Шпоры по химии часть 2 в 3 колонки (язык казахский)

Шпоры и тесты по предмету «Химия»
Информация о работе
  • Тема: Шпоры по химии часть 2 в 3 колонки (язык казахский)
  • Количество скачиваний: 22
  • Тип: Шпоры и тесты
  • Предмет: Химия
  • Количество страниц: 5
  • Язык работы: қазақ (Казахский)
  • Дата загрузки: 2014-12-13 19:21:07
  • Размер файла: 78.89 кб
Помогла работа? Поделись ссылкой
Информация о документе

Документ предоставляется как есть, мы не несем ответственности, за правильность представленной в нём информации. Используя информацию для подготовки своей работы необходимо помнить, что текст работы может быть устаревшим, работа может не пройти проверку на заимствования.

Если Вы являетесь автором текста представленного на данной странице и не хотите чтобы он был размешён на нашем сайте напишите об этом перейдя по ссылке: «Правообладателям»

Можно ли скачать документ с работой

Да, скачать документ можно бесплатно, без регистрации перейдя по ссылке:

Тепкілер ша химияға 3 бағанға

теңдеуi арқылы анықталатын шаманы қалай атайды? беттiк-активтiлiк;
болса, тепе-теңдік константасы Кр -ң температураға тәуелдiгi қандай
теңдеуi қандай заңдылықты бейнелейдi?температура өзгергенде химиялық реакцияның жылу эффектiсiнiң өзгерiсiн;
$$$ 7СаС2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + С2Н2 реакциясының жылу эффектiсiн анықтаңыз, егер, СаС2, Н2О, Са(ОН)2 жқне С2Н2 сәйкес түзiлу жылулары –62,760; -285,84; -986,59; 226,731 кДж. -411,259кДж
G = Н - TS теңдеуi бойыншша S<0 болса, қандай жағдайда экзотермиялық реакция өздөгiнен жүредi? TS> H; ??????
(Кр мен Кс) өзара қандай қатынаста болады?Kp=Kc/RT
1 - реттi реакцияның k = 0,2 мин-1, ал белгiлi бiр уақыттағы заттың концентрациясы С = 0,5 моль/л. Реакция жылдамдығын анықтаңыз. 0.1
1 моль зат энтропиясының өлшем бiрлiгiн жазыңыз.Дж/К моль .
1 моль идеал газ үшiн (Ср - Сv) айырымын есептеңiз 8,31 Дж/(мольК);
1 моль мұз ерiгенде энтропияның өзгерiсiн (Дж/мольК) анықтаңыз, егер:
100 г қант (С12Н22О11) 750 г суда ерiтiлдi. Осы ерiтiндiнiң қайнау тем-пературасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз. E - судың эбуллиоскопиялық константасы - 0,520. g мен m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары, M- ерiген заттың молекулалық массасы.100,20
100 г қант С12Н22О11 750 г суда ерiтiлген. Осы ерiтiндiнiң қату тем-пературасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз:
100 г фруктоза С6Н12О6 750 г суда ерiтiлген. Осы ерiтiндiнiң қайнау температурасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз.
100 г фруктоза С6Н12О6 750 г суда ерiтiлген. Осы ерiтiндiнiң қату температурасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз:
1-ретті реакция үшін концентрацияның уақытқа тәуелділігін өрнектейтін графигін бейнелеңіз.
2 - реттi реакцияның k = 10 л/(мольмин), ал белгiлi бiр уақыттағы заттың концентрациясы С = 0,2 моль/л. Реакция жылдамдығын анықтаңыз.0,4;
20 г NaOH судың 500 г массасында ерiтiлдi делiк. Ерiген заттың моляльдық концентрациясын есептеңiз, егерде M(NaOH)=40 г/моль болса? 1 моль/кг; Ерiтiндiнiң осмос қысымын есептеуге арналған Вант-Гофф теңдеуiн жазыңыз. = пRT.
200 г суда 5,4 г зат ерiтiлген және ерiтiндiнiң қайнау температурасы 100,0780С. Ерiген заттың молекулалық массасын, төмендегi теңдеудi пайдаланып, есептеңiз: Е - судың эбуллиоскопиялық константасы 0,520g, m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары, г.М - ерiген заттың молекулалық массасы.180
2H2(г) + СO(г) СН3OН(г) реакциясының тепе-теңдiк константасының өрнегiн жазыңыз.K=C(CH3OH)/C(H2)kv*C(CO)
2SO2 + O2 2SO3 системасында заттардың тепе-теңдiк күйдегi концентрациялар: [SO2] = 0,04моль/л, [O2] = 0,06 моль/л, [SO3] = 0,02 моль/л. Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.4,17
2SО2 + О2 =2SO3 реакциясы үшiн КР және КС тепе-теңдiк константалары өзара қандай қатынаста болады?Kp=Kc/RT
2-реттi реакцияның жылдамдық константасының өлшем бiрлiгiн көрсетiңiзлмоль-1 мин-1;
2СО + О2 = 2СО2 реакциясындағы бастапқы заттардың концентрацияларын 2 есеге өсiргенде, оның жылдамдығы қалай өзгередi?8 есеге артады;
373,15 К температурадағы судың булану жылуы Нбулану= 2245 Дж/г. 18 г суды буландырғандағы энтропияның өзгерiсiн есептеңiз. 108,3 Дж/ К).
3А  В + С 3 - реттi реакциядағы СА = 0,1 моль/л, k= 100 л2/(моль2мин).
4HCI + O2  2CI2 + 2H2OХимиялық реакция үшiн КР және КС константаларының арасындағы байланысты өрнектейтiн теңдеудi жазыңызКР = КC/RT;
4HCI(г) + O2 = 2H2O(г) + 2CI2 реакциясының тепе-теңдiк константасын (Кр) жазыңыз.
