s
Sesiya.ru

Шпоры по химии часть 1 в 3 колонки (язык казахский)

Информация о работе

Тема
Шпоры по химии часть 1 в 3 колонки (язык казахский)
Тип Шпоры и тесты
Предмет Химия
Количество страниц 6
Язык работы қазақ (Казахский)
Дата загрузки 2014-09-10 20:00:42
Размер файла 76.71 кб
Количество скачиваний 12

Поможем подготовить работу любой сложности

Заполнение заявки не обязывает Вас к заказу


Скачать файл с работой

Помогла работа? Поделись ссылкой

Тепкілер ша химияға 3 бағанға

САНДАР
теңдеуi қандай заңдылықты бейнелейдi?Ж:температура өзгергенде химиялық реакцияның жылу эффектісінің өзгерісін
1 - реттi реакцияның k = 0,2 мин-1, ал белгiлi бiр уақыттағы заттың концентрациясы С = 0,5 моль/л.Реакция жылдамдығын анықтаңыз.Ж:1
1 моль зат энтропиясының өлшем бiрлiгiн жазыңыз.Дж∕моль∙К
1 моль идеал газ үшiн (Ср - Сv) айырымын есептеңiз.Ж:8,31 Дж/(мольК);
1 моль мұз ерiгенде энтропияның өзгерiсiн (Дж/мольК) анықтаңыз, егер:tбалқу =00С,Нбалқу = 6008 Дж/моль болса.22,0
100 г қант (С12Н22О11) 750 г суда ерiтiлдi. Осы ерiтiндiнiң қайнау температурасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз. E - судың эбуллиоскопиялық константасы - 0,520. g мен m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары, M- ерiген заттың молекулалық массасы.Ж:100,200
100 г қант С12Н22О11 750 г суда ерiтiлген. Осы ерiтiндiнiң қату температурасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз: К - судың криоскопиялық константасы - 1,820; g мен m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары; M- ерiген заттың молекулалық массасы.Ж:-0,710;
100 г фруктоза С6Н12О6 750 г суда ерiтiлген. Осы ерiтiндiнiң қайнау температурасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз. E - судың эбуллиоскопиялық константасы - 0,520; g мен m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары; M- ерiген заттың молекулалық масса-сы.Ж:100,380
100 г фруктоза С6Н12О6 750 г суда ерiтiлген. Осы ерiтiндiнiң қату температурасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз: К - судың криоскопиялық константасы - 1,820; g мЕн m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары; M- ерiген заттың молекулалық массасы.Ж:-1,350
20 г NaOH судың 500 г массасында ерiтiлдi делiк. Ерiген заттың моляльдық концентрациясын есептеңiз, егерде M(NaOH)=40 г/моль болса? Ж:1 моль/кг
200 г суда 5,4 г зат ерiтiлген және ерiтiндiнiң қайнау температурасы 100,0780С. Ерiген заттың молекулалық массасын, төмендегi теңдеудi пайдаланып, есептеңiз: Е - судың эбуллиоскопиялық константасы 0,520g, m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары, г.М - ерiген заттың молекулалық массасы.Ж:180
2H2(г) + СO(г)  СН3OН(г) реакциясының тепе-теңдiк константасының өрнегiн жазыңыз.Ж:К=CCH3OH ∕ CH22∙ CCO
2SO2 + O2  2SO3 системасында заттардың тепе-теңдiк күйдегi концентрациялар: [SO2] = 0,04моль/л, [O2] = 0,06 моль/л, [SO3] = 0,02 моль/л. Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.Ж:4,17
2SО2 + О2 =2SO3 реакциясы үшiн КР және КС тепе-теңдiк константалары өзара қандай қатынаста болады?Ж:Kp=Kc ∕ RT
2-реттi реакцияның жылдамдық константасының өлшем бiрлiгiн көрсетiңiз. Ж:лмоль-1 мин-1;
2СО + О2 = 2СО2 реакциясындағы бастапқы заттардың концентрацияларын 2 есеге өсiргенде, оның жылдамдығы қалай өзгередi?8 есеге артады;
3А  В + С 3 - реттi реакциядағы СА = 0,1 моль/л, k= 100 л2/(моль2мин).Реакцияның жылдамдығын анықтаңыз.0,1.
