рішення про закріплення за групою студентів комплексної теми дослідження приймає завідувач кафедри з урахуванням рівня підготовки і ділових якостей кожного студента, а також актуальності і складності теми.
Тематика робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку фінансів, фінансової системи та фінансової політики України, вона розробляється випускаючою кафедрою, кожний рік переглядається, та затверджується наказом ректора.
Кожна можлива тема повинна, виконуватись на базі конкретного підприємства чи організації, де студент перебував на переддипломній практиці.
Студентам надається право вибору теми роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.
Дня студентів заочного відділення та слухачів ФПО тематика роботи, як правило, повинна бути повязана зі службовими обовязками, що виконуються ними за місцем роботи.
За прийняті в роботі рішення та за правильність всіх даних відповідає студент — автор дипломної роботи. У разі незгоди з висновками керівника або консультантів студент має право відстоювати прийняті рішення при захисті дипломної роботи в ДЕК.
Виконання дипломної роботи за термінами співпадає з початком переддипломної практики. Однак безпосереднє формування складових частин, написання розділів пояснювальної записки починається з моменту закінчення практики.
Підготовка дипломної роботи до захисту здійснюється у наступній послідовності:
а) здійснюється літературна обробка даних;
б) відбирається, систематизується й опрацьовується матеріал з кожного розділу пояснювальної записки;
в) визначається основний зміст висновків і рекомендацій для практичного впровадження на об’єктах дослідження;
г) зясовується необхідність додаткового збирання вхідних або нормативних матеріалів;
д) уточнюється і конкретизується зміст розділів дипломної роботи, формулюються висновки, докладно розробляються і обґрунтовуються конкретні рекомендації;
е) орієнтовно оцінюється економічна ефективність від їх упровадження, та фінансовий результат;
є) складається реферат;
з) остаточно оформлюється пояснювальна записка.
Паралельно оформлюється необхідний графічний та ілюстративний матеріал; а також обовязково складається доповідь для виступу на захисті в ДЕК.
Закінчену дипломну роботу, підписану студентом і консультантами за розділами, треба передати науковому керівнику.
Виправляти в закінченій дипломній роботі знайдені помилки, погрішності, неточності науковим керівником чи консультантами не допускається.
У своєму відзиві науковий керівник, дає оцінку загальноекономічної, спеціальної і виробничої підготовленості випускника, його ініціативності, ступеня самостійності в розвязанні питань випускної роботи, характеризує плановість та дисциплінованість в роботі, а також вміння користуватись літературою.
Науковий керівник дає у відзиві загальні висновки та рекомендації щодо використання запропонованих рішень та розробок, може також підписувати акти впровадження НТР в виробництво разом з керівниками конкретних підприємств та організацій.
Відзив завершується загальною оцінкою дипломної роботи за чотирьохбальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” (див. додаток Д).
Підписані науковим керівником дипломна робота і ілюстративний матеріал разом з відзивом треба передати завідувачу кафедри.
Ознайомившись із дипломною роботою і відзивом наукового керівника, завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту і ставить свій підпис на дипломній роботі.
Якщо завідувач кафедри вважає, що студента до захисту роботи допустити не можна, то це питання розглядається на засіданні кафедри за участі наукового керівника. Протокол засідання кафедри подається на затвердження ректору університету. Питання про допуск студента до захисту може бути поставлене і після попередньої доповіді студента про роботу на засіданні кафедри.
Рецензування дипломних робіт доручається висококваліфікованим фахівцям підприємств, проектних організацій, науково-дослідних інститутів. Склад рецензентів затверджує ректор університету.
Рецензент підкреслює переваги дипломної роботи та недоліки, дає загальні висновки виконаної дипломної роботи та рекомендації щодо використання запропонованих рішень та розробок на виробництві, або в будь-якому другому напрямку.
Рецензент дає оцінку дипломної роботи по чотирьохбальній системі. Обовязково записується прізвище, імя та по батькові, місце роботи та посада рецензента (див. додаток Е).


2 ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, що успішно виконали весь обсяг навчальної роботи, передбачений навчальним планом. Порядок захисту визначається Положенням про організацію навчального процесу.
До Державної екзаменаційної комісії треба подати наступні документи:
а) довідку декана факультету про виконання студентом навчального плану і отримані ним оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик;
б) дипломну роботу;
в) відзив наукового керівника;
г) рецензію.
До ДЕКу можуть бути направлені й інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність роботи - авторські свідоцтва, публікації, зразки продукції та інші.
Розклад роботи Державної екзаменаційної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджує проректор з навчальної роботи і доводить до відома не пізніше ніж за 2 тижні до початку захисту дипломних робіт. У ньому повинно бути зазначено дату, час та місце захисту.
Захист дипломних робіт проходить на відкритих засіданнях Державної екзаменаційної комісії за участі не менше ніж половини складу комісії при обовязковій присутності голови ДЕКу.3 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота містить:
- дипломну роботу;
- ілюстративний матеріал (додаток П).

3.1 Дипломна робота

Дипломну роботу умовно поділяють на:

- вступну частину;
- основну частину;
- додатки.

3.2 Вступна частина

3.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний лист;
- завдання на проект (роботу);
- реферат;
- зміст;
- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

3.2.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини ДР - відповідно до розділу 4.


3.3 Основна частина

3.3.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;
- суть ДР;
- висновки;
- рекомендації;
- перелік посилань.
3.3.2 Вимоги до структурних елементів основної частини ДР - відповідно до розділу 5.