5,85 г NaCI судың 100 г массасында ерiтiлдi. NaCI-ң моляльдық концентрациясын (моль/кг) есептеңiз. М(NaCI)=58,5 г/моль. 1,0;
80 г NaOH (М = 40 г/моль) судың 180 г массасында ерiтiлдi. Ерiтiндiдегi NaOH -ң мольдiк үлесiн есептеңiз. 0,17;
Ca(OH)2(қ) = CaO(қ) + H2O(г) реакциясы үшiн Кр мен Кс-ң арасындағы байланысты жазыңыз.Kp=Kc*RT
CaCO3(қ)= CaO(қ) + CO2(г) реакциясының 900К температурадағы U0-ң шамасын есептеңiз. Бұл реакцияның осы температурадағы Н0 = 42,56 ккал/моль, ал R=1,98710-3 ккал/мольК. 40,8 ккал/моль.
CO + CI2 COCI2 (K = 50) (1) H+ + HS- H2S (K = 1107) (2) Cd2++ S2- CdS (K = 11028) (3)H+ + CH3COO- CH3COOH (K = 5,5104) (4)Берiлген реакциялардың тепе-теңдiк константаларын салыстыра отырып, қай реакцияның өнiмiнi шығымы ең аз болатынын анықтаңыз.3
CO + CI2 COCI2 системасындағы тепе-теңдiк күйдегi заттар кон-центрациялары: [CO]= 0,2 моль/л, [CI2]= 0,3 моль/л, [COCI2] = 1,2 моль/л. Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.20
E - судың эбуллиоскопиялық константасы - 0,520; g мен m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары; M- ерiген заттың молекулалық масса-сы.100,38
Fe(OH)3(қ) Fe2O3(қ) + 3H2O(г) реакциясының тепе-теңдiк константасын табыңыз: .
Fe2O3(қ) + 3H2(г) = 2Fe(қ) + 3H2O(г) геторогендi реакциясының Кр мен Кс тұрақтылары арасындағы байланысты көрсетiңiз.КР = КС;
Fe2O3(қ) + 3H2O(г) 2Fe(OH)3(қ) реакциясының тепе-теңдiк конс-тантасының өрнегiн жазыңыз:K=C(H2O)кубы
Fe2O3(қ)+ 3H2 (г)  2Fe(қ) + 3H2O(c ) реакциясының стандартты жағдайдағы (Т=298К) Гиббс энергиясының өзгерiсiн есептеп, реакцияның жүретiндiгiн немесе жүрмейтiндiгiн анықтаңыз. Реакцияның энтальпиясы кДж/моль, ал энтропиясы кДж/моль К 63677 кДж/моль, реакция жүрмейдi.
Fe2O3(қ)+ 3H2 (г)  2Fe(қ) + 3H2O(c ) реакциясының стандартты жағдайдағы (Т=298К) Гиббс энергиясының өзгерiсiн есептеп, реакцияның жүретiндiгiн немесе жүрмейтiндiгiн анықтаңыз. Реакцияның энтальпиясы кДж/моль, ал энтропиясы кДж/моль К . 63677 кДж/моль, реакция жүрмейдi.
H2 + Br2 = 2HBr реакциясы үшiн изотерма теңдеуiнiң өрнегiн табыңыз
H2 + Br2 = 2HBr(г) реакциясы үшiн изотерма теңдеуiн көрсетiңiз. ;
H2 + CI2 = 2HCI реакциясының энтропия өзгерiсiн стандартты жағдайда анықтаңыз.S=2SHCL-SH2-SCL2
H2 + J2 2HJ системасында заттардың тепе-теңдiк күйдегi концентрациялары: C(HJ) =0,03 моль/л, моль/л, моль/л.
H2 + J2 = 2HJ системасында заттардың тепе-теңдiк күйдегi концентрациялары:C(HJ) =0,03 моль/л, моль/л, моль/л.
H2(г) + CI2(г) 2HCI(г) қайтымды реакциясының тепе-теңдiк константасын жазыңыз. K=CHCL2/CH2*CCl2
H2(г)+ J2(г) 2HJ(c) системасы тепе-теңдiк күйде. Жалпы қысымды
H2S(г) + J2(қ) 2HJ(г)+ S(қ) реакциясының тепе-теңдiк константасының өрнегiн табыңыз.K=C(HJ)kv/C(H2S)
H2S(г) + J2(қ) 2HJ(г) + S(қ) реакциясының тепе-теңдiк константасының өрнегiн табыңыз.K=C(HJ)кв/C(H2S)
i = 1 +  (n-1) теңдеудегi  ненi көрсетедi?молекуланың диссосациялану дәрежесін
i = 1 +  (n-1) теңдеудегi n ненi көрсетедi?молекула диссосацияланғанда түзілетін иондар санын
i = 1 + (n-1) теңдеуiндегi i ненi көрсетедi? дисссоциация нәтижесiнде зат бөлшектерiнiң моль сандарының неше есеге өсетiнiн;
III-реттi реакция үшін концентрацияның уақытқа тәуелдiлiгiн өрнектейтiн графикті бейнелеңі
II-реттi реакция үшіін концентрацияның уақытқа тәуелдiлiгiн өрнектейтiн графикті бейнелеңіз.
Mg(OH)2 = MgO + H2O(г) реакциясы үшiн Кр мен Кс-ң арасындағы байланысты жазыңыз.Kp=Kc*RT
N2 + 3H2 = 2NH3 реакциясында Н2 -ң концентрациясының 2 есеге арттырғанда, оның жылдамдығы қалай өзгередi? 8 есеге артады;
N2 + 3H2 2NH3 реакциясында тепе-теңдiк орнағандағы заттар концентрациялары: [N2] = 0,03 моль/л, [H2] = 0,10 моль/л, [NH3] = 0,4 моль/л. Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.5333
P=1 атм қысымда мөлшерi 1 моль төменде келтiрiлген заттардың қайсысының энтропиясы ең үлкен болады?t = 1500C температурадағы су буының.