4HCI + O2  2CI2 + 2H2O Химиялық реакция үшiн КР және КС константаларының арасындағы байланысты өрнектейтiн теңдеудi жазыңыз Ж:Kp=Kc ∕RT
4HCI(г) + O2 = 2H2O(г) + 2CI2 реакциясының тепе-теңдiк константасын (Кр) жазыңыз.Kp=PH2O2∙PCl22 ∕ PHCl4∙PO2
5,85 г NaCI судың 100 г массасында ерiтiлдi. NaCI-ң моляльдық концентрациясын (моль/кг) есептеңiз.М(NaCI)=58,5 г/моль.Ж: 1,0;
80 г NaOH (М = 40 г/моль) судың 180 г массасында ерiтiлдi. Ерiтiндiдегi NaOH -ң мольдiк үлесiн есептеңiз.Ж:0,17
Ca(OH)2(қ) = CaO(қ) + H2O(г) реакциясы үшiн Кр мен Кс-ң арасындағы байланысты жазыңыз.Ж:Кр=Кс*RT
CO + CI2  COCI2 (K = 50) (1); H+ + HS-  H2S(K = 1107) (2); Cd2++ S2-  CdS(K = 11028)(3);H+ + CH3COO-  CH3COOH(K = 5,5104)(4)Берiлген реакциялардың тепе-теңдiк константаларын салыстыра отырып, қай реакцияның өнiмiнiң шығымы ең аз болатынын анықтаңыз.Ж:3
CO + CI2  COCI2 системасындағы тепе-теңдiк күйдегi заттар кон-центрациялары: [CO]= 0,2 моль/л,[CI2]= 0,3 моль/л, [COCI2] = 1,2 моль/л. Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.Ж:20
Fe(OH)3(қ) Fe2O3(қ) + 3H2O(г) реакциясының тепе-теңдiк константасы:Ж:К=CH2O3
Fe2O3(қ) + 3H2(г) = 2Fe(қ) + 3H2O(г) геторогендi реакциясының Кр мен Кс тұрақтылары арасындағы байланысты көрсетiңiз.Ж:Кp=Кс
Fe2O3(қ)+ 3H2 (г)  2Fe(қ) + 3H2O(c ) реакциясының стандартты жағдайдағы (Т=298К) Гиббс энергиясының өзгерiсiн есептеп, реакцияның жүретiндiгiн немесе жүрмейтiндiгiн анықтаңыз. Реакцияның энтальпиясы кДж/моль, ал энтропиясы кДж/мольКЖ: 63677 кДж/моль, реакция жүрмейдi.
Fe2O3(қ)+ 3H2 (г)  2Fe(қ) + 3H2O(c )реакциясының стандартты жағдайдағы (Т=298К) Гиббс энергиясының өзгерiсiн есептеп, реакцияның жүретiндiгiн немесе жүрмейтiндiгiн анықтаңыз. Реакцияның энтальпиясы кДж/моль, ал энтропиясы кДж/моль К .Ж:∆G2980=63677кДж∕моль,реакция жүрмейді;
H2 + Br2 = 2HBr реакциясы үшiн изотерма теңдеуiнiң өрнегiн табыңыз.
Ж:
H2 + Br2 = 2HBr(г) реакциясы үшiн изотерма теңдеуiн көрсетiңiз.Ж: H2 + CI2 = 2HCI реакциясының энтропия өзгерiсiн стандартты жағдайда анықтаңыз.Ж:S=2SHCL-SH2-SCl2
H2 + J2  2HJ системасында заттардың тепе-теңдiк күйдегi концентрациялары:C(HJ) =0,03 моль/л моль/л, моль/л.Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.Ж:36
H2 + J2  2HJ системасында заттардың тепе-теңдiк күйдегi концентрациялары:C(HJ) =0,03 моль/л, моль/л, моль/л.Ж:36
H2(г) + CI2(г) 2HCI(г) қайтымды реакциясының тепе-теңдiк константасын жазыңыз.Ж:
H2(г)+ J2(г) 2HJ(c) системасы тепе-теңдiк күйде. Жалпы қысымды арттырғанда тепе-теңдiк қай бағытқа ығысады?Ж:тепе-теңдiк HJ(c) түзiлу бағытына қарай ығысады;
H2S(г) + J2(қ) 2HJ(г)+ S(қ) реакциясының тепе-теңдiк константасының өрнегiн табыңыз.Ж:K=CHI2 ∕ CH2S
H2S(г) + J2(қ) 2HJ(г) + S(қ) реакциясының тепе-теңдiк константасының өрнегiн табыңыз.Ж:K=CHI2 ∕ CH2S
i = 1 +  (n-1) теңдеудегi  ненi көрсетедi?Ж:молекуланың диссоциациялану дәрежесiн;
i = 1 +  (n-1) теңдеудегi n ненi көрсетедi?Ж:молекула диссоциацияланғанда түзiлетiн иондар санын;
i = 1 + (n-1) теңдеуiндегi i ненi көрсетедi?Ж:дисссоциация нәтижесiнде зат бөлшектерiнiң моль сандарының неше есеге өсетiнiн;
Mg(OH)2 = MgO + H2O(г) реакциясы үшiн Кр мен Кс-ң арасындағы байланысты жазыңыз.Ж: Кр=Кс*RT
N2 + 3H2 = 2NH3 реакциясында Н2 -ң концентрациясының 2 есеге арттырғанда, оның жылдамдығы қалай өзгередi? 8 есеге артады;
N2 + 3H2  2NH3 реакциясында тепе-теңдiк орнағандағы заттар концентрациялары:[N2] = 0,03 моль/л, [H2] = 0,10 моль/л, [NH3] = 0,4 моль/л. Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.Ж:5333
P=1 атм қысымда мөлшерi 1 моль төменде келтiрiлген заттардың қайсысының энтропиясы ең үлкен болады?t = 1500C температурадағы су буының.