3.4 Додатки

3.4.1 Додатки розміщують після основної частини ДР.
3.4.2 Вимоги до додатків – відповідно розділу 6.


3.5 Вимоги до подання структурних елементів ДР

3.5.1 Структурні елементи "Титульний лист", "Завдання на дипломну роботу", "Реферат", "Зміст", "Вступ", "Суть ДР", "Висновки", "Список використаних джерел" є обовязковими.


4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

4.1 Титульний лист

4.1.1 Титульний лист є першою сторінкою ДР і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

4.1.2 Титульний лист містить дані, які подають у такій послідовності:

а) відомості про назву міністерства і навчального закладу;
б) гриф допущення до захисту;
в) повна назва документа;
г) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;
д) рік складання ДР.

4.1.3 Приклад оформлення титульних листів наведено у додатку А.

4.2 Завдання на дипломну роботу

4.2.1 Завдання на дипломну роботу оформлюється, як правило, на типографському бланку, виконаному на двох сторінках аркуша, розміщується після титульного листа.

4.3 Реферат

4.3.1 Реферат призначений для ознайомлення з ДР.
Він має бути стислим, інформативним і вміщувати відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї ДР.
4.3.2 Реферат має бути розміщений безпосередньо за завданням на дипломну роботу, починаючи з нової сторінки.
4.3.3 Реферат повинен містити:
- відомості про обсяг ДР, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;
- текст реферату;
- перелік ключових слів.

4.3.4 Текст реферату повинен відображати інформацію, подану у роботі, у певній послідовності:
- обєкт дослідження;
- мета роботи;
- методи дослідження;
- результати та їх новизна;
- основні положення роботи;
- економічна ефективність;
- значимість роботи та висновки.
Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають.

4.3.5 Реферат слід виконувати обсягом не більш, як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

4.3.6 У випадках, коли ДР складається з окремих томів (комплексна дипломна робота), повязаних між собою однією темою, кожна така ДР повинна мати реферат, котрий би зазначав його звязок з іншими томами. Структура кожного тому складається згідно з цим стандартом.

4.3.7 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті ДР, вміщують після тексту реферату.
Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполу-чень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

4.3.8 Складання реферату (див. додаток И).


4.4 Зміст

4.4.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

4.4.2 До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно пе-релічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті ДР; висновки; рекомендації; список використаних джерел; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

4.4.3 Зміст складають, якщо ДР містить не менш, ніж два розділи, або один розділ і додаток із загальною кількістю сторінок не менше десяти.
Приклад змісту наведено в додатку Ж.


4.5 Перелік умовних позначень, символів, одиниць,
скорочень і термінів

4.5.1 Усі прийняті в ДР малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.
Незалежно від цього, за першої появи цих елементів у тексті ДР наводять їх розшифровку. Перелік найбільш розповсюджених скорочень наведено у додатку К.5 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

5.1 Вступ

5.1.1 У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми;
- актуальність даної роботи та підставу для її виконання (для науково-дослідних робіт);
- мету роботи.

5.1.2 Вступ розміщують на окремій сторінці.


5.2 Суть дипломної роботи

5.2.1 Суть ДР - це викладення відомостей про обєкт дослідження або розроблення, які є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи, тобто опис: теорії; методів роботи; техніко-економічних показників; аналізу ринкового стану підприємства; аналізу організації системи та її структури, що дають уявлення та можливість для вдосконалення обєкта дослідження, збільшення прибутків та покращення фінансових ре-зультатів.

5.2.2 Викладаючи суть, особливу увагу приділяють в роботі питанням дослідження можливості втілення в виробництво теоретичних розробок, нормативних та Інструктивних актів та досягнених результатів.

5.2.3 Якщо в ДР необхідно навести повні докази (наприклад, використання "Закону великих чисел" для оцінки значення "можливості страхового випадку", що не мають безпосереднього відношення до обєкту дослідження або подробиці дослідження (розроблення)), їх вміщують в додатках.

5.2.4 Суть ДР викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.
Текст суті ДР може поділятися тільки на пункти.

5.2.5 У ДР треба використовувати одиниці SI (ГОСТ 8.417-81 Одиниці фізичних величин).
Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обовязкове лише за умови викладання найважливіших положень ДР.
ДР складається з таких основних розділів:
— Розділ 1. Теоретичні основи, аналіз нормативної, законодавчої бази та досвіду того питання, яке розглядається, та основні шляхи його розвязання.
— Розділ 2. Аналіз стану вивчаємої проблеми на діючому підприємстві (фірмі) з використанням встановлених законів, норм і нормативних інструкцій та вказівок форм бухгалтерської та податкової звітності в динаміці.
— Розділ 3. Наукові й практичні результати, запропоновані заходи по вдосконаленню питань, зазначених в темі дипломної роботи, з економічним обґрунтуванням поліпшення фінансового стану підприємства (фірми).
— Розділ 4. Охорона праці і техніка безпеки.
— Висновки.