S2(қ) + 4H2O(г) =2SO2(г) + 4H2(г) реакциясы үшiн тепе-теңдiк константалары (КР және КС ) өзара қандай қатынаста болады?Kp=Kc*RT
SO2 + 0,5O2 SO3; кДж/моль, реакциясы бойынша SO3 шығымын арттыру үшiн қандай параметрлердi қалай өзгерту керек?температураны арттыру, ал SO2 концентрациясын кемiту керек;
tбалқу =00С, Нбалқу = 6008Дж/моль болса. 22.0
V мен Т тұрақты болғанда процесс өз еркiмен жүредi, егерде процестiң жүру барысында …… системаның Гельмгольц энергиясы кемiсе (F<0).
А + 2В  С + Д химиялық реакциясының жылдамдығын өрнектеп жазыңыз.V=KC(A)*C(B)кв
аА + вВ сС + dД реакциясының изотерма теңдеуiн табыңыз. ;
аА + вВ сС + dД реакциясының изобара теңдеуiн табыңыз.
Абсолюттiк нөл температурада идеал кристалл заттың энтропиясы неге тең? S =0;
Адиабаттық (Q=const) жағдайда iстелiнген ұлғаю жұмысының шамасын есептеуге қажеттi теңдеудi табыңыз. A = Cv (T1 - T2);
Алексеев диаграммасында а нүктесiнде қанша фаза болады?1
Алексеев диаграммасында в нүктесiнде қанша фаза болады?2
арналған жалпы теңдеуiн табыңыз. ;
арттырғанда тепе-теңдiк қай бағытқа ығысады? тепе-теңдік HJ түзілу бағытына қарай ығысады
Бiр компоненттi системада қатты фаза мен сұйық фаза өзара тепе-теңдiк күйде делiк. Сонда сыртқы факторлардан қысым мен температура өзгеретiн болса, Гиббстiң фазалар ережесiне сәйкес системаның еркiндiк дәрежесi қаншаға тең болады? 1;
Бiр компоненттi системаның күй диаграммасындағы үштiк нүктедегi системаның еркiндiк дәрежесi (Е) қандай мәнге тең болады?0
Бiрiншi реттi реакцияның жартылай ыдырау периоды неге тең? ;
Бiрiншi реттi реакцияның жылдамдық константасының өлшем бiрлiгiн жазыңыз.мин(-1дәрежесі)
Бiрiншi реттi реакцияның кинетикалық теңдеуiн табыңыз, K=1/tln C0/C
Беттiк керiлудiң өлшем бiрлiгiн жазыңыз.Дж /м2.
Беттiк-активтi затқа қандай зат жатады? СН3COONa;
Беттiк-активтi заттар ерiтiндiлерiнiң беттiк керiлу изотермасын бейнелеңіз.
Беттiк-активтi заттың көмiрсутек радикалы бiр метилен тобына (СН2) ұзарғанда Дюкло-Траубе ережесiне сәйкес оның беттiк-активтiгi қанша есеге өседi?3-3,5есеге артады
Беттiк-активтiлiктiң өлшем бiрлiгiн жазыңыз. кг/ м2;
болады?
болады?
болады?
Бромбензол 429,8 К температурада қайнайды. Оның осы температурадағы булану жылуы 241,9103 Дж/кг-ға тең. 10 кг бромбензол буланғандағы энтропияның өзгерiсiн есептеңiз. 5628 Дж/К;
Газ фазасынада жүретiн H2(г) + CI2(г)= 2HCI(г) реакциясы үшiн КР мен КС тепе-теңдiк константалары өзара қандай қатынаста болады?Kp=Kc
Газды заттар немесе ерiген заттар фазааралық бөлу беттерiнде өз еркiмен шоғырланып, нәтижесiнде беттiк керiлу төмендейтiн құбылысты қалай атайды?адсорбция.
Газдың қысымы артқанда оның сұйықта ерiгiштiгi қалай өзгередi?артады
Газдың сұйықта еруi экзотермиялық процесс болса, температура өскенде оның ерiгiштiгi қалай өзгееi?кемиді
Гальваникалық элемент берiлген (-) Pt(H2) / H+ // Cu2 +/ Cu (+)(a(H+) =1)
Гальваникалық элементтегi катодтың потенциалы 2 = - 0,73 в, ал анодтiкi - 1 = 0,5 в. Элементтiң электрқозғаушы күшiн есептеңiз.1,23
Гальваникалық элементтегi электродтардың потенциалдары мына шамаларға тең делiк: 1= - 0,32 в және 2 = - 0,70 в. Элементтiң электр қозғаушы күшiн есептеңiз.0,38в
Гетерогендi реакцияның тепе-теңдiк константасын жазыңыз:SiH4(г) Si(қ)+ 2H2(г)Kp=P(H2)кв/P(SiH4)
Гиббс (Г = -(c/RT) (d/dc)) теңдеуiндегi -(d/dc)-ң шамасының мағынасы неде ?беттiк-активтiктi көрсетедi;
Гиббстiң мономолекулалық адсорбция теңдеуiн жазыңыз. ;
Гиббстiң фазалар ережесiндегi (В = K – Ф + n) n- ненi көрсетедi? тепе-теңдік күйге әсер ететін сыртқы факторлар санын
Дж/мольК, Дж/(мольК)
Дисперстiк ортасы-газды фаза болып келетiн дисперстiк система қалай аталады?аэрозоль;
Дисперстiк ортасы-сұйық, ал дисперстiк фаза-қатты зат болып келген дисперстiк система қалай аталады? эмульсия;
Дюкло-Траубе ережесiне сәйкес беттiк-активтiгi ең үлкен затты көрсетiңiз. R5OH;
Егер Н0 болса, температура өскенде тепе-теңдiк константасы КР қалай өзгередi?артады;
Егер әрекеттесетiн заттар идеал заттар болса, онда тепе-теңдiк константаларына (Кр мен Кс-ға) қандай факторлар әсер етедi?концентрация мен қысым;
Егерде Карно циклiндегi жылубергiштiң температурасы (Т1) жылуқа-былдағыштың температурасынан (Т2) үш есеге үлкен болса, жылу машинасының пайдалы әсер коэффициентi қандай болады? 67 %;
Егерде қатты дене бетiне су полярлы емес көмiрсутекке (бензолға) қарағанда жақсы жұғатын болса, онда мұндай беттi қалай атайды? гидрофильдi;
Екiншi реттi реакцияның (СА=СВ орындалғанда) жартылай ыдырау периоды неге тең? ;
Екiншi реттi реакцияның кинетикалық теңдеуiн табыңыз, ;
Ерiтiндiдегi беттiк-активтi заттың концентрациясы артқан сайын
Ерiтiндiдегi натрий мен хлор иондарының максимал қозғалғыштықтары ( ) 50,1 мен 76,4 Ом-1 см2 экв-1. Электролит ерiтiндiсiнiң шексiз сұйытылғандағы эквивалеттiк электр өткiзгiштiгiн есептеңiз. 126,5;
Ерiтiндiдегi сутек мен бром иондарының максимал қозғалғыштықтары ( ) 349,8 мен 78,1 Ом-1 см2 экв-1. Электролит ерiтiндiсiнiң шексiз сұйытылғандағы эквивалеттiк электр өткiзгiштiгiн есептеңiз427,9
Ерiтiндiдегi ұшқыш емес ерiген заттың концентрациясы (в) артқанда ерiтiндiнiң қату температурасы (Тқату) қалай өзгередi? Концентрация (в) артқанда (Тқату)төмендейді
Ерiтiндiдегi ұшқыш емес ерiген заттың концентрациясы (в) ерiтiндiнiң қайнау температурасына (Тқайн.) қалай әсер етедi? Т(қайн)артады
ерiтiндiнiң беттiк керiлуi қалай өзгередi?