S2(қ) + 4H2O(г) =2SO2(г) + 4H2(г) реакциясы үшiн тепе-теңдiк константалары (КР және КС ) өзара қандай қатынаста болады?Ж:Kp=Kc ∕ RT
V мен Т тұрақты болғанда процесс өз еркiмен жүредi, егерде процестiң жүру барысында …… системаның Гельмгольц энергиясы кемiсе (F<0
АААААА
А + 2В  С + Д химиялық реакциясының жылдамдығын өрнектеп жазыңыз.Ж:
аА + вВ сС + dД реакциясының изотерма теңдеуiн табыңыз.Ж:
аА + вВ сС + dД реакциясының изобара теңдеуiн табыңыз.Ж:К=Pcc ∙PDd ∕ PAa ∙PBb
Абсолюттiк нөл температурада идеал кристалл заттың энтропиясы неге тең? 0-ге тең
Алексеев диаграммасында а нүктесiнде қанша фаза болады?Ж:1БББББ
Бiр компоненттi системада қатты фаза мен сұйық фаза өзара тепе-теңдiк күйде делiк. Сонда сыртқы факторлардан қысым мен температура өзгеретiн болса, Гиббстiң фазалар ережесiне сәйкес системаның еркiндiк дәрежесi қаншаға тең болады?Ж:1
Бiр компоненттi системаның күй диаграммасындағы үштiк нүктедегi системаның еркiндiк дәрежесi (Е) қандай мәнге тең болады?Ж:0
Бiрiншi реттi реакцияның жартылай ыдырау периоды неге тең?Ж:
Бiрiншi реттi реакцияның жылдамдық константасының өлшем бiрлiгiн жазыңыз. Ж:мин-1;
Бiрiншi реттi реакцияның кинетикалық теңдеуiн табыңыз,Ж:
Бромбензол 429,8 К температурада қайнайды. Оның осы температурадағы булану жылуы 241,9103 Дж/кг-ға тең. 10 кг бромбензол буланғандағы энтропияның өзгерiсiн есептеңiз.Ж:5628 Дж/К;
ГГГГГ
Газ фазасынада жүретiн H2(г) + CI2(г)= 2HCI(г) реакциясы үшiн КР мен КС тепе-теңдiк константалары өзара қандай қатынаста болады?Ж:Кр=Кс
Газдың қысымы артқанда оның сұйықта ерiгiштiгi қалай өзгередi?Ж:артады
Газдың сұйықта еруi экзотермиялық процесс болса, температура өскенде оның ерiгiштiгi қалай өзгередi?Ж:кемиді
Гальваникалық элемент берiлген: (-) Pt(H2) / H+ // Cu2 +/ Cu (+) (a(H+) =1)Осы элементтiң Т = 298 К және Р = 1,013 Н/м2 жағдайындағы электр қозғаушы күшi 0,34 В. Мыс электродының электродтық потенциалын анықтаңыз.Ж:+ 0,34В
Гальваникалық элементтегi анодтың потенциалы 2 = - 0,73 в, ал катодтікі- 1 = 0,5 в. Элементтiң электрқозғаушы күшiн есептеңiз.Ж:+ 1,23 в;
Гальваникалық элементтегi электродтардың потенциалдары мына шамаларға тең делiк:1= - 0,32 в және 2 = - 0,70 в. Элементтiң электр қозғаушы күшiн есептеңiз.Ж:+0,38в
Гетерогендi реакцияның тепе-теңдiк константасын жазыңыз:SiH4(г)  Si(қ)+ 2H2(г) Ж:КP=
Гиббстiң фазалар ережесiндегi (В = K – Ф + n) n- ненi көрсетедi?Ж:тепе-теңдік күйге әсер ететін сыртқы факторлар санын
Дж/мольК, Дж/(мольК) және Дж/мольК мәндерiн пайдалана отырып, 2SO2 + O2 = 2SO3реакциясының 298К температура мен 1 атм. қысымдағы энтропиясының өзгерiсiн есептеңiз.Ж:-187,8 Дж/К;
ЕЕЕЕЕЕ
Егер Н0 болса, температура өскенде тепе-теңдiк константасы КР қалай өзгередi?Ж:артады
Егер әрекеттесетiн заттар идеал заттар болса, онда тепе-теңдiк константаларына (Кр мен Кс-ға) қандай факторлар әсер етедi? концентрация мен қысым;
Екiншi реттi реакцияның (СА=СВ орындалғанда) жартылай ыдырау периоды неге тең?Ж:
Екiншi реттi реакцияның кинетикалық теңдеуiн табыңыз,Ж:
Ерiтiндiдегi натрий мен хлор иондарының максимал қозғалғыштықтары ( ) 50,1 мен 76,4 Ом-1 см2 экв-1. Электролит ерiтiндiсiнiң шексiз сұйытылғандағы эквивалеттiк электр өткiзгiштiгiн есептеңiз.Ж:126,5
Ерiтiндiдегi сутек мен бром иондарының максимал қозғалғыштықтары ( ) 349,8 мен 78,1 Ом-1 см2 экв-1. Электролит ерiтiндiсiнiң шексiз сұйытылғандағы эквивалеттiк электр өткiзгiштiгiн есептеңiзЖ:427,9
Ерiтiндiдегi ұшқыш емес ерiген заттың концентрациясы (в) артқанда ерiтiндiнiң қату температурасы (Тқату) қалай өзгередi?Ж.концентрация(в)артқанда (Тқату)төмендейді;
Ерiтiндiнiң осмос қысымын есептеуге арналған Вант-Гофф теңдеуiн жазыңыз.Ж:π=Crt
ЖЖЖЖ
Жалпы қысымды арттырғанда 2C(қ) + О2 2СО реакциясында тепе-теңдiк қай бағытқа ығысады?Ж: СО түзiлу бағытында;
Жалпы қысымды арттырғанда 2NO + O2  2NO2 реакциясында тепе-теңдiк қай бағытқа ығысады?Ж:NO2 түзілу бағытында;
Жылдамдық константасының температураға тәуелділігінің (Аррениус) теңдеуi.k = Ae-E/RT
ЗЗЗЗЗЗ
Заттардың стандартты түзiлу жылулары ( ) арқылы төменде берiлген реакцияның жылу эффектiсiн ( ) есептеуге қажеттi теңдеудi көрсетiңiз: CO + 3Н2 = CН4 + Н2O(г).
Ж:
Заттардың түзiлу жылуларын ( ) пайдаланып, 298К температурадағы бензолдың (С6Н6) жану жылуын есептейтiн теңдеудi анықтаңыз:С6Н6 + 7,5О2 = 6CO2 + 3H2O Ж:H0298 = 6H0298f(CO2)+3H0298f (H2O)-H0298f(С6Н6);
Затты изобарлық жағдайда қыздырғанда S қандай формула бойынша есептеледi?Ж:
Заттың бастапқы концентрациясы С0 = 1 моль/л болғанда 1-реттi реакцияның жартылай ыдырау периоды 1/2 = 500 сек. С0 = 2 моль/л болғанда 1/2 қаншаға тең болады ? Ж:500 сек;
Заттың бастапқы концентрациясын 2 есеге арттырғанда 2-реттi реакцияның жартылай ыдырау периоды қалай өзгередi?Ж:2 есеге кемидi;
ИИИИИИ
Идеал газдың қатысында жүретiн қандай процесс үшiн Q =А = RT ln(V2/V1) теңдеуi орындалады?изотермиялық;
Идеал ерiтiндi түзiлгенде жылу эффектiсi мен көлем өзгерiсi қандай мәнге тең боладыЖ:H = 0; V =0;
Идеал ерiтiндi түзiлгенде энтропия мен Гиббстiң еркiн энергиясы қалай өзгередi?Ж:G<0; S>0;
Идеал ерiтiндi үшiн Генри заңының математикалық өрнегi:Ж:P2=kx2
Идеал ерiтiндi үшiн Рауль заңының математикалық өрнегi:Ж: =x2
Изобарлық потенциалдың өзгерiсiн қандай теңдеу анықтайды?Ж:dU = TdS - PdV;
Изотермиялық жағдайда (T=const) идеал газдың атқарған ұлғаю жұмысының шамасын есептеуге қажеттi теңдеудi табыңыз.A = n RT ln(V2/V1);
КККККК
Кадмий және мыс электродттарынан тұратын элементтiң стандартты электрқозғаушы күшiн (Е0) есептеңiз. Электродтардың сандартты (нормальды) электродтық потенциалдары төмендегiдей: 0 (Cd2+/Cd) = - 0,40 в; 0 (Cu2+/Cu+) = + 0,34 в.Ж:0,74 в
Келтiрiлген Алексееввтiң еру диаграммасындағы М және L нүктелерiнде қанша фаза өзара тепе-теңдiк күйде болады?Ж:М нүктесінде бір фаза, ал L нүктесінде екі фаза болады;

Клаузиус-Клапейрон теңдеуi түрiнде қандай процесс үшiн қолданылады?Ж:булану (сублимация);
Концентрациясы 0,01 моль/л AI2(SO4)3 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.Ж:0,15