Перший розділ, як правило, містить теоретичні основи взятого до дослідження обєкту. В цьому розділі треба викласти:
- основні поняття, суть, зміст того питання, тієї категорії, яка визначена в темі дипломної роботи. Наприклад, фінансів підприємств і балансового прибулу, прибутку від реалізації, податковообкладеного прибутку, фінансового стану, кредитування, інвестиційної діяльності і т.д;
- огляд сучасного стану теоретичних основ в цій області, враховуючи різні точки зору з дібраних літературних джерел;
- скласти свою точку зору на основі критичного аналізу, теоретичного, практичного досвіду та розробленої законодавчої і нормативної бази господарювання.
В першому розділі можливо дати оцінку існуючих методичних вказівок, інструкцій, нормативних та законодавчих актів, та як вони використовуються на конкретному підприємстві, яке вибране як база дослідження,
В другому розділі аналіз підприємства проводиться по діючим формам бухгалтерської, податкової та статистичної звітності в динаміці. Для цього аналізується дібраний матеріал, форми звітності, пояснювальні записки до річних звітів, методичні та інструктивні матеріали НБУ, Мінфіну, Держкомстату, Мінекономіки, ФДМ, ДНАУ та інші законодавчих органів по виробництву, праці й зайнятості, валовим затратам, валовим доходам; прибутку (балансовому чи податковообкладеному), фінансам, фінансовому стану, інвестиціям і інші.
В цьому розділі виявляються основні недоліки та вади, невирішені проблеми, а також основні позитивні досягнення в колективі досліджуваного підприємства, що дадуть можливість визначити основні напрямки вдосконалення проблеми.
В третьому розділі викладаються розроблені заходи та засоби по вдосконаленню конкретного підприємства чи виробництва. Це можуть бути також: методики, алгоритми, моделі, схеми управління, окремі способи, різноманітні прийоми, окремі розрахунки та аналізи.
Всі розрахунки повинні здійснюватись у відповідності з діючим законодавством вітчизняного господарювання та орієнтуватись на прибуткову діяльність.
Четвертий розділ - "Охорона праці і техніка безпеки", виконується згідно з методичними вказівками кафедри "Охорона праці і техніка безпеки".
В висновках необхідно підвести загальні висновки по всім розділам дипломної роботи, зробити оцінку виконання поставлених задач і привести одержані результати, які використовуються в доповіді при захисті дипломної роботи.


5.3 Рекомендації

У ДР на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.5.4 Список використаних джерел

5.4.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині ДР наводять у кінці тексту ДР, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.
Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посилання в тексті (номерні посилан-ня).
Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:
а) закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);
г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);
д) статті з журналів (абетковий порядок);
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);
ж) іншомовні джерела;
з) електронні джерела.
Список літератури та джерел може також оформлятися по мірі згадування в тексті роботи.

5.4.2 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)”.

5.4.3 Бібліографічні описи виконують мовою джерела інформації, допускається робити переклад бібліографічного опису і записувати його мовою дипломної роботи.

5.4.4 Приклад оформлення бібліографічного опису наведено у додатку Л.

6 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ

6.1 Призначення додатків

6.1.1 У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідний для повноти ДР, але включення його до основної частини ДР може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;
- не може бути послідовно розміщений в основній частині ДР через великий обсяг або способи відтворення;
- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі,

6.2 Типи додатків

6.2.1 У додатку можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;
- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення, або форму подання не можуть бути внесені до основної частини; форми податкової, бухгалтерської та статистичної звітності; проміжні математичні докази, формули, розрахунки; інструкції, методики, опис компютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.


7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

7.1 Загальні вимоги

7.1.1 Залежно від особливостей і змісту ДР складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

7.1.2 ДР оформлюють на аркушах формату А4 (210x297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату A3 (297x420 мм).

7.1.3 ДР виконують рукописним, машинописним або машинним (за допомогою компютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.
За машинного способу ДР виконують згідно з вимогами цього стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ.
Допускається включення до ДР сторінок, виконаних методом репрографії.
За машинописного способу виконання ДР друкують через півтора інтервали (приблизно 8 мм) - з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менше ніж 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14-й кегель, 1,5 інтервалу, шрифт - Times New Roman).
Допускається окремі частини ДР (титульний лист, завдання на проект, додатки) виконувати іншим способом, ніж основна час-тина.

7.1.4 Текст ДР слід друкувати, додержуючись такої ширини полів: верхнє і нижнє - не менше 20 мм, ліве – 30 мм, праве - не менше 10 мм.

7.1.5 Під час виконання ДР необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості тексту.

7.1.6 Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути такого ж кольору, як основний текст.

7.1.7 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у ДР наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову ДР, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

7.1.8 Скорочення слів і словосполучень у ДР - відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ГОСТ 7.12-93 Бібліографічний запис: скорочення слів російською мо-вою).

7.1.9 Структурні елементи "ЗАВДАННЯ", "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИ-НИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "РЕКОМЕНДАЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" "ДОДАТОК" не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

7.1.10 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

7.1.11 Заголовки структурних елементів ДР і заголовки розділів слід розташувати посередині рядка і друкувати великими літерами та наводять жирним шрифтом без крапок в кінці, не підкреслюючи.

7.1.12 Заголовки підрозділів ДР слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої та наводять жирним шрифтом, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

7.1.13 Абзацний відступ повинен бути однаковим у продовж усього тексту ДР і дорівнювати пяти знакам (15 мм).

7.1.14 Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

7.1.15 Якщо підрозділи містять пункти, то заголовки цих пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту.
У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.

7.1.16 Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту), а також між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки.

7.1.17 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

7.1.18 Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх виконання повинне відповідати вимогам цього стандарту з урахуванням можливостей компютерної тех-ніки.

7.1.19 До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.