Жалпы қысымды арттырғанда 2C(қ) + О2 2СО реакциясында
Жалпы қысымды арттырғанда 2NO + O2 2NO2 реакциясында тепе-теңдiк қай бағытқа ығысады?NO2 түзілу бағытында
және Дж/мольК мәндерiн пайдалана отырып,2SO2 + O2 = 2SO3
жүйеге
Жылдамдық константасының температураға тәуелділігінің (Аррениус) теңдеуi. k = Ae-E/RT;;
Заттардың стандартты түзiлу жылулары ( ) арқылы төменде берiлген реакцияның жылу эффектiсiн ( ) есептеуге қажеттi теңдеудi көрсетiңiз: CO + 3Н2 = CН4 + Н2O(г). ∆H=∆H(CH4)+∆H(H2O)-∆H(CO)-3∆H(H2)
Заттардың түзiлу жылуларын ( ) пайдаланып, 298К температурадағы бензолдың (С6Н6) жану жылуын есептейтiн теңдеудi анықтаңыз: С6Н6 + 7,5О2 = 6CO2 + 3H2O H0298 = 6H0298f(CO2)+3H0298f (H2O)-H0298f(С6Н6);
Затты изобарлық жағдайда қыздырғанда S қандай формула бойынша есептеледi? ;
Заттың бастапқы концентрациясы С0 = 1 моль/л болғанда 1-реттi реакцияның жартылай ыдырау периоды 1/2 = 500 сек. С0 = 2 моль/л болғанда 1/2 қаншаға тең болады ? 500 сек;
Заттың бастапқы концентрациясын 2 есеге арттырғанда 2-реттi реакцияның жартылай ыдырау периоды қалай өзгередi? 2 есеге кемидi;
Заттың температурасын Т1-ден Т2-ге арттырғанда фазалық өзгерiс болмаса, оның энтропиясының өзгерiсiн Р =const жағдайында қандай теңдеу арқылы есептейдi? ;
Идеал газдың қатысында жүретiн қандай процесс үшiн Q =А = RT ln(V2/V1) теңдеуi орындалады?изотермиялық;
Идеал ерiтiндi түзiлгенде жылу эффектiсi мен көлем өзгерiсi қандай мәнге тең болады?∆H=0 ∆V=0
Идеал ерiтiндi түзiлгенде энтропия мен Гиббстiң еркiн энергиясы қалай өзгередG<0; S>0;
Идеал ерiтiндi үшiн Генри заңының математикалық өрнегiн анықтаңыз. Р2 = K X2;
Идеал ерiтiндi үшiн Рауль заңының математикалық өрнегiн жазыңыз. P0-P1/P0=X2
Изобаралық-изотермиялық потенциалдың өзгерiсiн қандай теңдеу анықтайды? dU = TdS - PdV;
Изотермиялық жағдайда (T=const) идеал газдың атқарған ұлғаю жұмысының шамасын есептеуге қажеттi теңдеудi табыңыз.A = n RT ln(V2/V1);
Йодтың бензолдағы ерiтiндiсiнiң концентрациясы m(J2)=1 моль/кг, ал таза бензолдың қайнау температурасы tқ=780С. Бензолдың эбуллиоскопиялық тұрақтысы Е(С6Н6)=2,40. Ерiтiндiнiң қайнау температурасын есептеңiз 75,60С.