Концентрациясы 0,01 моль/л тең CuSO4 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.Ж:0,04
Концентрациясы С=2 моль/л LaBr3 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.Ж:12
КС тепе-теңдік константасы қандай факторларға тәуелдi ?Ж:температура мен заттардың табиғатына;
Күйi шексiз аз шамаға өзгеретiн система үшiн термодинамиканың 1-заңының математикалық өрнегiн табыңыз.dU = q+А
ҚҚҚҚҚҚҚ
Қайнау температурасы 100,1040С болатын ерiтiндi алу үшiн 23 г глицериндi (С3Н8О3) судың қанша грамында ерiту керек? Есептеуде мына теңдеудi пайдаланыңыз: Е - судың эбуллиоскопиялық константасы - 0,520; g мен m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары, г; М - ерiген заттың молекулалық массасы.Ж:1250 г
Қайтымсыз процесс үшiн термодинамиканың 2-заңының математикалық өрнегiн табыңыз.Ж: ;
Қандай заттар үшін Ср= Cv + R теңдеуi орындалады?Ж:идеал газдар үшiн;
Қандай термодинамикалық параметрлердiң тұрақты мәндерiнде изобарлық потенциалдың өзгерiсi (G) процестiң өз еркiмен жүру бағытын анықтау шарты (критериясы) бола алады? Бұл жағдайда G-ң мәнi қалай өзгередi?P=const, T=const, ∆G→min
Қант ерiтiндiсiнiң концентрациясы 2 моль/кг. Ерiтiндiнiң қату температурасын анықтаңыз, егерде судың криоскопиялық тұрақтысы К= 1,860 болса.Ж:-3,720C
Қант ерiтiндiсiнiң судағы концентрациясы 2 моль/кг. Ерiтiндiнiң қайнау температурасын анықтаңыз, егерде судың эбуллиоскопиялық тұрақтысы Е= 0,520 болса.Ж:101,040C
Қатты затты балқытқанда және сұйықты буландырғанда заттың энтропиясы қалай өзгередi?Ж:екi жағдайда да артады
Массалық үлесi 5% қанттың (С12Н22О11) судағы ерiтiндiсiнiң қайнау температурасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз: мұндағы Е -судың эбуллиоскопиялық константасы: 0,520, g мен m -ерiген зат пен ерiткiштiң массалары. М-қанттың молекулалық массасы.Ж: 100,080
МММММ
Меншiктi жылу сыйымдылықтың өлшем бiрлiгiн көрсетiңiзЖ:Дж ∕ К∙кг
Мольдiк жылусыйымдылықтың өлшем бiрлiгiн табыңыз:Ж:Дж ∕ к*моль
Мольдiк концентрацисы С(NaOH)= 0,1 моль/л ерiтiндiсiнiң 0,5 л көлемiндегi NaOH-ң массасын есептеңiз. M(NaOH)=40 г/моль).Ж: 2 г;
Мольдiк концентрациясы С = 0,01 моль/л Na2SO4 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.Ж:0,03
Мольдiк концентрациясы С =0,002 моль/л H2SO4 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.Ж:0,006
Мольдiк концентрациясы С =0,002 моль/л H2SO4 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.Ж:0,006
Мольдiк концентрациясы С =0,005 моль/л MgCI2 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.Ж:0,015
ННННН
Н2(г) + J2(г) 2HJ(г) реакциясында тепе-теңдiк күй орнағанда заттар концентрациялары: [H2] = 0,15 моль/л, [J2] = 0,05 моль/л, [HJ] = 0,5 моль/л. Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.Ж:33,3
Н2(г) + CI2(г) = 2HCI(г) реакциясының тепе-теңдiк константалары (КР мен КС) өзара қандай байланыста болады?KP = KC
н-гексанның қайнау температурасы 68,70С және осы температурадағы булану жылуы 28852,86 Дж/моль. 1 моль гексанның тұрақты қысымда буланғанда энтропия өзгерісін есептеңз.84,4