7.2 Нумерація сторінок

7.2.1 Сторінки ДР слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

7.2.2 Титульний лист включають до загальної нумерації сторінок ДР. Номер сторінки на титульному листі не проставля-ють.

7.2.3 Завдання на проект включають до загальної нумерації сторінок. При двохсторонньому типографському бланку завдання враховують як дві сторінки. Номера сторінок на завданні не проставляють.

7.2.4 Реферат і текст змісту також включають до загальної нумерації сторінок. Номера сторінок на них не проставляють.

7.2.5 Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок ДР.

7.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

7.3.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти ДР слід нумерувати арабськими цифрами.

7.3.2 Розділи ДР повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті ДР і позначатися арабськими цифрами без крапки. Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ", наприклад "РОЗДІЛ 1". Після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

7.3.3 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.
Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.
Після номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад, 1.1., 1.2. і т.д.

7.3.4 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.
Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту повинна стояти крапка, наприклад, 1.1.1., 1.1.2. і т.д.

7.3.5 Підпункти нумерують у межах кожного пункту за таким ж правилами, як пункти.
Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

7.4 Ілюстрації

7.4.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у ДР безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці у зручній для ознайомлення формі тобто, щоб для вивчення цього рисунка сторінку можна було б повернути за годинниковою стрілкою. На всі ілюстрації мають бути посилання у ДР із скороченим словом "дивись", наприклад "(див. рис. 1.2)".
7.4.2 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщенні у ДР мають відповідати вимогам стандартів “Единой системы конструкторской документации” та “Единой системы программной документации”.

7.4.3 Фотознімки розміром менше за формат мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

7.4.4 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.
За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст) шрифтом не менше 10 пунктів.

7.4.5 Якщо ілюстрації, що розміщено в роботі, створені не автором, необхідно, подаючи їх у роботі, вказати використовуване джерело.

7.4.6 Ілюстрація позначається словом “Рис. ______”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 3.1. – Схема розміщення”.

7.4.7 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій наведених у додатках.
Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою. У кінці також ставиться крапка, наприклад, рис. 2.3. – третій рисунок другого розділу. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією (див. рис.7.1.).
7.4.8 Якщо у ДР вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з вимогами 7.4.7.Рис. 2.3. Структура власного капіталу підприємства

Рис.7.1. Зразок оформлення рисунку

7.4.7 Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на перший сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: “Рис. ____, аркуш _____”.

7.4.8 Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.


7.5 Таблиці

7.5.1 Цифровий матеріал, як правило оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунку 7.2. Слово "Таблиця" починають із великої літери і розміщується у правому кутку рядка. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту із великої літери. Назву не підкреслюють.

7.5.2 Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю можна не проводити, якщо відсутність не утруднює користування таблицею.

Таблиця____________
___________________________________ номер
назва таблиці

Головка Заголовки граф
Підзаголо-вки граф
Рядки
(горизонта-льні рядки)


Боковик (графа для заголовків рядків) Графи
(колонки)

Рис. 7.2. Структурна схема таблиці


7.5.3 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.
На всі таблиці мають бути посилання в тексті ДР. При посиланні на таблицю вказують її повний номер, а слово "Таблиця" пишуть у скороченому вигляді, наприклад "(табл. 1.2)"

7.5.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.
Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.
7.5.5 Якщо у ДР одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами 7.5.4.

7.5.6 Назва таблиці має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

7.5.7. При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку нумерацію колонок необхідно повторити, а слово „Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: „Продовження табл. 1.2”. У першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять. Приклад побудови типової структури із змістовним наповнення наведено на рис.7.3.
Таблиця 2.7
Зведена таблиця основних показників ліквідності
підприємства

Показники І квартал 2006р. IV квартал 2006 р Відхилен-ня
1 2 3 4
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,11 1,18 0,07
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,07 0,1 0,03
Коефіцієнт абсолют-ної ліквідності 0,012 0,01 -0,002

Рис.7.3. Схема оформлення таблиці

7.5.8 Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. У цьому випадку назву вміщують тільки над її першою частиною.
7.5.9 Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну над одною в межах тієї самої сторінки. Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією (див.рис. 7.4).
Таблиця 2.9
Набори товарів Z і X, що мають для споживачів
однакову сумарну корисність, одиниць
Набір Кількість
товару Z Кількість
товару X Набір Кількість
товару Z Кількість
товару X
A
B
C 30
18
13 5
10
15 D
E
F 10
8
7 20
25
30

Рис.7.4. Приклад оформлення поділу таблиці на дві частини

7.5.10 Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку для кожної частини таблиці повторюють її головку, в другому – боковик. Якщо головка громіздка, її можна не повторювати. У такому разі пронумеровують графи і переносять їхню нумерацію на наступну сторінку. Заголовок таблиці не повторюють.

7.5.11 Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм.

7.5.12 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

7.5.13 Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

7.5.14 Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

7.5.15 Графу “порядковий номер” у таблицю включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли в тексті документа маються посилання на них, при розподілі таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку. За необхідності допускається нумерацію показників, параметрів чи інших даних порядкові номери вказувати у першій графі таблиці безпосередньо перед їх найменуванням.

7.5.16 Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

7.5.17 Якщо текст, який повторюється у графі таблиці і складається з одного слова, то його можна замінити лапками, якщо текст повторюється і складається з двох чи більше слів, то при першому повторенні його замінюють на слова "Те ж", а далі - лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, букв, математичних чи хімічних символів не допускається. Якщо цифрові дані у якомусь рядку таблиці не наводяться, то у ньому ставиться прочерк.