К - судың криоскопиялық константасы - 1,820; g мЕн m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары; M- ерiген заттың молекулалық массасы.-1,35
К - судың криоскопиялық константасы - 1,820; g мен m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары; M- ерiген заттың молекулалық массасы - 0,710;
Кадмий және мыс электродттарынан тұратын элементтiң стандартты электрқозғаушы күшiн (Е0) есептеңiз. Электродтардың сандартты (нормальды) электродтық потенциалдары төмендегiдей: 0 (Cd2+/Cd) = - 0,40 в; 0 (Cu2+/Cu+) = + 0,34 в. 0,74В
Карбон қышқылдар қатарындағы (R СОOH) олардың көмiрсутек радикалдарының ұзындықтары өзара мынадай қатынаста делiкR1 > R2 > R3 > R4 > R5.Дюкло-Траубе ережесiне сәйкес қандай қышқылдың беттiк-активтiгi ең үлкен болады ? R1 СОOH;
Карно циклi бойынша жұмыс iстейтiн жылу машинасының пайдалы әсер коэффициентiн есептеуге қажеттi теңдеудi көрсетiңiз.ПӘК=nA/q=q2/q1*T1-T2/T1 n=(Q1-Q2) Q1=A/Q
Карно циклi бойынша жұмыс атқаратын дененiң (идеал газдың) жалпы жұмысының шамасын өрнектейтiн теңдеудi табыңыз. A = Q1 - Q2;
Карно циклi бойынша жұмыс атқаратын жылу машинасының жылу бергiштен алған жылуының мөлшерi (Q1) оның мұздатқышқа берген жылуының мөлшерiнен (Q2) екi есеге артық болса, онда оның пайдалы әсер коэффициентi қаншаға тең болғаны?50%;
Келтiрiлген Алексееввтiң еру диаграммасындағы М және L нүктелерiнде қанша фаза өзара тепе-теңдiк күйде болады? М нүктесінде бір фаза ал L нүктесінде екі фаза
Клаузиус-Клапейрон теңдеуi түрiнде қандай процесс үшiн қолданылады? булану (сублимация);
компоненттi
Концентрациясы 0,01 моль/л AI2(SO4)3 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.0,15;
Концентрациясы 0,01 моль/л тең CuSO4 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.0,04
Концентрациясы С=2 моль/л LaBr3 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.12
Көлемi 0,2 л пропион қышқылы ерiтiндiсiнен массасы m = 4,0 г көмiр бетiне адсорбцияланған зат мөлшерiн есептеңiз. Егерде пропион қышқылының бастапқы концентрациясы C0=120 ммоль/л, ал адсорбциядан кейiнгi концентрациясы CT = 80 ммоль/л болса. 2 ммоль/г;
Көрсетiлген балқу диаграммасы қандай системаларға сәйкес келедi? сұйық және қатты күйлерiнде өзара шексiз еритiн екi
Көрсетiлген балқу диаграммасындағы М нүктесiнде қанша және қандай фазалар тепе-теңдiк күйде болады м нүкте ішінде ?екі фаза-А заттың кристалдары мен балқыма
Көрсетiлген графиктердiң қайсысынан Клаузиус-Клапейрон теңдеуi арқылы сұйықтың булану жылуын анықтауға
Көрсетiлген судың күй диаграммасындағы К нүктесiнде қанша және қандай фазалар өзара тепе-теңдiк күйде болады? Екi фаза – су буы
көрсетiңiз.
КС тепе-теңдік константасы қандай факторларға тәуелдi ?температура мен заттардың табиғатына
Күйi шексiз аз шамаға өзгеретiн система үшiн термодинамиканың 1-заңының математикалық өрнегiн табыңыз.dU=ơq+ơA
Күштi электролиттердiң эквивалеттiк электр өткiзгiштiктерiнiң ерiтiндiнiң концентрациясына тәуелдiгiн көрсететiн Кольрауш теңдеуiн көрсетiңiз. ;
Қайнау температурасы 100,1040С болатын ерiтiндi алу үшiн 23 г глицериндi (С3Н8О3) судың қанша грамында ерiту керек? Есептеуде мына теңдеудi пайдаланыңыз: Е - судың эбуллиоскопиялық константасы - 0,520; g мен m - ерiген зат пен ерiткiштiң массалары, г; М - ерiген заттың молекулалық массасы.1250г
Қайтымсыз процесс үшiн термодинамиканың 2-заңының математикалық өрнегiн табыңыз.dS>ơQ/T
Қандай процесс кезiнде идеал газға берiлген жылудың барлығы ұлғаю жұмысына (Q = A) жұмсалады ? изотермиялық;
Қандай термодинамикалық параметрлердiң тұрақты мәндерiнде изобаралық-изотермиялық потенциалдың өзгерiсi (G) процестiң өз еркiмен жүру бағытын анықтау шарты (критериясы) бола алады? Бұл жағдайда G-ң мәнi қалай өзгередi? G=H-TS?????????????
Қант ерiтiндiсiнiң концентрациясы 2 моль/кг. Ерiтiндiнiң қату темпе-ратурасын анықтаңыз, егерде судың криоскопиялық тұрақтысы К= 1,860 болса.- 1,720С;
Қант ерiтiндiсiнiң судағы концентрациясы 2 моль/кг. Ерiтiндiнiң қайнау температурасын анықтаңыз, егер судың эбуллиоскопиялық тұрақтысы Е= 0,520 болса.101,040С;
Қаныққан спирттердiң құрамындағы көмiрсутек радикалдарының ұзындығы өзара мынадай қатынаста делiк:R5> R4 > R3 > R2 > R1.
Қатты затты балқытқанда және сұйықты буландырғанда заттың энтропиясы қалай өзгередi?екі жағдайда да артады
Қисықтардың қайсысы құрамы А нүктесiмен анықталатын қоспаның суыту қисығы болып табылады? 2
Қисықтардың қайсысы құрамы А нүктесiмен анықталатын қоспаның суыту қисығы болып табылады?5
Құрамы А нүктесi арқылы анықталатын балқыманың суыту қисығын
Құрылысы дифильдi, сондықтан суда ерiгенде судың беттiк керiлуiн төмендететiн заттарды қалай атайды?