Нитробензолдың түзiлу жылуы кДж/моль. Бұл шама төменде келтiрiлген қай реакцияның жылу эффектiсi болып саналады?Ж:С6Н6 + HNO3 = С6Н5NO2 + H2O;
ООООООО
Оқшауланған системада қандай параметр процестiң өздiгiнен жүруiнiң критериясы (шарты) бола алады және ол қалай өзгередi?Ж:энтропия артады
Оқшауланған системада өздiгiнен жүретiн барлық процестер системаның ретсiздiгi өсу бағытында жүредi. Сонда системаның энтропиясы қалай өзгередi?Артады
Орташа жылусыйымдылықтың анықтамасына қандай теңдеу сәйкес келедi?Ж:
Оствальдтың сұйылту заңын өрнектейтiн теңдеудi көрсетiңiз.Ж:K=
РРРРРР
Р= const және Т = const жағдайында реакцияның өз еркiмен жүретiндiгiн бiлу үшiн қандай функцияны есептеу керек? Ж:G;
Реакцияның жартылай ыдырау периоды әрекеттесетiн заттың бастапқы концентрациясына тәуелдi емес делiк. Сонда реакцияның ретi нешеге тең болғаны?Ж:1
Реакцияның жылдамдығы заттың концентрациясына тәуелдi болмаса, онда оның ретi қаншаға тең болғаны?Ж:0
Реакцияның жылдамдығы мен жылдамдық константасының айырмашылығы неде?Ж:жылдамдық концентрация мен температураға, ал жылдамдық константасы тек қана температураға тәуелдi;
Реакцияның жылдамдық константасы k = 8,9 л2/(моль2мин). Реакцияның ретiн анықтаңыз.Ж:3
Реакцияның жылдамдық константасы k=0,3 л/(мольмин). Реакцияның ретiн анықтаңыз.Ж:2
Реакцияның жылу эффектiсiнiң температураға тәуелдiгiн көрсететiн теңдеудi көрсетiңiз.Ж:d(∆H∕dT)=∆Cp
Реакцияның кинетикалық теңдеуi V = k С12 С2 теңдеуi арқылы өрнектеледi делiк. Реакцияның ретiн анықтаңызЖ:3.
Реакцияның кинетикалық теңдеуi:V = k .Реакцияның ретiн анықтаңыз.Ж:0
Реакцияның кинетикалық теңдеуi:V = kСАСВ2.Реакцияның ретiн анықтаңыз.Ж:3
Реакцияның молекулалығы дегенiмiз не? берiлген химиялық реакцияда элементарлық актiге қатысқан заттардың молекулалар саны;
Реакцияның ретi дегенiмiз не? химиялық реакция жылдамдығының концентрацияға тәуелдiгiн көрсететiн теңдеудегi заттар концентрациялары дәрежелерiнiң қосындысына тең шама;
Реакцияның ретi нөлге тең болсын және k = 2,5 моль/(лмин), алС0 = 0,1 моль/л. Реакцияның жылдамдығын (моль/(лмин)) анықтаңыз.2,5;
Реакцияның Т=300К температурадағы жылу эффектiсi H=200 кДж, ал энтропиясы S=10Дж.Реакцияның Гиббс энергиясының өзгерiсiн (G) есептiңiз.Ж:-10кДЖ
Реакцияның температуралық коэффициентi (Вант-Гофф коэффициентi)  = 2 делiк. Температураны 200- қа арттырғанда реакция жылдамдығы қанша есеге өседi?Ж:4есеге
Реакцияның энтальпиясының өзгерiсi Н мен ТS мәнi белгiлi делiк.H пен TS-ң қандай қатынасында система тепе-теңдiк күйде болады? H = TS болғанда
СССССС
С2Н6(г) = С2Н4(г) + Н2 реакциясы үшiн Н пен U-ң арасындағы байланыс қалай жазылады?Ж:H = U + 3RT;
С6H6 + 3H2 = C6H12 реакциясының жылу эффектiсiн заттардың жану жылулары (Н(ж)) арқылы есептейтін өрнек:Ж: Н = Н(ж)(C6H6) + 3Н(ж) (H2) - Н(ж)(C6H12);
С6Н6)г)+3Н2=С6H12(г) реакциясы үшiн Кр мен Кс-ң арасындағы байланысты жазыңыз.Ж:Кр=Kc ∕ (RT)3