7.6 Переліки

7.6.1 Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

7.6.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).
Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).
Приклад
а) споживчий ринок;
б) ринок організацій:
1) ринок продукції виробничо-технічного призначення;
2) ринок перепродажів;
3) ринок державних установ.

7.6.3 Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.
7.7 Примітки

7.7.1 Примітки вміщують у ДР за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

7.7.2 Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

7.7.3 Одну примітку не нумерують.
Слово “Примітка” друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова “Примітка” ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.
Приклад
Примітка. _______________________________________
________________________________________________

7.7.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова “Примітки” ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад
Примітки:
1. ______________________________________________
________________________________________________
2. ______________________________________________
________________________________________________

7.8 Виноски

7.8.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками.

7.8.2 Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою.
Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

7.8.3 Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого додають пояснення, та перед текстом пояснення.
Текст виноски вміщують під таблицею, або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.
Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують за машинописного або рукописного способу виконання ДР через один інтервал, за машинного способу – з мінімальним міжрядковим інтервалом. Це стандартна функція редактора MS-WORD. Текст виноски друкується з мінімальним міжрядковим інтервалом шрифтом розміром не більш 11 пунктів.
Приклад
Цитата в тексті: “ Він базується на використання інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи1)”.
Відповідне подання виноски:
_______________
1) У стародавньому місті Дельфи жриці змагались у пророкуванні май-бутнього. Метод, який названо ім’ям цього міста, спочатку використовувався для “прорікання” часу настання події, що прогнозувалася. Він не допускає прямих контактів між експертами.

7.9 Формули та рівняння

7.9.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

7.9.2 Формули і рівняння у ДР ( за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.
Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.
Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

7.9.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в який вони наведені у формулі чи рівнянні.
Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Приклад
Інвестиційна вартість конвертованої облігації визначають за формулою:

(2.1)

де – розмір річних дивідендів, що сплачуються на конвертовану облігацію;
– номінал конвертованої облігації;
– купонна ставка аналогічної конвертованої звичайної облігації;
– термін “життя” конвертованої облігації.

7.9.4 Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знако-ві операції множення, застосовують знак “х”.

7.9.5 Якщо у ДР тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують згідно з вимогами 7.9.2.

7.9.6 Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.
Приклад
f1(x,y) = S1 i S1  S1 max , (7.2)
f2(x,y) = S2 i S2  S2 max . (7.3)

7.9.7 Формули можуть бути виконані компютерним чи креслярським шрифтом висотою не менш 2,5 мм. Застосування компютерних і рукописних символів в одній формулі не допускається. Рекомендується застосування редактора формул Microsoft Equation.
.

7.10 Посилання

7.10.1 Посилання в тексті ДР на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад “… у роботах [1-7] або [1, С.7-8] …”.
Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням но-мера.

Приклад
Цитата в тексті: “… у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70% [6, с.29]*)”.

Відповідний опис у переліку посилань:
6. Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. – № 4. –М: Мир, 1983. –76с.

Відповідне подання виноски:
_____________________
*) Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. – № 4. –М: Мир, 1983. – 76с.

7.10.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.
При посланнях слід писати “… у розділі 4 …”, “…дивись 2.1 …”, “… за 3.3.4 …”, “ … відповідно до 2.3.4.1 …”, “ … на рис. 1.3 …”, або “ … на рисунку 1.3 …”, “ … у таблиці 3.2 …”, “… (див. 3.2)…”, “за формулою (3.1)…”, “… у рівняннях (1.23) – (1.25)…”, “… у додатку Б …”.
7.11 Титульний лист

7.11.1 Інформацію, що подається на титульному листі, допускається розташовувати в будь-якому положенні, яке автор (автори) вважає припустимим з естетичної точки зору, і з використанням різних шрифтів.
Слово “дипломна робота” пишуть (друкують) великими літерами посередині рядка. Назву роботи також пишуть (друкують) великими літерами.

7.11.2 Відомості про вищий навчальний заклад (ВНЗ) міс-тять:
- назву міністерства, до системи якого належить ВНЗ;
- повну назву ВНЗ.

7.11.3 Гриф допущення до захисту складається із слів “ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ”, посади, вченого звання особи, що дала допущення, її особистого підпису, його розшифровки у вигляді імені (або першої літери з крапкою) та прізвища, дати погодження.
Підписи і дати підписання рекомендується виконувати чорними чорнилами, тушшю або пастою.
Елементі дати наводять арабськими цифрами в рядок у такий послідовності: рік, місяць, число. Наприклад, дату 1 жовтня 1993 року слід оформлювати так: 1993.10.01 або 93.10.01.
Допускається словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 29 січня 1993 року.

7.11.4 Переноси слів у заголовках титульного листа не допускається.

7.11.5 Підписи осіб, оформлюють таким чином: ліворуч указують шифр академгрупи студента, посади – керівника роботи і інших осіб, далі залишають вільне місце для особистих підписів і праворуч від них у відповідних рядках уміщують імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища осіб, які підписали ДР, нижче особистих підписів проставляють дати підписання.

7.11.6 Рік складання ДР вміщують посередині рядка в нижній частині титульного листа (без вживання слів “рік” або “р.”).
7.11.7 Приклади оформлення титульних листів наведено у додатку А.


7.12 Перелік умовних позначень, символів,
одиниць, скорочень і термінів

7.12.1 Перелік повинен розташовуватися стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.