Лэнгмюрдiң мономолекулалық адсорбция изотермасын
Массалық үлесi 5% қанттың (С12Н22О11) судағы ерiтiндiсiнiң қайнау температурасын көрсетiлген теңдеудi пайдаланып анықтаңыз:
Массасы 5 г активтелген көмiр бетiне 0,2 л ерiтiндiден сiрке қышқылы адсорбцияланды делiк. Сiрке қышқылының бастапқы концентрациясы С0 = 100 ммоль/л, ал адсорбциядан кейiнгi концентрациясы C = 50 ммоль//л. Адсорбция шамасын есептеңiз 2 ммоль/г;
мен су;
Меншiктi жылу сыйымдылықтың өлшем бiрлiгiн көрсетiңiз Дж/Ккг;
Мольдiк жылусыйымдылықтың өлшем бiрлiгiн көрсетiңiз.Дж/кмоль
Мольдiк жылусыйымдылықтың өлшем бiрлiгiн көрсетiңiзДж/К моль;
Мольдiк жылусыйымдылықтың өлшем бiрлiгiн табыңыз:Дж/(К•моль);
Мольдiк концентрацисы С(NaOH)= 0,1 моль/л ерiтiндiсiнiң 0,5 л көлемiндегi NaOH-ң массасын есептеңiз. M(NaOH)=40 г/моль). 2г
Мольдiк концентрациялары өзара тең глюкоза, Na2SO4 және КСI ерiтiндiлерi берiлген. Осы ерiтiндiлердiң осмос қысымдары өзара қандай қатынаста болады ?  (гл) = (KCI) =  (Na2SO4);
Мольдiк концентрациясы С = 0,01 моль/л Na2SO4 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.0,03
Мольдiк концентрациясы С =0,002 моль/л H2SO4 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.0.006
Мольдiк концентрациясы С =0,002 моль/л H2SO4 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.0,006
Мольдiк концентрациясы С =0,005 моль/л MgCI2 ерiтiндiсiнiң иондық күшiн есептеңiз.0.015
мұндағы Е -судың эбуллиоскопиялық константасы: 0,520, g мен m -ерiген зат пен ерiткiштiң массалары. М-қанттың молекулалық массасы.100,080.
Н2(г) + J2(г) 2HJ(г) реакциясында тепе-теңдiк күй орнағанда заттар концентрациялары: [H2] = 0,15 моль/л, [J2] = 0,05 моль/л, [HJ] = 0,5 моль/л. Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.33,3
Н2(г) + CI2(г) = 2HCI(г) реакциясының тепе-теңдiк константалары (КР мен КС) өзара қандай байланыста болады? КР = КC
н-гексанның қайнау температурасы 68,70С және осы температурадағы булану жылуы 28852,86 Дж/моль. 1 моль гексанның тұрақты қысымда буланғанда энтропия өзгерісін есептеңз. 84,44Дж/моль*к
Нернстiң таралу заңындағы таралу коэффициентi К қандай параметрлерге тәуелдi? температура мен заттың табиғатына;
Нитробензолдың түзiлу жылуы кДж/моль. Бұл шама төменде келтiрiлген қай реакцияның жылу эффектiсi болып саналады? С6Н6 + HNO3 = С6Н5NO2 + H2O;
Оқшауланған системада қандай параметр просестiң өздiгiнен жүруiнiң критериясы (шарты) бола алады және ол қалай өзгередi? Энтропия артады
Оқшауланған системада өздiгiнен жүретiн барлық процестер системаның ретсiздiгi өсу бағытында жүредi. Сонда системаның энтропиясы қалай өзгередi?артады
Орташа жылусыйымдылықтың анықтамасына қандай теңдеу сәйкес келедi? ;
Оствальдтың сұйылту заңын өрнектейтiн теңдеудi көрсетiңiз. ;
Осы элементтiң Т = 298 К және Р = 101,325 кПа жағдайындағы электр қозғаушы күшi 0,34 в. Мыс электродының электродтық потенциалын анықтаңыз.+0,34В
Р= const және Т = const жағдайында реакцияның өз еркiмен жүретiндiгiн бiлу үшiн қандай функцияны есептеу керек?∆G
Рауль заңы график түрiнде қай суретте бейнеленген?
Рауль заңынан оң ауытқуды қандай сурет көрсетедi:
Рауль заңынан оң ауытқуды қандай сурет көрсетедi?
Реакцияның активтену энергиясын қалай анықтауға
Реакцияның жартылай ыдырау периоды әрекеттесетiн заттың бастапқы концентрациясына тәуелдi емес делiк. Сонда реакцияның ретi нешеге тең болғаны? 1
Реакцияның жылдамдығы заттың концентрациясына тәуелдi болмаса, онда оның ретi қаншаға тең болғаны? 0
Реакцияның жылдамдығы мен жылдамдық константасының айырмашылығы неде? жылдамдық концентрация мен температураға, ал жылдамдықконстантасы тек қана температураға тәуелдi;
Реакцияның жылдамдығын анықтаңыз. 0,1;
Реакцияның жылдамдық константасы k = 8,9 л2/(моль2мин). Реакцияның ретiн анықтаңыз. 3
Реакцияның жылдамдық константасы k=0,3 л/(мольмин). Реакцияның ретiн анықтаңыз. 2
Реакцияның жылу эффектiсi нөлге тең делiк (H=0). Сонда реакцияның теп-теңдiк константасы (Кр) температура өскен сайын қалай өзгередi?