СаC2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + С2Н2 реакциясының жылу эффектiсiн анықтаңыз, егер, СаC2, Н2О, Са(ОН)2 және С2Н2 сәйкес түзiлу жылулары –62,760; -285,84; -986,59; 226,731 кДж.Ж:-125,42
СН3СНО(г)+ H2 = C2H5OH(г) реакциясы үшiн Кр мен Кс-ң арасындағы байланысты жазыңыз.Ж:Кр=Кс ∕ RT
СН3СОСН3 = С2Н4 + СО + Н2 реакциясындағы бастапқы заттың (СН3СОСН3 ) концентрациясын 2 есеге өсiргенде, реакцияның жылдамдығы қалай өзгередi?2есеге артады
СО + 2Н2 = CH3ОН(г) реакциясының тепе-теңдiк константалары (Кр мен Кс) өзара қандай қатынаста болады?Ж:Kp=Kc ∕RT
СО + СI2= СОCI2(г) реакциясы үшiн CP (жылусыйымдылықтың өзгерiсi) өрнегiн көрсетiңiз.Ж: Cp = Cp(COCI2) - Cp(CO) - Cp(CI2);
Стандартты жағдайда CO + CI2 = COCI2 реакциясының жылу эффектiсiн қандай теңдеу бойынша есептейдi?Ж:∆Н2980=∆Hf0(СОСl2)-∆Hf0(СО)- ∆Hf0(Сl2);
Стандартты қысымдағы химиялық реакцияның тепе-теңдiк константасы (Кр) температура артқан сайын кемидi делiк. Сонда осы реакцияның жылу эффектiсi жайлы не айтуға болады?Ж: ;
Стандартты сутектiк электродтың потенциалы ( ) неге тең?Ж:0в
Судың күй диаграммасындағы О үштік нүктесiнде қанша және қандай фазалар тепе-теңдiк күйде болады?Ж:үш фаза-су,бу және мұз;
Судың күй диаграммасындағы үштiк нүктеде қанша фаза тепе-теңдiк күйде болады?Ж:3
Сұйықтардың өзара ерiгiштiгi диаграммасындағы М нүктесiндегi фазалар саны қаншаға тең?Ж:2

Сұйықтардың өзара ерiгiштiгiнiң диаграммасындағы М нүктесiндегi фазалар саны қаншаға тең?Ж:1

Сыртқы факторлардан Р мен Т әсер ететiн тепе-теңдiк күйдегi екi фазалы бiр компоненттi системаның еркiндiк дәрежесiн анықтаңыз.Ж:3
Сыртқы факторлардан тек температура өзгергенде (P = const) Гиббстiң фазалар ережесiне сәйкес екi компоненттi системаның фазалар санының максимал шамасы нешеге тең болады ?Ж: 3;
ТТТТТТ
Температураны 400 -қа арттырғанда реакция жылдамдығы 16 есеге өседi делiк. Сонда реакцияның температуралық коэффициентi (Вант-Гофф коэффициентi) қаншаға тең болғаны?Ж:ᵞ=2
Тепе-теңдiк константасының (Кр) шамасына температураның өзгерiсi қалай әсер етедi? температурныңа Кр-ң мәнiне әсерi химиялық реакцияның жылу эффектiсiнiң таңбасы арқылы анықталады. Н>0 болса, температура өскенде Кр-ң мәнi артады, ал Н 0 болса, температура өскенде Кр-ң мәнi кемидi;
Тепе-теңдiк константасының температураға тәуелдiлiгiн бейнелейтiн математикалық өрнектi көрсcтiңiз:Ж:
Термодинамиканың 1 және 2-заңдарының қайтымды процестерге арналған жалпы теңдеуiн табыңыз.Ж:
Термодинамиканың 2-заңының математикалық өрнегiн көрсетiңiз.Ж:S = Q/ T.
Термодинамиканың I және II-заңдарының бiрiккен теңдеуiн қайтымды процестер үшiн жазыңыз.Ж:dU = TdS -PdV;
Термодинамиканың I және II-заңдарының бiрiккен теңдеуiн қайтымсыз процестер үшiн жазыңыз.Ж:dU<TdS -PdV;
Термодинамиканың II-заңының теңдеуiн қайтымcыз процестер үшiн жазыңыз.Ж:
Термодинамиканың II-заңының теңдеуiн қайтымды процестер үшiн жазыңыз.Ж:
Төменде келтiрiлген реакциялардың қайсысында Кр =КсRT теңдiгi орындалады?Ж:2СО2 = 2СО + О2 ;
Төменде келтiрiлген реакциялардың қайсысында Кр=Кс теңдiгi орындалады?Ж:Н2 + CI2 = 2НCI(г).