7.13 Додатки

7.13.1 Додатки слід оформлювати як продовження ДР на його наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті ДР.
Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований в горі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток ______” і велика літера, що позначає додаток.

7.13.2 Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д.
Один додаток позначається як додаток А.

7.13.3 Додатки повинні мати спільну з рештою ДР наскрізну нумерацію сторінок. Усі додатки повинні бути перераховані у змісті роботи з указівкою їхніх номерів і заголовків.

7.13.4 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог 7.3. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатку А; Б.3.1. – підрозділ 3.1 додатку Б.

7.13.5 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рис. Б.1.3. – третій рисунок першого розділу додатку Б; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А.
Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула В.1.
В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: “... на рисунку А.1. ...”; “... в таблиці Б.3 ...”, або “... в табл. Б.3 ...”; “... за формулою (В.1)...”, “ ... у рівнянні (К.2) ...”.

7.13.6 Якщо у ДР як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його копію вміщують у ДР без змін в оригіналі. Перед копією документу вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово “ДОДАТОК ____” і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документу нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок ДР (не займаючи власної нумерації сторінок документа).ДОДАТКИ
Додаток А

Зразок оформлення титульного листа дипломної роботи


Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний технічний університет


Допущено до захисту
Зав. каф. “Фінансів і банківської справи”
__________ к.е.н., професор Ж.К.Нестеренко
“_____”____________200 р.ДИПЛОМНА РОБОТА

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Виконав
ст. гр. _____ ______________ / ___________ /
(шифр) (підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник роботи ______________ / ___________ /
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Консультант з охорони праці __________ / _________ /
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Нормоконтролер ___________ / __________ /
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)200 р.

Додаток Б
Бланк завдання на дипломну роботу

________________________________________________
(назва вузу)
Факультет ___________________ Кафедра __________________
Спеціальність __________________________________________


"Затверджую"
Зав. кафедрою ____________
________________________
“_____” _________ 200__ р.


ЗАВДАННЯ
на дипломну роботу студентові
____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
затверджена наказом по університету від “ ____” ________ 200 __ р.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи
_________________________________________________________
3. Вихідні дані до роботи
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Зміст дипломної роботи (перелік питань, що належить розробити) _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Консультанти з роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання ви-дав Завдання
прийняв7. Дата видачі завдання
_____________________________________________________

Науковий керівник ________________
(підпис)

Завдання прийняв до виконання
__________________________________________
(підпис)
Календарний план

Пор. № Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів ро-боти Приміт-ка
1 Збір матеріалу на проектування
2 Групування та аналіз зібраного ма-теріалу. Уточнення завдань проектування
3 Виконання теоретичної частини роботи
4 Виконання графічної частини ро-боти
5 Написання та оформлення поясню-вальної записки
6 Перевірка роботи керівником, кон-сультантами
7 Попередній захист роботи
8 Переплітання пояснювальної записки
9 Захист роботи у ДЕК

Студент-дипломник
_________________________________
(підпис)

Науковий керівник роботи
__________________________________
(підпис)


Додаток В

Приблизний перелік декількох тем дипломних робіт

1. Вплив операцій з основними засобами на фінансовий стан підприємства.
2. Управління грошовим оборотом та системою розрахунків на підприємстві.
3. Стан фінансів і фінансового механізму та їх вплив на кінцевий результат діяльності підприємства.
4. Фінансовий стан, платіжна спроможність і ліквідність підприємства.
5. Вплив страхової діяльності підприємства на фінансовий результат.
6. Вплив зовнішньоекономічної діяльності підприємства на фінансовий результат.
7. Балансовий прибуток в фінансовому механізмі підприємства.
8. Податковообкладений прибуток в фінансовому механізмі підприємства.
9. Вплив амортизаційних відрахувань на податковообкладену базу підприємств.
10. Управління портфелем цінних паперів та його вплив на доходи підприємства.
11. Фінанси і фінансовий механізм малого підприємства.
12. Кредитно-фінансові відносини підприємства та їх вдосконалення.
13. Інші.Додаток Д
Бланк – форма відзиву на дипломну роботу

Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний технічний університет


ВИСНОВОК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА
на дипломну роботу


Студент ____________________________________________________
Спеціальність і група _________________________________________
Тема _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Загальноекономічна, виробнича
та спеціальна підготовка _______________________________________
____________________________________________________________
80 96
ПО 115 120
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________


Самостійність, плановість та дисциплінованість
в роботі, вміння користуватися літературою ______________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Позитивні та негативні сторони
дипломної роботи ____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Оцінка _____________________________________________________

Рекомендація ________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Науковий керівник роботи ____________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________
____________________________________________________________


Місце роботи ________________________________________________

Посада ______________________________________________________Дата складання висновку_______________________________________


Підпис __________ / _________________________ /Додаток Е
Бланк – форма рецензії на дипломну роботу

Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний технічний університет


РЕЦЕНЗІЯ
на дипломну роботу


Студента гр. _______________________________________________
Тема дипломної роботи _____________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Обсяг пояснювальної записки та графічної частини:
записка _______________ стор.
таблиць ____________________
схем та
рисунків ___________________
листів
графічної частини ___________

Переваги дипломної роботи __________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Недоліки дипломної роботи __________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Загальні висновки та рекомендації щодо використання
запропонованих рішень та розробок __________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Оцінка дипломної роботи ___________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові рецензен-та_________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Місце роботи ______________________________________________
__________________________________________________________
Посада ________________________________ ___________________
__________________________________________________________