Реакцияның жылу эффектiсiнiң температураға тәуелдiгiн көрсететiн теңдеудi көрсетiңiз.d(∆H/dT)=∆Cp
Реакцияның кинетикалық теңдеуi V = k С12 С2 теңдеуi арқылы өрнектеледi делiк. Реакцияның ретiн анықтаңыз. 3
Реакцияның кинетикалық теңдеуi: V = kСАСВ2.Реакцияның ретiн анықтаңыз. 3
Реакцияның кинетикалық теңдеуi: V = k .Реакцияның ретiн анықтаңыз. 0
Реакцияның молекулалығы дегенiмiз не? берiлген химиялық реакцияда элементарлық актiге қатысқан заттардың молекулалар саны;
Реакцияның ретi дегенiмiз не?химиялық реакция жылдамдығының концентрацияға тәуелдiгiн көрсететiн теңдеудегi заттар концентрациялары дәрежелерiнiң қосындысына тең шама;
Реакцияның ретi нөлге тең болсын және k = 2,5 моль/(лмин), ал
Реакцияның Т=300К температурадағы жылу эффектiсi H=200 кДж, ал энтропиясы S=100 Дж. Реакцияның Гиббс энергиясының өзгерiсiн (G) есептiңiз.-600кДж
Реакцияның температуралық коэффициентi (Вант-Гофф коэффициентi)  = 2 делiк. Температураны 200- қа арттырғанда реакция жылдамдығы қанша есеге өседi?4 есеге
Реакцияның энтальпиясының өзгерiсi Н мен ТS мәнi белгiлi делiк. H пен TS-ң қандай қатынасында система тепе-теңдiк күйде болады? H = TS болғанда;
реакциясының 298К температура мен 1 атм. қысымдағы энтропиясының өзгерiсiн есептеңiз.187.8Дж/К
С0 = 0,1 моль/л. Реакцияның жылдамдығын (моль/(лмин)) анықтаңыз.2,5;
С2Н6(г) = С2Н4(г) + Н2 реакциясы үшiн Н пен U-ң арасындағы байланыс қалай жазылады? H = U + RT;
С6H6 + 3H2 = C6H12 реакциясының жылу эффектiсiн заттардың жану жылулары (Н(ж)) арқылы өрнектеп жазыңыз.Н = Н(ж)(C6H6) + 3Н(ж) (H2) - Н(ж)(C6H12);
С6Н6)г)+3Н2=С6H12(г) реакциясы үшiн Кр мен Кс-ң арасындағы байланысты жазыңыз.Kp=Kc/(RT)куб
СН3СНО(г)+ H2 = C2H5OH(г) реакциясы үшiн Кр мен Кс-ң арасындағы байланысты жазыңыз.Kp=Kc/RT
СН3СОСН3 = С2Н4 + СО + Н2 реакциясындағы бастапқы заттың (СН3СОСН3 ) концентрациясын 2 есеге өсiргенде, реакцияның жылдамдығы қалай өзгередi?2 есе артады
СО + 2Н2 = CH3ОН(г) реакциясының тепе-теңдiк константалары
СО + СI2= СОCI2(г) реакциясы үшiн CP (жылусыйымдылықтың өзгерiсi) өрнегiн көрсетiңiз. Cp = Cp(COCI2) - Cp(CO) - Cp(CI2);
Стандартты жағдайда CO + CI2 = COCI2 реакциясының жылу эффектiсiн қандай теңдеу бойынша есептейдi?∆H=∆H(COCL2)-∆H(CO)-∆H(CL2)
Стандартты қысымдағы химиялық реакцияның тепе-теңдiк константасы (Кр) температура артқан сайын кемидi делiк. Сонда осы реакцияның жылу эффектiсi жайлы не айтуға болады? ;
Стандартты сутектiк электродтың потенциалы ( ) неге тең?0в
Судың күй диаграммасындағы К нүктесiнде қанша және қандай фазалар тепе-теңдiк күйде болады?екі фаза-су мен бу(мұз)
Судың күй диаграммасындағы К нүктесiнде қанша және қандай фазалар болады? Екi фаза – су буы мен су;
Судың күй диаграммасындағы О нүктесiнде қанша және қандай фазалар тепе-теңдiк күйде болады?үш фаза – су, бу және мұз;.
Судың күй диаграммасындағы үштiк нүктеде қанша фаза тепе-теңдiк күйде болады?3
Суыту қисықтарының қайсысы Е1 эвтектикалық құрамға сәйкес келедi?3
Суыту қисықтарының қайсысы Е2 эвтектикалық құрамға сәйкес келедi?4
Суыту қисықтарының қайсысы Е2 эвтектикалық құрамға сәйкес келедi?4
Суыту қисықтарының қайсысы таза А затына сәйкес келедi?1
Суыту қисықтарының қайсысы таза В затына сәйкес келедi?5
Сұйықтардың өзара ерiгiштiгi диаграммасындағы М нүктесiндегi фазалар саны қаншаға тең(М нүктесі ішінде орналасқан)?2
Сұйықтардың өзара ерiгiштiгiнiң диаграммасындағы М нүктесiндегi фазалар саны қаншаға тең(м нүктесі сыртында)?1
Сыртқы факторлардан Р мен Т әсер ететiн тепе-теңдiк күйдегi екi фазалы бiр компоненттi системаның еркiндiк дәрежесiн анықтаңыз.3
Сыртқы факторлардан тек температура өзгергенде (P = const) Гиббстiң фазалар ережесiне сәйкес екi компоненттi системаның фазалар санының максимал шамасы нешеге тең болады ?2
табыңыз.2
Таралу коэффициентi қандай факторларға байланысты? тек температураға;
Температураны 400 -қа арттырғанда реакция жылдамдығы 16 есеге өседi делiк. Сонда реакцияның температуралық коэффициентi (Вант-Гофф коэффициентi) қаншаға тең болғаны? = 2;
Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.36
Тепе-теңдiк константасын есептеңiз.36
Тепе-теңдiк константасының (Кр) шамасына температураның өзгерiсi қалай әсер етедi? температурныңа Кр-ң мәнiне әсерi химиялық реакцияның жылу эффектiсiнiң таңбасы арқылы анықталады. Н>0 болса, температура өскенде Кр-ң мәнi артады, ал Н 0 болса, температура өскенде Кр-ң мәнi кемидi;
Тепе-теңдiк константасының температураға тәуелдiлiгiн бейнелейтiн математикалық өрнектi көрсетiңiз:dLnK/dT=∆H/RT²
тепе-теңдiк қай бағытқа ығысады? СО түзiлу бағытында;
Термодинамиканың 1 және 2-заңдарының қайтымды процестерге
Термодинамиканың 2-заңының математикалық өрнегiн көрсетiңiз? ∆S=Q/T
Термодинамиканың I және II-заңдарының бiрiккен теңдеуiн қайтымды процестер үшiн жазыңыз.TdS=dU+PdV dU=TdS-BA
Термодинамиканың I және II-заңдарының бiрiккен теңдеуiн қайтымсыз процестер үшiн жазыңыз. dU<TdS -PdV;
Термодинамиканың II-заңының теңдеуiн қайтымcыз процестер үшiн жазыңыз.TdS>dU+PdV dS>ơQ/T
Термодинамиканың II-заңының теңдеуiн қайтымды процестер үшiн жазыңыз.TdS=dU+PdV dS=ơQ/T
Төменде келтiрiлген балқу диаграммасы кандай системаға тән? Сұйық күйінде өзара шексіз еритін, қатты күйінде ерімейтін екі компонентті
Төменде келтiрiлген реакциялардың қайсысында Кр =КсRT теңдiгi орындалады?2СО2 = 2СО + О2 ;
Төменде келтiрiлген реакциялардың қайсысында Кр=Кс теңдiгi орындалады?H2+CL2=2HCL
Төменде келтiрiлген реакциялардың қайсысында Кр=Кс теңдiгi орындалады?H2 + CI2 = 2HCI(г).