Төменде келтiрiлген реакциялардың қайсысында Кр=Кс теңдiгi орындалады?Ж:H2 + CI2 = 2HCI(г).
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңыз:2NO + Br2 = 2NOBr.Ж:3
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңыз:CH3COCH3 = C2H5 + CO + H2.Ж:1
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңыз:2N2O5  2N2O4 + O2 Ж:2
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңыз:CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH Ж:2
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңыз:CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O Ж:2
Төмендегi гетерогендi реакцияның тепе-теңдiк константасын жазыңыз:Са(қ) + 2СН4(г) = СаС2(қ) + 4Н2(г)Ж:К=CH24 ∕ CCH42
Төмендегi теңдеулердiң қайсысы термодинамиканың 1- және 2-заңдарының бiрiккен теңдеуi болып саналады? dU = ТdS - PdV;
Тұрақты 101325 Па қысымда газ көлемiн 10 литрден 16 литрге дейiн ұлғайтқанда 1255,2 Дж жылу жұтады. Ішкі энергияның өзгерiсiн (Дж) анықтаңыз.647,25;
Тұрақты 101325 Па қысымда газ көлемiн 10 литрден 16 литрге дейiн ұлғайтқанда 1255,2 Дж жылу жұтады.Ішкі энергияның өзгерiсiн (Дж) анықтаңыз.Ж: 647,25;
Тұрақты көлем ( V = const) мен температурада (T = const) процесс өз еркiмен......Ж: системаның Гельмгольц энергиясы азаю бағытында жүредi;
Тұрақты көлем (U) және тұрақты қысым (H) жағдайындағы реакция жылу эффектiлерiнiң арасында қандай байланыс бар?Ж:∆H=∆U+∆nRT,∆n-реакция барысында газды заттардың моль сандарының өзгерісі;
Тұрақты көлем мен тұрақты температура жағдайында газ фазасындағы химиялық реакция тiке бағытта өз еркiмен жүруi үшiн қандай шарт орындалуы тиiс?Ж:F 0;
ҮҮҮҮҮҮ
Үшiншi реттi реакцияның жылдамдық константасының өлшем бiрлiгiн көрсетiңiз.Ж: л2моль-2 мин-1;
Үшiншi реттi реакцияның кинетикалық теңдеуiн табыңыз,Ж:
ФФФФФФФ
Фазалық өзгерiс (Р= const және Т= const) кезiндегi системаның энтропиясының өзгерiсiн қандай теңдеу арқылы есептейдi? Ж:
Фазалық өзгерiс кезiндегi (Т = const) заттың энтропиясының өзгерiсi қандай теңдеумен анықталады?Ж:∆S= ;мұндағы ∆H-фазалық жылу эффектісі;
Фазалық тепе-теңдiкке Т мен Р әсер ететiн бiр компоненттi екi фазалы системаның еркiндiк дәрежесi қандай?Ж:1

ХХХХХ
Химиялық реакцияның изобара теңдеуiн табыңыз.dlnKp ∕ dT=∆H ∕ RT2
ЭЭЭЭЭ
Эбуллиоскопия теңдеуiндегi (Тқ = Еэв) моляльдық концентрацияның (в) өлшем бiрлiгi:Ж:моль∕кг
Экзотермиялық реакцияның тепе-теңдiк константасына (Кр) температураны жоғарылату қалай әсер етедi?Ж:Кр - ның мәнi кемидi;
Электролит ерiтiндiсiнiң меншiктi электрөткiзгiштiгiн есептеуге арналған теңдеудi көрсетiңiз.Ж: ,мұндағы  -меншiктi кедергi
Электролит ерiтiндiсiнiң эквиваленттiк электрөткiзгiштiгiн есептеуге арналған теңдеудi көрсетiңiз.Ж; , мұндағы - меншiктi электр өткiзгiштiк; С-концентрация
Электролиттер ерiтiндiлерiне арналған Кольрауш теңдеуiн өрнектеңіз.λ ∞=I++I
Электролиттер ерiтiндiлерiне арналған Кольрауш теңдеуiн табыңыз.Ж: = l+ + l- , мұндағы l+ мен l- - катион мен анионның қозғалғыштықтары
Энтропия мен системаның термодинамикалық ықтималдығы арасындағы байланысты өрнектейтiнБольцман теңдеуiн табыңыз.Ж:S=k∙lnw
Энтропияның өлшем бiрлiгi:Дж∕моль∙К

© Copyright 2012-2020, Все права защищены.