Підпис рецензента __________________ / _____________ /
“____” ____________ 200__ р.Додаток Ж

Приклад змісту ДР

ЗМІСТ


ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ
РЕФЕРАТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИ-НИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП 6
РОЗДІЛ1.ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕР-ЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 9
1.1. Функції і мета діяльності Національного банку України 9
1.2. Основні операції (їх класифікація), що здійснюються комерційними банками (КБ) України 16
1.2.1. Інші операції КБ України, їх класифікація 17
1.3. Банкрутство КБ. Основні методи розрахунку 20
1.3.1. Поняття та основні причини появи банкрутства бан-ків 20
1.3.2. Основні методи розрахунків банкрутства 25
1.3.3. Z-схема - модель розрахунку вірогідності банкрутс-тва 30
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОБЛДИРЕКЦІЇ УКРСОЦБАНКУ 35
2.1. Характеристика техніко-економічних показників діяль-ності 35
2.2. Структура і особливості активно-пасивних та інших операції 45
2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності Облдирекції Укрсоцбанку 50
2.4. Розрахунок вірогідності банкрутства 70
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАН-СОВОГО СТАНУ ОБЛДИРЕКЦІЇ УКРСОЦБАНКУ 80
3.1. Напрямки зниження ризику банкрутства на прикладі Облдирекції УСБ 80
3.2. Резерви поліпшення фінансового стану 105
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 110
ВИСНОВКИ 115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 119
ДОДАТКИ 122
Додаток А. Форма 2 по ЗКУД. Звіт про прибутки і збитки Облдирекції УСБ за І-е півріччя 2008 року 122
Додаток Б. Звіт по кредитам Облдирекції УСБ 124
Додаток В.Звіт по депозитам Облдирекції УСБ 125
Додаток Д. Розшифровка окремих балансових рахунків па-сиву балансу по термінам їх повернення 126


Додаток И

Приклад складання реферату ДР


РЕФЕРАТ


Дипломна робота “Аналіз та напрями зниження ризику банкрутства комерційних банків ”: с.136, рис.2, табл.2, 4 додатки, 25 джерел.
Об’єктом дослідження є аналіз та напрямки зниження ризику банкрутства комерційних банків (на прикладі Облдирекції УСБ). Предметом дослідження є методи реалізації стратегії зниження ризику банкрутства комерційних банків.
Мета роботи - визначити основні заходи оздоровлення фінансового стану та зниження ризику банкрутства Облдирекції УСБ. Методи дослідження: економічний, статичний аналіз та аналіз фінансового стану комерційного банку.
Результати та їх новизна. Забезпечення фінансової стабілізації комерційних банків - необхідна умова ефективного функціонування економіки. Але якщо комерційні банки будуть мати: неякісну оцінку капіталу банку; неякісну структуру активів, в том числі кредитного портфеля; не будуть додержуватись норм обовязкових резервів, які доводяться та контролюються НБУ; будуть вести збиткову діяльність, то вони можуть збанкрутувати.
Основні положення роботи. Зроблені розрахунки показників, що оцінюють діяльність банку, та його фінансовий стан. Аналіз структури доходів банку в динаміці поставив задачу переглянути фінансову політику банку. Показники ліквідності та платоспроможності банку знаходяться в рамках доведених нормативів. Показано, по Z-схемі що ризик банкрутства Облдирекції УСБ дуже малий.
Значимість роботи та висновки. Визначені конкретні напрямки зниження ризику банкрутства та резерви поліпшення фінансового стану Облдирекції УСБ.
Ключові слова: БАНКРУТСТВО, АКТИВНІ, ПАСИВНІ, ІНШІ ОПЕ-РАЦІЇ БАНКУ, Z-СХЕМА, ВІРОГІДНІСТЬ БАНКРУТСТВА, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ЛІКВІДНІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, КРЕДИТИ, РИНОК ЦІН-НИХ ПАПЕРІВ.

Додаток К

Перелік найбільш розповсюджених скорочень

Слово (словосполу-чення) Скорочення Умови
використання
А
автореферат автореф.
анотація анот.
Б
брошура бр. При цифрах
бюлетень бюл.
В
виконавець вик. При прізвищі
вищий вищ.
вищий навчальний заклад ВНЗ
Г
гривня грн. При цифрах
глава гл. При цифрах і в примітках
Д
дисертація дис.
додаток дод.
доктор д-р У назві вченого ступеню
доцент доц. При прізвищі або назві закладу
дивись див.
З
завідувач зав. При назві закладу
І
ілюстрація іл.
інститут ін-т
і таке інше і т.ін.
К
кандидат канд. У назві вченого ступеню
кафедра каф.
Л
лист л. При цифрах і приміт-ках
М
міністерство м-во
монографія моногр.
Москва М У вихідних даних
Н
науковий наук.
номер № При цифрах
О
область, обласний обл.
П
передмова передм.
примітка прим.
Р
рік р При цифрах
роки р.р теж
розділ розд. При цифрах і в примітках
реферат реф.
реферативний жур-нал РЖ
рецензія рец.
рисунок рис.
С
сторінка с. При цифрах і в примітках
Т
таблиця табл.
титульний лист тит. л.
У
університет ун-т
Ф
факультет фак.
фізичний фіз.