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңыз:2NO + Br2 = 2NOBr .3
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңызCH3COCH3 = C2H5 + CO + H2 .1
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаң 2N2O5 + 2N2O4 + O2 2
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңыз:CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH 2
Төменде көрсетiлген реакцияның теңдеу бойынша молекулалығын анықтаңыз:CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O 2
Төменде көрсетiлген тәуелдiктердiң қайсысының графигi адсорбция изотермасы деп аталады? Г = f(C);
Төмендегi гетерогендi реакцияның тепе-теңдiк константасын жазыңыз: Са(қ) + 2СН4(г) = СаС2(қ) + 4Н2(г) K=C(H2)төрт дәрежесі/C(CH4)кв
Төмендегi көрсетiлген термохимиялық реакцияларды пайдалана отырып, су буының конденсациялануының жылу эффектiсiн анықтаңыз: Н2 + 0,5О2 = H2O(c ), кДж/моль; Н2 + 0,5О2 = H2O(г), кДж/моль; кДж/моль;
Төмендегi теңдеулердiң қайсысы термодинамиканың 1- және 2-заңдарының бiрiккен теңдеуi болып саналады? dU = ТdS - PdV;
Тұрақты 101,325 кПа қысымда газ көлемiн 10 литрден 16 литрге дейiн
Тұрақты көлем ( V = const) мен температурада (T = const) процесс өз еркiмен......системаның Гельмгольц энергиясы азаю бағытында жүредi;
Тұрақты көлем (U) және тұрақты қысым (H) жағдайындағы реакция жылу эффектiлерiнiң арасында қандай байланыс бар?∆H=∆U+∆nRT. ∆n-реакция барысында газды заттардың моль сандарының өзгерісі
Тұрақты көлем мен тұрақты температура жағдайында газ фазасындағы химиялық реакция тiке бағытта өз еркiмен жүруi үшiн қандай шарт орындалуы тиiс?∆F<0
Үшiншi реттi реакцияның жылдамдық константасының өлшем бiрлiгiн көрсетiңiз.л2моль-2 мин-1;
Үшiншi реттi реакцияның кинетикалық теңдеуiн табыңыз ;
ұлғайтқанда 1255,2 Дж жылу жұтады. шкі энергияның өзгерiсiн (Дж) анықтаңыз.647,25;
Фазалық өзгерiс (Р= const және Т= const) кезiндегi системаның эн-тропиясының өзгерiсiн қандай теңдеу арқылы есептейдi? dS=∫ CpdT/T
Фазалық өзгерiс кезiндегi (Т = const) заттың энтропиясының өзгерiсi қандай теңдеумен анықталады? ∆S=∆H/T мұндағы ∆Н фазалық жылу эффектісі
Фазалық тепе-теңдiк күйге сыртқы факторлардан тек қана температура әсер ететiн екi компоненттi үш фазалы системаның еркiндiк дәрежесi қаншаға тең болады ?0
Фазалық тепе-теңдiкке Т мен Р әсер ететiн бiр компоненттi екi фазалы системаның еркiндiк дәрежесi қандай? 1;
Химиялық реакция жылдамдығының өлшем бiрлiгiн көрсетiңiз{[концентрация][уақыт]}
Химиялық реакцияның жылу эффектiсiнiң температураға байланысы қандай және ол не арқылы анықталады?Qv=deL U=U2-U1 Qp=deL H=H2-H1 C=a0+a1T+a2T kv
Химиялық реакцияның изобара теңдеуiн табыңыз.dLnK(p)/dT=∆H/RT²
Шаң бөлшектерiнiң өлшемi а = 25 мкм. Оның дисперстiгiн есептеңiз.4*10(4)
Шексiз сұйытылған ерiтiндiдегi ерiген заттың мольдiк үлесi (Хi) қандай мәнге ұмтылады? Хi  0;
Эбуллиоскопия теңдеуiндегi (Тқ = Еэв) моляльдық концентрацияның (в) өлшем бiрлiгiн табыңыз:моль/кг
Экзотермиялық реакцияның тепе-теңдiк константасына (Кр) температураны жоғарылату қалай әсер етедi?Kp-ның мәні кемиді
Электролит ерiтiндiсiнiң меншiктi электрөткiзгiштiгiн есептеуге арналған теңдеудi көрсетiңiз. Χ=1/ρ мұндағы ρ-меншікті кедергі
Электролит ерiтiндiсiнiң эквиваленттiк электрөткiзгiштiгiн есептеуге арналған теңдеудi көрсетiңiз. Λ=χ/c мұндағы χ-меншікті электрөткізгіштік с-концентрация
Электролиттер ерiтiндiлерiне арналған Кольрауш теңдеуiн өрнектеңіз.λ∞=I(+)+I()
Электролиттер ерiтiндiлерiне арналған Кольрауш теңдеуiн табыңыз. λ∞=I(+)+I(-)
Энтропия мен системаның термодинамикалық ықтималдығы арасындағы байланысты өрнектейтiн Больцман теңдеуiн табыңыз. ;
Энтропияның өлшем бiрлiгiн табыңыз.Дж/моль*к