Додаток Л

Приклад оформлення бібліографічного опису
Таблиця Л.1
Характеристика джерела Приклад оформлення
1 2
Книги:
Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
4.Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).
Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

Продовження табл.Л.1
1 2
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
Чотири
автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).
П’ять і
більше
авторів 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
Продовження табл.Л.1
1 2
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.
Багатотом-ний
документ 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .— Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

Продовження табл.Л.1
1 2
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
Матеріали конферен-цій, з’їздів
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських бан-ків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К.: КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.


Продовження табл.Л.1
1 2
Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
Депоновані наукові
праці 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая акаде-мия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.


Продовження табл.Л.1
1 2
Атласи 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.
Законодавчі та
нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мі-нпаливенерго України. Інструкція).
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

Продовження табл.Л.1
1 2
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").
Т. 5. — 2007. — 264 с.
Т. 6. — 2007. — 277 с.
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської обла-сті : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.
Бібліографі-чні
показчики 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с
Продовження табл.Л.1
1 2
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Авторефера-ти
дисертацій 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.
Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Ке-майкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).


Продовження табл.Л.1
1 2
Частина книги,
періодичного, продовжуваного видання
1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

Продовження табл.Л.1
1 2
8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Совре-менное состояние использования импульсных источни-ков энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніп-ра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.
Елект-ронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
2. Розподіл населення найбільш численних національнос-тей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними озна-ками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. ек-рану.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.Додаток М
Приклад оформлення таблиці в додатку

Таблиця М.1
Зведений бюджет України
(млн.грн.)
2002 2003 2004
1, 2 3 4
Доходи 61954,3 75285,8 90592,9
Податкові надходження 45392,5 54321,0 63161,7
Податки на доходи і податки на прибуток,
податок на збільшення ринкової вартості 20222,2 26758,5 29375,0
у тому числі
податок на прибуток підприємств 9398,3 13237,2 16161,7
податок з доходів фізичних осіб 10823,9 13521,3 13213,3
Податки на власність 587,3 600,2 658,7
Збори за спеціальне використання
природних ресурсів 2449,8 2780,3 3383,9
з них
плата за землю 1806,3 2032,3 2293,2
збір на геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету 252,2 350,4 426,0
Внутрішні податки за товари та послуги 18192,2 18560,6 22738,6
з них
податок на додану вартість 13471,2 12598,1 16733,5
акцизний збір з вироблених в Україні
товарів 3604,9 4659,1 6091,6
акцизний збір із ввезених на територію
України товарів 493,3 587,0 612,8
Податки на міжнародну торгівлю та
зовнішні операції 2366,2 3794,6 5066,9
з них
ввізне мито 2143,7 2992,4 4015,3
Інші податки 1574,8 1826,8 1938,6
з них

Продовження табл. М.1
1 2 3 4
місцеві податки і збори 542,4 592,4 555,5
Неподаткові надходження 14696,7 18227,2 23635,3
Доходи від власності та підприємницької
діяльності 1798,5 5158,8 6442,5
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційного та побічного продажу 1007,8 1274,0 1681,4
з них
державне мито 263,7 263,1 331,8
митні збори 473,0 609,8 759,4
Надходження від штрафів та
фінансових санкцій 137,0 306,7 388,7
Інші неподаткові надходження 11753,4 3736,6 3543,3
Власні надходження бюджетних установ 7741,6 7751,1 11579,4
Доходи від операцій з капіталом 1101,2 1788,2 2534,1
Офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 291,9 212,7 417,8
Цільові фонди 472,0 736,7 844,0

Видатки 60318,9 75792,5 102384,8

з них
Загальнодержавні функції 8588,8 10017,9 12282,8
Оборона 3536,4 5279,6 6185,7
Громадський порядок, безпека та судова влада 5040,4 5843,7 7852,3
Промисловість та будівництво 2473,3 3595,0 4849,3
Сільське господарство, лісове господарство
та мисливство, рибне господарство 1377,6 2803,8 2958,0
Транспорт, звязок, телекомунікації
та інформатика 1816,7 2777,8 6564,3

Продовження табл. М.1
1 2 3 4
Охорона навколишнього природного
середовища 661,6 920,9 1181,2
Житлово-комунальне господарство 1407,6 1823,3 2646,7
Соціально-культурні заходи 33868,7 39691,6 52440,3
у тому числі
охорона здоровя 7537,9 9708,2 12129,0
духовний та фізичний розвиток 1417,9 2052,5 2695,2
з них
фізична культура і спорт 352,1 564,2 755,9
культура і мистецтво 804,7 1162,9 1471,0
засоби масової інформації 252,8 318,2 456,5
освіта 12269,0 14977,7 18319,7
соціальний захист і соціальне забезпечення 12643,9 12953,2 19296,4
Кредитування за вирахуванням погашення – – 1102,3
Перевищення видатків над доходами
(дефіцит) -1635,4 506,7 11791,9
Довідково (відсотків до ВВП):
доходи 27,4 28,2 26,3
видатки 26,7 28,4 29,7
дефіцит -0,7*3 0,2 3,4Додаток Н
Приклад оформлення рисунку в додатку

Рис. Н.1. Структура фінансового ринку

Додаток П
Зразок оформлення ілюстративного матеріалу

Запорізький національний технічний університет
Кафедра фінансів та банківської справи

ІЛЮСТРАТИВНІ ДОДАТКИ
ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


_____________________________________________

_____________________________________________

студента ___ курсу ___ групи
спеціальності 7.050104 “Фінанси”
_______________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)


Науковий керівник


_______________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові)


200_